گروه های عمده فعالیت

دانلود پایان نامه

که این به دلیل کمبود امکانات در روستاهای مورد مطالعه و میل به شهرگرایی می باشد و روستاهای گلستانک ، سپید دشت ، فرخ آباد ، علی آباد گونه ،شهرک مهندسی زراعی و شهرک اصلاح و تهیه بذر نرخ رشد نامحسوسی داشته اند به دلیل افزایش امکانات و پیشرفت حمل و نقل و دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و درمانی در روستاهای مورد مطالعه وپایین بودن قیمت زمین و مسکن در روستاهای ذکر شده که مهاجران وارد شده در پی یافتن سرپناهی برای خود این روستاها را مقصد مهاجرت خودانتخاب کرده اند.
نرخ رشد جمعیت
جمعیت روستایی سال ۱۳۹۰
جمعیت روستایی سال ۱۳۸۵
نام روستا
۴۵/۲
۱۶۵۵
۱۴۶۶
گلستانک
۹۵/۱۵
۲۹۷۳
۱۴۱۸
سپید دشت
۴۲/۳
۷۵۶۱
۶۳۸۹
فرخ آباد
۹۹/ .
۳۹۹۶
۳۸۰۳
علی آبادگونه
۴۶/۲-
۱۲۴۸
۱۴۱۴
قزل حصار
۲۳/۹-
۶۱
۹۹
دروان
۷۹/۵-
۲۳
۳۱
هلجرد
۰۵/۱۵-
۲۳۰
۵۲۰
آتشگاه
۴۸/۴-
۵۶۶
۷۱۲
سیاه کلان
۹۳/ .-
۲۳۱۹
۲۴۳۰
محمود آباد
۴۵/۱۳-
۱۰۱
۲۰۸
باغ پیر
۴۱/۲-
۱۷۷
۲۰۰
شهرک طالقانی
۹۹/۲۰
۱۱۲۰۹
۴۳۲۳
شهرک مهندسی زراعی
۶۴/۴-
۳۸۷
۴۹۱
قلعه روستایی
۳۱/۲
۳۱۷۶
۲۸۳۲
شهرک اصلاح و تهیه بذر

جدول (۳-۵) نرخ رشد جمعیت شهرستان کرج طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۵
مآخذ:یافتههای تحقیق،۱۳۹۲.

۳-۱۲-۴. وضعیت اشتغال در شهر کرج
دارای درآمد بدون کار
خانه دار
محصل
بیکار(جویای کار)
شاغل
جمعیت ۱۰ سال به بالا
عنوان
سال
۵/۳
۲۶/۲۸
۴۷/۳۱
۸/۲
۲۱/۳۰
۷۳۷۳۹۲
۱۳۷۵
۸/۵
۲۴/۳۴
۲/۴۸
۲/۳
۱۲/۴۲
۱۱۴۵۲۳۶
۱۳۸۵
۱/۶
۲۹/۳۷
۳/۶۲
۱/۴
۵۸/۴۹
۱۳۶۵۴۷۸
۱۳۹۰
چنانچه در جدول(۳-۶) هم نشان داده شده است از نظر درصد شاغلان تفاوت محسوسی بین سالهای ۹۰-۷۵ دیده نمی شود تغییر فقط در درصد اشتغال گرو های مختلف صورت گرفته است ،در سال ۱۳۹۰ تعداد محصلان افزایش داشته و زنان خانه دار کاهش یافته است که این حادثه بیانگر تحول فرهنگی در این شهر میباشد .

جدول(۳-۶) وضعیت اشتغال شهر کرج در سال های ۱۳۹۰و۱۳۷۵
مآخذ : مرکز آمار ایران ،۱۳۹۰.

همان گونه که در جدول ۷-۳ مشاهده می شود درمورد گروههای عمده فعالیت ، درصد افراد شاغل در کشاورزی در سال ۱۳۸۵ رشد کمی را داشته درحالی که در سال ۱۳۹۰از شاغلین بخش کشاورزی کمتر شده و در بخش خدمات جذب شدهاند و شهر کرج در هر سه دوره نقش خدماتی خود را حفظ کرده است و بالا رفتن بخش صنعت به خاطر استقرار کارخانجات در اطراف آن و منع استقرار صنایع در تهران میباشد و علاوه بر آن بیشتر صنایع نقش فرا منطقهای دارند . در بخش خدمات نیز اشتغالات کاذب و دستفروشی سهم بالایی دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   توفان

جدول(۳-۷) طبقه بندی جمعیت بر حسب گروه های عمده فعالیت طی سالهای۱۳۷۵تا ۱۳۹۰
خدمات
صنعت
کشاورزی
سال
۱۳/۵۷
۳۸/۳۸
۷۴/۱
۱۳۷۵
۵/۵۶
۲/۳۹
۲/۴
۱۳۸۵
۹/۵۵
۱/۴۱
۳
۱۳۹۰
مآخذ:مرکز آمار ایران،۱۳۹۰

۳-۱۲-۵. وضعیت سواد
جدول میزان باسوادی نشان میدهد که سال ۶۵ نسبت به سالهای ۷۵ و۸۵ دارای درصد باسواد بیشتر است که علت این امر احتمالا به خاطر گسترش امکانات آموزشی و بالا رفتن فرهنگ مردم وکاهش رشد جمعیت میباشد همچنین تعداد باسوادها در سنین پایینتر بیشتر بود و با این حساب در آینده با قشر فرهیختهتری سروکار خواهیم داشت بنابراین برنامه ریزی باید متناسب با نیازهای نسل جدید باشد چیزی که در جدول(۳-۸) نمود دارد کم بودن درصد باسوادی در زنان نسبت به مردان بوده که این روند به خاطر فرهنگ حاکم بر کشور و ازدواج زودرس در زنان نسبت به مردان میباشد .

جدول(۳-۸) میزان با سوادی شهر کرج در سال های۱۳۹۰-۱۳۶۵
درصدکل
درصدزنان

درصد مردان

۶ساله و بیشتر
عنوان
سال
۹/۷۶
۳/۷۰
۱/۸۳
۲۱۷۴۳۵
۱۳۶۵
۳۲/۸۹
۳۴/۸۶
۲۰/۹۲
۸۳۲۷۳۳
۱۳۷۵
۳۵/۹۲
۳۸/۹۰
۲/۹۵
۱۲۵۲۳۸۵
۱۳۸۵
۳۳/۹۵
۲۴/۹۲
۱/۹۶
۱۴۵۹۴۵۷
۱۳۹۰

مآخذ: مرکز آمار ایران ،۱۳۹۰.

دیدگاهتان را بنویسید