تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

………….. ………………….. ……………………………۶
۱-۵- آب و گیاه ذرت………………………………………………………………….. …………………………………………………………۷
۱-۵-۱- پتانسیل آب در گیاه…………………. …………………………………………………………………………………………….۸
۱-۵-۲- پتانسیل آب در خاک……………………………………….. …………………………………………………………………..۸
۱-۵-۳- ذرت در شرایط تنش خشکی…………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶- نیتروژن و گیاه ذرت………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۷.- اهداف ………………………………………………….. ………………………….. ……………………………………………………..۲۳

فصل دوم: مواد و روش‌ها
۲-۱- موقعیت محل اجرا ی طرح………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲- طرح آزمایشی………………………………………………………………………….. ……………………………………………………۲۴
۲-۳- آمادهسازی زمین و کوددهی……………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۴- کاشت و مراقبتهای زراعی………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۵- آبیاری و تعیین نیاز آبی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۶- نمونه برداری در طول فصل رشد…………………………………………………………………………………….. ………………..۲۶
۲-۷- اندازهگیری عملکرد و اجزای عملکرد ………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۸- محاسبات……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۸-۱- درجه روزهای رشد………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۸-۲- آنالیزهای رشد……………………………….. …………………………………. ……………………………………………….۲۷
۲-۸-۳- کارایی مصرف آب و شاخص برداشت…… ……………………………………………………………………………….۲۹
۲-۸-۴- سرعت و دوره پرشدن دانه ………………………………………………… ………………………………………………….۲۹
۲-۸-۵- دریافت و کارایی مصرف نور………………………………. ………… …………………………………………………….۳۰
۲-۸-۶- اعداد کلروفیل متر (اسپاد) و جذب نور…………………………………… ……………………………………………….۳۰

فصل سوم: نتایج و بحث
۳-۱- مراحل فنولوژیکی …………………………………………….. …………………………………………………………………………۳۲
۳-۲- شاخصهای رشد……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-۱- روند شاخص سطح برگ……………………………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۲-۲- بیشینه شاخص سطح برگ………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳-۲-۳- دوام سطح برگ کل……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۲-۴- دوام سطح برگ بعد از کاکلدهی……………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۲-۵- روند تغییرات سرعت رشد محصول………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۲-۶- سرعت خطی رشد محصول…………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۲-۷- سرعت رشد گیاه در گلدهی……………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۲-۸- سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه…………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۲-۹- سرعت رشد گیاه در زمان پر شدن دانه به ازای دانه……………………………………………………………………..۴۷
۳-۲-۱۰- سرعت جذب خالص…………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۳-۲-۱۱- روند تجمع ماده خشک……………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۲-۱۲- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۲-۱۳- عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۲-۱۴- شاخص برداشت…………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۳- سایر صفات مرفولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۳-۱- ارتفاع بلال از سطح زمین……………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۳-۲- قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۳-۳- ارتفاع گیاه………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۳-۴- همبستگی صفات و شاخصهای رشد با عملکرد دانه…………………………………………………………………………….۶۴
۳-۵- صفات مرفولوژیکی بلال…………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۵-۱- طول بلال…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۵-۲- قطر بلال……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۳-۶- اجزاء عملکرد دانه ………………………….
…………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۶-۱- تعداد ردیف دانه در بلال……………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۶-۲- تعداد دانه در ردیف بلال……………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۶-۳- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۶-۴- وزن دانه……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۳-۷- روند پر شدن دانه ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۷-۱- سرعت پرشدن دانه ………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۷-۲- دوره موثر پرشدن دانه ………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۸- قرائت عدد اسپاد……………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۳-۸-۱- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی در مرحله رویشی…………………………………………………………….۷۸
۳-۸-۲- قرائت عدد اسپاد پس از تنش کم آبی در مرحله زایشی……………………………………………………………..۷۹
۳-۹- صفات و شاخصهای مرتبط با نور……………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۹-۱- دریافت نور ………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۹-۲- دریافت تششع فعال فتوسنتزی در محدوده گلدهی……………………………………………………………………..۸۳
۳-۹-۳- جذب نور………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۹-۴-کارایی مصرف نور………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۱۰- کارایی مصرف آب…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۱۱- همبستگی صفات با عملکرد دانه……………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۱۲- نتیجهگیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۱۳- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معادلات ساختاری

جدول ۱-۱- مراحل رشد گیاه ذرت بر اساس تقسیم بندی امام و ثقه الاسلامی . ……………………………………….
۶
جدول ۱-۲- مراحل رشد و نمو گیاه ذرت بر اساس تقسیمبندی ریچی و همکاران ……………………………………
۷
جدول ۳-۱- مراحل مهم رشد و نمو گیاه ذرت براساس روزهای پس از کاشت ……………………………………….
۳۴
جدول ۳-۲- خلاصه تجزیه واریانس بیشینه شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ کل و دوام شاخص سطح برگ بعد از کاکلدهی …………………………………………………………………………………………………….
۳۶
جدول ۳-۳- ضرایب معادله شاخص سطح برگ ارقام ذرت در سطوح مختلف مصرف نیتروژن و آبیاری …….
۳۷
جدول ۳-۴- خلاصه تجزیه واریانس شاخصهای سرعت خطی رشد محصول، سرعت رشد گیاه در گلدهی، سرعت رشد گیاه در گلدهی به ازای دانه و سرعت رشد گیاه در پرشدن دانه به ازای دانه در ارقام ذرت در شرایط متفاوت نیتروژن و آبیاری

دیدگاهتان را بنویسید