نگارش پایان نامه با موضوع تدوین برنامه ریززی استراتژیک مدل CMS

مدل CMS مدل CMS مدلی بود که در گذشته از آن برای تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها استفاده می‌شد. این مدل در حال حاضر به مدل HCMS(مدل مبنا) ارتقا و بهبود یافته است. پیروی از این الگو مستلزم گذر از مراحل ۲۵ گانه عملیاتی است که عبارت است از : ۱- بررسی رسالت و فلسفه وجودی…