No category

پایان نامه با کلید واژگان داستان کوتاه، نویسندگان، ادبیات معاصر، هویت فردی

دیگرانیم جذابیت دارد. شخصیتهای چنین داستانی، از جهاتی خود ما و انسانهای اطراف ما هستند و لذا با خواندن داستان درک عمیقتری از شخصیت خودمان و دیگران کسب میکنیم. داستانی که واجد ارزش ادبی باشد، بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

مقاله با موضوع مصون سازی، استاندارد، ابزارهای مالی، جریان نقدی

دارد، به گونهای که استاندارد حسابداری بینالمللی شماره ۳۹، آنها را در چهار دسته به شرح زیر طبقهبندی میکند: ابزارهای مالی معاملاتی یا سریعالمعامله در بازار ابزارهای مالی نگهداری تا سررسید وامها و مطالبات ابزارهای بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

پایان نامه درمورد روان شناسی، تعلیم و تربیت، آموزش پیش دبستانی، پیش دبستانی

ناتوانی و دست و پاگیر بودن کودک به ستوه می آید. اما قابلیت دم کودک و مهارتش به هنگام شکار مگس ها، پدر را غافلگیر کرده و تجارت مگس به کمک پسرش، سود بسیاری عاید بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

پایان نامه درمورد پیش دبستانی، تأثیرپذیری، تغییر رنگ، متغیر وابسته

تدارک منطق جدیدی بپردازد. بنظر می رسد حالت های رویایی که کودک در موقع نقاشی کردن در آن فرو می رود، فعالیت های مکانیکی برگشت به عقب جهت استحکام بخشیدن تجارب او باشد. البته این بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

پایان نامه با کلید واژگان نویسندگان، اصغر الهی، پرورش خلاقیت، گفتمان روایی

این ویژگی در رمان سالمرگی به خوبی دیده میشود: « زنی گفت نفس بکش. نفس بکش. از بچگی این جمله را شنیده بودم. تو خواب و بیداری، حتی وقتی که گرم بازی بودم. سینهام به بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

پایان نامه با کلید واژگان زاویه دید، عناصر داستان، نویسندگان، نمایشنامه

ص دیگری برایمان کاملاً پذیرفتنی بودهاست. بدین ترتیب داستاننویسی که درپی بازآفرینی واقعیت است، میکوشد داستان را از نقطه نظر شخصیتی نقلکند که تا حد ممکن آن را محتملتر و پذیرفتنیتر بنمایاند و به بهترین بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

مقاله با موضوع استاندارد، بازنشستگی، صورتهای مالی، وضعیت مالی

مرور طرحهای مزایای بازنشستگی شکل قانونی به خود گرفت و اجباری شد. تجزیه و تحلیل حسابداری مزایای بازنشستگی، مستلزم آگاهی از انواع طرحها و مزایاست. متداولترین طرحها برای تأمین مزایای پایان خدمت را میتوان به بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

پایان نامه درمورد روان شناسی، بزرگسالان، پیش آزمون، محتوای آموزشی

موضوع، تأثیر پذیرفتن کودکان از موضوعات مورد توجه و تأکید در انیمیشن پخش شده است. کشیدن هر یک از موضوعات گل، ابر، باران، رعد و برق، خورشید، دانه گیاه و مداد رنگی توسط کودکانی که بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

مقاله با موضوع استاندارد، تجدید ارزیابی، بهای تمام شده، بازنشستگی

موضوع و سایر مطالب قبلی نشان میدهد که چرا حمایت رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بینالمللی وجود دارد. بحث در مورد نیاز به هماهنگسازی حسابداری و مطلوبیت آن از دههی ۱۹۶۰ آغاز شد بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

پایان نامه درمورد پیش دبستانی، آثار هنری، پیش آزمون، متغیر وابسته

کوتاهی می کند، دیگر این که عناصری را به شکل درمی آورد که برای او مهم هستند ولی قابل رؤیت نیستند. در این مرحله، نقاشی کودک کمتر دارای جنبۀ شناسایی یک شیء و یا واقعیات بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل