تغییرات کاربری اراضی

دانلود پایان نامه

۱۹/۲۱۱۴
۷۴/۵۹۴۰
۰
۷/۲۷۲۵۱
۰
۶۳/۳۵۳۰۶
۵۷/۲
اداری به تجاری
۸۳/۸۱۱
۴۲۰
۰
۱/۲۴۵۸
۰
۹۳/۳۳۸۳
۲۵/۰
اداری به فرهنگی
۵۹/۳۳۲۵
۰
۶۸/۲۲۰۳
۰
۰
۲۷/۵۵۲۹
۴۰/۰
آموزشی به مسکونی
۰
۹۶۶
۱۰۰۰
۹۲۰۵
۲۶۰۰۰۰
۲۷۱۱۷۱
۷۴/۱۹
آموزشی به فضای سبز
۹/۹۵۳۴۲
۰
۰
۰
۰
۹/۹۵۳۴۲
۹۴/۶
ورزشی به تجاری- خدماتی
۰
۲/۲۹۹۲
۰
۸۸/۹۳۴
۰
۰۸/۳۹۲۷
۲۹/۰
پارکینگ به مسکونی
۹۸
۴۸۰
۷/۶۹۰
۲/۲۶۵۰
۰
۹/۳۹۱۸
۲۹/۰
پارکینگ به تجاری
۰
۵۷۴
۰
۸۰۰۰
۰
۸۵۷۴
۶۲/۰
جهانگردی به مسکونی
۰
۰
۳۱۹
۴۴/۲۶۶
۵/۲۸۶۸
۹۴/۳۴۵۳
۲۵/۰
جهانگردی به تجاری- خدماتی
۲۳/۷۸۲
۵۵/۱۶۲۵
۰
۰
۰
۷۸/۲۴۰۷
۱۸/۰
تجاری به مسکونی
۷۵/۴۱۴
۰
۰
۴/۲۰۲
۰
۱۵/۶۱۷
۰۴/۰
بهداشتی درمانی به مسکونی
۵۸/۴۸۵۰
۲۵۰۱
۱۲/۹۸۹۲
۲۳۸۳۴
۰
۷/۴۱۰۷۷
۹۹/۲
حمل و نقل و (ترمینال) به مسکونی
۰
۱۶۰۰۰
۲/۱۶۵
۰
۰
۲/۱۶۱۶۵
۱۸/۱
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
تغییر کاربری های شهر تبریز براساس مناطق شهرداری
با توجه به جد.ل(۳-۹) بیشترین تعداد از مصوبات مربوط به تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی در مناطق ۲ و ۵ شهرداری تبریز مشاهده می گردد. در این میان مناطق ۶ و ۷حائزکمترین میزان تغییرات در کاربری های شهری می باشند. تغییر کاربری فضای سبز به تأسیسات و جهیزات شهری بیشترین میزان از مصوبات مربوط به منطقه ۲ شهرداری با ۶۶/۱۵۲۶۲ متر مربع می باشد. بیشترین میزان تغییر کاربری اداری به مسکونی نیز مربوط به منطقه ۷ می باشد که شامل ۷/۱۵۲۷۲ مترمربع از کاربری های این منطقه را شامل می گردد . سایر تغییرات کاربری های سطح شهر تبریز با میزان مساحت آنها در جدول شماره (۳-۹) ارائه شده است.

جدول شماره (۳-۹): مساحت برخی کاربری های تغییر یافته به تفکیک مناطق شهرداری در طی پنج سال
تغییرات درسطح مناطق
منطقه
یک
منطقه
دو
منطقه
سه
منطقه چهار
منطقه پنج
منطقه شش
منطقه هفت
منطقه هشت
مسکونی به تجاری
۶۹/۵۴۱۱
۶۶/۹۳۸۵
۶۸/۱۲۹۳۴
۸۷۵۰
۱/۵۲۵۹
۰
۰
۹۶/۸۸۵۰
بهداشتی به مسکونی
۵/۷۷۳
۲۹/۹۲۷
۶۲۴۵
۲۷۴۳
۹۱/۲۹۹۲۲
۰
۰
۴۶۶
اداری به مسکونی
۱۱۷۱۹
۲۹/۱۸۷۰
۰
۶۴/۱۱۸۴
۵۲۶۰
۰
۷/۱۵۲۷۲
۰
فضای سبز به تأسیسات
۳۵/۱۳۲۹۷
۶۶/۱۵۲۶۲
۵/۵۷۴۳
۸۵/۴۹۵۳
۶/۶۶۹۰
۱۵۹۸۷
۰
۰
فضای سبز به مسکونی
۲۸۹۰
۲۷/۳۹۹۷۱
۶۴/۵۴۱۶۶
۹۴/۱۱۶۸۳
۱/۲۶۹۱۵۷
۰
۰
۳/۲۹۴۰۳
مسکونی به آموزشی
۱۰۹۳
۴۰/۵۱۰
۰
۸۶۰
۰
۰
۰
۵/۴۵۶
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل دادهها

۴-۱) مقدمه
همانطور که قبلاً ذکر شده است، هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) میباشد. بدین منظور در این فصل ابتدا مشخصات جمعیتشناختی و کاربری در قالب جداول آورده شده است؛ سپس با توجه به داده های تحقیق برای کاربری اراضی منطقه سه شهرداری تبریزدر طرح تفصیلی جدید و قدیم، روند تغییرات کاربری و کمبودها و مازاد هر یک از کاربری ها در طرح تفصیلی جدید و قدیم مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۲) مشخصات کاربری اراضی و جمعیتشناختی شهرداری منطقه سه تبریز
در تحقیق حاضر مشخصات جمعیتشناختی و تغییرات کاربری و تقسیم بندی محلات مورد بررسی قرار گرفته است در ادامه وضعیت جامعه آماری در قالب جداول توصیفی ارایه گردیده است.
۴-۲-۱) تغییرات کلی کاربری اراضی در طرح تفصیلی جدید
جدول(۴-۱): تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره ۵ ساله طرح تفصیلی جدید(۱۳۸۳-۱۳۸۷)
تغییرات کاربری
مساحت ۱۳۸۳
مساحت ۱۳۸۴
مساحت ۱۳۸۵
مساحت ۱۳۸۶
مساحت ۱۳۸۷
مساحت کل(مترمربع)
درصد
فرهنگی به تجاری
۷۵۸۴
۰
۵/۳۶۴
۰
۰
۵/۷۹۴۸
۵۸/۰
فرهنگی به مسکونی
۰
۰
۷۵/۱۱۳۷
۰
۰
۷۵/۱۱۳۷
۰۸/۰
مسکونی به تجاری
۴۲/۲۱۷۴۵
۴۸۶۶
۹/۶۴۰۲
۵۸/۱۳۳۴۶۵
۰۹/۵۴۵۱
۹۹/۵۱۸۱۱
۷۷/۳
مسکونی به آموزشی
۴/۱۳۷۰
۵/۴۵۶
۰
۸۹۳
۲۰۰
۹/۲۹۱۹
۲۱/۰
مسکونی به مذهبی
۰
۰
۰۶/۱۳۷۷
۰
۹۸۷
۰۶/۲۳۶۴
۱۷/۰
مسکونی به تاسیسات
۰
۰
۱۸۸۶
۵/۴۳۶
۰
۵/۲۳۲۲
۱۷/۰
مسکونی به فضای سبز
۰
۰
۳۵۰۰۰
۰
۰
۳۵۰۰۰
۵۵/۲
مسکونی به ورزشی
۰
۰
۶۵/۷۲۶
۸۸۵
۰
۶۵/۱۶۱۳
۱۲/۰
مسکونی به اداری
۱۰۰۰
۱۱۵۴۲
۱۵۳۰
۳۶۳
۸/۱۷۳۰
۸/۱۶۱۶۵
۱۸/۱
فضای سبز به تجاری
۳۶۵
۰
۰
۹۱/۵۳۰۸
۱۴/۲۹۵۰۶
۰۵/۳۵۱۸۰
۵۶/۲
فضای سبز به فرهنگی
۳۴۳۴
۵۰۰۷
۰
۰
۰
۸۴۴۱
۶۱/۰
فضای سبز به مسکونی
۷/۱۵۲۸۱۱
۲۶/۴۹۷۲۴
۲/۳۶۲۲۳۲
۹۳/۱۵۲۰۸
۵/۲۹۵
۵۹/۵۸۰۲۷۲
۲۴/۴۲
فضای سبز به تاسیسات
۳۵/۳۴۳۷
۴۵۰۰
۵۱/۱۶۷۲۶
۶/۲۰۲۹۶
۱۸۹۷۴
۴۶/۶۳۹۳۴
۶۵/۴
فضای سبز به ورزشی
۰
۰
۰
۰
۱۳۳۰
۱۳۳۰
۱۰/۰فضای سبز به اداری
۵/۱۶۱۷۱
۰
۰
۴۷۲۵
۰
۵/۲۰۸۹۶
۵۲/۱
فضای سبز به آموزشی
۰
۰
۰
۶۸/۴۲۶۷
۲۵/۱۶۱۷
۹۳/۵۸۸۴
۴۳/۰
فضای سبز به جهانگردی
۷۸/۳۰۵۵۹
۱۵/۴۵۱۴
۰
۰
۰
۹۳/۳۵۰۷۳
۵۵/۲
تاسیسات به مسکونی
۰
۰
۲۰۰۰
۸۷۰۷
۰
۱۰۷۰۷
۷۸/۰
اداری به مسکونی
۱۹/۲۱۱۴
۷۴/۵۹۴۰
۰
۷/۲۷۲۵۱
۰
۶۳/۳۵۳۰۶
۵۷/۲
اداری به تجاری
۸۳/۸۱۱
۴۲۰
۰
۱/۲۱۵۸
۰
۹۳/۳۳۸۳
۲۵/۰
اداری به فرهنگی
۵۹/۳۳۲۵
۰
۶۸/۲۲۰۳
۰
۰
۲۷/۵۵۲۹
۴۰/۰
آموزشی به مسکونی
۰
۹۶۶
۱۰۰۰
۹۲۰۵
۲۶۰۰۰۰
۲۷۱۱۷۱
۷۴/۱۹
آموزشی به فضای سبز
۹/۹۵۳۴۲
۰
۰
۰
۰
۹/۹۵۳۴۲
۹۴/۶
ورزشی به تجاری
۰
۲/۲۹۹۲
۰
۸۸/۹۳۴
۰
۰۸/۳۹۲۷
۲۹/۰
پارکینگ به مسکونی
۹۸
۴۸۰
۷/۶۹۰
۲/۲۶۵۰
۰
۹/۳۹۱۸
۲۹/۰
پارکینگ به تجاری
۰
۵۷۴
۰
۸۰۰۰
۰
۸۵۷۴
۶۲/۰
جهانگردی به مسکونی
۰
۰
۳۱۹
۴۴/۲۶۶
۵/۲۸۶۸
۹۴/۳۴۵۳
۲۵/۰
جهانگردی به تجاری
۲۳/۷۸۲
۵۵/۱۶۲۵
۰
۰
۰
۷۸/۲۴۰۷
۱۸/۰
تجاری به مسکونی
۷۵/۴۱۴
۰
۰
۴/۲۰۲
۰
۱۵/۶۱۷
۰۴/۰
بهداشتی به مسکونی
۵۸/۴۸۵۰
۲۵۰۱
۱۲/۹۸۹۲
۲۳۸۳۴
۰
۷/۴۱۰۷۷
۹۹/۲
ترمینال به مسکونی
۰
۱۶۰۰۰
۲/۱۶۵
۰
۰
۲/۱۶۱۶۵
۱۸/۱
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
با توجه به داده های جدول (۴-۱) ملاحظه می گردد که بیشترین تغییرات اراضی به تغییر فضای سبز به مسکونی با مساحت کل ۵۹/۵۸۰۲۷۲ و ۲۴/۴۲ درصد تعلق دارد. همچنین کمترین تغییر اراضی متعلق به فرهنگی به مسکونی با مساحت ۷۵/۱۱۳۷ و ۰۸/۰ درصد می باشد.
۴-۲-۲) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم
جدول (۴-۲) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم را نشان
می دهد.
جدول (۴-۲): سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم
نوع کاربری اجزای کاربری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مدل اندازه گیری

