مدل اندازه گیری

دانلود پایان نامه

تعهد نامه اصالت رساله دکتری

اینجانب خاطره جماعت دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی به شماره دانشجویی ۹۰۰۷۶۶۶۰۸ در رشته مدیریت ورزشی که در تاریخ ۳۱/۶/۹۳ از رساله خود تحت عنوان: آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه با کسب نمره ۲۰ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
۱- این رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله و……..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.
۲- این رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی: خاطره جماعت
تاریخ وامضاء

بسمه تعالی

در تاریخ ۳۱/۶/۹۳
دانشجـوی دکتری خانم خاطره جماعت از رساله خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره ۲۰ بحـروف بیست و بـا درجـه عالی مورد تصویـب قـرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱
کد شناسایی رساله: ۱۰۱۲۱۴۰۳۹۲۱۰۰۵
عنوان رساله: آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه
نام و نام خانوادگی دانشجو: خاطره جماعت
شماره دانشجویی: ۹۰۰۷۶۶۶۰۸
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
تاریخ شروع رساله: ۱-۹۳-۹۲
تاریخ اتمام رساله: ۲-۹۳-۹۲
استاد راهنما: دکتر فرشاد تجاری
استاد مشاور: دکتر علی زارعی
آدرس و شماره تلفن: استان مرکزی، شهرستان ساوه، خیابان شهید صفری، ساختمان قائم، واحد ۳
چکیده رساله
یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان ورزشی، انگیزه و خطر ادراک شده می باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل مصرف ورزشی بر اساس خطر ادراک شده و انگیزه می باشد. تحقیق حاضر همبستگی و از انواع تحقیقات کاربردی می باشد که برای انجام آن از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تماشاچیان حاضر در استادیوم (۱۰۰۰۰ نفر) بود که ۳۵۹ نفر از آنها توسط روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین روایی صوری (به وسیله متخصصان) و سازه (به وسیله تحلیل عاملی تاییدی)، پایایی (با استفاده از آلفای کرونباخ) و پایایی ترکیبی نتایج مدل معادلات ساختاری از طریق نرمافزار LISREL نشان داد که انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان ورزشی(مالی- زمانی، عملکردی، روانی- اجتماعی و فیزیکی- محیطی) پیشبینیکنندههای تعیینکنندهای برای مقاصد رفتاری مصرفکنندگان (قصد حضور، پیشنهاد به دیگران، خرید کالاهای تیم و مصرف رسانه ای) به حساب میآیند (NFI= .94, CFI= .94, NNFI= .92, RMSEA= .05, ?2/df= 2.51). همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که مدیران و بازاریابان ورزشی باید اثرات منفی و مثبت انگیزه و خطرات ادراک شده بر رفتار مصرف ورزشی را در تمامی برنامه های خود مورد توجه قرار دهند.
واژههای کلیدی: رفتار مصرف کننده ورزشی، انگیزه، خطر ادراک شده، مقاصد رفتاری
نظر استاد راهنما: برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح ۱
۱.۱ مقدمه ۲
۲.۱ بیان مسئله ۱
۳.۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۳
۴.۱ اهداف ۵
الف) هدف کلی: ۵
ب) اهداف اختصاصی: ۵
۵.۱ فرضیه های تحقیق ۷
۶.۱ محدوده تحقیق ۸
۷.۱ محدودیت های تحقیق ۸
۸.۱ تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات ۸
فصل دوم: مطالعات نظری ۱۱
۱.۲ مبانی نظری ۱۲
۱.۱.۲ رفتار مصرف کننده ۱۲
۲.۱.۲ رفتار مصرف کننده ورزشی ۱۳
۳.۱.۲ مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده ۱۴
۴.۱.۲ انواع مصرف کنندگان ورزشی ۱۸
۵.۱.۲ مصرف تماشاچیان ورزشی ۱۹
۶.۱.۲ فاکتورهای تأثیرگذار بر مصرف تماشاچیان ورزشی ۲۰
۷.۱.۲ قصد رفتاری ۲۴
۸.۱.۲ تئوری های قصد رفتاری ۲۴
۹.۱.۲ ارزیابی قصد رفتاری ۴
۱۰.۱.۲ ابعاد مقاصد رفتاری ۶
۱۱.۱.۲ خطر ۳
۱۲.۱.۲ ادراک ۶
۱۳.۱.۲ ابعاد ادراک مصرف کننده ۶
۱۴.۱.۲ تفاوت در ادراک خطر ۱۱
۱۵.۱.۲ نحوه برخورد مصرف کنندگان با خطر ۱۲
۱۶.۱.۲ ارزیابی خطر ادراک شده ۱۶
۲.۱.۱۷ خدمات و خطر ادراک شده ۱۷
۲.۱.۱۸ خطر ادراک شده ۲۳
۱۹.۱.۲ ابعاد خطر ادراک شده ۲۵
۲۰.۱.۲ ارتباط بین خطر ادراک شده و قصد رفتاری ۳۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۳۵
۱.۳ روش تحقیق ۳۶
۲.۳ جامعه آماری ۳۶
۳.۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۳۷۴.۳ ابزار اندازه گیری ۳۷
روایی ۳۷
پایایی ۳۹
۵.۳ روشهای آماری ۴۱
فصل چهارم: یافته ها ۴۲
۱.۴ یافتــه های تــوصیــفی ۱
۱.۱.۴ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی ۱
۲.۱.۴ توصیف گزاره های پرسشنامه ۳
۳.۱.۴ توصیف متغیرهای تحقیق ۱۱
۴-۲ یـافتــه هــای استنباطــی ۱۲
۱.۲.۴ پــایــایــی ابـــزارهـای تــحقیــق ۱۲
۲.۲.۴ اعتبــاریـابـــی ابــزارهــای تحقیــــق ۱۳
۴-۳ آزمــــون فرضیات تحقیق ۲۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱
۱.۵ بحــث و نتیجــه گیــری ۱
۲.۵ محـــدودیـــت تـحقـیــق ۳۰
۳.۵ پیشنهـــادات ۳۱
۱.۳.۵ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۳۱
۲.۳.۵ پیشنهادات برای مطالعات آتی: ۳۲
فهرست منابع ۳۵
ضمائم ۴۵

