معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

معادلات ساختاری نشان می دهد میزان تاثیر خطرات مالی- زمانی بر قصد مصرف رسانه ای ۱۹/۱ و میزان معناداری آن ۱۱۹/۴ است. بنابراین فرضیه صفر چهارم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات مالی- زمانی بر قصد مصرف رسانه ای معنی دار است و فرضیه صفر چهارم رد می شود.

معادلات رگرسیونی گروه اول فرضیات به شرح زیر هستند:

ATT = 0.033*FT, Errorvar. = 1.06 , R² = ۰.۰۰۱۰
(۰.۰۱۷) (۰.۰۰۴۲)
۱.۹۹ ۲۵۳.۵۴

REC = 0.099*FT, Errorvar. = 0.96, R² = ۰.۰۱۰۰
(۰.۱۰) (۰.۵۵)
۰.۹۸ ۱.۷۷

ME = – 0.043*FT, Errorvar. = 1.00, R² = ۰.۰۰۱۸
(۰.۱۱) (۰.۲۶)
-۰.۴۱ ۳.۸۷

MD = 0.045*FT, Errorvar. = 0.99, R² = ۰.۰۰۲۰
(۰.۱۱) (۰.۳۱)
۴.۱۱ ۳.۲۳
گروه دوم فرضیات: خطرات عملکردی بر هر یک از مقاصد مصرف ورزشی تاثیر معنادار ندارد.

شکل ۸.۴ مدل تاثیر خطرات عملکردی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت ضرایب معناداری

فرضیه صفر پنجم: خطرات عملکردی بر قصد حضور تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۸.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطر عملکردی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات عملکردی بر قصد حضور ۲۰/۲ و میزان معناداری آن ۱۲/۵- است. بنابراین فرضیه صفر پنجم مبنی بر تاثیر خطرات عملکردی بر قصد حضور معنی دار است و فرضیه صفر پنجم رد می شود.
فرضیه صفر ششم: خطرات عملکردی بر پیشنهاد کردن به دیگران تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۸.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطر عملکردی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. همانطورکه شکل تحلیل معادلات ساختاری نتایج نشان می دهد میزان تاثیر خطرات عملکردی بر پیشنهاد کردن به دیگران ۴۱/۰ و میزان معناداری آن ۷۰/۲- است. بنابراین فرضیه صفر ششم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات عملکردی بر پیشنهاد کردن به دیگران معنی دار است و فرضیه صفر ششم رد می شود.

فرضیه صفر هفتم: خطرات عملکردی بر قصد مصرف کالاها تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۸.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطر عملکردی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. همانطورکه شکل نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد میزان تاثیر خطرات عملکردی بر قصد مصرف کالاها ۰۷/۰ و میزان معناداری آن ۶۳/۰ است. بنابراین فرضیه صفر هفتم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات عملکردی بر قصد مصرف کالاها معنی دار نیست و فرضیه صفر هفتم تائید می شود.

فرضیه صفر هشتم: خطرات عملکردی بر قصد مصرف رسانه ای تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۸.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطر عملکردی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. همانطورکه شکل نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد میزان تاثیر خطرات عملکردی بر قصد مصرف رسانه ای ۷۰/۰ و میزان معناداری آن ۴۴/۴- است. بنابراین فرضیه صفر هشتم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات عملکردی بر قصد مصرف رسانه ای معنی دار است و فرضیه صفر هشتم رد می شود.

معادلات رگرسیونی گروه دوم فرضیات به شرح زیر هستند:

ATT = 2.07*PR, Errorvar.= -3.41 , R² = ۴.۸۴
(۰.۴۱) (۱.۸۴)
۵.۱۲ -۱.۸۶

REC = 0.41*PR, Errorvar.= 0.83 , R² = ۰.۱۷
(۰.۱۵) (۰.۴۷)
۲.۷۰ ۱.۷۵

ME = 0.070*PR, Errorvar.= 0.99 , R² = ۰.۰۰۴۹
(۰.۱۱) (۰.۲۶)
۰.۶۳ ۳.۸۶

MD = 0.70*PR, Errorvar.= 0.51 , R² = ۰.۴۹
(۰.۱۶) (۰.۲۲)
۴.۴۴ ۲.۳۵

گروه سوم فرضیات: خطرات روانی- اجتماعی بر هر یک از مقاصد مصرف ورزشی تاثیر معنادار ندارد.

شکل ۹.۴ مدل تاثیر خطر روانی- اجتماعی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت ضرایب معناداری
فرضیه صفر نهم: خطرات روانی- اجتماعی بر قصد حضور تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۹.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات روانی- اجتماعی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات روانی- اجتماعی بر قصد حضور ۱۹/۱ و میزان معناداری آن ۱۲/۲- است. بنابراین فرضیه صفر نهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات روانی- اجتماعی بر قصد حضور معنی دار است و فرضیه صفر رد می شود.
فرضیه صفر دهم: خطرات روانی- اجتماعی بر پیشنهاد کردن به دیگران تاثیر معناد
ار ندارد.
یافته های شکل ۹.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات روانی- اجتماعی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات خطرات روانی- اجتماعی بر پیشنهاد کردن به دیگران ۲۰/۰ و میزان معناداری آن ۸۱/۲- است. بنابراین فرضیه صفر دهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات روانی- اجتماعی بر پیشنهاد کردن به دیگران معنی دار است و فرضیه صفر رد می شود.

