فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي پیشرفت

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت MBA گرايش اجرایی

عنوان:

مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دكتر احمد ماکوئی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: کلیات پژوهش ………………………… 1

1-1- مقدمه………………………. 2

1-2- مسأله اصلی پژوهش………………………… 3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3- تعریف و تاریخچه ی موضوع……………………….. 3

1-4- اهمیت موضوع……………………….. 4

1-5- فرضیه پژوهش………………………… 4

1-6- روش پژوهش………………………… 4

1-7- مراحل پژوهش………………………… 5

1-8- نوآوری های پژوهش………………………… 5

1-9- ساختار پایان نامه……………………….6

فصل 2: مروري بر منابع ………………………  7

2-1- مقدمه………………………. 8

2-2- تعاريف، اصول و مباني نظري……………………….. 9

2-2-1- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص……………… 9

2-2-2- مفهوم شاخص………………………….. 11

2-2-3- تعاریف شاخص…………………………. 12

2-2-4- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا……………………… 16

2-2-5- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران……………………….. 16

2-2-5-1- ویژگی های تپیکس…………………………. 17

2-2-5-2- نحوه محاسبه تپیکس…………………………. 18

2-3- مروري بر ادبيات موضوع……………………….. 20

2-4- مکانیسم انتقال……………………….. 23

2-4-1- کانال انتقال………………………. 23

2-4-2- واگیری بحران……………………….. 24

2-5- نتيجه‌گيري……………………….. 26

فصل 3: روش تحقيق  ……………………… 27

3-1- مقدمه………………………. 28

3-2- متغیرهای پژوهش………………………… 29

3-3- روش گردآوری داده ها ………………………29

3-4- روش پژوهش………………………… 29

3-5- مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری ……………. 30

3-5-1- تعیین وقفه‌های بهینه الگو………………………. 31

3-6- آزمون‌های هم جمعی………………………… 32

3-6-1- مفهوم اقتصادی هم جمعی………………………. 32

3-6-2- مفهوم آماری هم جمعی……………………….. 32

3-6-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی……………………….. 33

3-6-4- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس…………………………. 33

فصل 4: نتايج و تفسير آنها……………………… 35

4-1- مقدمه. ………………………36

4-2- تجزیه و تحلیل مقدماتی……………………….. 38

4-2-1- آزمون ریشه واحد……………………….. 38

4-2-2- آزمون هم انباشتگی………………………… 39

4-3- مطالعه ارتباط بازارهای سهام………………………. 42

4-4- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه………………………. 42

4-5- تجزیه و تحلیل اثر بحران………………………. 47

4-5-1- دوره پيش از بحران……………………….. 47

4-5-2- دوره پس از بحران……………………….. 49

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها……………………… 53

5-1- مقدمه………………………. 54

5-2- توضیح وقفه ساختاری……………………….. 55

5-3- نوآوری در تحلیل نموداری……………………….. 55

5-4- پیشنهادات………………………… 56

مراجع ………………………57

چکیده:

در پی بحران مالی جهانی سال 2008 که از اقتصاد آمریکا آغاز و به اقتصاد بین الملل گسترش پیدا نمود، بسیاری از کشورها دچار نابسامانی شدید اقتصادی شدند. دامنه سرایت این بحران بسیار فراگیر و انتقال بحران در بعضی از کشورها به سرعت و در بعضی دیگر با وقفه همراه بود. با در نظر داشتن خلاء تحقیقات قبلی و ضرورت موضوع، در این پژوهش به مطالعه مکانیسم انتقال بحران و تبعات ناشی از آن برای اقتصاد ایران پرداختیم. برای تحقق این موضوع دو شاخص عمده از بازار سهام آمریکا با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز و بازار سهام ایران شاخص تپیکس را انتخاب و از روش های آماری اقتصاد سنجی نوسانات معنی دار این دو شاخص در طول دوره بحران را مطالعه نمودیم. شواهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط قوی معنی داری میان شاخص تپیکس و شاخص داوجونز با وقفه 4 هفته ای پس از وقوع بحران هست. شاخص های مورد مطالعه با بهره گیری از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون مانایی قرار گرفتند و به دلیل نامانا بودن از تفاضل اول آنها در آزمون هم انباشتگی یوهانسن بهره گیری گردید. سپس با یک روش ابتکاری که آن را طریقه کشویی می نامیم، میزان وقفه را بدست آوردیم و با بهره گیری از یک مدل VAR یافته های خود را تقویت نمودیم. در نهایت محاسبات و نتایج بدست آمده، سوال اول فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه در شرایط عادی بورس اوراق بهادار تهران از بورس آمریکا تبعیت می کند را رد و سوال دوم فرضیه که عنوان می کند بورس اوراق بهادار تهران از وقوع بحران جهانی متاثر گردیده می باشد را تایید می نماید.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

          در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته می باشد. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ می باشد و معاملات آن نه تنها در تمام 24 ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می گردد اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده می باشد که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا ارتباط معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی هست؟ در این پژوهش کوشش شده می باشد که ضمن ارائه تصویری از آن چیز که بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می گردد به مطالعه نحوه تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال 2008 با بهره گیری از آزمون های رگرسیون میزان همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده می باشد و در نهایت مدل مکانیسم انتقال بحران ارائه شده و مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

2-1- مسئله اصلی پژوهش

در این پژوهش بر آنیم تا با مطالعه مکانیسم انتقال بحران مالی جهانی سال 2008 به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.

