جدید: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتي اورميه

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش صنایع

عنوان:

مطالعه ی روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP در صنعت تولید برق

استاد راهنما:

دكتر عبدالله زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2 تعريف مسئله يا بيان اصلي تحقيق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقيق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-4 فرضیه ها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .   .

1-5 اهداف تحقيق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

1-6 جنبه هاي نوع آوري تحقيق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-7 بهره گیری كنندگان تحقيق . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

1-8 محدوديت هاي تحقيق .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

1-9 اختصار فصل  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

16

17

18

19

19

20

21

21

22

23

فصل 2: مروري بر ادبيات تحقيق   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-1 مقدمه  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-2 انواع تدابیر و روش های ارتقا سطح کیفی کمیتی سازمانها . .   . . . . .   . . .   . . .   . . . .

2-2-1 اهميت سيستم های اطلاعات مديران .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

2-2-2 تجزيه وتحليل کلمه های سيستم / داده/ اطلاعات/ پردازش   . . .   . . .   . . .   . . .   .

2-2- 3 چرخه فرایند مدیریت .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

2-2-4 چگونگی ايجاد سيستم اطلاعات مديريت در سازمان  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .

2-2-5 مدیریت برنامه ریزی منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

2-2-6 تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

2-2-7 معماری و ساختار برنامه ریزی منابع سازمانی . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

2-3 نحوه عملکرد در سازمان . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

2-4 ویژه گیهای بکارگیری مدیریت منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

2-5 معضلات پیاده سازی مدیریت منابع سازمانی .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

24

25

25

27

29

32

35

38

40

48

49

51

54

فصل 3: روش تحقيق   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . .   .   . .

3-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .     . . . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-2 بکارگیری مدیریت منابع سازمانی در صنعت برق  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-3 آماده سازی بستر برای پیاده سازی  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-3-1 متدولوژي ASAP  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-3-2 متدولوژي اوراکل .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

3-3-3 متدولوژي سیگنیچر .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

3-4 مزایا و نواقص این نوع سیستم در سازمان .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .

3-5   نتیجه، دور نما و انتظاراتی که بایستی برآورده گردد .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

59

60

61

63

65

67

70

73

74

فصل 4: روش تجزيه و تحليل   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . . .

4-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   .

4-2 استراتژی و استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در سیستم برق آذربایجان . .   . . . . .   . . .

4-3 فازهای اصلی پروژه استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان .   . . . .

4-4 انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور انتخاب ERP برای صنعت برق ایران .   . . .   . . .   . .

4-4-1 علت های انتخاب شرکت مانیر به عنوان مشاور .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-5 پروژه های به اتمام رسیده در شرکت برق آذربایجان  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-1 پروژه طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه ای آذربایجان . .   . . . . .   . . .

4-5-2 پیاده سازی سيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شرکت برق تبریز و اردبیل   . . .   .

4-5 تعیین فرآیندهای کاری و تحلیل تطابق سیستم مدیریت سازمانی برای مطابقت . .   . . . . .

4-5-1   کمیته راهبردی . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-5-2 تیم پروژه ( PTC ) . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-3 فرد خبره هر فرایند  . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

4-5-5 متخصصین فرآیندSME . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . .

4-6 مدل سازی فرآیندهای کاری و فواید . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   .

4-6-1 فرهنگ سازی ERP . .   . . . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

 

4-6-2 مدلسازی کلی سازمان  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .4-6-3 متدولوژی فرآیندسازی  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

4-6-4 اولویت دهی فرِایندها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

75

76

77

79

83

84

87

87

89

92

92

92

93

93

93

93

94

96

100

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهاده   . . .   . . .   . .   .   . . .   . . .   .   . .   . . .   . . .     . . .   . . .   . .

5-1 مقدمه   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . .

5-2 ارزیانی تاثیر اقتصادی برنامه ریزی منابع سازمانی عملکرد شرکت برق آذربایجان . .   . . .   .

5 -3 فاکتورهای لازم برای انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مناسب . .   . . . . . .

5-4 تحلیل ساختار هزینه بکارگیری سیستم برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت برق آذربایجان .   .

5-5 نتیجه گیری  .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .

109

110

111

112

113

115

مراجع .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . 117
پيوست‌ها .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   . . .   . . .   . .

پیوست شماره1 – برنامه زمانبندی پروژه . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . .   . . . . .   . . .   . . .

 

119

119

فهرست اشکال

 
شکل (1-1 – )برنامه ریزی منابع سازمانی . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . 37
شکل (2-1) – توزیع کننده ها .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . 45
شکل (2-2)- مفهوم شماتیک برنامه ریزی منابع سازمانی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . 50
شکل (2-3) – پيمانه‌هاي تشکيل‌دهنده ERP .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . 52
شكل (3-1) – فازهاي متدولوژي ASAP .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . 65
شكل (3-2) – فازهاي متدولوژي AIM .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . 67
شكل(3-3) – فازهاي متدولوژي سیگنیچر .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . . . 70
شکل (4-1) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . . 90
شکل (4-2) – دیاگرام نحوه مدل سازی فرآیندها . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . . 97
شکل (4-3) – چرخه عملیاتی مستندسازی فرآیندها . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . 98
شکل (5-1) – هزینه تمام شده مدیریت منابع شازمانی .   . . . . . .   . . . .   . . . . . .   . . . .   . . 113
   
   
   
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید