مقاله با موضوع مصون سازی، استاندارد، ابزارهای مالی، جریان نقدی

دارد، به گونهای که استاندارد حسابداری بینالمللی شماره ۳۹، آنها را در چهار دسته به شرح زیر طبقهبندی میکند: ابزارهای مالی معاملاتی یا سریعالمعامله در بازار ابزارهای مالی نگهداری تا سررسید وامها و مطالبات ابزارهای مالی آماده برای فروش ابزارهای مالی معاملاتی، ابزارهایی هستند که ارزش منصفانهی آنها به وسیلهی بازار به گونهای قابل اتکا…

پایان نامه با کلید واژگان داستان کوتاه، نویسندگان، ادبیات معاصر، هویت فردی

دیگرانیم جذابیت دارد. شخصیتهای چنین داستانی، از جهاتی خود ما و انسانهای اطراف ما هستند و لذا با خواندن داستان درک عمیقتری از شخصیت خودمان و دیگران کسب میکنیم. داستانی که واجد ارزش ادبی باشد، صرفاً آدمها را در وقایع خاصی نشان نمیدهد، بلکه توجه خواننده را به ویزگیهای شخصیتهایی جلب میکند که به وجودآورندهی…

پایان نامه درمورد روان شناسی، تعلیم و تربیت، آموزش پیش دبستانی، پیش دبستانی

ناتوانی و دست و پاگیر بودن کودک به ستوه می آید. اما قابلیت دم کودک و مهارتش به هنگام شکار مگس ها، پدر را غافلگیر کرده و تجارت مگس به کمک پسرش، سود بسیاری عاید او می کند. و در پایان این نتیجه دست می دهد که «هرکسی را بهر کاری ساختند.» روند داستان به…

پایان نامه با کلید واژگان نویسندگان، اصغر الهی، پرورش خلاقیت، گفتمان روایی

این ویژگی در رمان سالمرگی به خوبی دیده میشود: « زنی گفت نفس بکش. نفس بکش. از بچگی این جمله را شنیده بودم. تو خواب و بیداری، حتی وقتی که گرم بازی بودم. سینهام به خس خس میافتاد. نفس گلولهای میشد و گلویم را میگرفت. از درد سینه به خودم میپیچیدم». (الهی، ۱۳۸۶: ۹) احمد…

پایان نامه درمورد پیش دبستانی، تأثیرپذیری، تغییر رنگ، متغیر وابسته

تدارک منطق جدیدی بپردازد. بنظر می رسد حالت های رویایی که کودک در موقع نقاشی کردن در آن فرو می رود، فعالیت های مکانیکی برگشت به عقب جهت استحکام بخشیدن تجارب او باشد. البته این امر جهت تکامل شخصیت او نقش اساسی را ایفا می کند و بی شک در مورد کودکان عقب مانده نیز…

مقاله با موضوع استاندارد، بازنشستگی، صورتهای مالی، وضعیت مالی

مرور طرحهای مزایای بازنشستگی شکل قانونی به خود گرفت و اجباری شد. تجزیه و تحلیل حسابداری مزایای بازنشستگی، مستلزم آگاهی از انواع طرحها و مزایاست. متداولترین طرحها برای تأمین مزایای پایان خدمت را میتوان به دو گروه کلی، طرح مزایای بازنشستگی با کمک معین و طرح مزایای بازنشستگی با مزایای معین طبقهبندی کرد. در طرحهای…

پایان نامه با کلید واژگان زاویه دید، عناصر داستان، نویسندگان، نمایشنامه

ص دیگری برایمان کاملاً پذیرفتنی بودهاست. بدین ترتیب داستاننویسی که درپی بازآفرینی واقعیت است، میکوشد داستان را از نقطه نظر شخصیتی نقلکند که تا حد ممکن آن را محتملتر و پذیرفتنیتر بنمایاند و به بهترین نحو تأثیر واحدی را که او مدنظر داشتهاست، در ذهن خواننده باقیگذارد». ( پاینده،۱۳۹۰: ۶۴-۶۵) برای مثال در رمان «…

پایان نامه درمورد روان شناسی، بزرگسالان، پیش آزمون، محتوای آموزشی

موضوع، تأثیر پذیرفتن کودکان از موضوعات مورد توجه و تأکید در انیمیشن پخش شده است. کشیدن هر یک از موضوعات گل، ابر، باران، رعد و برق، خورشید، دانه گیاه و مداد رنگی توسط کودکانی که در مرحله پیش آزمون این موضوعات را ترسیم نکرده بودند، به منزله تأثیر پذیرفتن از موضوع انیمیشن به شمار آمد.…

مقاله با موضوع استاندارد، تجدید ارزیابی، بهای تمام شده، بازنشستگی

موضوع و سایر مطالب قبلی نشان میدهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بینالمللی وجود دارد. بحث در مورد نیاز به هماهنگسازی حسابداری و مطلوبیت آن از دههی ۱۹۶۰ آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. دلایل اقتصادی اولیه در مورد مطلوب بودن هماهنگسازی حسابداری این است که تفاوتهای مهم در…

پایان نامه درمورد پیش دبستانی، آثار هنری، پیش آزمون، متغیر وابسته

کوتاهی می کند، دیگر این که عناصری را به شکل درمی آورد که برای او مهم هستند ولی قابل رؤیت نیستند. در این مرحله، نقاشی کودک کمتر دارای جنبۀ شناسایی یک شیء و یا واقعیات بیرونی آن شیء است، بلکه شناخت نقاشی کودک بر اساس اشتباهاتی صورت می گیرد که در نقاشی او نمایان است…