3-1- تعریف و تاریخچه موضوع

بحران مالي سال 2008 آمريكا، كه به عنوان يكي از بزرگترين بحرانهاي ايجاد شده در اقتصاد اين كشور بعد از بحران دهه 1930 می باشد، را ديگر نمي توان بحران اقتصاد آمريكا ناميد. بعضی تحليلگران اين بحران را به سونامي عظيمي تشبيه كرده اند كه از آمريكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهاي اروپايي و سپس ساير نقاط دنيا سرايت كرده می باشد و در اين ميان، حتي اقتصاد كشورهاي كوچك را نيز بي نصيب نگذاشته می باشد و مهم تر آن كه هنوز نشان هایي از كنترل و تثبيت شرايط ديده نمي گردد. هر روزه شاهد بوديم كه موسسه اي مالي اعلام ورشكستگي كرده يا توسط دولت يا موسسه رقيب خريداري شده می باشد. شاخص هاي قیمت در بورس هاي بزرگ و كوچك دنيا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهي و به عبارت ديگر نقدينگي در اختيار موسسات مالي، به مرزهاي خطرناكي رسيده می باشد و فراتر از آن بحران به بخش واقعي اقتصاد جهاني سرايت كرده می باشد كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در دنيا می باشد.

بدون شك ایران نیز در معرض آسيب هاي اين سونامي قرار داشت. هرچند به دليل عدم ارتباط بازار مالي ايران و درآميختگی اندك آن با بازار جهاني، اثرات مستقيم و فوري اين بحران در بخش پولي و مالي كشور، همانند كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي قابل توجه نبود، اما اثرات غير مستقيم و بلند مدت بحران در بازارهاي مالي و همچنين بخش واقعي اقتصاد، اندك اندك پدیدار گشت و چنین می نمود که با در نظر داشتن وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي صادراتي، بحران تاثير معني داري بر متغيرهاي كلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه هاي تعيين شده را با چالش جدي روبرو كند. همچنين پيامدهاي بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار و همچنين حاشيه سود شركت هاي پذيرفته شده به بازار سرمايه و به گونه مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشيده گردد و به متضرر كردن سهامداران منجر گردد. از اين رو ضروري می باشد با شناسايي دقيق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این پژوهش به گونه خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجراي اقدامات سريع و موثر براي مقابله با پيامدهاي منفي بحران و همچنين بهره گیری از فرصت هاي ايجاد شده دست یابیم.

4-1- اهمیت موضوع

شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی اقدام کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه اقدام می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی می باشد بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر می باشد اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در روبرو شدن با بحران منجر گردد.

5-1- فرضیه پژوهش

فرض اساسی در این پژوهش وجود ارتباط ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 می باشد. پس دو سوال اصلی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده می باشد به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به توضیح ذیل می باشد:

1- آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده می باشد؟

2- آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی 2008 تاثیر پذیرفته می باشد؟

6-1- روش پژوهش

روش بهره گیری شده در این پژوهش بر اساس مطالعه آماری داده های مربوط به یک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قیمت TEPIX در دو بازار مالی اوراق بهادار نیویورک و اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی دو بازار استخراج شده و به دلیل عدم تطابق روزهای معاملاتی دو بازار به صورت هفتگی مورد مقایسه قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها و نتایج آماری پژوهش از روشی ابتکاری جهت یافتن الگوی انتقال بحران بهره گیری شده می باشد که ما آن را روندکشویی نامیده ایم.

7-1- مراحل پژوهش

جهت انجام پژوهش مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به توضیح ذیل طی گردید:

– مطالعه ادبیات بحران و پیشینه پژوهش.

– مطالعه ضرورت پژوهش در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران.

– انتخاب بازارهای مورد مطالعه و شاخص های مربوطه.

– انتخاب دوره مورد مطالعه با در نظر داشتن زمان وقوع بحران و داده های موجود.

– جمع آوری داده ها.

– مطالعه روش های آماری موجود برای آزمون داده ها.

– انجام آزمون های آماری با بهره گیری از نرم افزار EViews.

– مطالعه نتایج و کشف مکانیسم.

– تجزیه و تحلیل مدل.

– جمع بندی نتایج و ارائه مقاله.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

– مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی.

8-1- نوآوری های پژوهش

آن چیز که در تحقیقات گذشته داخلی در وقوع بحران های مالی تا کنون به آن پرداخته نشده می باشد مطالعه مکانیسم پذیرش یک بحران در سطح بین المللی به اقتصاد داخلی می باشد. این واقعیت که وقوع بحران اجتناب ناپذیر بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلی سایه خواهد افکند تاکنون به صورت کیفی اظهار شده و در تحقیقات گذشته به صورت کمی به آن پرداخته نشده می باشد. این پژوهش با مطالعه کمی داده ها و یافتن مکانیسم تاثیر گذاری بحران تصویری از میزان تاخیر و میزان همبستگی در آشفتگی مالی اخیر ارائه نموده می باشد که می تواند راهنمای سرمایه گذاران، فعالان و سیاست گذاران این بخش گردد. در واقع با فرض های اساسی که در نظر گرفته شده کوشش شده می باشد که مدلی از مکانیسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.

9-1- ساختار پایان نامه

این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده می باشد. در فصل اول به کلیات و شرحی از مساله پژوهش پرداخته شده می باشد. هدف و ضرورت پژوهش مورد تصریح قرار گرفته و لزوم در نظر داشتن موضوع برای بهره گیری کنندگان ذکر گردیده می باشد. فصل دوم به ادبیات بحران اخیر و نحوه شکل گیری آن پرداخته شده می باشد و توضیحاتی در خصوص بازار بورس و شاخص های آن ارائه گردیده می باشد. در فصل سوم روش پژوهش علمی مورد بهره گیری اقتصاد سنجی توضیح داده شده و در فصل چهارم نتایج داده های گرداوری شده پس از انجام آزمون های مورد نیاز ارائه شده می باشد. در فصل آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی برای ادامه پژوهش آتی درمورد موضوع اظهار شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 73

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان