پایان نامه ارشد رایگان درمورد نهج البلاغه، دانشگاه فردوسی، دانشگاهها، علوم انسانی

دانلود پایان نامه

در باب نسبت کتاب الضعفاء به ابن غضایری”، مطالعات اسلامی، ش ۶۸، تابستان ۱۳۸۴، ص۱۱- ۴۳.
– ـــــــــــــــــ : “روش ابن غضائری در نقد رجال”، مطالعات اسلامی، ش ۶۵ – ۶۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۵۵- ۸۶.
– جلالی حسینی، سید محمد رضا (۱۳۲۵-): تدوین السنه الشریفه: بدایته المبکره فی عهد الرسول(ص) و مصیره فی عهود الخلفا الی نهایه القرن الاول، الطبعه الثانیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.
– ـــــــــــــــــ : “صیغ التحمل و الاداء للحدیث الشریف تاریخها و ضرورتها و فوائدها و اختصاراتها”، علوم الحدیث، ش ۱، پاییز ۱۳۷۵،ص ۸۴-۱۸۲.
– ـــــــــــــــــ : مقدم? رجال ابن الغضائری، الطبعه الاولی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۲ ق.
– ـــــــــــــــــ : “مقوله جسم لا کالاجسام بین موقف هشام بن الحکم و مواقف سائر اهل الکلام”، تراثنا، ش ۱۹، ۱۴۱۰، ص ۷ – ۱۰۷.
– جمال الدین، مصطفی(۱۹۲۷- ۱۹۶۶م.): القیاس حقیقته و حجیته، الطبعه الاولی، دارالهادی، بیروت، ۱۴۲۵ق.
– جناتی، محمد ابراهیم: ادوار فقه و کیفیت بیان آن، چاپ اول، سازمان انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۴.
– جواد، مصطفی (۱۹۰۵- ۱۹۶۹م.)؛ سوسه، احمد(۱۹۰۲- م.): دلیل خارطه بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیماً و حدیثاً، المجمع العلمی العراقی، بغداد، ۱۹۵۸م.
– جواد، مصطفی(۱۹۰۵- ۱۹۶۹م.): مقدم? دیوان الشریف المرتضی، الطبعه الثانیه، المؤسسه الاسلامیه للنشر، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
– جوادی آملی، عبدالله (‎????-): تسنیم: تفسیر قرآن کریم، تنظیم و ویرایش علی اسلامی، چاپ اول، مرکز نشر اسراء، قم، ‎????-
– جوهری، اسماعیل بن حماد (- ‎???ق.): الصحاح: تاج‌اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الرابعه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
– حاجی تقی، محمد ‎(????-): “شجر? علمی خاندان اشعری قم”، علوم حدیث، ش ۵، مهر ۱۳۷۶، ص ۲۰۵ – ۲۳۴.
– حِتّی، فیلیپ خوری(۱۸۸۶- م.): تاریخ عرب، ترجم? ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات آگاه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۶.
– حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۰۳۳ – ۱۱۰۴ق.): امل الآمل، تحقیق احمد حسینی، دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۳۶۲.
– ـــــــــــــــــ : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه، مؤسسه آل البیت (ع)، قم ، ۱۴۱۴ق.
– حسین، جاسم: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (عج)، ترجم? محمد تقی آیت اللهی، چاپ دوم، مؤسس? انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۷.
– حسینی قزوینی، محمد: “نقدی بر مقال? تولد و زندگی حضرت مهدی (عج)” حوزه، ش ۷۲، سال ۱۳۷۴، ص ۱۷۵ – ۱۸۸.
– حسینیان مقدم، حسین: “متشابهات تاریخی در آثار علم الهدی”، پژوهش وحوزه، ش ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۸۲، ص ۲۱۹ – ۲۳۴.
– حکیمی، محمد رضا (۱۳۱۴-): میرحامدحسین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۱ ق.
– خزرجی، صفاء الدین: “شخصیت و مکتب فقهی ابن ابی عقیل عمانی”، فقه اهل بیت(ع)، ش ۳۱، پاییز ۱۳۸۱، ۲۶۶-۲۹۶.