فهرست جداول

جدول۱.۳ انواع روایی و پایایی متغیرهای تحقیق ۳۴
جدول ۱.۴ توصیف وضعیت سنی شرکت کنندگان ۱
جدول ۲.۴ توصیف وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان ۲
جدول ۳.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات مالی- زمانی ۳
جدول۴.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات عملکردی ۳
جدول ۵.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات روانی- اجتماعی ۵
جدول ۶.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات فیزیکی- محیطی ۶
جدول ۷.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد حضور ۷
جدول ۸.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد پیشنهاد به دیگران ۸
جدول۹.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد خرید کالاها ۹
جدول ۱۰.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد مصرف رسانه ای ۱۰
جدول۱۱.۴ توصیف متغیرهای تحقیق ۱۰
جدول ۱۲.۴ ضرایب آلفای کرانباخ متغیرهای تحقیق ۱۲
جدول ۱۳.۴ نتایج برازش مدل مرتبه اول متغیر انگیزه ۱۴
جدول ۱۴.۴ نتایج برازش مدل مرتبه دوم متغیر انگیزه ۱۶
جدول ۱۵.۴ نتایج برازش مدل مرتبه اول متغیر خطر ادراک شده ۱۸
جدول ۱۶.۴ نتایج برازش مدل مرتبه دوم متغیر خطر ادراک شده ۲۰
جدول ۱۷.۴ نتایج برازش مدل مرتبه اول متغیر مقاصد رفتاری ۲۲
جدول ۱۸.۴ نتایج برازش مدل مرتبه دوم متغیر مقاصد رفتاری ۲۴
جدول ۱۹.۴ نتایج برازش مدل اصلی تحقیق ۳۸

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کاربری فضای سبز

فهرست شکل ها

شکل۱.۱ مدل مفهومی تحقیق ۱
شکل۲-۱ مدل سیستماتیک تصمیم گیری مصرف کننده ۱۴
شکل ۲.۲ مدل عمل منطقی ۱
شکل۲-۳ مدل رفتار برنامه ریزی شده ۲
شکل۴.۲ ابعاد ریسک ادراک شده ۶
شکل ۴-۱ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر انگیزه در حالت تخمین استاندارد ۱۳
شکل ۲.۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر انگیزه در حالت تخمین استاندارد ۱۵
شکل ۳.۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر خطر ادراک شده در حالت تخمین استاندارد ۱۷
شکل ۴.۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم خطر ادراک شده در حالت تخمین استاندارد ۱۹
شکل ۵.۴ مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیر مقاصد رفتاری در حالت تخمین استاندارد ۲۱
شکل ۶.۴ مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیر مقاصد رفتاری در حالت تخمین استاندارد ۲۳
شکل ۷.۴ مدل تاثیر خطر مالی- زمانی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت معناداری ۲۵
شکل ۸.۴ مدل تاثیر خطرات عملکردی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت معناداری ۲۸
شکل ۹.۴ مدل تاثیر خطر روانی- اجتماعی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت معناداری ۳۱
شکل ۱۰.۴ مدل تاثیر خطر فیزیکی- محیطی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت معناداری ۳۴
شکل ۱۱.۴ مدل کلی تحقیق در حالت ضرایب معنی داری ۳۷

فصل اول
کلیات طرح

۱.۱ مقدمه
وضعیت نابسامان اقتصادی بر میزان حضور انواع مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی اعم از تماشاچیان، شرکت کنندگان، خریداران کالاها و … تاثیر بسزایی داشته است. به همین دلیل بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی۱ از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(کاله۲ و همکاران ۱۹۹۶).
بررسی خطر دریافت شده در زمینه رفتار مشتری، توریسم۳ و تفریحات۴ مورد توجه بوده است، اما محققین توجه کمتری نسبت به تاثیر آن بر مصرف ورزشی۵ داشته اند (جیمز و تریل۶، ۲۰۰۸) و یا محقق از آن بی اطلاع است.
از طرف دیگر تحقیقاتی هم که به بررسی دلایل تماشا۷ و شرکت۸ در رویدادهای ورزشی پرداخته است، غالبا به متغیرهای انگیزه۹ و تقاضای بازار۱۰ پرداخته اند( جیمز و روز۱۱، ۲۰۰۲، کاله و همکاران ۱۹۹۶، کالب و جیمز۱۲، ۲۰۰۰). توجه به انگیزه بدون در نظر گرفتن خطر درک شده توسط مشتری نمی تواند به طور کامل به توضیح رفتار مشتری ورزشی بپردازد. انگیزه و موانع شامل خطر ادراک شده دو ساختاری هستند که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند، اگر خطر دریافت شده افزایش یابد حضور در میادین ورزشی نیاز به انگیزه بیشتری دارد و اگر خطر دریافت شده کاهش یابد تماشاچی برای حضور نیازمند انگیزه بالایی نیست(جیمز و تریل، ۲۰۰۸). بعلاوه تحقیقات مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی نیز بیشتر بر فاکتورهای مربوط به حضور و کمتر به موانع مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی پرداخته اند.
در هر سازمان یا شرکت، ارائه محصولات با کیفیت و ایجاد وفاداری در مشتری برای بقا و موفقیت ضروری است (زیدامل و همکاران۱۳، ۱۹۹۶). از طرف دیگر تحقیقات نشان داده اند که حفظ مشتریان موجود، سرمایه گذاری بهتری نسبت به جذب مشتریان جدید است(فورنل و ورنل فلت۱۴،۱۹۸۷، کوتلر۱۵،
۲۰۰۳). بنابراین با افزایش رقابت در بازارهای ورزشی و وضعیت اقتصادی موجود، سازمان های ورزشی نیازمند درک بهتر متغیرهای مربوط به مصرف ورزش هستند تا با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و کاهش خطرات موجود در محصولات و محیط های ورزشی، به ارضای موثر تماشاچیان و افزایش شانس حضور مجدد آنها بپردازند.
بنابراین بررسی انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان بالقوه ورزشی و تاثیر آن بر انواع رفتارهای مصرف ورزشی حائز اهمیت می باشد.

۲.۱ بیان مسئله
مدیران ورزشی برای جبران هزینه های بالای برگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند روش هایی هستند که به شناسایی عوامل مختلفی بپردازد که می تواند باعث کاهش و ممانعت از حضور تماشاچیان و سایر رفتارهای مصرفی آنها مانند پیشنهاد به دیگران، مصرف رسانه ای و خرید کالاها شود تا در نهایت بتوانند به توسعه استراتژی های بازاریابی با هدف کاهش فرار مشتریان بپردازند. بر اساس میزان زمان و منابع مالی که افراد به فعالیت های مصرفی ورزش و رویداد اختصاص می دهند، رفتار مصرف کننده ورزشی جنبه مهم و اصلی کار بازاریابان را تشکیل می دهد. در نتیجه، اقدامات بازاریابی۱۶ باید درک بهتر از تصمیم گیری مصرف کننده را قبل از توسعه هر استراتژی، گسترش دهند(کالب و جیمز، ۲۰۰۰).
اما بر طبق نظر آیزن۱۷ در نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB)18 ، مهمترین تعیین کننده رفتار مصرفی، قصد رفتاری۱۹ است و هر قدر قصد رفتاری بیشتر شود امکان بروز رفتار بیشتر می شود(آیزن، ۱۹۹۱). بنابراین قصد رفتاری اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، می تواند به تعیین رفتارهای مصرف کنندگان در آینده بپردازد.
رفتار مصرف کننده بر چرایی و چگونگی انتخاب مشتری برای خرج کردن پول در راستای خرید کالاها و خدمات تمرکز دارد. اما عوامل بسیاری بر رفتار مصرف کنندگان و تصمیمات خرید آنها تاثیر می گذارد. یکی از جامع ترین مدل های توصیف کننده رفتار مصرف کنندگان، مدل سیستماتیک تصمیم گیری مصرف کننده می باشد. مؤلفه های ورودی این مدل تصمیم گیری مصرف کننده، شامل عوامل مؤثر بیرونی می باشند که به عنوان منابع اطلاعاتی مرتبط با یک محصول خاص عمل کرده و بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار های مرتبط با محصول از سوی مصرف کننده، تأثیر می گذراند. از جمله مهمترین عوامل بیرونی می توان به فعالیت های بازاریابی سازمان ها در قالب استراتژی های آمیخته بازاریابی(۴p) مشخصی، شامل سیر اقدامات ترفیعی، سیاست قیمت گذاری و انتخاب کانال های توزیع برای انتقال محصولات از تولید کننده به مصرف کننده اشاره کرد. ورودی های نوع دوم یا محیط اجتماعی – فرهنگی، عواملی نظیر طبقه اجتماعی، فرهنگ و خرده فرهنگ می باشد و مؤلفه

دیدگاهتان را بنویسید