فرضیه صفر یازدهم: خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف کالاها تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۹.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات روانی- اجتماعی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف کالاها ۱۲/۰ و میزان معناداری آن ۱۹/۲- است. بنابراین فرضیه صفر یازدهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف کالاها معنی دار است و فرضیه صفر رد می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تجزیه واریانس

فرضیه صفر دوازدهم: خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف رسانه ای تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۹.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات روانی- اجتماعی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف رسانه ای ۰۷/۰ و میزان معناداری آن ۶۶/۰ است. بنابراین فرضیه صفر دوازدهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف رسانه ای معنی دار نیست و فرضیه صفر تایید می شود.

معادلات رگرسیونی گروه سوم فرضیات به شرح زیر هستند:

ATT = 2.32*PS, Errorvar.= -2.31 , R² = ۴.۸۴
(۰.۳۱) (۱.۸۴)
۴.۳۳ -۲.۳۸

REC = 0.20*PS, Errorvar. = 0.96, R² = ۰.۰۴۰
(۰.۱۱) (۰.۵۴)
-۲.۸۱ ۱.۷۶

ME = 0.12*PS, Errorvar. = 0.99, R² = ۰.۰۱۵
(۰.۱۰) (۰.۲۶)
-۲.۱۹ ۳.۸۴

MD = 0.072*PS, Errorvar. = 0.99, R² = ۰.۰۰۵۲
(۰.۱۱) (۰.۳۱)
۰.۶۶ ۳.۱۷

گروه چهارم فرضیات: خطرات فیزیکی- محیطی بر هر یک از مقاصد مصرف ورزشی تاثیر معنادار ندارد.

شکل ۱۰.۴ مدل تاثیر خطر فیزیکی- محیطی بر هریک از مقاصد مصرف در حالت ضرایب معناداری
فرضیه صفر سیزدهم: خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد حضور تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۱۰.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات فیزیکی- محیطی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد حضور ۰۱/۰- و میزان معناداری آن ۴۱/۲- است. بنابراین فرضیه صفر سیزدهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد حضور معنی دار است و فرضیه صفر رد می شود.
فرضیه صفر چهاردهم: خطرات فیزیکی- محیطی بر پیشنهاد کردن به دیگران تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۱۰.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات فیزیکی- محیطی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات فیزیکی- محیطی بر پیشنهاد کردن به دیگران ۱۴/۰ و میزان معناداری آن ۳۷/۱ است. بنابراین فرضیه صفر چهاردهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات فیزیکی- محیطی بر پیشنهاد کردن به دیگران معنی دار نیست و فرضیه صفر تایید می شود.

فرضیه صفر پانزدهم: خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف کالاها تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۱۰.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات فیزیکی- محیطی) را بر هر یک از متغیرهای وابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف کالاها ۰۷/۰ و میزان معناداری آن ۶۵/۰ است. بنابراین فرضیه صفر پانزدهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف کالاها معنی دار نیست و فرضیه صفر تایید می شود.

فرضیه صفر شانزدهم: خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف رسانه ای تاثیر معنادار ندارد.
یافته های شکل ۱۰.۴ میزان تاثیر یکی از متغیرهای مستقل تحقیق (خطرات فیزیکی- محیطی) را بر هر یک از متغیرهای و
ابسته تحقیق (مقاصد رفتاری) نشان داد. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. با توجه به تحلیل معادلات ساختاری میزان تاثیر خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف رسانه ای ۱۱/۰- و میزان معناداری آن ۰۱/۲ است. بنابراین فرضیه صفر شانزدهم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات فیزیکی- محیطی بر قصد مصرف رسانه ای معنی دار است و فرضیه صفر رد می شود.

معادلات رگرسیونی گروه چهارم فرضیات به شرح زیر هستند:

ATT = – 0.0059*PE, Errorvar. = 1.03, R² = ۰.۰۰
(۰.۰۱۴) (۰.۰۰۳۲)
-۲.۴۱ ۳۲۳.۲۰

REC = 0.14*PE, Errorvar. = 0.96, R² = ۰.۰۲۰
(۰.۱۰) (۰.۵۵)
۲.۳۷ ۱.۷۷

ME = 0.067*PE, Errorvar. = 0.99, R² = ۰.۰۰۴۵
(۰.۱۰) (۰.۲۶)
۰.۶۵ ۳.۸۶

MD = – 0.11*PE, Errorvar. = 0.98, R² = ۰.۰۱۳
(۰.۱۱) (۰.۳۰)
۲.۰۱ ۳.۲۳

فرضیه صفر هفدهم: مدل مفهومی تحقیق معنادار نیست.

شکل ۱۱.۴ مدل کلی تحقیق در حالت ضرایب معنیداری

همانطور که در شکل ۱۱.۴ نشان داده شده است، خروجی لیزرل نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات است.

برازش مدل اصلی تحقیق
جدول ۱۹.۴ نتایج برازش مدل اصلی تحقیق
۹۶/۰
Normed Fit Index (NFI)
۹۴/۰
Non-Normed Fit Index (NNFI)
۹۵/۰
Comparative Fit Index (CFI)
۹۶/۰
Goodness of Fit Index (GFI)
۹۰/۰
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

در جدول ۱۹.۴ مقدار GFI، AGFI و NFI بترتیب برابر با ۹۶/۰ ، ۹۰/۰ و ۹۶/۰ می باشد که در مجموع نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدل می باشند.

در پایان معادله رگرسیونی در حالت ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. این معادله بیانگر ضرایب مسیر، ضرایب معناداری و میزان R² می باشد.

RAFTAR = 0.42*RISK, Errorvar. = 0.82, R² = ۰.۱۷
(۰.۱۶) (۰.۳۸)
۲.۶۶

دیدگاهتان را بنویسید