پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه فردوسی، کارشناسی ارشد، خاندان نوبخت، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

طاووس، تألیف حسن بن زین الدین صاحب المعالم، تحقیق فاضل جواهری، اشراف محمود مرعشی، الطبعه الاولی، مکتبه آیه ‌الله العظمی مرعشی، قم، ‎????ق.
– ابن طاوس، علی بن موسی (???-‎???ق.): اقبال الاعمال، تحقیق جواد قیومی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
– ـــــــــــــــــ : فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، منشورات الشریف الرضی، قم، ۱۳۶۳
– .
– ـــــــــــــــــ : کشف المحجه لثمره المهجه، المطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۷۰ق./۱۹۵۰م.
– ابن عنبه، احمد بن علی (???-‎???ق.): عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، تصحیح محمد حسن آل الطالقانی، المطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۸۰ق.
– ابن غضائری، احمدبن حسین (قرن ‎?؟ق.): الرجال لابن الغضائری، تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی، الطبعه الاولی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۲ ق./ ۱۳۸۰.
– ابن فهد حلی، احمد بن محمد (???-‎???ق.): المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، تحقیق مجتبی عراقی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
– ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (???-‎???ق.): غریب الحدیث، تحقیق عبدالله جبوری، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، قم، ۱۴۰۸ ق.
– ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر (???-‎???ق.): الطب النبوی، تحقیق و تصحیح عبدالغنی عبدالخالق و دیگران، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا.
– ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (???-‎???ق.): البدایه و النهایه، تحقیق علی شیری، الطبعه الاولی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
– ابن ماجه، محمد بن یزید (۲۰۹- ۲۳۷ق.): سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر، بیروت، بی تا.
– ابن مسکویه، احمدبن محمد (‎???؟-‎???ق.): تجارب الامم، تحقیق ابوالقاسم امامی، الطبعه الاولی، دارسروش، تهران، ۱۳۶۶-
– ابن منظور، محمد بن مکرم (???-‎???ق.): لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۴۰۵ ق.
– ابن ندیم، محمد بن اسحق (-‎???ق.): الفهرست، تحقیق رضا تجدد، مکتبه الاسدی و الجعفری، تهران، ۱۳۵۰.
– ابن همام اسکافی، محمدبن همام (???-‎???ق.): کتاب التمحیص، مدرسه الامام المهدی (عج)، قم، بی تا.
– ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی (???-‎???ق.): اللمع فی اصول الفقه، الطبعه الثانیه، بیروت، ۱۴۰۶ ق.
– ابویعلی، احمد بن علی موصلی تمیمی(۲۱۰- ۳۰۷ق.)، مسند ابی یعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، الطبعه الاولی، دارالمأمون للتراث، دمشق، ۱۴۰۷ ق.
– احمد، منیرالدین: نهاد آموزش اسلامی: آموزش و پروش اسلامی و پایگاه اجتماعی دانشمندان تا سد? پنجم هجری در پرتو تاریخ بغداد خطیب بغدادی، ترجم? محمدحسین ساکت، مؤسس? چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸.
– ادلبی، صلاح‌الدین احمد: منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی، الطبعه الاولی، دارالآفاق الجدیده، بیروت، ۱۴۰۳ق.
– اردبیلی، محمدبن علی (- ‎????ق.): جامع الرواه و ازاحه الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، مکتبه المحمدی، بی جا، بی تا.
– استرآبادی، محمد امین بن محمد شریف (- ‎????ق.): الفوائد المدنیه، دارالنشر اهل البیت(ع)، بی جا، بی تا.
– اشعری، علی بن اسماعیل (۲۶۰ – ۳۲۴ق.): مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلّین، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، مکتبه النهضه المصریه، قاهره، ۱۳۶۹- ۱۳۷۳ق.
– اشقر، محمد سلیمان: “استناد به حدیث نبوی در مباحث پزشکی و درمانی”، مسائل مستحدث? پزشکی، ترجمه و تحقیق حسین صابری، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶، ص ۱۴۱ – ۲۱۵.
– اصفهانی، محمدحسین (????-‎????): نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی امیرکلائی، الطبعه الاولی، انتشارات سیدالشهداء، قم، ۱۳۷۴-
– افندی، عبدالله بن عیسی بیگ (‎????ق؟-‎????ق): ریاض العلماء و حَیاض الفضلاء، ترجم? محمد باقر ساعدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۶-
– اقبال آشتیانی، عباس (????-‎????): خاندان نوبختی، چاپ دوم، کتابخان? طهوری، تهران، ۱۳۴۵.
– امام، محمدکاظم: “دوره آغاز فقه و فقهای امامیه”، یادنام? شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۴۸.
– امیدی، زهرا: پژوهشی در مباحث حدیثی سید مرتضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۸۶.
– امین، محسن (????-‎????م.): اعیان الشیعه، تحقیق حسن امین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۳ق.
– امینی، عبدالحسین (????-‎????): الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، الطبعه الرابعه، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۹۷۷م.

