پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، انقلاب اسلامی، دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه

مسعودی، علی‌بن حسین (- ‎???؟ق.): التنبیه و الاشراف، دارصعب، بیروت، بی تا.
– مسلم بن حجاج (???-‎???ق.): الجامع الصحیح؛ صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی تا.
– مشکینی اردبیلی، علی‎(???? – ۱۳۸۶): اصطلاحات الاصول، الطبعه الخامسه، دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۳ق.
– مصطفوی، محمدکاظم: مائه قاعده فقهیه، الطبعهالثالثه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
– مظفر، محمد حسین (????-‎????م.): تاریخ شیعه، ترجم? سید محمد باقر حجتی، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸.
– مظفر، محمدرضا (????-‎????م.): اصول الفقه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی تا.
– معارف، مجید (‎???? -): پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، چاپ اول، مؤسس? فرهنگی و هنری ضریح، تهران، ۱۳۷۴.
– معارف، مجید (‎????-): “مقایس? دیدگاه های رجالی نجاشی و شیخ طوسی”، مقالات و بررسیها، دانشکد? الهیات دانشگاه تهران، دفتر ۶۲، پاییز ۱۳۷۶، ص ۳۹- ۵۷.
– معرفت، محمد هادی (‎???? – ۱۳۸۵ق.): تفسیر و مفسران، چاپ دوم، مؤسس? فرهنگی التمهید، قم، ۱۳۸۰.
– معوض، علی محمد: مقدم? الناسخ و المنسوخ من الحدیث، تألیف ابی جعفر عمر بن احمد بن عثمان معروف به ابن شاهین، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۲ق.
– مفید، محمد بن محمد (۳۳۶- ۴۱۳ق.)
– : الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۱، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام، تحقیق محمد حسّون، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۹، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : الافصاح فی الامامه، تحقیق مؤسسه البعثه، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۸، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : اقسام المولی فی اللسان، تحقیق مهدی النجف، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۸، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : الامالی، تحقیق حسین استادولی و علی اکبر غفاری، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۳، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????..
– ـــــــــــــــــ : اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصاری زنجانی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۴، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : ایمان ابی طالب (ع)، تحقیق مؤسسه البعثه، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۰، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : التذکره باصول الفقه، تحقیق مهدی النجف ، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۹، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : تصحیح الاعتقاد، تحقیق حسین درگاهی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۵، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره، تحقیق سید علی میرشریفی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : جوابات اهل الموصل فی العدد و الرویه، تحقیق مهدی النجف، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۹، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : خلاصه الایجاز فی المتعه، تحقیق علی اکبر زمانی نژاد، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۶، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : الرساله الاولی فی الغیبه، تحقیق علاء آل جعفر، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۷، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : رساله حول حدیث نحن معاشرالنبیاء لانورث، تحقیق مالک محمودی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۰، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : رساله حول خبر الماریه، تحقیق مهدی صباحی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۳، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : عدم سهو النبی (ص)، تحقیق مهدی النجف در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۰، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ــــــــــــــــ : الفصول المختاره من العیون و المحاسن، تلخیص سید مرتضی علم الهدی ابوالقاسم علی بن حسین موسوی، تحقیق سید علی میرشریفی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۲، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : کتاب المزار، تحقیق سید محمد باقر ابطحی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۵، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : المسائل الجارودیه، تحقیق کاظم مدیر شانه چی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۷، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : المسائل السرویه، تحقیق صائب عبدالحمید، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۷، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : المسائل الصاغانیه، تحقیق سید محمد قاضی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۳، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : المسائل العکبریه، تحقیق علی اکبر الالهی الخراسانی در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۶، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : مسار الشیعه، تحقیق مهدی النجف در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۷، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : المسح علی الرجلین ، تحقیق مهدی النجف، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۹، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : المقنعه، تحقیق مؤسسه النشر الاسلامی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۴، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– ـــــــــــــــــ : النکت فی مقدمات الاصول، تحقیق محمدرضا حسینی جلالی، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۱۰، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیّه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق./ ‎????.
