مقاله با موضوع استاندارد، صورتهای مالی، رگرسیون، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه

ت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵
۵.۴.۱ پیشنهادت کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
۵.۴.۲ پیشنهادات برای تحقیقهای آتی………………………………………………………………………………………….. ۱۶۶
۵.۵ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۷
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. I
فهرست شکلها
شکل ۲.۱ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بر اساس SFAC8 …………………………………………………………….. ۶۹
شکل ۲.۲ اصول اساسی ارائه صورتهای مالی ………………………………………………………………………………………… ۷۳
شکل ۲.۳ مبانی تفکیک منابع ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
شکل ۲.۴ مجموعه صورتهای مالی ………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
شکل ۲.۵ روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………. ۸۴
شکل ۳.۱ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
شکل ۳.۲ انواع الگوهای برآورد و آزمونهای انتخاب الگو ……………………………………………………………………… ۱۳۴
شکل ۴.۱ مقایسه معیارهای نوسانات سود در سالهای مختلف …………………………………………………………. ۱۳۸
فهرست جدولها
جدول ۲.۱ سیر تطور IAS1 …. ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول ۲.۲ مقایسه سایر اجزای سود جامع در دو استاندارد شماره ۶ ایران با IAS1……………………………. ۵۲
جدول ۲.۳ اجزای مخارج طرحهای معین در IAS19 ………………………………………………………………………….. ۵۶
جدول ۲.۴ نحوه اندازهگیری و شناسایی داراییهای مالی در ایران ………………………………………………………… ۶۰
جدول ۲.۵ بخشها و گروههای مختلف صورتهای مالی مطابق با IAS1 …………………………………………… ۷۷
جدول ۲.۶ خلاصه تحقیقات خارجی در مورد سود جامع ……………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول ۲.۷ خلاصه تحقیقات داخلی در مورد سود جامع ……………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول ۴.۱ آمارهای توصیفی معیارهای نوسانات سود ………………………………………………………………………… ۱۳۸
جدول ۴.۲ آمارهای توصیفی نوسانات نسبی سود…………………………………………………………………………………. ۱۳۹
جدول ۴.۳ آزمون رتبهبندی ویلکاکسون ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
جدول ۴.۴ آمارهای توصیفی فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
جدول ۴.۵ نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه دوم ……………………………………………… ۱۴۱
جدول ۴.۶ نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه دوم ……………………………………………………………………… ۱۴۱
جدول ۴.۷ نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه دوم ………………………………………………………………… ۱۴۲
جدول ۴.۸ نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه دوم ……………………………………………………. ۱۴۳
جدول ۴.۹ آمارهای توصیفی فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
جدول ۴.۱۰ نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه سوم ………………………………………….. ۱۴۶
جدول ۴.۱۱ نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه سوم ………………………………………………………………….. ۱۴۶
جدول ۴.۱۲ نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه سوم ……………………………………………………………. ۱۴۷
جدول ۴.۱۳ نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه سوم ………………………………………………… ۱۴۹
جدول ۴.۱۴ آمارهای توصیفی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
جدول ۴.۱۵ نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه چهارم ……………………………………….. ۱۵۱
جدول ۴.۱۶ نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه چهارم ……………………………………………………………… ۱۵۱
جدول ۴.۱۷ نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه چهارم …………………………………………………………. ۱۵۲
جدول ۴.۱۸ نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه چهارم ……………………………………………… ۱۵۳
جدول ۴.۱۹ آمارهای توصیفی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
جدول ۴.۲۰ نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه پنجم ………………………………………… ۱۵۵
جدول ۴.۲۱ نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه پنجم ……………………………………………………………….. ۱۵۵
جدول ۴.۲۲ نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه پنجم …………………………………………………………… ۱۵۶
جدول ۴.۲۳ نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه پنجم ……………………………………………….. ۱۵۷
فصل اول
کلیات تحقیق
۱.۱ مقدمه
تصمیمگیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیمگیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایهگذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله روبهرو میشوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیمگیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژهای دارد. حسابداری یکی از فعالیتهای خدماتی است که نقش آن ارائه اطلاعات کمی باکیفیت و ماهیت مالی درباره مؤسسات، به منظور استفاده از آن اطلاعات در تصمیمگیریهای اقتصادی است. صورتهای مالی وسیلهای است که با آن اطلاعات مالی در شبکههای حسابداری دستهبندی و انباشته شده، در زمانهای معین طی گزارشات مالی در اختیار استفادهکنندگان بالفعل (عمدتاً صاحبان مؤسسات و بستانکاران) قـرار داده میشـود. نتایج فعالیتهای اقتصادی مؤسسـات از مجـرای روشهای حسابـداری، جمعآوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقهبنـدی، تلخیص و سپس در صورتهای مالـی گـزارش میشود.
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از سازمان جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی برای انتقال اطلاعات به اشخاص مـزبور، صـورتهای مالی اساسی، یادداشتهای همراه و گزارشهای مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشوند. از آنجا که استفادهکنندگان از این گـزارشها، در تهیـه آنها نقش نداشتهاند، مجامع دولتی و مؤسسات علمی و حرفهای حسابداری در هر کشور، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف میکنند تا استفادهکنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارشها را برای تصمیمگیری مورد استفاده قرار دهند. از این رو، استانداردهای حسابداری در هر کشور در پاسخ به این نیاز، از سوی مراجع استانداردگذار تدوین شد.
اما امروزه، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده است که اصطلاح “دهکدهی جهانی۱”، به آن اطلاق میگردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بینالملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته است. در تجارت نیز وضعیتهای خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده است.
یکنواختی، به میزان هماهنگی یا شباهت میان مجموعههای مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روشها و شکل گزارشگری مالی اشاره دارد (شباهنگ، ۱۳۸۱). بهطورکلی، وجود روشهای حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسهی صورتهای مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین، یک دلیل و منطق عمده برای هماهنگسازی این است که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی شرکتها را افزایش میدهد و استفاده از آن را در سراسر کشورهای جهان آسانتر میسازد. این موضوع نشان میدهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بینالمللی وجود دارد.
لیکن تلاش برای هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در سطح بینالمللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان جز با شناخت استانداردهای حسابداری بینالمللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. بنابراین، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بینالمللی، میبایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را

دیدگاهتان را بنویسید