جمعیت منطقه ۳ تبریز ۱۹۵۷۵۰

سطوح موجود پایه
سرانه موجود(مترمربع)
آموزشی عمومی
مرکز آمزش استثنایی
۱۲۷۱
۰۰۶/۰

کودکستان
۳۴۶۰
۰۲/۰

دبستان
۷۸۲۳۵
۳۹/۰

راهنمایی
۷۵۳۱۹
۳۸/۰

دبیرستان
۹۶۹۷۵
۴۹/۰

مراکز فنی و حرفه ای
۲۱۰۰۱
۱۰/۰
جمع کل
۲۷۶۲۶۱
۴۱/۱
تجاری خدماتی
تجاری
۲۶۲۵۰۴
۳۴/۱

تعمیرگاه
۲۲۱۷۴۴
۱۳/۱

مغازه های بسته
۴۵۰۹۹
۲۳/۰

پرورش گل و گیاه
۱۸۷۳۷
۰۹/۰

بازار هفتگی
۸۱۱۷
۰۴/۰
جمع کل
۵۵۶۲۰۱
۸۴/۲
بهداشتی درمانی
بهداشتی
۱۷۹۵۲
۰۹/۰

درمانی
۸۵۷۵۸
۴۳/۰
جمع کل
۱۰۳۳۷۱۰
۵۲/۰
ورزشی

۶۵۳۵۸
۳۳/۰
فضای سبز
سبز عمومی
۷۳۱۸۰۱
۷۳/۳

پارک جنگلی
۰
۰
جمع کل
۷۳۱۸۰۱
۰۶/۴
تاسیسات
تجهیزات شهری
۶۷۴۶۶
۳۴/۰

ارتباطات
۹۷۵۵
۰۴/۰

گورستان
۸۸۶۵۷
۴۵/۰
جمع کل
۱۶۵۵۸۷۸
۸۴/۰
فرهنگی

۲۳۹۲۸
۱۲/۰
مذهبی

۱۹۹۳۲
۱۰/۰
اداری – انتظامی
اداری دولتی
۱۰۱۰۹۲
۵۱/۰

انتظامی
۸۹۰۵۰
۴۵/۰
جمع کل
۱۹۰۱۴۲
۹۷/۰
جهانگردی

۱۵۰۵۹
۰۷/۰
کارگاهی

۳۲۸۹۶۶
۶۸/۱
مسکونی

۵۷۰۶۱۳۵
۱۵/۲۹
شبکه معابر

۵۶۶۲۵۴۸
۹۲/۲۸
پارکینگ

۱۰۱۷۱۴
۵۱/۰
حمل و نقل

۲۰۵۲۸۹
۰۴/۱
ایستگاه مترو

۰
۰
دپوی قطار

۰
۰
میدان میوه

۰
۰
ترمینال باری

۰
۰
ترمینال مسافربری

۱۶۱۶۵۱
۸۲/۰
کارگاه صنعتی

۰
۰
نمایشگاهی

۰
۰
آموزش عالی

۱۷۹۲۵۰
۹۱/۰
فضای باز مجتمع ها

۰
۰
اراضی قابل توسعه شهری
مزارع
۸۳۷۳۴۵
۲۷/۴

دامداری
۱۳۶۲۴
۰۶/۰

اراضی بایر
۶۸۴۳۵۶۳
۹۶/۹۶

زمین بایر خاص
۴۱۱۹۷
۲۱/۰

در حتل ساخت
۴۹۶۱۸۶
۵۳/۲

مخروبه
۵۵۷۷۶
۲۸/۰

متروکه
۱۱۳۱۲۰
۵۷/۰
جمع کل
۸۴۰۰۸۱۱
۹۱/۴۲
اراضی جهت استقرار کاربری

۰
۰
کانال و رودخانه

۴۷۹۰
۰۲/۰
مناطق نظامی

۴۳۹۷۹۲۵
۴۶/۲۲
باغات

۴۹۶۹۰۳
۵۳/۲
گورستان شهر

۵۷۶۵۵۲
۹۴/۲
جمع کل
۲۸۳۷۰۸۰۴
۹۳/۱۴۴
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
با توجه به اینکه طرح تفصیلی قدیم شهر را در قالب سی و سه محله مورد مطالعه قرار داده است ، محله هاو تراکم خاص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز که در محدوده منطقه سه شهرداری تبریز قرار می گیرند در قالب جدول(۴-۳) آورده شده است.

۴-۲-۳) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز
جدول(۴-۳): محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز
شهرداری منطقه
سه تبریز
شماره محله
موقعیت محله
جمعیت
درصد جمعیت نسبت به کل منطقه

۲۰
آبادانی مسکن
۴۹۱۸۸
۳۷/۳۲

۲۱
طالقانی – منظریه
۳۳۰۲۷
۷۳/۲۱

۲۲
لاله- دیزل آباد
۷۰۲۸
۶۲/۴

۲۴
رواسا
ن- آخماقیه
۱۳۱۱۰۹
۶۲/۸

۲۵
نصف راه
۲۸۰۷۱
۴۷/۱۸

۲۶
بارون آواک
۲۱۵۲۱
۱۶/*۱۴

جمع

۱۵۱۹۴۴
۱۰۰
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
۴-۲-۴) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز
جدول(۴-۴): تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز
شماره منطقه
شماره محله
سطح کاربری مسکونی(هکتار)
سطح محله(هکتار)
۳
۱
۶۸۹۸/۶
۷۸۶۱/۲۱

