واژهٔ یزد در لغت به معنای مقدس و پاک بوده و وجه‌تسمیهٔ این شهر، سرزمین مقدس و شهر خدا است. یزد پناهگاه بسیاری از دانشمندان و بزرگانی بوده که در زمان حملهٔ مغولان به ایران در سده‌های هفتم و هشتم هجری، این شهر را سکونتگاه و محل زندگی خود قرار داده بودند. واژه‌هایی که در تاریخها، سفرنامه‌ها، سیاحتنامه‌ها و دیگر مدارک تاریخی مربوط به پیش از اسلام، ماد و پارت و نیز پیش از ورود آریایی‌ها تا دوران کنونی به یزد داده شده‌است عبارتند از: الف: ایز - ایزاطیخه – ایزدیس – ایساتیس – ایستخای ک: کت – کتروا - کته – کث – کثه – که – کهثه گ: گث – گبست د: دارالسیاده – داراشیعه – داراالعباده – دارالمومنین - دارلعلم ش: شهر ایزد ی: یزجی – یزد – یزدان شهر - یزدان گرد – یست – یسدی – یسن – یکس واژه «یزش» به معنای ستایش و نیایش در زبان پارسی میانه‌است. واژه «یزدان» یا «یزتان» نیز می‌باشد که معنای پاک، مقدس، فرخنده و در خور آفرین است به معنی ذات خدا است. یعنی آفریننده خوبی‌ها، پاکی‌ها و شهر خداست و این آخرین نامی‌است که در دوران ساسانیان بدان خوانده شده‌است. ایساتیس یا «فرافر» عیناًٌ شهر کنونی نبوده بلکه شش فرسنگ بالاتر از این شهر به سمت فرافر «هرفته» در دامنه کوه مهریز قرار داشت و شاید ایساتیس همان است که در جغرافیای بطلمیوس به نام «ایستیخای» در بیابان کارمانیا «کرمان» از آن یاد شده‌است. ایساتیس در آثار جغرافیایی پیش به گونه «ایزا طیخه» به معنی یزد هم آمده‌است.

مقاله ها و پایان نامه ها
کثه که بیشتر کتب نام یزد را بدان خوانده‌اند.ابن بلخی در کتاب فارسنامه که در قرن ششم هجری تالیف شده نام اصلی یزد را «کثه» نامیده و احمد بن حسین بن علی کاتب نیز در قرن نهم در کتاب تاریخ یزد نام «کثه» را تایید نموده که معنی شهر کوچک است زیرا در پارسی باستان این واژه به معنای کوچک است زیرا کثه در مقایسه با ایساتیس که شهر بزرگی بود در حومه یزد قرار داشته و کوچک بوده‌است. اصطخری درباره یزد می‌گوید:«کثه مرکز یزد، شهری است درحاشیه کویر دارای هوای خوب ودرعین حال واجد آسایش وتنعم شهرهای بزرگ است». درزمان ساسانیان به فرمان یزدگرد اول در این محل شهری بناشد که آن را «یزدان گرد» نام نهادند و یزد گرد شهر را به دختر خود هدیه داد. واژه یزد نامی‌است باستانی که ریشه در «یشت» یا «یزت» و «یسن» داردبا مفاهیمی‌چون ستایش، نیایش، پرستش، ایزد و... که یکی از فصول پنجگانه اوستا هم با یکی از این نامها یعنی یشت خوانده شده‌است. بعداز آمدن اسلام وگرایش مردم یزد به دین اسلام عنوان دارالعباده یادرالعباده به این شهر داده شد. زیرا علاء الدوله کالنجار از ملکشاه سلجوقی تقاضای حکومت یزد را کرده بود تادرآن جا به عبادت بپردازد. احمد کاتب مورخ یزدی قرن نهم هجری قمری نوشته‌است که: «در سال ۵۰۴ هجری قمری ملکشاهسلجوقی حکومت یزد را به علاء الدولهکالنجار واگذار کرد و آن را دارالعباده نامید. اسامی‌منتسب به این شهر یعنی کثه (شهر دارای کتس=قنات)، فرافر (دژ بالایی)، هرفت (دژ نگهبانی)، ایساتیس (شهر دارای چشمه پوشیده نیرومند یا قنات نیرومند)، ایستیخای خبر بطلمیوس در صحرای کرمان ("ایس- تی-خا" به همان معنی ایساتیس) و یزد (شهر دارای چشمه پوشیده=قنات) نشانگر اهمیت دیرین و بزرگی این شهر کویری باستانی می‌باشند. وجه اشتقاق خود نامهای فارسی قنات یعنی کاریز (کا- ریز) و کتس (کت- اوس) هم چشمه ریزان و خانه چشمهاست. آثار این قنات نیرومند تاریخی دورتر از خود شهر یزد در بین کوههای شیرکوه و مهریز باقی‌مانده‌است. 3-5 پیشینه تاریخی استان یزد ازسرزمینهای کهن و تاریخی ایران زمین است . در بغضی از منابع بنای اولیه برخی ازشهرهای این استان چون ( میبد ) را به سلیمان پیغمبر ، ( یزد ) را به ضحاک و اسکندرمقدونی و ( ابر کوه ) را به ابراهیم پیغمبر نسبت داده اند. این بیانگر قدمت ودیرینگی پیشینیه تاریخی و فرهنگی سرزمین و مردم این دیار است . مجموعه آثار باستانیپراکنده موجود در این استان نیز به سهم خود گویای این پیشینه تاریخی است . آثاریچون دست افزار های سنگی بدست آمده از دره های شیر کوه ، نگاره های روی تخت سنگ کوهارنان، تکه سفالهای منقوش نارین قلعه میبد –متعلقبهدورهایلامی،غارهایاستانو آثار معماری و شهر سازی باستانی و ... نشان می‌دهد مدنیت یزد ، در چهار کانونباستانی ( مهریز و فهرج ) ، ( یزد ) ، ( رستاق و میبد ) و ( اردکان ) متمرکز بود . پژوهشگران این منطقه را که در مسیر شاهراه های باستانی ( ری –کرمان ) و ( پارس –  خراسان ) قرار داشت ، جزء سرزمینهای دوردست مادها شمرده اند .سلسله ها و حکامیکه بر یزد حکومت کردند عبارتند از : قباد انوشیروان ، یزد گرد اول ، ساسانیان ، آلکاپویه ، اتابکان ، مغولان ، آل مظفر، تیموریان ، صفویان ، افشاریان و قاجاریه 3-6 تاریخ و قدمت یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست استان یزد از سرزمینهای کهن و تاریخی ایران زمین است. در بعضی از منابع بنای اولیه برخی از شهرهای این استان چون (میبد) را به سلیمان پیغمبر، (یزد) را به ضحاک و اسکندر مقدونی و (ابر کوه) را به ابراهیم پیغمبر نسبت داده‌اند. این بیانگر قدمت و دیرینگی پیشینیه تاریخی و فرهنگی سرزمین و مردم این دیار است. مجموعه آثار باستانی پراکنده موجود در این استان نیز به سهم خود گویای این پیشینه تاریخی است. آثاری چون دست افزارهای سنگی بدست آمده از دره‌های شیر کوه، نگاره‌های روی تخت سنگ کوه ارنان، تکه سفالهای منقوش نارین قلعه میبد – متعلق به دوره ایلامی، غارهای استان و آثار معماری و شهر سازی باستانی و... نشان می‌دهد مدنیت یزد، در چهار کانون باستانی (مهریز و فهرج)، (یزد)، (رستاق و میبد) و (اردکان) متمرکز بود. پژوهشگران این منطقه را که در مسیر شاهراه‌های باستانی (ری – کرمان) و (پارس – خراسان) قرار داشت، جزء سرزمینهای دوردست مادها شمرده‌اند. 3-7 تاریخ و فرهنگ سرزمین‌یزد جلوه‌هایی‌از باشکوه‌ترین‌ودرخشانترین‌میراث‌فرهنگی‌و تمدن‌کهن‌ادوارمختلف‌تاریخی‌ایران‌را در خودجای‌داده‌است‌. تاریخ‌سکونت‌انسان‌در این‌خطه‌از هزاره‌سوم‌پیش‌ازمیلادفراتر رفته‌است‌، به‌طوری‌که‌در عهد پیشدادیان‌طوایف‌در حال‌کوچ‌ازبلخ‌به‌پارس‌، این‌سرزمین‌را یزدان‌،نامیدند و از آن‌زمان‌به‌بعد یزد محل‌عبادت‌شد. از مهم‌ترین‌مراکز اسکان‌اولیه‌این‌سرزمین‌به‌مهرپادین‌(مهریز) فهرشان‌، پهره‌(فهرج‌)، خورمیش‌، ادر (اردکان‌)، شواز، قلاع‌موبدان‌(میبد)،طرنج‌، عقدا و اشکذرمی‌توان‌اشاره‌کرد. شهر یزد به‌عنوان‌محلی‌پاک‌و مقدس‌دررأس‌تمام‌آبادی‌های‌مزبور قرار داشته‌است‌. دره‌های‌سرسبز و مناطق‌ییلاقی‌،چشمه‌سارها، ارتفاعات‌و قله‌ها، غارها، حیات‌وحش‌و شکارگاهها و به‌ویژه‌جاذبه‌های‌کویری‌از خصوصیات‌جالب‌توجه‌طبیعت‌یزد است‌که‌برخی‌از آنها جزءتفرجگاههای‌مهم‌مردم‌استان‌به‌شمار می‌آید. استان‌یزد از لحاظ‌کنش‌های‌فرهنگی‌نیز جالب‌توجه‌است‌. این‌منطقه‌از لحاظ‌ رفتارهای‌ فرهنگی ‌مردم‌ کانون‌ گوناگونی‌هاست ‌و در این‌بین‌خصوصیات‌فرهنگی‌زرتشتیان‌از پیشینه‌تاریخی‌درخشانی‌برخوردار است‌. زرتشتیان‌ طبق‌آئین‌زرتشت‌مراسم‌ویژه‌ای‌را در روزهای‌معینی‌از سال‌برگزار می‌کنند که‌از دیدگاه‌ جهانگردی ‌برای ‌افراد مسلمان‌وپیروان‌سایر ادیان‌جالب‌توجه‌و دیدنی‌است‌. 3-8 نژاد مردم استان یزد از نژادآریادی و ایرانی هستند و به علت موقعیت جغرافیائی ویژه این استان ، از آمیختن بانژادهای غیر ایرانی تا اندازه ای مصون مانده اند . در روزگار باستان و آغاز مدنیت وآبادی در این سامان نژادهای دیگری در این ناحیه می‌زیستند و با نژادهای اصلی آن درامیختند . این آمیزش بی گمان بعدها در سرگذشت اجتماعی ، فرهنگی و حتی ترکیب نژادیمهاجران تازه رسیده آریائی نیز تأثیر بسیار داشته است . در نیمه هزاره دوم پیش ازمیلاد آریائی ها به فلات مرکزی ایران از جمله منطقه یزد که در دل این فلات قراردارد ، روی آوردند . در دوره های بعد نیز ، گروه های عرب ، ترک ، مسیحی و کلیمی‌بهاین منطقه آمدند . در سده اخیر نیز اعراب مهاجر به این استان آمده و در آن ساکنشدند. 3-9 زبان مردم استان یزد بهزبان فارسی رایج ، با پاره ای ویژگی های گویشی سخن می‌گویند . برخی ویژگیهای گویشیدر میان شهرستانهای این استان محسوس است . زبان شناسان نیم زبانهای جدید ایرانی رابه دو دسته باختری و خاوری تقسیم کرده اند . لهجه یزدی جزء نیم زبانهای مرکزی دستهباختری است که در بخش باختری فلات ایران ، تا حدود مرزهای ایران رواج دارد . دربیشتر نیم زبانهای مرکزی از جمله لهجه شیرین یزدی اثر آمیختگی کمتری با زبان عربیدیده میشود . زرتشتیان یزد به زبان نیاکان خویش ، زبان فارسی دری سخن می‌گویند . زبان زرتشتیان یزد به دلیل پاره ای عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آمیختگی بسیاربا زبان فارسی پیدا کرده ، به طوری که آهنگ ناتوان شدن وحتی فراموش شدن آن روز بهروز تندتر میشود. 3-10 مذهب پیش از ورود مسلمانان بهایران ، مردم استان یزد نیز مانند مردم سایر نقاط ایران زرتشتی بودند . با انقراضحکومت ساسانیان در نیمه نخست سده اول ه . ق مردم بیشتر نقاط ایران از جمله استانیزد نیز به دین اسلام گرویدند ؛ ولی برخی از آنان با پرداخت جزیه ، آیین خود را حفظکردند و زرتشتی باقی ماندند . قریب به اتفاق مردم استان یزد ، مسلمان و پیرو شیعهجعفری هستند. 3-11 آب و هوا اقلیم‌استان‌یزد به‌دو علت‌اساسی‌خشک‌است‌. اول‌آنکه‌بر روی‌کمربند خشک‌جهانی‌واقع‌شده‌ودیگر آنکه‌از دریاهای‌آزاد عمان‌وخلیج‌فارس‌و دریاچه‌های‌داخلی‌و بادهای‌رطوبت‌زای‌دریایی‌بسیار دوراست‌. عامل‌مهم‌اعتدال‌نسبی‌آب‌و هوای‌یزد که‌قابلیت‌زیست‌نسبتاً مناسبی‌به‌آن‌بخشیده‌است‌، ارتفاعات‌مهمی‌است‌که‌در اطراف‌آن‌پدید آمده‌و به‌طورموضعی‌در بهبودی‌هوای‌استان‌اثر می‌گذارند و لذا مناطقی‌باارتفاع‌بیش‌از 2500 متر از اعتدال‌و رطوبت‌نسبی‌بیشتری‌برخوردار هستند. متوسط‌دمای‌هوای‌استان‌/18 درجه‌سانتی‌گراد است‌. حداکثر مطلق‌دما در تیرماه‌برابر 43 وحداقل‌آن‌در دی‌ماه‌برابر 2/7 درجه‌سانتی‌گراد می‌باشند. به‌استثنای‌منطقه‌کوهستانی ‌شیرکوه‌، سایر نقاط‌استان‌یزد اقلیم‌گرم‌و خشک‌و بیابانی‌دارد که‌از غرب‌و جنوب‌غربی‌به‌طرف‌شمال‌شرقی‌و شرق‌خشک‌تر می‌شود. 3-12 صنایع دستی در استان یزد موقعیت خاص آب و هوایى، وضعیت اقتصادى و دورافتادگى و نیازها، از عوامل روى آوردن مردم به صنایع دستى بوده که این صنایع از زمان‏هاى بسیار دور تا به امروز مورد توجه صنعتگران هنرمند و مردم هنرشناس کشور قرار گرفت. تا پایان سال 1377 تعداد 2054 خانوار در 89 کارگاه تحت پوشش سازمان صنایع دستى در این استان فعالیت داشته‏اند. تعدادى از صنایع دستى این استان عبارت است از: 3-12-1 قالى بافى عمده‏ترین صنعت دستى یزد فرشبافى است. هم اکنون در استان یزد، 65000 دار قالى برپاست و 130000 بافنده به این هنر دیرینه اشتغال دارند. تولید متوسط 5 متر مربع در سال به ازاى هر بافنده حاصل آن است. از تولیدات قالى و دستباف استان 5 درصد مصرف داخل استان، 45 درصد خارج از استان و 50 درصد راهى بازارهاى خارج از کشور مى‏شود. نقش‏هاى اصیل فرش یزد به نام‏هاى: هراتى، گل و ماهى، سردار جنگل و کرمانى است. 75% فرش استان از خامه پشم و 25% از خامه کرک بافته مى‏شود. 3-12-2 زیلو بافى از دیگر زیراندازهاى معروف یزد زیلو است که تا مدتى پیش صدها خانوار از تولید آن امرار معاش مى‏کردند. مرکز زیلوبافى استان، شهرستان میبد است و قدمت زیلوبافى در این شهر به دوره پیش از اسلام مى‏رسد. زیلو یکى از مناسب‏ترین و با دوام‏ترین کف پوش‏ها، به ویژه براى مناطق کویرى است. هم اکنون زیلوهاى مرغوب به نام زیلوى نفتال شهرت دارند. در حال حاضر بیشتر تولید زیلو به مصرف کفپوش مساجد و تکایا مى‏رسد. قدیمى‏ترین زیلو با قرن‏ها سابقه بافت هم اکنون در مسجد جامع میبد است. نقش‏هاى زیلو به نام‏هاى پرت توره، زلفک، رکنه دونى (رکن الدین)، هشت پر کوچک و هشت پر بزرگ، بند رومى و کلید مشهورند. زیلوها غالبا با سفارش قبلى بازرگانان و اشخاص بافته مى‏شده و در گذشته یکى از اقلام مهم تجارت استان بوده است. 3-12-3 دست بافى (شعر بافى) این صنعت داراى رشته‏هاى مختلف است. اساس کار شعر بافان دستگاه‏هاى چوبى است که به اقتضاى نوع تولید در ابعاد مختلف طراحى و ساخته مى‏شود. ابتدا زنان خانه‏دار بر روى این دستگاه‏ها کار مى‏کردند و شاید ابتکار و اختراعش نیز از آنان باشد، اما در مراحل بعدى کار به صورت کارگاهى و مردانه درآمد. کارهاى شعربافى متنوع و دست بافته‏هاى آن به شرح زیر است: 3-12-4 ـ ترمه ترمه پارچه‏اى است در نهایت زیبایى که تار آن از ابریشم طبیعى تابیده شده و پودش از ابریشم، نخ، پشم و کرک الوان است. در قدیم ترمه را با انگشتان دست مى‏بافتند و از این جهت به «انگشت باف» هم شهرت داشت. اما در حال حاضر تولید آن نیمه دستى است. ترمه در انواع شال چارقدى، شال‏بندى، شال راه راه، شال محرمات، شال اتابکى، شال کشمیرى، شال رضایى، شال امیرى و شال یزدى بافته مى‏شود. نقش‏هاى عمده ترمه، بته جقه، شاخ گوزنى و گل شاه عباسى (گل محمدى) است. این صنعت در ایران سابقه‏اى 400 ساله دارد و ابتدا توسط زرتشتیان از آن براى تهیه شلوارهاى گبرى که مخصوص مجالس جشن و عروسى‏شان است، بهره مى‏گرفتند. 3-12-5 ـ زرى از بافته‏هاى قدیمى است و قدمت آن به دوره ساسانیان مى‏رسد. مراکز عمده تولید آن در گذشته اصفهان، ابیانه، یزد و کاشان بوده است. ماده اولیه آن ابریشم طبیعى و نخ زرى است. 3-12-6 ـ مخمل تولید این پارچه که به طور دستباف در یزد انجام مى‏شود، بافته نفیسى را به دست مى‏دهد که هر بیننده‏اى را به تحسین وا مى‏دارد. در بافت مخمل از ابریشم طبیعى استفاده مى‏شود. 3-12-7 ـ شمد نوعى پارچه نازک است که در بافت آن نخ پنبه یا ابریشم مصنوعى به کار رفته و در فصل تابستان به عنوان روانداز از آن استفاده مى‏کنند. شمد اغلب داراى نقش‏هاى ساده و به صورت چهارخانه است. 3-12-8 ـ چادر شب چادر شب نوعى دیگر از دست بافته‏هایى است که در شهرستان یزد، اردکان و بخش زارچ مى‏بافند. چادر شب دو نوع است: نوع اول که نازک و منقوش است و به نام «چادر شب رختخواب پیچ» معروف است و نوع دوم که ضخامت بیشترى داشته و «چادر شب صحرایى» نام دارد که براى حمل علوفه و محصولات کشاورزى استفاده مى‏شود و داراى نقش‏هاى راه راه است. 3-12-9 ـ دستمال دستمال یزدى در ابعاد مختلف و طرح‏هاى متنوع براى مصارف گوناگون تولید مى‏شود. انواع این دستمال‏ها به نام‏هاى: عشایرى، ابریشمى و مرسریزه معروف است. ماده اولیه این بافته‏ها ابریشم مصنوعى است. 3-12-10 ـ دارایى (ایکات) دارایى از بافته‏هاى زیبا و ویژه یزد است. براى تهیه دارایى نخ‏هاى تار را قبل از بافت به روش‏هاى خاص رنگ مى‏کنند که به تدریج رنگ‏ها در حین بافت مشخص مى‏شود. ماده اولیه آن ابریشم طبیعى بوده ولى در حال حاضر نخ ویسکوز است. 3-12-11 ـ روتختى از دیگر فرآورده‏هاى کارگاه‏هاى دستبافى، تولید انواع روتختى در ابعاد 240×300 سانتى‏متر است. ماده اولیه آن از نخ ویسکوز و پشم است. 3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) بافت خورجین که وسیله‏اى است براى حمل بار، از قدیم در شهرهاى اشکذر و اردکان معمول بوده است. خورجین بر روى دارهاى عمودى و شبیه زیلو با نقش کم‏ترى بافته مى‏شود. ماده اولیه خورجین نخ پنبه‏اى است. 3-12-13 ـ جیم جیم بافته‏اى ساده و یکرنگ است، مانند ارمک و کرباس که به وسیله زنان در خانه تولید مى‏شود. ماده اولیه آن نخ پنبه‏اى و براى تهیه لباس (عمدتا شلوار) از آن استفاده مى‏شود. 3-12-14 ـ سجاده از سجاده عمدتا براى اداى فریضه نماز استفاده مى‏شود و طرح و رنگ خاص خودش را دارد. ماده اولیه آن نخ پنبه‏اى که در رنگ‏هاى سیاه و آبى تولید مى‏شود. 3-12-15 ـ پتو تولید پتوى دستباف در بخشهاى: اشکذر و خرانق به طور خانگى توسط زنان مرسوم است. ابعاد بافت، نوارى است به عرض 50 و طول 22 متر که بعد از چهار تکه شدن به هم دوخته شده، پتو به دست مى‏آید. 3-12-16 ـ بقچه، لنگ این بافته‏ها بیشتر به صورت پارچه‏هاى الوان و با رنگ‏هاى شاد در ابعاد 150×110 سانتى‏متر تولید مى‏شود که بیشتر به مصرف بقچه و لنگ حمام مى‏رسد. براى بافت لنگ غالبا از نخ پنبه‏اى استفاده مى‏شود. 3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى پارچه احرامى با تار و پود پنبه‏اى معمولاً در اندازه 70×100 سانتى‏متر و 120×90 سانتى‏متر تهیه مى‏شود. این پارچه بیشتر مورد مصرف حجاج قرار مى‏گیرد. قناویز نوعى پارچه است که در گذشته در یزد بافته مى‏شده ولى در حال حاضر تولید نمى‏شود. نخ مورد مصرف این پارچه ابریشم بود. دندانى یا گل خورد که به جامه زرتشتیان یزد شهرت دارد، داراى شیوه بافتى ظاهرا ساده، اما پر زحمت است. 3-12-18 ـ شال بافى تهیه پارچه‏اى به نام «شال» نیز در شهر یزد در گذشته معمول بوده که به صورت کارگاهى تولید مى‏شود. قسمت عمده مواد اولیه آن نخ پنبه‏اى است. 3-12-19 ـ سفره در بسیارى از مناطق روستایى که بافندگى در آنها رواج دارد، تهیه نوعى سفره مربع شکل در ابعاد 90×90 سانتى‏متر نیز رایج است. براى تهیه این نوع سفره از نخ پنبه‏اى توسط زنان به صورت خانگى و یا دستگاه چاله‏اى بافته و توسط خود بافنده رنگرزى مى‏شود. 3-12-20 ـ روفرشى نوعى پارچه نخ پنبه‏اى نسبتا ضخیم است که معمولاً با عرض 95 سانتى‏متر و به رنگ‏هاى سیاه و سفید یا آبى و سفید به صورت راه راه بافته مى‏شود و به تناسب سطح فرش به عنوان روفرشى از آن استفاده مى‏کنند. 3-12-21 سفال و سرامیک سفالگرى از قدیمى‏ترین و شاید نخستین صنعت دست ساخت بشر از خاک بوده که قدمت آن در ایران به 6000 سال قبل از میلاد مى‏رسد. میبد مرکز مهم سفال و سرامیک استان یزد است که عمده فعالیت‏هاى سفال و سرامیک در آنجا متمرکز شده است. در اصطلاح محلى به تولیدات سفال «کِواره» مى‏گویند. با استفاده از منابع گل رس و با برخوردارى از قرن‏ها تجربه و کار آزمودگى تولید انواع ظروف سفالى و سرامیک در میبد رواج دارد. بخش عمده‏اى از سفالینه‏هاى میبد در داخل استان مصرف مى‏گردد و بخشى نیز راهى بازارهاى داخلى و خارجى مى‏شود. سفال و سرامیک میبد با نقش‏هاى اصیل «مرغ و ماهى» و «خورشید خانم» شهرت دارد. کِواره‏هاى ساخت میبد اساسا سه گونه است: 1ـ سفال ساده بى لعاب؛ 2ـ سفال لعابدار؛ 3ـ اشیاء کاشى و سرامیک. 3-12-22 گیوه بافى زنان روستایى در اوقات بى‏کارى خود با استفاده از ابزارهاى ساده، رویه گیوه مى‏بافند. در مناطقى چون تفت، مهریز، نیر، خونزا، بغداد آباد و بهاباد هنوز فعالیت گیوه‏بافى ادامه دارد. ماده اولیه گیوه نخ پنبه است. پس از مرحله بافت، رویه بایستى به تخت دوخته شود. کار تهیه تخت و دوخت به وسیله مردان انجام مى‏گیرد که به آن «تخت کشى» مى‏گویند. 3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) آهنگران قدیمى یزد با استفاده از وسایلى ساده نظیر دم و انبر و چکش به تولید ابزارآلات مورد نیاز مردم چون قپان، قندچین، چاقو، زنجیر، انبر، قفل و کارد مى‏پردازند که مرکز این کار در نواحى مهریز، عقدا، ندوشن، سخوید، اردکان و خضرآباد است. 3-12-24 حصیر بافى حصیر بافى با بافت بوریا از قدیمى‏ترین صنایع دستى در ایران است. در استان یزد در مناطقى چون بافق، بهاباد، مبارکه و روستاى زدین اردکان بافت حصیر با استفاده از الیاف درخت خرما رواج دارد. انواع تولیدات آنها شامل حصیر، زیرانداز، انواع کلاه، بادبزن، جارو، سبد و پادرى است. 3-12-25 کاشى‏سازى کاشیهاى زیبا و گوناگون سنتى، حاصل کار صنعتگران و هنرمندان این رشته است. این هنر در استان یزد قدمتى 700 ساله دارد. هنرمندان ابتدا اشکال مورد نظر کاشى را تهیه و سپس بر روى آنها نقاشى و لعاب و پخت مى‏کنند. انواع کاشى عبارتند از: کاشى یزدى، کاشى کمک، کاشى شبکه، کاشى شش گوش، کاشى حاشیه، کاشى اکمند، جوک و کاشى هفت رنگ. 3-12-26 سریشم سازى سریشم نوعى چسب حیوانى‏است. براى ساخت سریشم، نخست ضایعات پوست، استخوان و پیه را در دیگ مخصوص مى‏پزند و به صورت مایع غلیظى درآورده و پس از پهن کردن و خشک نمودن، بسته بندى شده آماده مصرف مى‏گردد. این چسب بیشتر به مصرف خاتم کارى مى‏آید. مهریز از جمله مراکز تولید سریشم است. 3-12-27 شیرینى پزى شیرینى پزان یزد را در اصطلاح «خلیفه» یا «حاج خلیفه» مى‏نامند. این خلیفه‏هاى هنرمند از 70 سال پیش که کار شیرینى سازى و شیرینى‏پزى با دست انجام مى‏شد، تا به امروز که قسمت اعظم آنرا ماشینى انجام مى‏دهد، هنوز هم با دقت و مهارت و حوصله این سوغات معروف یزد را به سایر نقاط کشور و حتى دیگر کشورهاى جهان عرضه مى‏دارند. برخى از مهم‏ترین شیرینى‏هاى یزد عبارتند از: باقلوا، زولبیا، لوز پسته، گوش فیل، قطاب، لوز بیدمشک، نان برنجى، کیک یزدى، پشمک، لوز نارگیل، حاجى بادام. 3-13 معماری یزد بزرگترین هنر یزدی را میتوان " هنر زیستن " و تلاش او در خطه ای دانست که مجموعه شرایط برای تداوم بقاء ناگوار است."هنر" تبدیل "محدودیت ها" به "امکان" ، "هنر" شناخت خود ، "هنر" شناخت طبیعت ، "هنر" استخدام طبیعتی خشن و تبدیل آن به محیطی با صفا ... برای زندگی و زنده ماندن. "هنری" که با علم و فن عجین میگردد واز "گل"،ارزانترین ، فراوانترین و در عین حال فقیرترین مصالح ، غنی ترین آثار معماری را میآفریند، که در گستره زمین در نوع خود بی نظیر است. اصلی ترین بنیان شهر (Infrastructure) و اثر تاریخی آن پدیده ای است که از دیده ها پنهان است ، وآن شبکه آبرسانی زیرزمینی آن است.اصولا یزد شهری است که بخش قابل توجهی از فضاهای ارزشمند معماری و شهرسازی آن از دیده ها نهان می ماند ودر دل زمین جای دارد . فضاهایی که معرفی آنها مستلزم امکانات و شرایط ویژه ای است که میبایست با برنامه ریزی و مدیریت مناسب ، امکانات لازم برای انجام آن فراهم گردد. قنات های شهر قدیم ، استخوان بندی استقرار فضاهای زیستی است که بر روی آن به نحوی منطقی ومعقول مستقر شده اند. بسیاری از خانه ها ، مدارس علمیه ، بازارها و مساجد از طریقجوب و پاکنه ،بریده ، پایاب ، گودال باغچه به قنات مربوط می شوند. قناتها پس ازتغذیه محلات مسکونی راه خود را جهت سیراب کردن اراضی شمالی ادامه می دهند. عناصرمعماری موجود با وجود تنوع دارای وحدت می باشند وبه لحاظ منطق طراحی و ساخت ، غنای اندیشه مصرف شده در آنها بگونه ای است که با ردیابی مفاهیم نهفته در آنها می توان تصوری از مکتب معماری یزد را در ذهن مجسم ساخت. در مکتب معماری یزد، کمتر راهحلی است که منحصرا به یک مساله تعلق داشته باشد. معمار یزدی همیشه با یک تیر چند نشان را می زند. این مفهوم اساسی تولید ، نشانه نبوغ و استعداد سازندگان یزدی استکه در دیگر عرصه های تولید نیز به ظهور می رسد. خاکی که به دنبال ایجاد فضاهایزیرزمینی به دست می آید، توسط دستان توانمند خشت مالها به کوچکترین عناصر ساختمانی و در عین حال اصلی ترین ، یعنی خشت، بدل میگردد. خشت ها به مدد استادی و مهارت معماران مسلمان یزدی ، انواع پوششها و طاق ها را با دهانه‌های متنوع ایجاد می کنندو با ذکر صلوات پس از اختتام هر رج ، پیروزی خود را جشن می گیرند و با یاد برترین فرستاده خدا ، به درگاه حضرت باری سپاس میگذارند ، و بدین ترتیب ذکر در مکتب معمارییزد، به عنوان یکی از مبانی آفرینش و سازندگی ، سنت تاریخی خود را در بستر زمانتحقق می بخشد و ثابت می کند که رمز پایداری بنا ، نه لزوما به غنای ماده ، که بهذهنیت آفریننده اثر و چگونگی ارتباط او با عالم معنی و حضرت خالق مربوط میشود. بههمین دلیل ساده اندیشی است که رمز موفقیت و دوام آثار به جامانده در خطه کویر را بهمبانی علمی ، فنی و مهندسی محدود کنیم در مکتب معماری یزد دور ریختن معنا وجایگاهی ندارد . از هر چیز استفاده می شود، حتی کواره(Kevara) یعنی کوزه شکسته وتکه تکه شده ،به صورت گاز در ایجاد بنا نقش سازه ای مهمی به آن واگذار میشود. در شگردهای معماران این خطه صرفه جویی در انرژی و مواد به کونو،طاق خونچه،تیغه صندوقه و ... محدود نمی شود. آنچه را که معمار یزدی می سازدهیچگاه باعث تخریبمحیط زیست نمی گردد . هنر و شیوه ساخت و ساز او به گونه ای است که مرمت پذیری بنارا طی قرون متمادی ممکن می سازد و همین امر باعث شده تا بناهای مختلف ، طی نسل هایمتمادی ، مرمت شده و مورد استفاده قرار گیرند. در فرهنگ معماری یزد، کموا(Komva) ، یعنی نخاله های حاصل از ساختمانهای گلین نیز مصرف دارد و توسط کشاورزان بصیر و پرتلاش یزدی ، بار دیگر وارد چرخه تولید می شود و به عنوان مرغوب ترین خاک کشاورزی ،تولدی دوباره می یابد. همزمان از گل کهنه باغات برای تولید خشت و ایجاد فضای معماریاستفاده می شود. مشخص‌ترین وجهه شهر یزدمعماری خاص کویری آن است. بادگیرها، مناره‌ها و گنبدها مشخص‌ترین جنبه ظاهری معماری شهر است. در این معماری از بادگیر برای گرفتن جریان باد و خنک‌کردن فضای ساختمان به کار می‌رفته‌است. اولین خصوصیت شهر که در اولین نگاه آنرا از سایر شهرهای ایران متمایز می‌سازد یکنواختی و تناسب بافت شهرسازی ومعماری در کل شهر و حفظ بافت تاریخی آن ، علیرغم همه ی مسایل و محدودیت های آن و از طرفی تغییر و تحولات سالهای اخیر در حوزه ی شهرسازی ومعماری و حاکمیت روز افزون الگو های غریب المنظر و غولهای آهنی خصوصادر شهر هایبزرگ می‌باشد که می‌توان آن را نمونه ای از اصل هویت شهری و شناسه فرهنگی و تاریخی دانست. قسمت قدیمی‌شهر یزد که تحت حفاظت قرار گرفته است ، ساختاری چنان منسجم دارد که در هیچ جای دیگری مشابه آن را نمی‌توان یافت . ساختار منسجمی‌ازکوچه های باریک و دیوارهایبلند که عابران ورهگذران را از تابش مستقیم نورخورشید در فصل تابستان و وزش بادهای سرددر زمستان در