تغییرات کاربری اراضی

دانلود پایان نامه

قدیم)
جدول (۴-۱۷): تغییرات کاربری اراضی محله ۲۲ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: ۵۶۵۴۴۴ متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: ۲۳۴۳۴ متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهاییی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
۲۳۵۵
۲۳۷۱
۱۶-
۶/۰۰-

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
۰
۱۲۱۰۹
۱۲۱۰۹-
۰۰/۱۰۰-

بهداشتی درمانی
۲۶۷۰
۲۹۰۹
۲۳۹-
۲/۸-

ورزشی
۰
۳۳۴
۷-
۱/۲-

فضای سبز
۲۹۹۰۱
۴۶۲۴۱
۱۶۳۴۰
۳/۳۵

تاسیسات و تجهیزات شهری
۱۵۷۷۱
۱۵۸۹۱
۱۲۰-
۷/۰۰-

فرهنگی
۱۶۳۳
۱۵۹۷
۳۶
۲/۲

مذهبی
۱۲۴۲
۱۰۰۰
۲۴۲
۲/۲۴

اداری و انتظامی
۲۳۱۴۸
۲۲۸۸۹
۲۵۹
۱/۱

جهانگردی
۰
۰
۰
۰

کارگاهی
۰
۱۶۲۳
۱۶۲۳-
۰۰/۱۰۰-
مسکونی
۲۸۹۴۹۹
۲۸۰۹۲۰
۸۵۷۹
۳۵/۳
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
۱۶۵۸۳۴
۱۳۸۹۵۵
۱۰۷۷۵
۱/۷

پارکینگ
۲۷۸۰
۲۷۱۸
۶۲
۲/۲

حمل و نقل و انبار
۰
۰
۰
۰

ایستگاه مترو
۰
۰
۰
۰

دپوی قطار شهری
۰
۰
۰
۰

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
۰
۰
۰
۰

ترمینال باری
۰
۰
۰
۰

ترمینال مسافر بری
۰
۰
۰
۰

کارگاهی صنعتی
۰
۰
۰
۰

نمایشگاهی
۰
۰
۰
۰

آموزش عالی
۴۷۴
۴۸۶
۱۲-
۴/۲-
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
۵۱۹۸۶
۰
۰
۰
اراضی قابل توسعه شهری
۰
۰
۰
۰
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
۰
۰
۰
۰
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
۰
۰
۰
۰

مناطق نظامی
۰
۰
۰
۰

باغات
۰
۰
۰
۰
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۱۷) ملاحظه می گردد در محله ۲۲۶ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان ۱۶۳۴۰ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان ۱۲۱۰۹- مترمربع می باشد.

۴-۳-۱۲-۱) نقشه تقسیمات شهری ناحیه ۱ منطقه ۳

۴-۳-۱۲-۲) نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه۱ منطقه ۳

۴-۳-۱۳-۱) برنامه ریزی کالبدی ناحیه دو منطقه سه طرح جامع
ناحیه دو منطقه سه بر اساس تقسیمات شهری طرح جامع دارای هفت محله می باشد. مولفه های برنامه طرح ریزی فیزیکی به تفکیک محلات مورد بررسی قرار می گیرند:
۴-۳-۱۳) محله ۹ ناحیه ۲
-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۱
۲-معابر شریانی درجه ۲
۳-معابر محلی ناحیه ای
۴-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۱:
تنها معبر شریانی درجه یک که لبه محله را از سمت شرق آن تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد.
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان امام خمینی، که علاوه بر لبه محله در شمال آن، به عنوان مرز مناطق ۳و۴ نیز تلقی می شود.
ب) خیابان رسالت، این معبر در جنوب محله لبه آن را تعریف کرده و به عنوان مرز محلات ۹و ۱۰ و ۱۱ محسوب می شود. این معبر حلقه اتصال دهنده خیابان آزادی به خیابان طالعی می باشد.
ج) خیابان طالعی، این خیابان علاوه بر اینکه خیابان امام خمینی را به خیابان رسالت اتصال می دهد، به عنوان مرز محله ۹ با ۱۵ نیز محسوب می شود.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان گلشن ب)خیابان ولایت ج )خیابان نیلوفر د)خیابان حدفاصل رسالت و گلشن
این معابر در طرح تفصیلی قبلی طرح ریزی شده اند و به غیر از خیابان گلشن، بقیه معابر یا به طور کامل اجرا نشده اند یا اصلا اجرا نشده اند. در طرح تفصیلی فعلی با تعریف خط پروژه، خیابان ولایت و نیلوفر که به شکل ناقص اجرا گردیده اند، طرح ریزی شده اند. خیابان حدفاصل رسالت و گلشن نیز با عنایت به وضع موجود طرح ریزی شده است.
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرح ریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است.معابری که با وضع موجود مغایرت اساسی داشته اند، حذف گردیده است و با تعریف خط پروژه نسبت به اصلاح معابر محله ای موجود مبادرت شده است.