– امینی، محمدهادی (‎????- م.): الشریف الرضی محمد بن الحسین بن موسی الموسوی، بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۶۶.
– انصاری، حسن: “ابن غضائری”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابن قولویه”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابونوبختی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابن همام اسکافی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– انصاری، محمدحسین: المعاییر العلمیه لنقد الحدیث و مدی حجیه الکتب الاربعه و الصحاح السته، الطبعه الاولی، الامیره، بیروت، ۱۴۲۷ ق./ ۲۰۰۶م.
– انصاری، مرتضی بن محمدامین (????-‎????ق.): فرائد الاصول، الطبعه الاولی، مجمع الفکر الإسلامی، قم، ۱۴۱۹ ق.
– ـــــــــــــــــ : “رساله فی التسامح فی ادله السنن”، رسائل فقهیه، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکرى المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری، قم، ۱۴۱۴ ق.، ص ۱۳۳ – ۱۷۴.
– انصاری زنجانی، ابراهیم (‎???? -): “اهداف الشیخ المفید”، المقالات و الرسالات، ش ۳۹، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳، ص ۱ – ۱۶.
– ـــــــــــــــــ : التعلیقات علی اوائل المقالات، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۴، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق.
– انصاری‌قمی، محمد رضا (‎????-): “دراسه من حیاه الشیخ الطوسی و آثاره”، مقدم? العده فی اصول الفقه، مؤسسه البعثه، قم، ۱۴۱۷ق.
– باقلانی، محمد بن طیب (???-‎???ق.): تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، تحقیق الشیخ عماد الدین أحمد حیدر، الطبعه الثالثه، مؤسسه الکتب الثقافیه، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
– ببرکته شمشیری، رحیمه: ارزیابی و مقایس? روش و عملکرد شیخ طوسی و نجاشی در نقد رجال، پایان نام? کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۵.
– بحرانی، یوسف بن احمد (????-‎????ق.): الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی تا.
– بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی (????-‎????ق.): رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیه، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، مکتبه الصادق (ع)، تهران، ۱۳۶۳.
– بخاری، محمد بن اسماعیل (???-‎???ق.): الجامع الصحیح؛ صحیح البخاری، دارالفکر، بی جا، ۱۴۱۰ ق.
– برقی، احمد بن محمد (- ‎???؟ق.): رجال، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳ ق.
– بهبودی، محمدباقر (‎???? -): معرفه الحدیث و تاریخ نشر و تدوینه و ثقافته عند الشیعه الامامیه، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲.
– ـــــــــــــــــ : مقدم? گزید? تهذیب الاحکام، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۰.
– بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل (۱۱۱۸- ۱۲۰۵ق.): الفوائد الرجالیه، بی نا، بی جا، بی تا.
– تفرشی، مصطفی بن حسین (-‎????؟ق.): نقد الرجال، تحقیق مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، قم، ۱۴۱۸ق.
– تقی‌الدین حلی، حسن بن علی (‎???- ق.): کتاب الرجال، تحقیق سید محمد صادق آل بحر العلوم، منشورات مطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۹۲ ق.
– تهامی، غلامرضا (????-): فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۵.
– پاکتچی، احمد: “ابن جنید اسکافی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “اجماع”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “احمد بن حنبل”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “امامیه”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “اندیش? فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلمان متقدم امامیه”، مقالات و بررسیها، دفتر ۷۶ (۳)، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۳۳ – ۵۳.
– ـــــــــــــــــ : “گرایشهای فقه امامیه در سد? دوم و سوم هجری قمری”، نام? فرهنگستان علوم، سال سوم، ش ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص ۱۱- ۲۸.
– ـــــــــــــــــ : مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ۱۳۸۵.
– جابری، علی: الفکر السلفی عند الاثنی عشریه، الطبعه الثانیه، دار احیاء الاحیاء، قم، ۱۴۰۹ ق.
– جابری، محمدعابد (‎????- م.): “دانش فقه؛ بنیاد روش شناختی عقل عربی- اسلامی”، ترجم? محمد مهدی خلجی، فصلنام? نقد و نظر، سال سوم، ش ۴، پاییز ۱۳۷۶، ص ۱۱۴- ۱۴۱.
– جارالله، زهدی حسن: المعتزله: رساله تبحث فی تاریخ المعتزله و عقائدهم و أثرهم فی تطور الفکر الاسلامی، منشورات النادی العربی، قاهره، ‎????ق.
– جباری، محمدرضا (‎????-): پژوهشی جامع پیرامون سازمان وکالت، وکلا و ابواب ائمه(ع)، مؤسس? آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۷۹.
– ـــــــــــــــــ : مکتب حدیثی قم، چاپ اول، آستان? مقدس? قم، انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۴.
– جعفری، یعقوب (‎????-) :”مقایسه ای میان دو مکتب فکری شیعه در قم و بغداد در قرن چهارم هجری”، مقالات فارسی، ش ۶۹، کنگره هزار? شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، ص ۳-۴۱.
– جعفریان، رسول (۱۳۴۳-): تاریخ ایران اسلامی، چاپ اول، موسسه فرهنگی دانش و اندیش? معاصر، تهران، ۱۳۷۸.
– ـــــــــــــــــ : تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، چاپ اول، انصاریان، قم، ۱۳۷۵.
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۰۲-): تاریخ معتزله: فلسف? فرهنگ اسلام، چاپ اول، کتابخان? گنج دانش، تهران، ۱۳۶۸.
– جلالی، عبدالمهدی: “جستاری

دیدگاهتان را بنویسید