(۱۹۹۰-۲۰۱۴)

دانلود پایان نامه

۴-۳ توزیع ماهانه رخداد توفان‌های تندری ۷۹
۵- نتیجه گیری ۸۶
۵-۲ نتایج آماری بارش های تندری ۸۷
۵-۲ پیشنهادات ۸۸
فهرست منابع ۸۸

فهرست تصاویر
تصویر (۱-۱) منطقه مورد مطالعه آذربایجان ۱۵
تصویر شماره (۳-۱) نمودار ترمودینامیکی اسکیوتی (SKEW-T.LOG P) ۲۷
تصویر شماره (۳-۲) مربوط به آئروگرام وایسالا (VAISALA AEROGRAM) ۳۰
شکل ( ۳-۳) روش تعیین LCL و CCL بر روی نمودار اسکیوتی (هوشنگ قائمی-هواشناسی عمومی, ) ۳۴
شکل (۳-۴) روش تعیین سطح همرفت آزاد LFC، سطح تعادل EL (هوشنگ قائمی, هواشناسی عمومی) ۳۶
تصویر (۳-۵) نحوی محاسبه شاخص شوالتر از سایت met office ۳۸
تصویر (۳-۶ ) نحوی محاسبه شاخص کی (KI) از سایت met office ۴۱
تصویر (۳-۷) نحوی محاسبه شاخص مجموع مجموع ها (TTI) از سایت met office ۴۲
تصویر (۳-۸) نحوی محاسبه شاخص صعود (LI) از سایت met office ۴۴
تصویر (۳-۹) نحوی محاسبه شاخص انرژی پتانسیل همرفتی (CAPE) از سایت met office ۴۶
تصویر نمودار(۴-۱) میانگین شاخص شوالتر ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۳
تصویر نمودار (۴-۲) میانگین شاخص SWEAT ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۵
تصویر نمودار (۴-۳) میانگین شاخص KI ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۷
تصویر نمودار (۴-۴) میانگین شاخص TTI ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۹
تصویر نمودار (۴-۵) میانگین شاخص LI ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۱
تصویر نمودار (۴-۶) میانگین شاخص CAPE ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۲
تصویر نمودار (۴-۷) میانگین شاخص CIN ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۴
تصویر نمودار (۴-۸) میانگین شاخص BRN ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۶
تصویر نمودار (۴-۹) میانگین شاخص PW ایستگاه تبریز در ماه های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۸
تصویر نمودار (۴-۱۰) شاخص‌های SI,SWEAT,KI,TTI ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۹
تصویر نمودار (۴-۱۱) شاخص‌هایLI,CAPE,CIN,BRN ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۰
تصویر نمودار(۴-۱۲) مقایسه شاخص شوالتر SI و شاخص SWEAT ایستگاه تبریز ۷۱
تصویر نمودار (۴-۱۳) مقایسه سه شاخص شوالتر SI , شاخص TTI و شاخص کی KI ایستگاه تبریز ۷۱
تصویر (۴-۱۴) مقایسه شاخص شوالتر SI و شاخص صعود LI ایستگاه تبریز ۷۲
تصویر نمودار (۴-۱۵) مقایسه شاخص شوالتر SI و شاخص انرژی پتانسیل همرفتی CAPE ایستگاه تبریز ۷۳
تصویر (۴-۱۶) مقایسه شاخص شوالتر SI و شاخص CIN ایستگاه تبریز ۷۳
تصویر نمودار (۴-۱۷)مقایسه شاخص شوالترSI و شاخص ریچاردسون BRN ایستگاه تبریز ۷۴
تصویرنمودار (۴-۱۸) فراوانی میانگین رخداد بارش‌های تندری آذربایجان دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۷
تصویر(۴-۱۹) فراوانی رخداد سالانه بارش های همرفتی منطقه آذربایجان دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۸
تصویر نمودار ( ۴-۲۰) فراوانی بارش‌های تندری آذربایجان دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴ ) ۸۰
تصویر نمودار (۴-۲۱) توزیع بارش‌های تندری در ماه‌های گرم سال دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴ ) ۸۱
تصویر شماره (۴-۲۲) ضخامت ۵۰۰ هکتوپاسکال استیلای پر فشار جنب حاره ۸۳
تصویر نمودار(۴-۲۳)روند بارش‌های تندری آذربایجان در دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۸۴

فهرست جداول
جدول ۳-۱مقیاس شاخص شوالتر برای تعیین میزان ناپایداری و احتمال وقوع توفان (زاهدی و چوبدار ,۱۳۸۶) ۳۹
جدول ۳-۲ نشان دهنده رابطه شاخص ناپایداری شدید با توفان تندری است بر اساس شاخص SWEAT. ۴۰
جدول ۳-۳ احتمال وقوع توفان‌های تندری بر اساس شاخص KI (زاهدی و چوبدار,۱۳۸۶) ۴۱
جدول ۳-۴ مقیاس تعیین ناپایداری و آشکار سازی توفان‌های تندری شاخص TTI (میلر,۱۹۷۲) ۴۳
جدول ۳-۵ مقادیر آستانه شروع ناپایداری و وقوع توفان بر اساس شاخص LI ۴۴
جدول ۳-۶ احتمال وقوع توفان تندری بر اساس شاخص CAPE (زاهدی و چوبدار,۱۳۸۶) ۴۶
جدول ۳-۷ وضعیت احتمالی جو بر اساس شاخص CIN (گوتلیب,۲۰۰۹ ) ۴۷
جدول ۳-۸ مقیاس تعیین ناپایداری توفان تندری بر اساس شاخص BRN ۴۸
جدول شماره ۴-۱-۱مقادیر شاخص شوالتر برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۲
جدول ۴-۱-۲ میانگین ماهانه شاخص SI در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۲
جدول ۴-۲-۱ مقادیر شاخص SWEAT برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۴
جدول ۴-۲-۲ میانگین ماهانه شاخص SWEAT در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۴
جدول شماره ۴-۳-۱ مقادیر شاخص KI برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۵
جدول ۴-۳-۲ میانگین ماهانه شاخص KI در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۶
جدول شماره ۴-۴-۱مقادیر شاخص TTI برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۸
جدول ۴-۴-۲ میانگین ماهانه شاخص TTI در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۵۸
جدول شماره۴-۵-۱مقادیر شاخص LI برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۰
جدول ۴-۵-۲ میانگین ماهانه شاخص LI در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۰
جدول شماره ۴-۶-۱ مقادیر شاخص CAPE برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۱
جدول ۴-۶-۲ میانگین ماهانه شاخص CAPE در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۲
جدول شماره
۴-۷-۱مقادیر شاخص CIN برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۳
جدول۴-۷-۲ میانگین ماهانه شاخص بازدارندگی همرفتی در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۴
جدول شماره ۴-۸-۱مقادیر شاخصBRN برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۵
جدول ۴-۸-۲ میانگین ماهانه شاخص BRN در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۶
جدول شماره ۴-۹-۱ مقادیر آب قابل بارش برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۷
جدول ۴-۹-۲ میانگین ماهانه آب قابل بارش در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۶۸
جدول ۴-۱۰ مقادیر میانگین شاخص‌های ناپایداری ایستگاه جو بالای تبریز در دوره گرم سال دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۵
جدول ۴-۱۱ ویژگی‌های آماری توفان‌های تندری در ایستگاه‌های مورد مطالعه منطقه آذربایجان (۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۷۶
جدول ۴-۱۲توزیع ماهانه توفان‌های تندری منطقه آذربایجان دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴ ) ۸۰
جدول۴-۱۳ تعداد روزهای رخداد توفان‌های همرفتی(تندری) در ماه‌های گرم سال دوره آماری(۱۹۹۰-۲۰۱۴) ۸۲

