دانلود پایان نامه

و نیز استفاده از موارد بیان شده در قسمت نقد قانون پیشنهادات زیر برای تهیه پرسشنامه دور دوم مطرح شد .

۴-۴-۱-۱- پیشنهادات مطروحه در راستای پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی.

۱q : شناسایی حق مراجعه بیمه گر به دارنده وسیله نقلیه نسبت به بازپس گرفتن بخشی از خسارات پرداختی در کلیه حوادث .
۲q : گسترش شناسایی امکان مراجعه بیمه گر به دارنده یا راننده مسبب حادثه به مواردی غیر از تخلفات حادثه ساز .
۳q : توقیف خودرو رانندگان مسوول حادثه به عنوان یک ابزار تنبیهی .
۴q : موثر نمودن سابقه تخلفات رانندگی فرد در میزان حق بیمه پرداختی از سوی وی .
۵q : تشدید برخورد با رانندگان فاقد بیمه با هدف الزام دارندگان به خرید بیمه نامه شخص ثالث .
۶q : مکلف نمودن شرکت های خودروساز به سرمایه گذاری در بخش ایمنی راه .
۷q : تاثیر خصوصیات فردی راننده همچون سن و نوع شغل در تعیین میزان حق بیمه پرداختی .
۸q : محرومیت از دریافت بخشی از خسارت برای زیان دیدگانی که از تجهیزات ایمنی همچون کمربند و کلاه ایمنی استفاده ننموده اند .
۹q : اجرایی نمودن سیستم نمره دهی منفی به متخلفین از مقررات راهنمایی .
۱۰q : تفکیک محیط رانندگی فرد ( برای مثال درون شهری – برون شهری ) و تاثیر این عامل در میزان حق بیمه پرداختی.
۱۱q : گسترش استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند به منظور کنترل بیشتر تخلفات رانندگی .
۱۲q : تشکیل کارگروهی متشکل از نیروی انتظامی ، شرکت های بیمه ، صدا و سیما و آموزش و پرورش به منظور ارتقا فرهنگ رانندگی ایمن .
۱۳q : اجباری نمودن شرکت در کلاسهای بازآموزی قوانین برای رانندگان مسوول حادثه .
۱۴q : در نظر گرفتن نمره منفی برای رانندگان مقصر در تصادف .

دیدگاهتان را بنویسید