– خضری، احمدرضا (۱۳۴۵-)، و دیگران، تاریخ تشیع، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۴.
– خضری، احمدرضا (‎????-): تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، چاپ سوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، ۱۳۸۴.
– خطاوی، وسام (‎????-): المناهج الروائیه عند الشریف المرتضی، الطبعه الاولی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۷ ق./ ۱۳۸۵.
– خطیب بغدادی، احمد بن علی(۳۹۲ – ۴۶۳ ق.): تاریخ بغداد؛ مدینه السلام، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۷ ق.
– خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (????-‎????): المکاسب المحرمه، مؤسسه اسماعیلیان، قم،۱۴۱۰ ق.
– خواجوئی، اسماعیل بن محمد حسین (-‎????ق.): تعلیقه بر مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، تحقیق مهدی رجائی، الطبعه الاولی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۴ق.
– خوانساری، محمد باقر بن زین‌العابدین (????-‎????ق.): روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ترجم? محمد باقر ساعدی خراسانی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۵۶-۱۳۶۰.
– خویی، ابوالقاسم (????-‎????): البیان فی تفسیر القرآن، دارالزهراء، بیروت، ۱۳۹۵ق.
– ـــــــــــــــــ : معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، الطبعه الخامسه، بی نا، بی جا، ۱۴۱۳ق.
– دوانی، علی (‎????- ۱۳۸۵): “سید رضی مؤلف نهج البلاغه”، مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورند? آن، چاپ دوم، بنیاد نهج البلاغه، تهران، بی تا، ص ۱۳ – ۱۴۴.
– ـــــــــــــــــ : مفاخر اسلام، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳.
– دورانت، ویلیام جیمز (????-‎????م.): تاریخ تمدن، ترجم? ابوالقاسم پاینده، چاپ چهارم، سازمان انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳.
– دهخدا، علی‌اکبر (‎????؟-‎????): لغت نامه، زیرنظر محمد معین، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۲.
– دیاری بیدگلی، محمدتقی (‎???? -): “بررسی حجیت مراسیل ابن ابی عمیر”، پژوهش نامه قرآن و حدیث، ش ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۲، صص ۷۳ – ۹۲.
– ذهبی، محمد بن احمد (???-‎???ق.): تاریخ الاسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، الطبعه الاولی، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
– ربانی، محمدحسن (‎???? -): سبک شناسی دانش رجال الحدیث، چاپ اول، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، ۱۳۸۵.
– رحمان ستایش، محمدکاظم (‎???? -)؛ جدیدی نژاد، محمدرضا (‎????-): بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه،چاپ اول، دارالحدیث، قم، ۱۳۸۴.
– رحیمی، مرتضی (‎???? -): “جایگاه کتاب خلاف شیخ طوسی در فقه مقارن”، نشری? دانشکد? الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش ۴۵- ۴۶، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۷۷- ۱۹۵.
– رسولی محلاتی، هاشم (‎????-): “مؤلفات چاپی و غیر چاپی شیخ طوسی”، یادنام? شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۴۸، ج ۱، ص ۲۱۳ – ۲۸۶.
– زراری، احمد بن محمد (???-‎???ق.): تاریخ آل زراره، تحقیق محمد علی موسوی موحد ابطحی اصفهانی، مطبعه ربانی، ۱۳۹۹ق.
– ـــــــــــــــــ : رساله ابی غالب الزراری الی ابنه فی ذکر آل اعین، تحقیق محمد علی موسوی موحد ابطحی اصفهانی، مطبعه ربانی، ۱۳۹۹ ق.
– زرکلی، خیرالدین (????-‎????م.): الاعلام: قاموس تراجم لاشهرالرجال والنساء من‌العرب والمستعربین والمستشرقین، الطبعه الخامسه، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۸۰ م.
– زهدی حسن جارالله، المعتزله، منشورات النادی العربی، قاهره، ‎????ق./ ۱۹۴۷م.
– زیدان، جرجی (???? – ‎????م.): تاریخ آداب اللغه العربیه، دارمکتبه الحیاه، بیروت، ۱۹۶۷ م.
