توفان

دانلود پایان نامه

بسته‌هوایی که از سطح زمین شروع به صعود کرده و به‌طور آدیاباتیک سرد می‌شود و به نقطه اشباع می رسد و سپس آدیاباتیک مرطوب تا سطح ۵۰۰(hp)هکتو پاسکال صعود کرده و ابر تشکیل می‌دهد همراه است. هرچه شاخص صعود منفی تر باشد، صعود بسته‌هوا بیشتر شده و در نتیجه بر شدت ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود لذا همچنان نتایج این پژوهش که در جدول ۴-۹ آمده نشان می‌دهد.

جدول شماره۴-۵-۱مقادیر شاخص LI برای ایستگاه جو بالای تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴)
ردیف
مقادیر شاخص LI
شرایط وقوع طوفان
درصد شاخص LI ایستگاه تبریز
۱
بیشتر از ۲
شرایط برای بارش همرفتی مهیا نیست
۹ درصد
۲
۲ تا صفر
احتمال وقوع رگبارهای برف و باران
۴/۳۴ درصد
۳
صفر تا ۲-
احتمال وقوع توفان
۲/۴۵ درصد
۴
۲- تا ۴-
احتمال وقوع توفان شدید
۳/۱۰ درصد
۵
کمتر از ۴-
احتمال وقوع تورنادو (دیو باد)
۱/۱ درصد

تنها در ۹ درصد مواقع شرایط پایداری جوی در منطقه آذربایجان حاکم بوده و در ۹۱ در صد مواقع شرایط ناپایداری حاکم بوده که از این مقدار در ۴/۳۴ درصد مواقع احتمال وقوع رگبارهای برف و باران وجود داشته و در ۲/۴۵ درصد مواقع شرایط برای وقوع توفان مهیا بوده و همچنین ۳/۱۰ درصد مواقع احتمال وقوع توفان شدید مهیا بوده نهایتاً حدود ۱ درصد شرایط جوی منطقه احتمال وقوع توفان های تندری شدید درحد تورنادو در منطقه آذربایجان وجود دارد .

جدول ۴-۵-۲ میانگین ماهانه شاخص LI در ماه‌های گرم سال ایستگاه تبریز دوره آماری (۱۹۹۰-۲۰۱۴)
ماه‌های گرم سال
آوریل
می
ژوئن
جولای
اوت
سپتامبر
میانگین ماهانه شاخص LI برای ایستگاه تبریز
۵۴/۰
۰۴/۰
۱۱/۰
۷۷/۰-
۴۴/۰-
۲۱/۰

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بانکداری الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید