مقاله با موضوع آزمون فرضیه، مدل مفهومی، روش نمونهگیری، تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

یکپارچگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۲.۷.۳.۲ تفکیک………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲.۷.۴ شکل و طبقهبندی…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲.۷.۵ تعریف بخشها و گروهها…………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۲.۷.۶ صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۲.۷.۶.۱ صورت وضعیت مالی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۲.۷.۶.۲ صورت سود (زیان) جامع…………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲.۷.۶.۳ صورت جریان وجه نقد ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴
بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۲.۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۲.۲ تحقیقهای قبلی درمورد نوسانات سود جامع…………………………………………………………………………………… ۸۷
۲.۳ تحقیقهای قبلی درمورد رابطه ریسک با سود جامع………………………………………………………………………… ۹۱
۲.۳.۱ رابطهی معیارهای نوسانات سود و معیار ریسک بازار……………………………………………………………… ۹۱
۲.۳.۲ قیمتگذاری معیارهای نوسانات سود……………………………………………………………………………………… ۹۴
۲.۴ تحقیقهای قبلی درمورد قدرت پیشبینیکنندگی سود جامع………………………………………………………. ۹۶
۲.۵ سایر تحقیقات در مورد سود جامع…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۲.۶ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳.۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۳.۲ مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۳.۲.۱ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۳.۲.۲ فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳.۳ روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۳.۴ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۳.۴.۱ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۳.۴.۲ قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۳.۴.۳ قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳.۵ روش نمونهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۳.۶ روش گردآوری دادهها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۳.۷ معرفی و نحوهی محاسبه متغیرها ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۳.۸ روش آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۳.۸.۱ روش آزمون فرضیهی اول……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۳.۸.۲ روش آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۳.۸.۳ روش آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۳.۸.۴ روش آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۳.۸.۵ روش آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۳.۹ مباحث آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۳.۱۰ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۴.۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴.۲ جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
۴.۳ نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۴.۳.۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۴.۳.۲ آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
۴.۳.۳ آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
۴.۳.۴ آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۴.۳.۵ آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴
۴.۴ خلاصه و جمعبندی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸
۵.۱ مرور و جمعبندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹
۵.۲ نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱
۵.۲.۱ نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱
۵.۲.۲ نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
۵.۲.۳ نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
۵.۲.۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳
۵.۲.۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
۵.۳ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴
۵.۴ پیشنهادا

دیدگاهتان را بنویسید