۲
۳۱۵۳/۳۶
۲۵۸۰/۵۴

۳
۰۹۷۹/۳۴
۲۰۱۷/۵۶

۴
۰۴۶۰/۳۸
۶۵۸۱/۶۴

۵
۲۱۱۰/۳۲
۰۳۳۲/۵۳

۶
۰۲۷۱/۲۵
۴۸۳۶/۴۶

۷
۱۳۸۷/۱۹
۹۰۰۶/۴۰

۸
۰۵۹۵/۳۴
۸۴۳۲/۹۵

۹
۸۷۱۸/۳۵
۴۸۶۸/۶۹

۱۰
۶۰۵۴/۲۲
۶۲۹۷/۸۱

۱۲
۵۴۳۳/۴۰
۴۴۱۰/۸۵

۱۳
۳۲۴۶۹/۳۲
۰۳۱۴/۸۳

۱۴
۲۸۲۹/۱۱
۶۰۹۰/۳۵

۱۵
۱۶۸۳/۲۹
۱۷۸۸/۹۶

۱۶
۸۲۵۷/۱۳
۵۲۹+۵/۸۱

۱۷
۲۷۲۱/۴۱
۸۶۴۱/۳۲۰

۱۸
۶۵۲۵/۳۸
۲۴۵۲/۱۴۱

۱۹
۱۵۱۰/۱۷
۵۹۶۳/۴۶

۲۰
۷۳۹۰/۲۶
۶۳۹۷/۹۹

۲۱
۶۱۶۰/۲
۸۲۵۵/۳۸

۲۲
۹۹۹۸/۲۷
۷۲۹۳/۵۸

۲۳
۹۷۶۴/۱
۱۱۰۵/۱۱۶۵

کل منطقه
۶۱۳۵/۵۷۰
۰۸۰۴/۲۸۳۷
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
۴-۲-۵) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در طی سالهای۱۳۵۹-۱۳۷۴
(طرح تفصیلی قدیم)
جدول(۴-۵) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۷۴
(طرح تفصیلی قدیم) را نشان می دهد.
جدول(۴-۵): تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۷۴
(طرح تفصیلی قدیم)
وضع موجود
طرح تفصیلی قدیم
شماره منطقه
۳
کاربری مسکونی(هکتار)
۶۱۳۵/۵۷۰
جمعیت
۱۹۵۷۵۰
تراکم خالص نفر در هکتار
۳۴۳
تراکم ناخالص نفر در هکتار
۶۹
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۵) ملاحظه می گردد از مجموع ۱۹۵۷۵۰ نفر جمعیت شهرداری منطقه سه تراکم خالص نفر در هکتار ۳۴۳ و تراکم ناخالص نفر در هکتار ۶۹ می باشد.
۴-۲-۶) نقشه کاربری اراضی منطقه سه

نقشه کاربری اراضی منطقه به تفکیک محلات ناحیه ۱موردمطالعه

۴-۳) آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
در این قسمت ابتدا تغییرات کاربری اراضی کلیه محلات شهرداری منطقه سه تبریز و سپس کل تغییرات کاربری اراضی شهرداری منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی جدید و مقایسات آن با طرح تفصیلی قدیم در قالب جداول نشان داده شده است.

۴-۳-۱) محله ۱ ناحیه ۱
۴-۳-۱-۱-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۲-معابر محلی شهری۳-معابر محلی ناحیه ای۴-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان امام خمینی، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق ۳و۴ نیز تلقی می شود.
ب) خیابان شریعتی، این معبر در شرق محله لبه آن را تعریف کرده و به عنوان مرز منطقه ۳ و ۲ می باشد.
ج) خیابان خیام، این خیابان لبه محله را در غرب آن مشخص می کند. همچنین به عنوان مرز محله ۱ با ۳ نیز محسوب می شود.
-معابر محلی شهری:
امتداد خیابان فلسطین می باشد که در طرح تفصیلی با تعریف خط پروژه نسبت به اتصال آن با خیابان بارون آواک مبادرت داشته است.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان اهراب
ب)خیابان حد فاصل اهراب و بارون آواک
-معابر محلی محله ای:
تنها معبر محله ای که نسبت به طراحی و اصلاح مسیر آن در طرح تفصیلی مبادرت شده است، کوچه ملا علی اکبر می باشد.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی

دیدگاهتان را بنویسید