چکیده :
وقوع توفان‌های تندری همه ساله خسارات سنگین اقتصادی و حتی جانی به شکل‌های سیل، رعدوبرق،… بر مردم منطقه آذربایجان وارد می سازند. شاخص‌های ناپایداری ابزار عملی مفیدی برای درک ماهیت و پیش بینی مخاطرات جوی به حساب می آیند. از شاخص‌های ناپایداری می توان در پیش بینی احتمال فعالیت‌های همرفتی استفاده نمود این فعالیت‌ها ممکن است در محدوده رگبارهای بارانی در یک توفان تندری با شدت‌های متفاوت یا توفان‌های تندری حاصل از یک توفند متغیر باشد.
با بررسی و تحلیل مجموع داده‌ها از سوندینگ های به عمل آمده در ایستگاه جو بالای تبریز، در دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴) دریافت گردید که استفاده از شاخص‌های ناپایداری، کارایی بسیار خوبی در پیش بینی و هشدار وقوع انواع ناپایداری‌های شدید در منطقه در ماه‌های گرم سال را خواهند داشت و می توان به‌عنوان یک روش تکمیلی قوی در کنار دیگر روش‌های پیش بینی مورد بهره برداری قرار گیرد. برای شاخص‌های SWEAT,BRN,CIN نتایج مطلوبی به دست نیامده و شاخص‌های SI,CAPE,KI,TTI,LI در حالت متوسط شرایط ناپایداری قرار داشتند کاربرد این شاخص‌ها هر یک به‌تنهایی به‌عنوان پیش بینی کننده شرایط جوی اشتباه بوده و لازم است که همه این شاخص‌ها در ترکیب با هم و در کنار روش‌های سینوپتیکی پیش بینی و نیز با استفاده از سایر پارامترهای جوی مانند الگوهای فشاری و باد در سطوح مختلف و غیره مورد استفاده قرار گیرند. نتایج به این واقعیت اشاره دارد که منطقه آذربایجان از شرایط ناپایداری دائمی خصوصاً در فصول گرم سال برخوردار است که صدور پیش‌بینی‌ها را با توجه به شاخص‌های ناپایداری را در کنار دیگر روش‌های پیش‌بینی را می طلبد. بارش‌های همرفتی در سراسر طول سال به وقوع می پیوندند, از این میان فراوانی بیشترین بارش‌های همرفتی مربوط به فصل بهار و ماه می (اردیبهشت) و کمترین فراوانی بارش‌های همرفتی در ماه‌های گرم سال در ماه سپتامبر ( شهریور) اتفاق می‌افتد.
کلمات کلیدی: بارش‌های همرفتی, شاخص‌های ناپایداری, رگبارهای تندری, نمودارهای ترمودینامیکی, پیش بینی ,ابرهای کومولونیمبوس

