مقاله با موضوع صورتهای مالی، قیمت سهام، سود حسابداری، مبانی نظری

دانلود پایان نامه

جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمیگردد؛ زیرا میتوان با استفاده از آن، تغییرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه کرد.
بتا از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
β=(cov (r_i, r_m))/(σ^۲ (r_m))
:cov (r_i, r_m ) نشاندهنده کوواریانس بازده سهم و بازده بازار میباشد.
:σ^۲ (r_m) نشاندهنده کوواریانس بازدههای بازار میباشد.
۱.۸ ساختار کلی تحقیق
فصل اول، دربرگیرندهی کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، روش اجرای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها بود که از نظر گذشت.
در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه خواهد شد. این فصل به دو بخش تقسیم خواهد شد. در بخش اول، مبانی نظری تحقیق، شامل توضیحاتی در مورد ریسک و عوامل مؤثر بر آن، سود، رویکردهای تهیهی صورت سود (زیان)، بررسی تطبیقی گزارشگری سود جامع در سطح ایران و بینالملل و شیوه نوین ارائه صورتهای مالی ارائه خواهد شد و در بخش دوم که شامل پیشینه تحقیق است، تحقیقهای خارجی و داخلی انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق ارائه میگردد.
فصل سوم، به ارائه روش اجرای تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق به همراه توضیحات مربوط به آنها ارائه میشود. سپس، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق، روش نمونهگیری، روش گردآوری دادهها، معرفی و نحوه محاسبه متغیرها و در نهایت روش آزمون فرضیههای تحقیق به تفصیل مطرح خواهد شد.
در فصل چهارم، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیههای تحقیق، با ذکر آزمونهای انجام شده برای هر فرضیه، ارائه خواهد شد.
در فصل پنجم، ابتدا خلاصهای از تحقیق بیان خواهد شد و سپس نتایج آزمون فرضیههای تحقیق به تفکیک هر فرضیه، ارائه میشود. در پایان فصل نیز به ذکر محدودیتهای تحقیق و پیشنهادات، شامل پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات برای تحقیقهای آتی، پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول
مبانی نظری تحقیق
۲.۱ مقدمه
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایهگذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایهگذاران ریسکگریز از ورود سرمایهی خود به جایی که ریسـک وجود دارد یا افـق نامشخصی در برابر سـود و اصل سـرمایهشان هست، امتناع میکنند. اما آیا میتوان جایی را پیدا کرد که سرمایهگذاری در آن ریسـک نداشته باشـد؟ ریسـک و خطـر از دست دادن اصـل و فـرع سرمایه در همـه جا هست، بعضی سرمایهگذاریها پرخطـرند و برخی کم خطر. سرمایهگـذار با توجـه به میـزان ریسـک سـرمایهگذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارد. در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار دارای اطلاعات میباشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.پس میزان سوددهی و ریسک دو مؤلفهی مهم در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری به شمار میرود (ابزری و همکاران، ۱۳۸۷).
امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایهگذاران به تجزیه و تحلیل دقیق شاخصهای مختلف اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایهگذاری به درستی تصمیم بگیرنـد. شاخصهای بورس، تولیـد ناخالص داخلی۱۳، نرخ تورم و … شاخصهایی میباشند که تأثیر قابل توجهی بر معاملات سرمایهگذاران و انتقال ثروت میان آنها دارنـد. بهطورکلی، شاخصها توانایی تلخیص مجموعهای از ویژگیهای مهم در ارتباط با یک تصمیم خاص را دارا میباشند. به عنوان مثال، شاخص داوجونز تنها با انعکاس تغییرات ۳۰ سهم از سهام شرکتهای بورس نیویورک، نشاندهنده حرکت کلی اقتصاد آمریکا است به گونهای که علاقمندان تغییرات اقتصادی در آمریکا، تنها با اطلاع از تغییرات شاخص در یک روز میتوانند از تغییر انتظارات در خصوص آیندهی اقتصادی کشورشان مطلع شوند (مهرانی و همکاران، ۱۳۹۲).
