مصرف رسانه ای

اجتماعی ۹۸/۰۹۸/۰۹۷/۰ جدول۱.۳ انواع روایی و پایایی متغیرهای تحقیق ۵.۳ روشهای آماریروشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نوع تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق تعیین می شود. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای توصیف آماری داده ها از…

کیفیت ادراک شده

دیدگاه های مشتری ورزشی داشته باشد. در تحقیقات رفتار مشتری به این بعد به عنوان احساس بالقوه شرمندگی یا از دست دادن اعتماد به نفس افراد به دلیل شکست یک محصول بعد از خرید، توجه شده است(جاکوبی و کاپلان،۱۹۷۲). بر طبق نظریه ماری و چلکتر (۱۹۹۰) اغلب محیط های خدماتی شامل درجه ای از مشارکت…

مدل اندازه گیری

تعهد نامه اصالت رساله دکتری اینجانب خاطره جماعت دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی به شماره دانشجویی ۹۰۰۷۶۶۶۰۸ در رشته مدیریت ورزشی که در تاریخ ۳۱/۶/۹۳ از رساله خود تحت عنوان: آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزه با کسب نمره ۲۰ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله…

توفان

بسته‌هوایی که از سطح زمین شروع به صعود کرده و به‌طور آدیاباتیک سرد می‌شود و به نقطه اشباع می رسد و سپس آدیاباتیک مرطوب تا سطح ۵۰۰(hp)هکتو پاسکال صعود کرده و ابر تشکیل می‌دهد همراه است. هرچه شاخص صعود منفی تر باشد، صعود بسته‌هوا بیشتر شده و در نتیجه بر شدت ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود…

تندری

محاسبه آب قابل بارش وارونگی دما بین دو لایه فشاری در بالای پایه ابر وجود داشته باشد، مقدارrdp برای آن لایه با علامت منفی در نظر گرفته می‌شود. چون با افزایش دما، پتانسیل پذیرش رطوبت بسته‌هوا افزایش می یابد، کمبود اشباع ایجاد می‌شود و تبخیر در اثر این افزایش دما نیز نمی‌تواند این کمبود اشباع…

توفان

همکاران، ۱۹۷۲). در معادله فوق :TTI خروجی معادله ۴،T_d دمای نقطه شبنم به سانتی گراد، vسر سرعتاد برحسب نات، جه جهتاد برحسب درجه (چینش باد) در سطوح مورد نظر می‌باشند (سیدلسکی، ۲۰۰۹,۸۷). اگر مقدار TTI کمتر از ۴۹ باشد، جمله ۲۰(TTI-49) برابر صفر فرض می‌شود. همچنین در صورت وجود هریک از شرایط ۴ گانه زیر…

تندری

تهیه می گردند قابل استخراج می باشند.در این رابطه برای تعیین مخاطرات بارش‌های همرفتی که مخاطراتی همچون تندباد شدید, رگبار , رعدو برق, توفان تگرگ , رعدو برق و توفان گرد وخاک را شامل می شوند با استفاده از داده‌های دیده بانی ۳ساعته وضعیت جوی, فراوانی وقوع این مخاطرات جوی استخراج شد.ازنظر کار های آماری…

(۱۹۹۰-۲۰۱۴)

۴-۳ توزیع ماهانه رخداد توفان‌های تندری ۷۹۵- نتیجه گیری ۸۶۵-۲ نتایج آماری بارش های تندری ۸۷۵-۲ پیشنهادات ۸۸فهرست منابع ۸۸ فهرست تصاویرتصویر (۱-۱) منطقه مورد مطالعه آذربایجان ۱۵تصویر شماره (۳-۱) نمودار ترمودینامیکی اسکیوتی (SKEW-T.LOG P) ۲۷تصویر شماره (۳-۲) مربوط به آئروگرام وایسالا (VAISALA AEROGRAM) ۳۰شکل ( ۳-۳) روش تعیین LCL و CCL بر روی نمودار…

اثبات قصد طرفین است. ۲) به طرفین کمک می‌کند که با هوشیاری و آگاهی نسبت به اینکه در حال انعقاد قرار داد هستند اقدام کنند. ۳) دلیلی است که برای عموم قابل مطالعه است. ۴) موجب می‌شود سند در طول زمان بدون تغییر باقی مانده و معامله برای همیشه ثبت شود. ۵) امکان تکثیر سند…

تجارت الکترونیک

در حال حاضر برخی نرم‌افزارها با ۹۸ درصد صحت، قادر به تشخیص هویت کاربر می باشند که درصد ایمنی آنها بیش از امضای دستی است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۳۹).۲-۷-۳-۳- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن یکی از انواع امضاهای الکترونیکی، امضای مبتنی بر رمزنگاری است که از فناوری ایمن تری بهره می گیرد، در…