– مقدسی، محمد بن احمد (???-‎???؟ق.): احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ، الطبعه الثانیه، مطبعه بریل، لیدن، ۱۹۰۶ م.
– مقدم? کتاب التمحیص، تألیف ابن همام اسکافی، مدرسه الامام المهدی (عج)، قم، بی تا.
– مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (- ‎???ق.): مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح علی پناه اشتهاردی و دیگران، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۲؟
– مکدرموت، مارتین جی اندیشه های کلامی شیخ مفید، ترجم? احمد آرام، مؤسس? مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۳ ش.
– مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۰۵-): “تناسخ یا بازگشت ارواح”، مقالات فارسی، ش ۷۱، کنگر? جهانی هزار? شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.
– موسوی، حسن (‎???? -): زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد، چاپ اول، مؤسس? بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۱.
– موسوی بجنوردی، محمد (‎???? -): مقالات اصولی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۷.
– موسوی غریفی، محیی‌الدین: قواعد الحدیث، الطبعه الثانیه، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۶ق.
– محمود مهدوی دامغانی، “سید رضی و سید مرتضی”، نشری? دانشکد? الهیات معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش ۵، زمستان ۱۳۵۱، ص ۲۲۹- ۲۵۹.
– نائینی، محمد جواد: مقدم? رجال نجاشی، الطبعه الاولی، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
– نجاشی، احمدبن علی (???-‎???ق.): فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر برجال النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری الزنجانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ ق.
– نجمی، محمدصادق: اضواء علی الصحیحین، ترجم? یحیی کمالی بحرانی، الطبعهالاولی، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۹ق.
– نریمانی، زهره: مکاتب حدیثی شیعه (بغداد و ری)، پایان نام? کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، ۱۳۸۴.
– “نظری? عدد و ثبوت اول ماه”، فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، سال اول، ش ۲، زمستان ۱۳۷۳، ص ۱۲۱- ۱۲۸.
– نعمه، عبدالله: فلاسف? شیعه، ترجم? سید جعفر غضبان، کتابفروشی ایران، تبریز، ۱۳۴۷.
– ـــــــــــــــــ : هشام بن حکم، استاذ القرن الثانی فی الکلام و المناظره، الطبعه الثانیه، دارالفکر اللبنانی، بیروت، ۱۴۰۵ ق.
– نقی‌زاده، حسن (‎????-): جایگاه قرآن کریم در فرآیند استنباط فقهی، چاپ اول، نشردانش شرقی، مشهد، ۱۳۸۴.
– نوری، حسین بن محمدتقی (????-‎????ق.): خاتمه مستدرک الوسائل، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۵ق./۱۳۷۳.
– ـــــــــــــــــ : مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، ۱۴۰۷- ق.
– نوبختی، حسن بن موسی (۳۱۰؟ ق.): فرق الشیعه، ترجمه و تعلیقات محمد جواد مشکور، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱.
– نیومن، آندره: مدرس? قم و بغداد (در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری) ترجم? سید صادق حسینی اشکوری، چاپ اول، آستان? مقدس? قم، انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۴.
– واعظ، حسن: بررسی دلیل عقل در سیر تحول اصول شیعه، پایان نام? دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۰.
– واعظ زاده خراسانی، محمد (‎????-): “تحقیق درباره کتاب کافی”، نامه آستان قدس، ش ۷، مرداد ۱۳۴۰، ص ۱۲- ۱۸.
– ـــــــــــــــــ : رساله حول حیاه الشیخ الطوسی، در مجموع? الرسائل العشر، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی تا، ص ۵ – ۶۲.
– وهبی، توفیق (‎????- م.): بحثی در باب کلم? بغداد، ترجم? علیرضا مجتهدزاده، بی نا، مشهد، بی تا.
– هاشمی، احمد: ترجمه و شرح جواهر البلاغه، ترجم? حسن عرفان، چاپ چهارم، نشر بلاغت، قم، ۱۳۸۲.

دیدگاهتان را بنویسید