*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (۴-۱۳): تغییرات کاربری اراضی محله ۹ ناحیه۲منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تجزیه واریانس

جدول (۴-۱۸): تغییرات کاربری اراضی محله ۹ ناحیه ۲ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: ۳۴۲۳۲۳ متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: ۲۲۲۱۲ متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرا
ت کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
۱۲۳۰۱
۳۷۶۷
۸۵۳۴
۰۰/۲۲۶

خدمات عمومی
تجاری- خدماتی
۴۵۳۷
۲۵۲۵۴
۲۰۷۱۷-
۰۰/۸۲-

بهداشتی درمانی
۲۷۳
۲۹۰
۱۷-
۸/۵-

ورزشی
۲۸۶۱
۲۹۲۶
۶۵-
۲/۲-

فضای سبز
۱۲۸۷۵
۱۱۴۰۰
۱۴۵۷
۷/۱۲

تاسیسات و تجهیزات شهری
۴۸۴
۹۵۱
۴۶۷-
۱/۴۹-

فرهنگی
۰
۰
۰
۰

مذهبی
۶۷۱
۶۹۲
۲۱-
۰۰/۳-

اداری و انتظامی
۷۲۲۳
۷۴۷۶
۲۵۳-
۳/۳-

جهانگردی
۲۳۰۳
۰
۲۳۰۳
۰۰/۱۰۰

کارگاهی
۰
۲۰۹۵
۲۰۹۵-
۰۰/۱۰۰-
مسکونی
۴۲۳۶۷۷
۳۸۶۶۱۹
۳۷۰۵۸
۵/۹
حمل و نقل و شبکه معابر
شبکه معابر
۲۰۱۱۳۰۷
۱۹۸۷۴۳۱
۲۳۸۷۶
۲/۱

پارکینگ
۰
۴۷۲
۴۷۲-
۰۰/۱۰۰-

حمل و نقل و انبار
۰
۱۰۵
۱۰۵-
۰۰/۱۰۰-

ایستگاه مترو
۰
۰
۰
۰

دپوی قطار شهری
۰
۰
۰
۰

کاربریهای عمده
میدان میوه و تره بار
۰
۰
۰
۰

ترمینال باری
۰
۰
۰
۰

ترمینال مسافر بری
۰
۰
۰
۰

کارگاهی صنعتی
۰
۰
۰
۰

نمایشگاهی
۰
۰
۰
۰

آموزش عالی
۰
۰
۰
۰
فضای سبز آپارتمانهای مسکونی
۰
۰
۰
۰
اراضی قابل توسعه شهری
۰
۰
۰
۰
اراضی پهنه بندی شده جهت استقرار کاربری
۰
۰
۰
۰
اراضی غیر قابل ساخت و ساز
کانال
۰
۰
۰
۰

مناطق نظامی
۰
۰
۰
۰

باغات
۱۷۶۸۱
۲۱۵۲۲
۳۸۴۱-
۸/۱۷-
مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۱۸) ملاحظه می گردد در محله ۹ ناحیه ۲ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری مسکونی به میزان ۳۷۰۵۸ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری تجاری – خدماتی به میزان ۲۰۷۱۷- مترمربع می باشد.
۴-۳-۱۴) محله ۱۰ و ۱۱ ناحیه ۲
۴-۳-۱۴-۱-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۱ ۲-معابر شریانی درجه ۲ ۳-معابر محلی شهری
۴-معابر محلی ناحیه ای ۵ -معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۱:
تنها معبر شریانی درجه یک که لبه محله را از سمت شرق آن تعریف می کند، خیابان آزادی می باشد.
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان رسالت، که در شمال محله، لبه آن را تعریف می کند.
ب) خیابان اشرفی لاله و تیمسار فلاحی که در جنوب و جنوب شرقی محله، لبه آن را تعریف می کند و مرز بین محله ۱۰و ۱۱ با محلات ۱۲ و ۱۳ نیز تلقی می شوند.
-معابر محلی شهری:
تنها معبر محلی شهری در محدوده محله ۱۰ و ۱۱ امتداد خیابان تیمسار فلاحی از فلاحی شمالی تا خیابان آزادی می باشد.
-معابر محلی ناحیه ای:
معابر محلی ناحیه ای در طرح تفصیلی قدیم طرح ریزی شده اند و در طرح تفصیلی فعلی با عنایت به وضع موجود با تعریف خط پروژه تثبیت گردیده اند. عمده ترین معبر ناحیه ای این محله، امتداد خیابان سعدی می باشد.
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته شده است.معابری که با وضع موجود مغایرت اساسی داشته اند، حذف گردیده است و با تعریف خط پروژه نسبت به اصلاح معابر محله ای موجود مبادرت شده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.

نمودار (۴-۱۴): تغییرات کاربری اراضی محله ۱۰و۱۱ ناحیه۲منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (۴-۱۹): تغییرات کاربری اراضی محله ۱۰ و ۱۱ ناحیه ۲ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: ۲۳۲۳۲۳ متر مربع
حداکثر جمعیت پذیری: ۱۲۳۴۴ متر مربع
گروه
نوع کاربری
سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید
سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم
تغییرات کاربری
درصد تغییرات
آموزشی
آموزش عمومی
۱۵۶۴۰
۱۴۱۸۸
۱۴۵۲
۲/۱۰

دیدگاهتان را بنویسید