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بانکداری الکترونیک

فصل اول

مقدمه:
یکی از ابزارهایی که به هواشناسان کمک می‌کند تا پیش‌بینی دقیق‌تری از شرایط جوی را ارائه نمایند، استفاده از نیمرخ‌های دوبعدی قائم درجه حرارت، نقطه شبنم و باد است این نیمرخ‌ها بخصوص برای مواقعی که قصد ارائه پیش‌بینی کوتاه مدت برای یک منطقه کوچک در حد مقیاس میانی را داشته باشیم، بسیار مؤثر می‌باشند. هواشناسان برای دستیابی به وضعیت دقیق جو در آینده به بررسی نیمرخ قائم ایستگاه‌های مجاور می پردازند. رایانه‌ها نیز با استفاده از اطلاعات حاصله از نیمرخ قائم جو، آن تعداد از شاخص‌های جو را که می‌تواند در پیش‌بینی پدیده‌های محتمل نظیر توفان‌های تندری، پیچندها و تگرگ مؤثر باشند را محاسبه می کنند. (دونالد آرنس، ص ۴۳۶) پیش‌بینی توفان‌های که معمولاً با رعدوبرق، باد شدید و تگرگ همراه با پدیده‌های ناپایداری جوی بشمار می‌روند بسیار مشکل است، اشکالاتی که در پیش‌بینی این پدیده‌های جوی ایجاد می‌شود، تعیین منطقه ناپایداری به علت وسعت زیاد این پدیده مشکل است در گستره این سطح مناطقی وجود دارند که بنا به موقعیت و توپوگرافی جغرافیایی منطقه ناپایداری شدیدتری از سایر نواحی دیگر ‌باشند که تعیین این مناطق در یک سطح گسترده کاری مشکل است. طول عمر این نوع پدیده‌های جوی چه ازنظر تشکیل، توسعه و نابودی خیلی کوتاه است بنابراین یکی از اشکالات وارده در پیش‌بینی آن‌ها تعیین زمان آزاد شدن این توفان‌ها است که امکان دارد در هر موقع از شبانه روز صورت گیرند بعلاوه ایجاد و تکوین این نوع پدیده‌ها به‌تنهایی توسط یک عامل جزئی صورت نمی‌گیرد، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف بوده که تعیین عوامل مزبور نیز در سهم هریک در تکوین این پدیده‌ها یکی دیگر از اشکالات است؛ بنابراین اینکه به علت ناپایداری چه اتفاقی خواهد افتاد و چه زمان این اتفاق رخ می‌دهد یکی از مسائل پیچیده هواشناسی است. عوامل مهمی که در تکوین این نوع پدیده‌ها دخال
ت دارند بیان می‌شود بعلاوه ترکیب هر کدام از این عوامل با هم و اینکه هر عامل به چه میزان در ایجاد این نوع پدیده‌ها مؤثر هستند نیز بایستی بررسی گردند. در این قسمت سعی می‌شود که با مسائل مربوط به نوع توده‌های هوای توفان‌زا مورد بحث قرار گیرد و شرایط معینی جهت لزوم پارامترهای جو به‌منظور ایجاد این نوع توفان‌های شدید و مخرب نقش شاخص‌های ناپایداری در پیش‌بینی آن‌ها دارند بحث شده است در این بحث صرف‌نظر از نوع توده‌های هوا همراه با جبهه هیچ‌گونه صحبتی به میان نخواهد آمد. به‌منظور تعیین امکان وقوع انواع بارش‌های همرفتی باید نمودار SKEW-T کاملاً مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
عوامل موردنیاز جهت ایجاد ناپایداری‌ها باید به شرح زیر موجود باشد:
الف: به‌اندازه کافی انرژی حرارتی موجود باشد.
ب: بسته‌هوا باید به سطحی که در آن سطح کریستال‌های یخی موجود است صعود نماید زیرا این باور وجود دارد که کریستال‌های یخی خود عامل مکانیسم آغاز بارندگی است. معمولاً این سطح در ارتفاعی واقع است که دمای آن در حدود ۱۰- سلسیوس است.
ج: رطوبت باید به‌اندازه کافی در لایه زیرین بخصوص در لایه‌مرزی موجود باشد، این عامل یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد ابرهای توفان‌زا است، بدون رطوبت کافی و عدم توزیع آن در تعدادی از لایه‌های زیرین امکان ایجاد ابرهای جوششی یا رشد زیاد وجود ندارد، هرقدر رطوبت به قدر کافی بخصوص در سطوح مختلف لایه زیرین تروپسفر توزیع گردد مکانیسم ایجاد ابر سهل تر و نتیجه بهتر خواهد بود.
د: شرایط اقلیمی و فصلی نیز یکی از عوامل مهم در تکوین این نوع پدیده‌ها به شمار می رود.
و: وارونگی ضعیف دما و یا عدم وارونگی دما در لایه‌مرزی و یا هر لایه دیگر تروپسفر کمک شایانی به ایجاد و تقویت ناپایداری می‌کند. (هوشنگ قائم و محمود عدل، ص ۱) در یک جو ناپایدار بسته‌هوای در حال صعود در هر لایه از هوای محیط اطراف گرم‌تر و به تبع آن سبک تر است و تمایل به اوج گرفتن از موقعیت اولیه خود دارد. در چنین جوی ابرهای نظیر TCU1 و CB2 تشکیل می‌شوند. ناپایداری جو ممکن است در اثر گرمایش سطحی و یا سرمایش لایه فوقانی و یا اختلاط صورت پذیرفته در کل لایه باشد. جو کاملاً ناپایدار هنگامی شکل می‌گیرد که افت آهنگ محیط بزرگ‌تر از افت آهنگ بی‌درروی خشک باشد( ELRDALR ). در جو ناپایدار بسته‌هوای در حال اوج گرفتن به صعود خود ادامه می‌دهند زیرا گرم‌تر و رقیق‌تر از محیط اطراف است. (دونالد آرنس) یکی از زمینه‌های هواشناسی پیش‌بینی بارش‌های همرفتی در اثر ناپایداری است. توفان‌های تندری ممکن است در کمتر از ۲۰ دقیقه شکل بگیرند و

دیدگاهتان را بنویسید