مصرف رسانه ای

دانلود پایان نامه

اجتماعی

۹۸/۰
۹۸/۰
۹۷/۰

جدول۱.۳ انواع روایی و پایایی متغیرهای تحقیق

۵.۳ روشهای آماری
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نوع تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق تعیین می شود. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای توصیف آماری داده ها از انواع اندازه های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شده است و در سطح آمار استنباطی تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه مقیاس ها و معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار لیزرل برای بررسی ارتباط بین متغیرهای انگیزه و خطر ادراک شده و متغیرهای مقاصد رفتاری و طراحی مدل نهایی استفاده شد.

فصل چهارم:
یافته ها

۱.۴ یافتــه های تــوصیــفی
۱.۱.۴ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی
۱-توصیف وضعیت سنی شرکت کنندگان

جدول ۱.۴ توصیف وضعیت سنی شرکت کنندگان

وضعیت سنی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

تا ۲۰ سال
۱۰۴
۲۹
۲۹
۲۹

۲۱ تا ۴۰
۱۵۷
۷/۴۳
۷/۴۳
۷/۷۲

۴۱ تا ۶۰
۶۱
۱۷
۱۷
۷/۸۹

بیشتر از ۶۰ سال
۳۷
۳/۱۰
۳/۱۰
۱۰۰
مجموع
۳۵۹
۱۰۰
۱۰۰

یافته های جدول ۱.۴ نشان داد از بین افراد نمونه تعداد ۱۰۴نفر تا ۲۰ سال(حدود ۲۹درصد)، تعداد ۱۵۷ نفر بین ۲۱ تا ۴۰ سال(حدود ۴۴درصد)، تعداد ۶۱ نفر بین ۴۱ تا ۶۰ سال (حدود ۱۷ درصد) و تعداد ۳۷ نفر نیز بیشتر از ۶۰ سال(حدود ۱۰ درصد) سن دارند.
۲- توصیف وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان

جدول ۲.۴ توصیف وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان

وضعیت تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

زیر دیپلم
۱۱۱
۳۱
۳۱
۳۱

دیپلم
۹۵
۴/۲۶
۴/۲۶
۴/۵۷

لیسانس
۸۷
۲/۲۴
۲/۲۴
۶/۸۱

بالاتر از لیسانس
۶۶
۴/۱۸
۴/۱۸
۰/۱۰۰

مجموع
۳۵۹
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰

یافته های جدول ۲.۴ نشان داد از بین شرکت کنندگان تعداد ۱۱۱ نفر زیر دیپلم(حدود ۳۱درصد)، تعداد ۹۵ نفر دیپلم (حدود ۲۶درصد)، تعداد ۸۷ نفر لیسانس (حدود ۲۴درصد)، و تعداد ۶۶ نفر تحصیلات بالای لیسانس (حدود ۱۸درصد)، دارند.

۲.۱.۴ توصیف گزاره های پرسشنامه
الف) توصیف گزاره های پرسشنامه خطر ادراک شده
۱- توصیف گزاره های پرسشنامه خطر مالی- زمانی
جدول ۳.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات مالی- زمانی
ردیف

خطرات مالی-زمانی
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
نگران قیمت بلیط هستم.
۵۶
۱۱۹
۱۱۲
۳۵
۳۷
۳۳/۳
۱۶/۱
۲
درآمد من برای حضور در این مسابقات کافی نیست.
۵۲
۱۴۴
۶۲
۵۶
۴۵
۲۸/۳
۲۴/۱
۳
نگرانم منافع حاصل از حضور توجیه کننده کل هزینه های مصرف شده برای حضور نباشد.
۴۰
۱۳۶
۱۰۸
۴۴
۳۱
۳۰/۳
۰۹/۱
۴
ترجیح می دهم با صرف زمانی کمتر از ۹۰ دقیقه به تماشای مسابقات رشته های دیگر بپردازم.
۶۶
۵۷
۸۰
۸۶
۷۰
۸۹/۲
۳۸/۱
۵
نگران زمان زیاد صرف شده در قبل و بعد از بازی ام
۹۳
۱۳۱
۵۳
۳۹
۴۳
۵۳/۳
۳۰/۱
۶
حضور در میادین ورزشی نوعی اتلاف وقت است.
۴۲
۳۹
۵۵
۸۹
۱۳۴
۳۴/۲
۳۷/۱
۷
دیدن پخش مستقیم مسابقات می تواند جایگزین حضور من در استادیوم باشد.
۵۷
۱۱۸
۸۵
۶۵
۳۴
۲۷/۳
۲۰/۱
۸
ترجیح می دهم این زمان را صرف شرکت در فعالیت های اوقات فراغت دیگر کنم.
۶۹
۷۹
۱۱۷
۶۷
۲۷
۲۶/۳
۲۲/۱
۹
برگزاری مسابقات در ساعات اداری و مهم روز نوعی مشکل اساسی برای من است.
۹۱
۱۴۰
۶۸
۳۶
۲۴
۶۶/۳
۱۵/۱