امان نگه می‌دارد. 3-13-1 خانه های سنتی یزد: خانه های قدیمی‌یزد از جمله بناهای ارزشمندی هستند که یاد آور زندگی سنتی مردم این منطقه است . این خانه ها از لحاظ معماری و قدمت اهمیت فراوانی دارند. تنها در این شهر است که هنوز خانه های دوران ایلخانی قابل سکونت هستند. تمام خانه ها از مصالحی چون کاهگل و خشت خام ساخته شده است. و مشتمل است بر دیوارهای بسیار بلند و سر پوشیده که مانع تابش مستقیم اشعه ی خورشید در تابستانند. هم چنین اتاقی بزرگ به نام تالار ، که یک سوی آن باز و کاملا به فضای بیرونی است و غالبا به هنگام عصر مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا که تالار همیشه در آن بخش از منزل که مستقیما در جهت غروب آفتاب (مغرب) است جای دارد و اتاق ها همگی در سمت دیگری از خانه ساخته می‌شوند . استخر آب که به آن "حوض" می‌گویند درست در وسط حیاط جای دارد و به راحتی از تمام اتاق ها و یا تالار خانه ، قابل مشاهده است. همچنین اتاقی در جلوی تالار قرار دارد که به راحتی در معرض تابش نور خورشید قرار داشته و در زمستان محل گرمی‌است که مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد. و اما کلاه فرنگی ، که آن نیز بخشی دیگر از خانه های یزد است و غالبا برای صرف ناهار ، عصرانه و یا خواب سبک بعداظهر های تابستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوعی خاص از کلاه فرنگی (بنایی شبیه به کلاه کابویی) درست در وسط سقف منزل تعبیه می‌شود که سبب هدایت باد از هر شش جهت به درون خانه می‌گردد. این نوع کلاه فرنگی ها کاملا از باد گیر ها متفاوتند ، اگر چه آنها نیز از ناحیه کف منزل چیزی شبیه به "کلاه کابوها" به نظر میرسد. زیر زمین در تمامی‌خانه های قدیمی‌، مورد استفاده بسیار بوده و هست . چرا که از نظر دما ف حدود 20 درجه خنک تر از بخشهای فوقانی منزل بوده و هم از این روست که بیشتر مردم ، حتی در حال حاضر نیز برای فرار از شدت گرما به زیر زمینها روی می‌آورند ، چرا که زیر زمین ها نوعی یخچال طبیعی در عمق خاک هستند که قدری گودتر از زمین حفر و ساخته شده و به منظور ذخیره سازی و نگاهداری میوه جات و غذاهای فاسد شدنی که نگهداری انها مستلزم درجه حرارت بسیار پایین است مورد استفاده قرار داشته و هنوز در میان بسیاری از مردمی‌که در بخشهای قدیمی‌شهر مسکن دارند مورد استفاده است.قدیمی‌ترین خانه ثبتی در یزد خانه توانا متعلق به دوران ایلخانی است. در ادامه تعدادی از این خانه ها معرفی می‌شوند: 3-13-2  خانه اربابی: خانه ی اربابی در محله "گا زر گاه " شهر یزد قرار دارد. این خانه در ابتدا بخشی از " باغ معین" بود. در این باغ عمارتی اعیانی مشتمل بر اتاقهای مسکونی و قسمت تابستانه تشریفاتی وجود داشت. این باغ و عمارت در زمان ناصر الدین شاه قاجار _مقارن با حکمرانی "ظل السلطان" بر اصفهان و یزد _ به دستور یکی از اعیان یزد ملقب به "معین التجار" و به دست معماران اصفهان ساخته شد. بعدها ، قسمت های مهمی‌از باغ و عمارت به مالکیت "حاج اکبر اربابی " در آمد. او در سال 1370 خورشیدی ، قسمت مهمی‌از باغ و عمارت را که حدود 2000 متر مربع می‌شد ، جهت احداث مدرسه به اداره کل آموزش و پرورش استان یزد واگذار کرد. 3-13-3 خانه امامزاده ای: این خانه در محله ی " مصلی عتیق" یزد واقع شده و متعلق به دوره ی قاجار است. این خانه نمونه ی بارز معماری سنتی و معرف هنر ، ذوق و توانایی معمار یزدی است. 3-13-4 خانه قلم سیاه: قدمت این خانه به دوران قاجار میرسد و معماری خانه یادآور زندگی سنتی یزد است. 3-13-5 آب انبارها: یکی از شاخص ترین نشانه هایی که منظر عمومی‌یزد را از دیگر شهر های کشور متمایز می‌کند آب انبارهای آن است. معماران چیره دست یزدی طی قرنها با احداث آب انبارهایی زیبا "آب" را در قلب کویر ایران به کام تشنگان خسته و گرمازده گوارا کرده اند. در گذشته شدت گرما توام با کمبود شدید آب این هنر مندان را بر آن داشت تا در دل زمین به ایجاد محلی برای ذخیره آن بپردازند.مردمان این دیار در گویش محلی از آب انبار با عنوان "امبار"(ombar)یاد می‌کنند.آب آب انبارها از طریق هدایت آبهای باران و برف تامین می‌شده و امروزه این آب انبارهای تاریخی که روزگاری محل اصلی تامین آب بوده به دست فراموشی سپرده شده و مخازن آنها از آب خالی شده است. خنک بودن این اماکن در قدیم باعث شده بود تا از آن به عنوان یخچال نیز استفاده شود و از طریق نصب میخهایی بر روی دیوارها مواد غذایی خود را در آن نگهداری کنند. از آب این اماکن برای آشامیدن استفاده می‌شده است ، ولی در کتابهای تاریخ یزد از منابع آبی با عنوان "چاههای آب سرد" نیز یاد شده که برای شستشو و رفع دیگر نیازها کاربرد داشته است.معماران یزدی ، خشت و آجر به همراه ملات "ساروج" (مخلوط خاکستر ،آهک و ماسه) را در کنار هم قرار داده و به شکل زیبایی آب انبارها را احداث کرده اند.سقف این اماکن به صورت نیم دایره ساخته شده که در اصطلاح محلی به آن "طاق ضربی" می‌گویند. این طاق ها با محاسبات دقیق و بدون استفاده از آهن و تیر آلات ساخته شده و خلق آن از توان معماران امروزی خارج است. 3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 3-13-6-1  دیوار طویل سایه انداز:در طول روز از تابش آفتاب بر روی آبهای منجمد شده در حوضچه ها جلو گیری می‌کند. دیوار ها از پایین دارای ضخامتی زیاد بوده و به تد ریج در بخشهای فو قانی از قطر آنها کاسته می‌شود. 3-13-6-2  حوضچه های تولید یخ: گودال مستطیل شکل است که به موازات دیوار سایه انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و طول آن اندکی کمتر از طول دیوار بوده است. این گودال محل تهیه یخ در شبهای سرد زمستان بود. 3-13-6-3  مخزن یخ:این مخازن معمولا در پشت دیوار سایه انداز و در بخش جنوبی آن و در بعضی موارد بوسیله یک یا چند مدخل ورودی به بخش شمالی راه می‌یابد. انبار یخ نیز گودالهای عمیق و بزرگی هستند که در وسط مخزن یخ حفر شده اند. شکل این گودالهای در یخچالهای گنبد دار به صورت دایره می‌باشد. 3-13-7 بادگیرها: شهر یزد همواره در بین ایرانیان به شهر باد گیرها معروف است که در واقع این باد گیرها سیستم تنفسی شهر محسوب می‌شوند که بیشتر در فضاهای مسکونی و قدیمی‌تعلق دارند . بادگیر به عنوان یک سیستم سرمایشی، تهویه مطبوع را با استفاده از انرژی تجدید پذیر باد فراهم میکند. "محمد کریم پیر نیا" معمار و پژوهشگر یزدی،در رساله اش،باد گیرها را به" شش های یک شهر کویری" تشبیه کرده است. در معماری سنتی ایران،بارزترین روش مدیریت جریان هوا و دمای هوا در ساختمان ها،بادگیرها هستندکه بر بام خانه ها یا آب انبارها بنا می‌شده است.باد گیر هااز لحاظ شکل بیرونی چند دسته هستند . ساده ترین نوع باد گیر یک جناحی است که بسیار کوچک و محقر بر فراز محفظه ای مانند سوراخ بخاری در پشت بام ساخته می‌شود. در این روش برای پرهیز از گزند گرد بادها و توفانهای سهمگین، باد گیر را فقط در جهت بادهای خنک و نسیم های مطبوع می‌سازند جبهه های دیگر آن را مب بندند.در برخی موارد باد گیرهای یک طرفه را پشت به بادهای شدید و آزار دهنده می‌سازند و در واقع این بادگیر عملکرد تهویه و تخلیه را انجام می‌دهد.ابعاد آن نسبت به سایر انواع کوچکتر و شکل آن اولیه تر است. این مسیر مورب (که در بالای بام دیده می‌شود)پس از اتصال به کانال عمودی داخل دیوار و پنجره خروجی داخل ساختمان مانند بخاری در یک ضلع اتاق قرار می‌گیرد و تهویه را انجام می‌دهد.از نامهای باستانی و گوناگون بادگیر مانند واتفر،باد هنج، باتخان، خیشور، خویش خوان، خیشود، ماسوره و هواکپ بر می‌آید که پدیده ای بس کهن است.مصالح ساختمانی باد گیر، معمولا خشت خام، آجر ، گل،گچ و چوب شورونه می‌باشد. چوب شورونهاز چوب هایی است که دارای استحکامی‌عالی است و در برابر حمله موریانه نیز مقاوم است. گاه نیز ترکیب دو اثر معماری بنایی زیبا را بهوجود می‌آورد. مانند آب انبار شش بادگیری که در دوره قاجاریه ساخته شده است. بافت و ساخت معماری ویژهٔمنطقهٔیزدازبارزتریننمونه‌هایمعماریخاصاقلیم‌هایگرموخشکدرجهاناست. تناسبآنبانیازهاوشرایطاقلیمی- فرهنگیمردم منطقه، گذشته از زیبایی خاص این معماری، از ویژگی‌های آن است. در مرکز هر محله معمولاً حمام، بازارچه، آب انبار، مسجد، حسینیه، لرد، کارگاه‌های کوچک، جوی آب (برای دسترسی به قنات) قرار دارد که بسیاری از این امکانات هنوز پا برجا هستند. خانه‌های قدیمی‌در جهت قبله ساخته شده‌اند. با این جهت گیری فضاهای تابستانی و اتاق‌های زمستانی به طرزی مفید پیرامون حیاط مرکزی قرار می‌گیرند. 3-13- 8 معماری خانه یزدی حیاط مرکزی اصلی‌ترین فضای خانهٔیزدیاست. حوضآبدروسطحیاطقرارگرفته‌استوباغچه‌ها دور تا دور آن با درختانی که نیاز کمی‌به آب دارند همچون اَنار، اَنگور، اَنجیر و پسته که علاوه بر سبزی خانه و تامین سایه و خنکی هوا از خشکی هوا نیز می‌کاهد. در مکتب معماری یزد(حرمت) و (حجاب) یک اصل تلقی می‌شود. حریم خانواده از تجاوز سمعی و بصری به دور است. هیچ خانه اصیل یزدی را نمی‌توان یافت که دید نامحرم به درون آن ممکن باشد. هشتی، کریاس، دالان و دیوارهای بلند، نحوه آرایش و سازماندهی فضاهای گوناگون دورادور حیاط به گونه‌ای است که مفهموم (حجاب) را به کاملترنی وجه نشان می‌دهد، به نحوی که ساکنان خانه به دور از چشم اغیار در آرامش، آسایش، امنیت و ایمنی زندگی می‌کنند. این شیوه طراحی، در عین حال، در تابستانهای گرم حداکثر سایه را در خانه فراهم می‌کند. اتخاذ روشهای ساختمانی مناسب، انتخاب مواد و مصالح سازگار با اقلیم، همچون نما سازی با (سیم گل) و دم گیری گچی، زیبایی، آسایش، دوام و... به ارمغان می‌آورد. اتاق مهمانخانه در معماری مسکونی یزد سمبل احترام و بزرگداشت میهمان بوده‌است. در خانواده‌هایی که از تمکن مالی برخوردار بوده‌اند و یا به اقتضای شغل صاحبخانه، حیاط ویژه و مستقلی برای میهمان در نظر می‌گرفتند، این حیاطهای اختصاصی به (بیرونی) معروفند که در مقایسه با (اندرونی) به معنای فضای کاملا خصوصی اهل خانه تفکیک و تمی‌زند. خانه‌های تجاری و روحانیون رده بالا به لحاظ ضرورتهای شغلی دارای بیرونی و اندرونی بوده‌است. خانه ملک التجار، خانه شفیع پور (میرزا شفیع)، خانه لاریها، خانه ایت الله صدوقی، خانه آسید هاشم آقا (نجفی یزدی)، خانه مرتاض (علی آقا شیرازی)از این نمونه‌است. از جمله نمونه‌های بارز معماری قرنهای گذشته محلهٔ فهادان یا یوزداران است که در گویش محلی جنگل یا محل یوزاران نامیده می‌شود. قدمگاه منسوب به علی بن موسی‌الرضا نیز در این گذر واقع شده‌است. اقلیت‌های دینی نظیر یهودیان بیشتر در محله یهودی‌ها در سمت جنوب مسجد جامع ساکن هستند و کنیسه‌ای دارند. زرتشتیان نیز از جمله در محلّهٔ عیشآباد ، محلّهٔ نعیم آباد، کوچهٔ بیوک ، محلّه نرسی آباد، محلّهٔ اَهَرستان ساکن هستند.   جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد

سالکلفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
1379ایرانی 71905 خارجی 202587999 22905673 38064620 9495251 6284657 27347430 13376342 34186088 21296193 4805515 9056407 3856731 1199
1380ایرانی 67468 خارجی 208358316 46935318 53314003 14035406 9565605 29957015 17046661 18795349 7774122 1335739 1675292 2614642 536
1381ایرانی 37163 خارجی 75779020 22335224 20564677 6196079 4555681 14776482 737- -- -- -- -- -- -

  جدول3-2 واحدهای اقامتی

نوع اقامتکشوراستان یزدنسبت
هتل494112/2%
مهمانپذیر1782106/0
هتل آپارتمان95--
////////////////////////2371219/0

       

نوع اقامتکشوراستان یزدنسبت
هتل : تعداد اتاق تعداد تخت22321 46826301 5943/1 3/1
مهمانپذیر:تعداد اتاق تعداد تخت33433 100070157 3945/0 4/0
هتل آپارتمان : تعداد اتاق تعداد تخت344 5603- -- -

  جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار

استانهتلتعداد اتاقتعداد تخت
یزد11301594
اصفهان3614713107
فارس2210472008
کرمان15413826

  3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 1-    میراث فرهنگی و تاریخی غنی 2-    قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم 3-    تنوع جاذبه های گردشگری 4-    قرار گرفتن در مرکز ایران 5-    سنت مهمان نوازی 6-    امنیت 7-    روند رو به رشد ورود گردشگران 8-    برخورد از خدمات زیربنایی 3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 1-    عدم وجود اطلاعات به روز از منابع گردشگری استان 2-    کمبود اماکن اقامتی 3-    قدیمی‌بودن هتلهای موجود 4-    ظرفیت محدود تاسیسات زیربنایی 5-    عدم تسهیلات ارزی کافی 6-    ضعف اطلاع رسانی و داده های آماری 7-    عدم رعایت استانداردهای بین المللی در ساخت و ساز هتلها در مقایسه با استانهای دیگر کشور ، استان یزد از سابقه زیر ساختی نسبتاً توسعه یافته ای در زمینه های برق – مخابرات – بهداشت – امنیت و مدیریت برخوردار است و در زمینه آب دارای مشکل است . 3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : این صنعت با اهداف اقتصادی چون ایجاد درآمد ، کمک به بهبود وضعیت اشتغال و ایجاد شرایط بهتر توزیع درآمد از جایگاه خاصی برخودار است . توسعه و پیشرفت این صنعت در استان یزد که از جمله 5 استان ممتاز کشور از لحاظ جاذبه های متنوع گردشگری است ، نیاز به شناخت علمی‌ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی این صنعت محسوس میباشد . گذشته از جنبه های فرهنگی و اجتماعی آن ، از بعد اقتصادی براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری ، محوریت قرار دادن این صنعت در اکثر کشورهای جهان بیشتر از لحاظ درآمدی و اثرات آن بر رشد اقتصادی ملی و منطقه ای تأکید شده است . رشد و توسعه این صنعت علاوه بر ایجاد رشته فعالیتهای جدید ، زمینه فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی را فراهم میآورد و در برقراری موازنه ارزی نیز تأثیرگذار است . جهت بررسی جنبه های اقتصادی این صنعت در استان یزد در فروردین 1382 مطالعه ای با روش پرسشنامه ای شامل سئوالات متعددی در راستای معرفی متغیرهای مورد نظر مطالعه ، انجام گردیده است .        

    در این فصل کلیه یافته­های تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، تحلیل تجربی در دو سطح انجام شده است: 1. تحلیل توصیفی[1] 2. تحلیل تبیینی[2].در تحلیل توصیفی، توزیع داده­های تجربی هر یک از متغیرها بررسی شده است. در تحلیل تبیینی، فرضیات تحقیق مورد آزمون تجربی  و داوری قرار گرفته است.   4-1 تحلیل توصیفی 4-1-1 توصیف متغیرهای زمینه­ای 4-1-1-1 سن جدول (4-1) توزیع داده­های تجربی دانش­آموزان را بر حسب سن نشان می­دهد. بر اساس شواهد از کل حجم نمونه تحقیق (150N= ) ، میانگین سن توریست­ها به یزد 77/36 و بیشترین فراوانی سنی در بین حجم نمونه 35 سال می­باشد. لازم به ذکر است 2 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده­اند. 3.Descriptive analysis [2].Explantory analysis

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

پایان نامه خود را منتشر کنید کتاب علمی بنویسید

چـاپ کتاب ارزان و فوری پاسخ به سوال : با توجه به مشکلات موجود اگر تا مدت زمانی شماره حسابی معرفی نکنم چه تضمینی وجود دارد که درآمدم در حساب شرکت محفوظ بماند یا درست ادامه مطلب…

background