– زیلعی، عبدالله بن یوسف (-‎???ق.): تخریج الاحادیث و الآثار، تحقیق عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد، الطبعه الاولی، دارابن خزیمه، ریاض، ۱۴۱۴ق.
– سبحانی تبریزی، جعفر (‎????-): بحوث فی الملل و النحل، الطبعه الاولی، مرکز مدیریّت حوز? علمیّ? قم، قم، ۱۴۱۲ق.
– ـــــــــــــــــ : کلیات فی علم الرجال، الطبعه الثالثه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
– ـــــــــــــــــ : مصادر الفقه الاسلامی و منابعه، الطبعه الاولی، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۱۹ق.
– سجادی، جعفر (‎????-): فرهنگ معارف اسلامی، چاپ اول، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۵۷.
– سجادی، صادق: “برمکیان”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، ۱۳۶۷ -…
– سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز (-‎???ق.): المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق.
– سمعانی، عبدالکریم بن محمد (???-‎???ق.): الانساب، تحقیق عبد الله عمر البارودی، دارالجنان، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
– سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر(???-‎???ق.): تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، الطبعه الاولی، انتشارات الشریف الرضی، قم، ۱۴۱۱ ق.
– شبر، عبدالله (????-‎????م.): مصابیح‌الانوار فی حل مشکلات الاخبار، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۳۷۱ق.
– شبیری زنجانی، محمدجواد: “گذری بر حیات شیخ مفید”، مقالات فارسی، ش ۵۵، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
– ـــــــــــــــــ : “ناگفته هایی از حیات شیخ مفید”، مقالات فارسی، ش ۵۵، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
– شریف الرضی، محمد بن حسین (???-‎???ق.): المجازات النبویه، تحقیق طه محمد الزینی، مؤسسه الحلبی و شرکاه، قاهره، ۱۹۶۷.
– ـــــــــــــــــ : مقدم? نهج البلاغه، ترجم? جعفر شهیدی، چاپ هجدهم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹.
– شفیعی، سعید: مکتب حدیثی شیعه در کوفه از آغاز تا پایان قرن سوم هجری، پایان نام? کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵.
– شنقیطی، احمدبن محمود: خبر الواحد و حجیته، الطبعه الاولی، الجامعه الاسلامیه، مدینه، ۱۴۲۲ق.
– شوشتری، محمدتقی (????-‎????): “اجوب? پاره ای از سؤالهای کنگر? شیخ طوسی در ارض قدس رضوی”، یادنام? شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۵۴، ج ۳، ص .
– ـــــــــــــــــ : قاموس الرجال، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰- ق.
– شوشتری، نورالله بن شریف الدین (???-‎????ق.): مجالس المؤمنین، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۵۴.
– شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (‎???؟-‎???؟ق.): الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
– شهرستانی، هبهالدین (???? – ‎????م.): “در پیرامون نهج البلاغه”، مقالاتی پیرامون: نهج البلاغه و گردآورند? آن، ترجم? عباس میرزاد? اهری، چاپ دوم، بنیاد نهج البلاغه، تهران، بی تا.، ص ۱۶۳ – ۳۴۱.
– شهید اول، محمد بن مکی (???-‎???ق.): ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۹ق.
– شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (???-‎???ق.): حقائق الایمان، تحقیق سید مهدی رجائی، الطبعه الاولی، مؤسسه سید الشهداء، قم، ۱۴۰۹ق.
– ـــــــــــــــــ : الرعایهفی علم الدرایه، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقّال، الطبعه الثانیه، کتابخان? عمومی حضرت آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۱۳ق.
– ـــــــــــــــــ : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، انتشارات داوری، قم، ۱۴۱۰ ق.
– شیخ بهائی، محمد بن حسین (???-‎????ق.): مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، تعلیق محمد اسماعیل بن حسین مازندرانی خواجوئی ، تحقیق مهدی رجائی، الطبعه الاولی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۴ق.
– ـــــــــــــــــ : الوجیزه فی

دیدگاهتان را بنویسید