یافته های جدول ۳.۴ نشان داد “نگرانی از برگزاری مسابقات در ساعات اداری و مهم روز” با میانگین (۶۶/۳) و انحراف معیار (۱۵/۱) رتبه اول و “نگرانی بابت زمان زیاد صرف شده قبل و بعد از بازی” با میانگین (۵۳/۳) و انحراف معیار (۳۰/۱) رتبه دوم و “نگرانی بابت قیمت بلیط” با میانگین (۳۳/۳) و انحراف معیار (۱۶/۱) رتبه سوم را در میان سایر خطرات مالی- زمانی دارند.
۲- توصیف گزاره های پرسشنامه خطرات عملکردی

جدول۴.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات عملکردی
ردیف

خطرات عملکردی
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
وضعیت تیم در جدول برای حضور من در استادیوم مهم است.
۷۶
۹۵
۹۷
۵۹
۳۲
۳۴/۳
۲۳/۱
۲
عملکرد داوران برای حضور من در استادیوم مهم است.
۶۹
۷۹
۱۱۷
۶۷
۲۷
۲۶/۳
۱۸/۱
۳
وجود بازیکنان ستاره درمسابقه، برای حضور من در استادیوم مهم است.
۱۰۰
۹۸
۱۰۵
۴۱
۱۵
۶۳/۳
۱۲/۱
۴
غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه مسابقه، تاثیر زیادی بر عدم حضور من در استادیوم دارد.
۵۲
۷۱
۱۱۵
۷۴
۴۷
۰۱/۳
۲۲/۱
۵
عملکرد و اجرای بازیکنان برای حضور من در استادیوم مهم است.
۱۰۸
۱۰۸
۹۲
۳۰
۲۱
۷۰/۳
۱۵/۱

یافته های جدول ۴.۴ نشان داد “عملکرد و اجرای بازیکنان” با میانگین (۷۰/۳) و انحراف معیار (۱۵/۱) رتبه اول و “عدم وجود
بازیکنان ستاره درمسابقه” با میانگین (۶۳/۳) و انحراف معیار (۱۲/۱) رتبه دوم و “وضعیت تیم در جدول” با میانگین (۳۴/۳) و انحراف معیار (۲۳/۱) رتبه سوم را در میان سایر خطرات عملکردی دارند.

۳- توصیف گزاره های پرسشنامه خطرات روانی- اجتماعی

جدول ۵.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات روانی- اجتماعی
ردیف

خطرات روانی- اجتماعی
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
من نگران قرار گرفتن در یک مجموعه از افراد غریبه و نا آشنا در استادیوم هستم.
۲۵
۶۱
۱۴۵
۵۴
۷۴
۷۴/۲
۱۶/۱
۲
باخت تیم من موجب می شود تا آبروی من در میان دوستانم از بین برود.
۲۱
۴۰
۱۲۹
۶۶
۱۰۳
۴۷/۲
۱۸/۱
۳
باخت تیم من موجب از دست رفتن اعتماد به نفس من می شود.
۱۴
۴۳
۱۰۹
۶۵
۲۸
۳۰/۲
۱۸/۱
۴
در اثر حضور در میادین ورزشی ممکن است دچار نگرانی های ناخواسته شوم.
۱۵
۵۹
۱۲۱
۸۷
۷۷
۵۷/۲
۱۲/۱
۵
حضور تنها قشرخاصی از جامعه در استادیوم ها می تواند انعکاس منفی بر شخصیت من داشته باشد.
۳۴
۸۷
۱۱۷
۵۶
۶۵
۹۱/۲
۲۲/۱

یافته های جدول۵.۴ نشان داد “حضور تنها قشرخاصی از جامعه در استادیوم ها” با میانگین (۹۱/۲) و انحراف معیار (۲۲/۱) رتبه اول و “قرار گرفتن در یک مجموعه از افراد غریبه و نا آشنا” با میانگین (۷۴/۲) و انحراف معیار (۱۶/۱) رتبه دوم و “نگرانی های ناخواسته در اثر حضور در میادین ورزشی” با میانگین (۵۷/۲) و انحراف معیار (۱۲/۱) رتبه سوم را در میان سایر خطرات روانی- اجتماعی دارند.

۴- توصیف گزاره های پرسشنامه خطرات فیزیکی- محیطی

جدول ۶.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه خطرات فیزیکی- محیطی
ردیف

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منشور ملل متحد

خطرات فیزیکی- محیطی
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
ممکن است توسط تماشاچیان خشن آسیب ببینم.
۴۵
۱۳۰
۷۹
۵۳
۵۲
۱۷/۳
۲۵/۱
۲
نگران تهدیدات ناشی از مسائل سیاسی هستم.
۲۹
۸۶
۱۱۴
۶۶
۶۴
۸۶/۲
۲۰/۱
۳
نگران آسیب دیدگی ناشی از ازدحام جمعیت هستم.
۷۰
۱۲۰
۸۲
۴۵
۴۲
۳۶/۳
۲۵/۱
۴
نگران تاثیرات منفی جسمانی مانند سردرد و کمر درد هستم.
۵۴
۹۸
۹۹
۶۰
۴۸
۱۳/۳
۲۴/۱
۵
کیفیت استادیوم ها از قبیل سرویس های بهداشتی، آب آشامیدنی و … مانع حضور من می شود.
۱۱۲
۱۳۴
۶۵
۳۴
۱۴
۸۲/۳
۰۹/۱
۶
عدم دسترسی آسان به بلیط مسابقات برای من نگران کننده است.
۱۰۰
۱۱۶
۱۰۲
۱۷
۲۴
۶۹/۳
۱۲/۱
۷
مسافت تا استادیوم ها برای من نگران کننده است.
۷۷
۱۰۲
۱۱۵
۴۸
۱۷
۴۸/۳
۱۱/۱

یافته های جدول ۶.۴ نشان داد “کیفیت استادیوم ها” با میانگین (۸۲/۳) و انحراف معیار (۰۹/۱) رتبه اول و “عدم دسترسی آسان به بلیط مسابقات” با میانگین (۶۹/۳) و انحراف معیار (۱۲/۱) رتبه دوم و” مسافت تا استادیوم ها” با میانگین (۴۸/۳) و انحراف معیار (۱۱/۱) رتبه سوم را در میان سایر خطرات فیزیکی- محیطی دارند.

ب) توصیف گزاره های پرسشنامه مقاصد رفتاری
۱- توصیف گزاره های پرسشنامه قصد حضور

جدول ۷.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد حضور
ردیف

قصد حضور
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
من تمایل دارم تا به تماشای مسابقه تیم مورد علاقه ام در استادیوم بپردازم .
۷۴
۱۴۱
۸۲
۳۳
۲۷
۵۶/۳
۱۴/۱
۲
من تمایل دارم تا به تماشای مسابقه تیم مورد علاقه ام در تلویزیون بپردازم.
۸۱
۱۲۸
۱۰۲
۳۶
۱۲
۶۴/۳
۰۴/۱
۳
من تمایل دارم تا به تماشای خلاصه مسابقه تیم مورد علاقه ام در تلویزیون بپردازم.
۲۶
۹۷
۱۱۳
۷۶
۴۷
۹۴/۲
۱۳/۱
۴
من تمایل دارم تا فقط به پیگیری اخبار تیم مورد علاقه ام بپردازم.
۳۵
۱۰۳
۱۰۹
۶۱
۵۱
۰۲/۳
۱۹/۱

یافته های جدول ۷.۴ نشان داد “تمایل مصرف کننده به تماشای مسابقه تیم مورد علاقه خود در تلویزیون” با میانگین (۶۴/۳) و انحراف معیار (۰۴/۱) رتبه اول را در میان سایر عوامل قصد حضور دارد.

۲- توصیف گزاره های پرسشنامه قصد پیشنهاد به دیگران

جدول ۸.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد پیشنهاد به دیگران
ردیف

قصد پیشنهاد به دیگران
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
من در خصوص شرکت در مسابقات فوتبال با دیگران فقط صحبت خواهم کرد.
۲۳
۸۲
۱۶۷
۵۷
۳۰
۰۳/۳
۹۸/۰
۲
من شرکت در مسابقه فوتبال را به دیگران پیشنهاد خواهم کرد.
۳۸
۱۱۵
۱۲۲
۶۲
۲۲
۲۳/۳
۰۵/۱
۳
من دوستان و خویشاوندان را به شرکت در تماشای مسابقات فوتبال تشویق خواهم کرد.
۲۹
۱۲۱
۱۲۰
۵۷
۳۲
۱۶/۳
۰۷/۱
۴
من نکات مثبت در خصوص تماشای مسابقات فوتبال را خواهم گفت.
۶۰
۱۳۱
۱۰۱
۳۸
۲۹
۴۳/۳
۱۳/۱

یافته های جدول ۸.۴ نشان داد “تمایل مصرف کننده به صحبت کردن در خصوص نکات مثبت تماشا
ی مسابقات” با میانگین (۴۳/۳) و انحراف معیار (۱۳/۱) رتبه اول را در میان سایر عوامل قصد پیشنهاد به دیگران دارد.

۳- توصیف گزاره های پرسشنامه قصد خرید کالاها

جدول۹.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد خرید کالاها
ردیف

قصد خرید کالاها

فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
من بعضی از کالاهای مربوط به تیم را خریداری خواهم کرد.
۸
۸۵
۱۱۲
۸۰
۷۴
۶۴/۲
۱۱/۱
۲
من تمامی کالاهای مربوط به تیم را جمعآوری خواهم کرد.
۱۲
۳۳
۱۲۶
۹۳
۹۵
۳۷/۲
۰۷/۱
۳
من هنگام شرکت در مسابقه لباسهای مربوط به تیم را خواهم پوشید.
۳۸
۸۵
۱۱۰
۵۱
۷۵
۸۸/۲
۲۷/۱
۴
هنگامی که من در مسابقات شرکت نمیکنم نیز لباسهای مربوط به تیم را خواهم پوشید.
۵
۷۱
۱۰۷
۸۰
۹۶
۴۶/۲
۱۲/۱

یافته های جدول ۹.۴ نشان داد “تمایل مصرف کننده به پوشیدن لباس های تیم محبوبش” با میانگین (۸۸/۲) و انحراف معیار (۲۷/۱) رتبه اول را در میان سایر عوامل قصد خرید کالاهای تیم دارد.

۴- توصیف گزاره های پرسشنامه قصد مصرف رسانه ای

جدول ۱۰.۴ توصیف میانگین و انحراف معیار گزاره های پرسشنامه قصد مصرف رسانه ای
ردیف

قصد مصرف رسانه ای
فراوانی

میانگین
انحراف معیار

کاملا موافق
موافق
بی تفاوت
مخالف
کاملا مخالف

۱
من قصد دارم تا به مطالعه اخبار و اطلاعات تیم مورد علاقه ام در روزنامه ها بپردازم.
۴۹
۱۵۱
۱۱۷
۲۸
۱۴
۵۳/۳
۹۵/۰
۲
من قصد دارم تا به تماشای اخبار تیم مورد علاقه ام در تلویزیون بپردازم.
۵۶
۱۵۳
۹۷
۳۲
۲۱
۵۳/۳
۰۴/۱
۳
من قصد دارم تا به شنیدن اخبار تیم مورد علاقه ام در رادیو بپردازم.
۳۸
۸۴
۱۵۷
۵۷
۲۳
۱۵/۳
۰۳/۱
۴
من قصد دارم تا به جستجوی اخبار تیم مورد علاقه ام دراینترنت بپردازم.
۴۳
۱۳۷
۱۲۹
۲۵
۲۵
۴۰/۳
۰۴/۱

یافته های جدول۱۰.۴ نشان داد “تمایل مصرف کننده به مطالعه اخبار و اطلاعات تیم مورد علاقه اش در روزنامه ها” با میانگین (۵۳/۳) و انحراف معیار (۹۵/۰) و “تمایل مصرف کننده به تماشای اخبار تیم مورد علاقه اش در تلویزیون” با میانگین (۵۳/۳) و انحراف معیار (۰۴/۱) در میان سایر عوامل قصد مصرف رسانه ای مشترکا رتبه اول را دارند.

۳.۱.۴ توصیف متغیرهای تحقیق

جدول۱۱.۴ توصیف متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
شاخص
میانگین
انحراف معیار
خطرات مالی-زمانی
FT
۲۱/۳
۵۸/۰
خطرات عملکردی
PR
۳۹/۳
۷۵/۰
خطرات روانی- اجتماعی
PS
۶۰/۲
۷۹/۰
خطرات فیزیکی-محیطی
PE
۳۶/۳
۸۱/۰
قصد حضور
ATT
۲۹/۳
۶۷/۰
قصد پیشنهاد به دیگران
REC
۲۱/۳
۷۶/۰
قصد خرید کالاهای تیم
ME
۵۹/۲
۸۶/۰
قصد مصرف رسانه ای
MD
۴۱/۳
۶۹/۰

یافته های جدول ۱۱.۴ نشان داد، خطر عملکردی دارای بالاترین میانگین (۳۹/۳) در میان خطرات ادراک شده و قصد مصرف رسانه ای دارای بالاترین میانگین (۴۱/۳) در میان مقاصد رفتاری می باشد.

۴-۲ یـافتــه هــای استنباطــی
۱.۲.۴ پــایــایــی ابـــزارهـای تــحقیــق

جدول ۱۲.۴ ضرایب آلفای کرانباخ متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
ضرایب آلفای کرانباخ
خطرات مالی- زمانی
۷۶/۰
خطرات عملکردی
۸۳/۰
خطرات روانی- اجتماعی
۸۰/۰
خطرات فیزیکی-محیطی
۸۱/۰
قصد حضور
۷۸/۰
قصد پیشنهاد به دیگران
۷۹/۰
قصد خرید کالاها
۷۴/۰
قصد مصرف رسانه ای
۸۳/۰

یافته های

دیدگاهتان را بنویسید