در میان اطلاعات حسابداری نیز، سود حسابداری به عنوان یک نماگر خلاصه۱۴ شناخته میشود. میتوان ادعا کرد که سود حسابداری مهمترین رقم صورتهای مالی، طی حداقل هفتاد سال گذشته، است. بهطوریکه شاید با انتشار صورتهای مالی اولین رقمی که ذینفعان سازمان در پی آن هستند، سود خالص باشد. علت این امر آن است که سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از سود به عنوان یک از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکتها استفاده میکنند، آنان تمایل به اندازهگیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیمگیری کنند (مهرانی و همکاران، ۱۳۹۲).
پیشبینی سود حسابداری و نوسانات آن به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر تصمیمگیریهای اقتصادی، از دیرباز مورد علاقه سرمایهگذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، محققان و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده از سود در مدلهای ارزیابی سهام (ارتباط مفروض بین سود و جریانهای نقدی)، کمک به کارایی بازار سرمایه (ارتباط مفروض بین نوسانات سود و تغییرات قیمت سهام)، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت، استفاده از پیشبینیهای سود در بحث هموارسازی سود برای تصمیمگیریهای مدیریتی و همچنین استفاده در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری است.بنابراین، شیوه اندازهگیری و ارائهی سود، با توجه به تأثیر بسزایی که در تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی دارد، حائز اهمیت میباشد.
در ادامه، به طور مفصل به بررسی ریسک و اجزای آن پرداخته میشود. همانطورکه بیان خواهد شد، عوامل زیادی وجود دارد که بر ریسک شرکت تأثیر میگذارد. میتوان این عوامل را به دو دستهی کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل خُرد اقتصادی، تقسیم کرد. اما در این تحقیق، از بین عوامل مذکور، بر ریسک نوسانپذیری سود، که یکی از عوامل خرد اقتصادی است، متمرکز شده و در ادامـه به بررسی رابطهی ریسک شـرکت و نوسانات سود پرداختـه میشـود. همچنیـن لازم به ذکـر اسـت که معیارهـای متفاوتی برای اندازهگیری سود وجود دارد، همچون، سود عملیاتی، سود خالص، سـود جامع و …. در این تحقیق، معیار اندازهگیری سود جامع برگزیده شد، به این علت که این معیار، مفهومی گسترده از سود را ارائه میکند و نتیجهی عملکرد کلیهی فعالیتهای شرکت را، به جز معامله با مالکان، در بر میگیرد، درحالیکه سایر معیارهای اندازهگیری سود این مزیت را ندارند.
در فصل اول عنوان شد، هدف اصلی این تحقیق، کمک به تسهیل فرایند هماهنگسازی استاندارد حسابداری شماره شش ایران با استاندارد حسابداری بینالمللی شماره یک است. همانطورکه در قسمتهای بعدی بهطور مفصل بیان میشود، پس از انتشار پیشنویس IAS151 و خلق شیوهی نوین ارائهی صورتهای مالی، مخالفان عنوان کردند که ارائهی صورت واحدی از سود جامع و گنجاندن “سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، استفادهکنندگان از صورتهای مالی را به اشتباه میاندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر میشود (IASB16، ۲۰۰۹،بند ۴۰). در واقع، نگرانی اصلی مخالفان گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد (واحد)، بابت تأثیراتی است که این سوءتعبیرها میتواند در ریسک شرکت و در نتیجه، در قیمت سهام داشته باشد. به همین علت، لازم بود تا در قسمتهای بعدی درمورد سود، رویکردهای تهیهی صورت سود (زیان) شامل رویکرد عملکرد عملیات جاری و رویکرد شمول کلی و شیوهی نوین ارائهی صورتهای مالی توضیحاتی ارائه شود. همچنین به منظور تکمیل بحث،در پایان فصل، به مقایسهی شیوه گزارشگری سود جامع در آمریکا، در سطح بینالملل و ایران پرداخته خواهد شد.
۲.۲ ریسک
ریسک واژهای است که در اذهان عمومی دارای بار منفی بوده و به شرایطی اطلاق میشود که باید از آن اجتناب نمود. برای مثال، در فرهنگ وِبستر۱۷ ریسک به عنوان “مواجهه با خطر یا حادثه۱۸” تعریف شده است. نمادهای چینی که در زیر رسم شدهاند تعریف درستتری از ریسک ارائه میدهد.
危機
نماد اول معرف “خطر۱۹” و نماد دوم معرف “فرصت۲۰” است، به نحوی که در مجموع ریسک را ترکیبی از فرصت و خطر معرفی میکند۲۱. این واژه به وضوح مبین آن است که در هر سرمایهگذاری و کسب و کار باید میان “پاداش بالاتر” که بالقوه با فرصت همراه است و “ریسک بالاتر” که بالقوه با مخاطره همراه است، تعادل برقرار شود. آنچه در مدیریت مالی نکته کلیدی به حساب میآید، درک این واقعیت است که یک سرمایهگذار در ازای قرار گرفتن در معرض ریسک، باید پاداش متناسب با آن را دریافت نماید (دِمودران۲۲، ۱۹۵۷، ترجمه بدری و همکاران ۱۳۹۳).
همچنین، هیلسون و وبستر۲۳ (۲۰۰۴)، ریسک را به عنوان “عدم اطمینانی که میتواند تأثیر مثبت یا منفی بر یک یا چند هدف داشته باشد” تعریف کردهاند. از سوی دیگر، تعریف واژه ریسک از دیدگاه کمیتـه اصطلاحشناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا عبارت است از “عدم اطمینان از پیامد حادثهای که دو احتمال یا بیشتر دارد” (اوترویل۲۴، ۱۹۹۷، ترجمه همتی و دهقانی ۱۳۸۲). در مباحث مربوط به تئوریهای مالی و تصمیمات سرمایهگذاری نیز ریسک به معنای “میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایهگذاری از بازده مورد انتظار آن است” (جونز۲۵، ۱۹۴۳، ترجمه تهرانی و نوربخش۱۳۸۶).
شایان ذکر است که در متون و کتب مختلف تعاریف متعددی از مفهوم ریسک در سرمایهگذاری به عمل آمده است. اما در یک تعریف کلـی، میتوان چنیـن بیان داشت که “نوسـانپذیری بازده سرمایهگذاری را ریسک سرمایهگذاری” مینامند. به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایهگذاری بیشتر تغییر کند، سرمایهگذاری مزبور ریسک بیشتری دارد. معیاری که جهت اندازهگیری تغییرات نرخ بازده از آن استفاده میشود، انحراف معیار نام دارد و به شرح زیر محاسبه میشود ( سبزواری و عبداله زاده، ۱۳۷۸):
= ∑_(i=1)^n▒〖〖(R_i- R ̅_i)〗^۲ P_i 〗
: انحراف معیار (شاخص ریسک سرمایهگذاری)،
Ri: بازده دارایی در حالت iام،
دارایی بازده نرخ متوسط :R ̅،
Pi: احتمال پیشامد حالت iام.
۲.۲.۱ عوامل مؤثر بر ریسک شرکت
عوامل زیادی بر ریسک و بازده هر شرکت مؤثر است. این عوامل که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل خرد اقتصادی طبقهبندی میشود، به طور خلاصه در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد:
۲.۲.۱.۱ عوامل کلان
این عوامل بر ریسک بازار شرکت تأثیر داشته و تأثیر میزان این عوامل را بر ریسک بازار شرکت، تحت عنوان ریسک سیستماتیک، با استفاده از بررسی وابستگی تغییرات قیمت سهام شرکت به تغییرات قیمت بازار اندازهگیری میشود و شامل موارد زیر میباشد (ابزری و همکاران، ۱۳۸۷):
۲.۲.۱.۱.۱ سیاستها و خطمشیهای دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامهای

دیدگاهتان را بنویسید