بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

تقدیم به خانوادهی عزیزم که خداوند عشقشان را در وجودم دمید،
به پدر بزرگوارم که همواره حامی و پشتیبان و مشوق من است برای رسیدن به آنچه آرزویش میکنم و با وجود ارزشمند و زحمات بیدریغش دستیابی به موفقیت و آسودگی را برایم امکان‌پذیر کرده است.
و تقدیم به مادر مهربانم که انسان بودن را برایم معنا کرد و هر آنچه از خوبی و ازخودگذشتگی و پاکی سراغ دارم در وجود پر محبت او خلاصه میشود.

سپاسگزاری

خداوند را سپاس و ستایش میگویم که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
از استاد گرامی و فرهیختهام جناب آقای دکتر غلامعلی منتظر سپاسگزارم چراکه در طول مدت پژوهش از رهنمودهای علمی و اخلاقی ایشان بهرهمند شدم و خداوند بزرگ را شاکرم که افتخار شاگردی ایشان را نصیبم نمود.
از دوستان ارجمندم خانم مهندس فاطمه قربانی و آقای مهندس وحید قیومیه که از همفکری و راهنماییهای ایشان در مسیر پایاننامه بهره فراوان بردم، صمیمانه قدردانی میکنم.
همچنین از آقای دکتر محمد موسیوند برای راهنماییهای ارزشمند ایشان در حوزهی تحلیلها و محاسبات آماری کمال قدردانی را دارم.
در نهایت مراتب قدردانی خود را نثار اعضای خانوادهام میکنم به خصوص پدر و مادر مهربان و دانشدوستم و سرکار خانم فرزانه کریمی که با صبر و حوصله مرا همراهی نمودند و بدون پشتیبانیها و دلگرمیهایشان بیتردید انجام این پایاننامه امکانپذیر نبود.

چکیده

طراحی سامانهی خبرهی فازی برای تشخیص دامچینی در بانکداری الکترونیکی(مورد پژوهی: بانکهای ایرانی)

به کوشش
سارا عرب یارمحمدی

دامچینی شیوهای از دزدی هویت الکترونیکی است که در آن از روشهای مهندسی اجتماعی و جعل وبگاه برای فریب کاربران و افشای اطلاعات محرمانهای که ارزش اقتصادی دارند، استفاده میشود. دامچینی با از بین بردن اعتماد بین کاربران و کسب و کار برخط، بر عرصهی نوظهور تجارت الکترونیکی اثر منفی میگذارد. کشورهای در حال توسعهای مانند ایران به تازگی با تهدیدات اینترنتی مانند دامچینی روبرو شدهاند که با توجه به تفاوتهای اجتماعی، طبعاً روش‌های دامچینی در ایران ممکن است با سایر تجربهها متفاوت باشد، به همین دلیل لازم است روش تشخیص، متناسب با آنها و برای افزایش کارایی بهبود یابد. هدف این پایان‌نامه ارائهی یک سامانهی تشخیص دامچینی برای استفاده در بانکداری الکترونیکی کشورمان است. شناسایی ویژگیهای برجستهی دامچینی، یکی از پیشنیازهای مهم در طراحی سامانهای دقیق است. لذا در قدم اول برای شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار دامچینی که بیشترین تناسب را با وبگاههای بانکهای ایرانی دارند، فهرستی از ۲۸ شاخص دامچینی جمعآوری و در قالب پرسشنامه بین خبرگان توزیع گردید تا بدین صورت نظر آنها دربارهی میزان اهمیت هریک از شاخصها در حوزه بانکداری الکترونیکی استخراج گردد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، ۲۰شاخص برگزیده و سامانهی خبرهی اولیه با استفاده از نظریهی مجموعههای فازی طراحی شد. در مرحلهی بعد برای بهبود سامانهی اولیه، الگوریتم “انتخاب ویژگی فازی-ژولیده” بر۶۰ نمونه وبگاه بانکداری الکترونیکی اجرا شد. درنهایت سامانهی خبرهی فازی بهبود یافته با استفاده از ۶ شاخص با بیشترین تأثیر در تشخیص حملات دامچینی طراحی شد. نتایج ارزیابی نشاندهندهی این است که سامانهی خبرهی فازیِ طراحی شده به خوبی میتواند وبگاه‌های دامچینی شده را تشخیص دهد و دارای کارایی ۸۸% است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اسناد الکترونیکی

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۱- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۲- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳- واژه‌های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۴- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۵- فرضیه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۶- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۷- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۸- جنبه‌های جدید و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۹- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲- امنیت بانکداری الکترونیکی و حملات دام‌گستری…………………………………………. ۱۱
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۳- چالش‌های بانکدا
ری الکترونیکی در ایران…………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴- زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۵- امنیت در بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۶- تهدیدات و کلاهبرداری‌ها در اینترنت…………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۷- دام‌گستری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۸- آمارهای مربوط به دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۹- روش‌های تشخیص دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۰- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳- نظریه‌ی مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………… ۴۰
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۳-۲- نظریه‌ی مجموعه‌های فازی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۳- سامانه‌ی فازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۴- نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۵- انتخاب ویژگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۶- فروکاست‌ها و هسته……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۷- ترکیب مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۸- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۴- طراحی سامانه‌ی خبره‌ی فازی برای تشخیص دام‌گستری…………………………….. ۵۸
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۴-۲- ویژگی‌های مؤثر در تشخیص دام‌گستری……………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۳- تعیین متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۴- تعیین متغیرهای خروجی………………………………………………………………………….. ۸۶
۴-۵- تعریف توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی……………………………………………………………………………… ۸۸
۴-۶- فازی‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۷- پایگاه قواعد فازی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۴-۸- وافازی‌سازی……………………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۹- موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۱۰- ارزیابی سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۱۱- بهبود سامانه‌ی خبره‌ی فازی به کمک نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………. ۱۱۰
۴-۱۲- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۵- نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۵-۲- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۵-۳- نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۵-۴- پیشنهاد پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول ‏۱-۱ روش‌ها و ابزار مورد استفاده در تحقیق به تفکیک مراحل………………………………………………………………. ۷
جدول ۲-۱ مزایای بانکداری الکترونیکی از جنبه‌های مختلف……………………………………………………………………….. ۱۳
جدول ۲-۲ ده وبگاه برتر از نظر میزان حملات دام‌گستری در سالهای

دیدگاهتان را بنویسید