پایان نامه ارشد رایگان درمورد القرآن الکریم، دانشگاه تهران، دانشگاهها، علوم انسانی

دانلود پایان نامه

قم، ‎????ق.، ص ۱۵ – ۶۳.
– ـــــــــــــــــ : الشافی فی الامامه، تحقیق سید عبدالزهراء الحسینی الخطیب، الطبعه الثانیه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ ق.
– ـــــــــــــــــ : شرح جمل العلم و العمل، تحقیق یعقوب جعفری مراغی، الطبعه الاولی، دارالاسوه للطباعه و النشر، ۱۴۱۴ ق.
– ـــــــــــــــــ : مسائل شتی، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۴، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۳۱۷ – ۳۵۴.
– ـــــــــــــــــ : مسائل الناصریات، تحقیق مرکز البحوث و الدراسات العلمیه، رابطه الثقافات و العلاقات الاسلامیه، تهران، ۱۴۱۷ ق.
– ـــــــــــــــــ : مسأله فی ابطال العمل باخبار الآحاد، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۳، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۳۰۷ – ۳۱۳.
– ـــــــــــــــــ : مسأله فی الجواب عن الشبهات الوارده لخبر الغدیر، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۳، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۲۴۹ – ۲۵۴.
– ـــــــــــــــــ : مسأله فی من یتولی غسل الامام، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۳، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۱۵۳ – ۱۵۷.
– ـــــــــــــــــ : مناظره الخصوم و کیفیه الاستدلال علیهم، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۲، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۱۱۵ – ۱۳۰.
– غفار، عبدالرسول: “البرهان السدید فی الرد علی من قال بسهو النبی (ص) تعضیداً للشیخ المفید”، المقالات و الرسالات، ش ۲۵، المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید،۱۴۱۳ق.
– ـــــــــــــــــ : الکلینی و الکافی ، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ ق.
– غفاری، علی اکبر (۱۳۰۳- ۱۳۸۳): مقدم? کمال الدین و تمام النعمه، تألیف محمد بن علی بن بابویه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۵ق.
– “غلات از دیدگاه شیخ مفید”، حوزه، ش ۵۴، بهمن و اسفند ۱۳۷۱، ص ۱۹۱-۲۴۶.
– غلامعلی، احمد: جزو? درس هندس? دانشهای حدیثی، دانشکد? علوم حدیث، تابستان ۱۳۸۴.
– غنیمه، عبدالرحیم: تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی، ترجم? نورالله کسایی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷.
– فارابی، محمد بن محمد (‎???؟-‎???ق.): احصاء العلوم، ترجم? حسین خدیوجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴.
– فاضل، محمود (‎???? -): “مناظرات مذهبی شیعه یا نهضتی در برابر هجوم فرهنگ بیگانه از آغاز اسلام تا عصر شیخ مفید (ره)”، مقالات فارسی، ش ۴۹، کنگر? جهانی هزار? شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، ص ۱۶ – ۵۳.
– فاضل قائینی نجفی، علی (‎???? -): علم الاصول، تاریخاً و تطوراً، الطبعه الاولی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۵ ق.
– فضلی، عبدالهادی (‎???? – م.): اصول الحدیث، الطبعه الثانیه، مؤسسه ام القری، بیروت، ۱۴۱۶ ق.
– فقیهی، علی اصغر (‎????-): آل بویه و اوضاع زمان ایشان، انتشارات صبا، تهران، ۱۳۵۷.
– فیرحی، داود (‎????-): قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دور? میانه)، چاپ دوم، نشر نی، تهران، ۱۳۸۱.
– فیض، علیرضا (‎????-): مبادی فقه و اصول مشتمل بر بخشی از مسائل آن دو علم، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۱.
– قاضی عبدالجبار بن احمد (???-‎???ق.): تثبیت دلائل النبوه، تصحیح عبدالکریم عثمان، دارالعربیه، بیروت، ۱۹۶۶ م.
– ـــــــــــــــــ : شرح الاصول الخمسه، تحقیق عبدالکریم عثمان، مکتبه وهبه، قاهره، ۱۳۸۴ق./۱۹۶۵م.
