و نیز استفاده از موارد بیان شده در قسمت نقد قانون پیشنهادات زیر برای تهیه پرسشنامه دور دوم مطرح شد . ۴-۴-۱-۱- پیشنهادات مطروحه در راستای پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی. ۱q : شناسایی حق مراجعه بیمه گر به دارنده وسیله نقلیه نسبت به بازپس گرفتن بخشی از خسارات پرداختی در کلیه حوادث . ۲q…

مجازات اسلامی

استناد به تبصره مذکور تمامی دیه های فوق را دریافت کند . البته اگر دیه هر عضو بعلاوه ارش تعیینی برای آن ، از سقف تعهدات مندرج در قرارداد بیمه بیشتر شود ، بیمه گر الزامی به پرداخت مبلغ مازاد بر تعهدات خود ندارد . قسمت اخیر ماده ۴ بیمه گذار را مخیر نموده تا…

حوادث رانندگی

پلیس راهور ، در کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و ترابری ) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.” قانون بیمه جدید در ماده ۲۷ مقرر می دارد : ” شرکت های بیمه موظفند ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که…

حوادث رانندگی

ت مبتنی بر تقصیر . در تعدیل این قواعد نیز تا حد زیادی نویسندگان حقوقی تاثیرگذار بوده اند . (همان : ۶۲ ) پذیرش مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر و مسئولیت محض اگرچه در جبران زیان های ناشی از تصادفات نقش عمده ای دارد ولی از سویی موجب افزایش ریسک پذیری در رانندگان بی مبالات…

مثلی بودن مهر نیمی از مثل و اگر نیمی باشد . نصف قیمت مهر را به شوهر برمی گرداند.۷۳اگر عین مال در نزد تاجر ورشکسته امانت گذاشته شده تا آنرا بفروش رساند، در صورتی که عین موجود باشد توسط مالک قابل استرداد است ولی اگر تاجر ورشکسته آنرا به غیرفروخته و پول آنرا دریافت کرده…

ناصرالدین شاه قاجار

او قرارداده است.سابقه تاریخی نشان می دهد که فرمان ناصرالدین شاه قاجار به محاکم عدلیه که در بیع شرط حکم به مالکیت قطعی مشتری نکنند موفقیت آمیز نبود زیرا رباخواران بجای بیع شرط، بیع قطع با شرط وکالت منعقد می کردند و محاکم هم فرمان شاه را شامل این قسمت نمی دانستند. به همین جهت،…

اصل حاکمیت اراده

تعهدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد هستند و یا طرفین عقد نیستند به طور مستقیم نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده است که به…

معادلات ساختاری

تصمیمات سفر می پردازد. در این راستا به بررسی تاثیر ساختارها (۳ عامل) بر مقدمات قصد سفر به استرالیا با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداخته می شود. نتایج نشان داد خطر ادراک شده بر تمایل به دیدن استرالیا تاثیر داشت در حالیکه عدم قطعیت بر تمایل به دیدن استرالیا و کنترل رفتاری…

معادلات ساختاری

۲.۱۴ فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ۱.۵ بحــث و نتیجــه گیــریفرضیه صفر اول: خطرات مالی- زمانی بر قصد حضور تاثیر معنی دار ندارد.یافته های تحلیل معادلات ساختاری نشان داد میزان تاثیر خطرات مالی- زمانی بر قصد حضور ۰۳/۰ و میزان معناداری آن ۹۹/۱- می باشد که این یافته فرضیه صفر اول را رد می کند.زیر…

معادلات ساختاری

معادلات ساختاری نشان می دهد میزان تاثیر خطرات مالی- زمانی بر قصد مصرف رسانه ای ۱۹/۱ و میزان معناداری آن ۱۱۹/۴ است. بنابراین فرضیه صفر چهارم مبنی بر تاثیر مستقیم خطرات مالی- زمانی بر قصد مصرف رسانه ای معنی دار است و فرضیه صفر چهارم رد می شود. معادلات رگرسیونی گروه اول فرضیات به شرح…