– ـــــــــــــــــ : فرق و طبقات المعتزله، تحقیق علی سامی النشار و عصام الدین محمد علی، دارالمطبوعات الجامعیه، قاهره، ۱۹۷۲ م.
– ـــــــــــــــــ : المغنی فی ابواب التوحید و العدل، به نظارت طه حسین، الدار المصریه، قاهره، ۱۳۸۵ق.
– قاضی عیاض، عیاض بن موسی ‎(???؟-‎???ق.): الالماع الی معرفه اصول الروایه و تقیید السماع، الطبعه الاولی، دارالتراث، قاهره، ۱۳۸۹ق.
– ـــــــــــــــــ : الشفا بتعریف حقوق المصطفی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۹ ق.
– قفطی، علی بن یوسف (???-‎???ق.): تاریخ الحکماء، مؤسسه الخانجی بمصر، قاهره، بی تا.
– قمی، عباس (????-‎????): الکنی و الالقاب، مکتبه الصدر، تهران، ۱۳۷۶.
– قیومی، جواد (‎????-) : مقدم? کامل الزیارات، تألیف ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، الطبعه الاولی، مؤسسه نشر الفقاهه، قم، ۱۴۱۷ ق.

– کاظمی خراسانی، محمدعلی (????-‎????م.): فوائد الاصول، من افادات میرزا محمد حسین غروی نائینی، تعلیق آغا ضیاء الدین عراقی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۴ق.
– کاظمی موسوی، احمد: “دوره های تاریخی تدوین و تحوّل فقه شیعه”، تحقیقات اسلامی، سال پنجم، ش ۱و ۲، ۱۳۶۹، ص ۵- ۳۶.
– کدیور، محسن (‎???? -): “قرائت فراموش شده؛ بازخوانی نظری? علمای ابرار، تلقی اولی? اسلام شیعی از اصل امامت”، فصلنام? مدرسه، سال اول، ش ۳، اردیبهشت ۱۳۸۵، ص۹۲-۱۰۲.
– ـــــــــــــــــ : “مقام عقل در اندیش? شیخ مفید”، دفتر عقل (مجموعه مقالات فلسفی- کلامی)، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۵- ۵۴.
– کراجکی، محمد بن علی(- ۴۴۹ق.): کنزالفوائد، مکتبه المصطفوی، قم، ۱۳۶۳.
– کرمر، جوئل: احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی، ترجم? محمد سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۵.
– کریمی‌نیا، مرتضی: “شیخ طوسی و منابع تفسیری وی در التبیان”، مطالعات اسلامی، ش ۷۴، زمستان ۱۳۸۵، ص ۸۱- ۱۱۱.
– کشی، محمد بن عمر (قرن ‎?ق.): معرفه الناقلین عن الائمه الصادقین معروف به اختیار معرفه الرجال یا رجال الکشی، تلخیص ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، تصحیح وتعلیق میرداماد استرآبادی، تحقیق مهدی رجائی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۴ ق.
– کلباسی، محمدبن محمدابراهیم (???? – ‎????ق.): الرسائل الرجالیه، تحقیق محمد حسین درایتی، الطبعه الاولی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۲ ق.
– کلبرگ، اتان (‎????- م.) کتابخان? ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجم? سید علی قرائی و رسول جعفریان، کتابخان? آیه الله العظمى مرعشی، قم، ۱۳۷۱.
– کلینی، محمد بن یعقوب (- ‎???ق.): الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، الطبعه الخامسه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۳.
– کنی تهرانی، علی (????-‎????ق.): توضیح المقال فی علم الرجال، تحقیق محمد حسین مولوی، الطبعه الاولی، دارالحدیث، قم، ۱۳۷۹.
– کورانی، علی: الف سؤال و اشکال، الطبعه الاولی، دارالهدی، ۱۴۲۴ ق.
– گرجی، ابوالقاسم (‎????-): تاریخ فقه و فقها، چاپ پنجم، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی (سمت)، تهران، ۱۳۸۲.
– گوتاس، دیمیتری: تفکر یونانی، فرهنگ عربی: نهضت ترجم? کتابهای یونانی به عربی در بغداد و جامع? آغازین عباسی (قرنهای دوم تا چهارم / هشتم تا دهم): ترجم? محمد سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۱.
– لاوست. اچ: “احمد بن حنبل”: دانشنامه ایران و اسلام، زیر نظر احسان یارشاطر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۴ – …
– مادلونگ، ویلفرد (‎???? – م.): “تشیع امامیه و علم کلام معتزلی”، شیعه در حدیث دیگران، زیر نظر مهدی محقق، بنیاد اسلامی طاهر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۹- ۳۱.
– ـــــــــــــــــ : فرقه های اسلامی، ترجم? ابوالقاسم سرّی، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۷.
– ـــــــــــــــــ : مکتب ها و فرقه های اسلامی در سده های میانه، ترجم? جواد قاسمی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۷۵.
– مامقانی، عبدالله (۱۸۷۲؟- ۱۹۳۲ق.): تنقیح المقال فی علم الرجال، نجف، بی نا، ۱۳۵۲ ق.
– ـــــــــــــــــ : مقباس الهدایه فی علم الدرایه، تحقیق محمد رضا مامقانی، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۱- ق.
– ماوردی، علی‌بن محمد (??? – ‎???ق): آیین حکمرانی، ترجمه و تحقیق حسین صابری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳.
– متز، آدام (????-‎????م.): تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسلامی، ترجم? علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲.
– متقی، علی بن حسام‌الدین (???-‎???ق.): کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۰۹ق.
– مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (????-‎????ق.): بحارالانوار: الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، الطبعه الثانیه، مؤسسه الوفاء، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳- ق.
– ـــــــــــــــــ : مرآ? العقول فی شرح الکافی من الروضه و الفروع و الاصول، الطبعه الثالثه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۰.
– مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی(۱۰۰۳؟- ۱۰۷۰): روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تحقیق حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی، بنیاد فرهنگ اسلامی، تهران، بی تا.
– محقق حلی، جعفر بن حسن (۶۰۲-۶۷۶ق.): شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیق سید صادق شیرازی، الطبعه الثانیه، انتشارات استقلال، تهران، ۱۴۰۹ق.
– ـــــــــــــــــ : معارج الاصول، تحقیق محمد حسین رضوی، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۰۳ ق.
– ـــــــــــــــــ : المعتبر فی شرح المختصر، مؤسسه سید الشهداء، قم، ۱۳۶۴.
– محمدی خرم آبادی، غلام محمد: “شیعه و آراء تفسیری معتزله”، مطالعات اسلامی، ش ۶۸، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۱۷- ۱۳۳.
– محیی‌الدین، عبدالرزاق (????- م.): شخصیت ادبی سید مرتضی، ترجم? جواد محدثی، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳.
– مدرسی طباطبایی، حسین (۱۳۲۰-): مقدمه ای بر فقه شیعه: کلیات و کتابشناسی، ترجمه محمد آصف فکرت، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۸.
– ـــــــــــــــــ : مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجم? هاشم ایزدپناه، کویر، تهران، ‎????.
– مدیر شانه‌چی، کاظم، ‎????-۱۳۸۱: تاریخ حدیث، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، ۱۳۷۷.
– ـــــــــــــــــ : درایه الحدیث، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۰.
– مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (????-‎????ق.): تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ق.
– مرکز المعجم الفقهی، حیاه ابن ابی عقیل عمانی و فقهه، الطبعه الاولی، مرکز المعجم الفقهی، قم، ۱۴۱۳ق.
– مزینانی، صادق: “گرایش فقهی شیخ مفید”، حوزه، ش ۵۴، بهمن و اسفند ۱۳۷۱، ص ۴۵-۶۸.
– مسعودی، عبدالهادی (‎??۲?-): روش فهم حدیث، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشکد? علوم حدیث، تهران، ۱۳۸۴.

دیدگاهتان را بنویسید