فایل پژوهش: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مسأله مکان یابی تسهیلات در حضور یک مانع دایره ای احتمالی

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات تحقيق و ساختار پايان نامه…………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 ساختار پايان نامه…………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوعي مسائل مكان يابي با مانع…………………………………………………6

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..7

2-2 مسايل مكان يابي همراه با موانع………………………………………………………………………………9

2-3 مسايل مكان يابي تک تسهيله………………………………………………………………………………..17

فصل سوم : زمينه هاي عامي تحقيق…………………………………………………………………………………………20

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….21

3-2 دسته بندي كلي مسايل برنامه ريزي تسهيلات…………………………………………………………..22

3-3 دسته بندي مسايل مكان يابي با توجه سنتي……………………………………………………………23

3-4 فواصل در مسايل برنامه ريزي تسهيلات……………………………………………………………….24

3-4-1 فاصله خط مستقيم يا اقليدسي………………………………………………………………..24

3-4-2 فاصله مجذور خط مستقيم يا اقليدسي…………………………………………………….25

3-4-3 فاصله منهتن يا متعامد……………………………………………………………………………26

3-4-4 فاصله چبي شف…………………………………………………………………………………..27

3-5 مسايل مكان يابي ميانه تک تسهیله با انواع فاصله……………………………………………………………..28

3-5-1 مسايل مكان يابي ميانه تک تسهیله با فاصله متعامد……………………………………………….29

3-5-2 مسايل مكان يابي ميانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی…………………………………….32

3-5-3 مسايل مكان يابي ميانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی…………………………………….32

3-6 رویکردهای جدید در مکان یابی تسهیلات………………………………………………………………………..33

3-7 رویکرد های حل مسائل در مکان یابی تسهیلات………………………………………………………………35

فصل چهارم : ارائه مدل ریاضی……………………………………………………………………………………………..38

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………39

4-2 ساختار مسأله………………………………………………………………………………………………………………..41

4-2-1 وضعیت پدیداری…………………………………………………………………………………………….46

4-2-2 محاسبه فاصله انتظاری…………………………………………………………………………………….64

4-2-3 مدل ریاضی پیشنهادی……………………………………………………………………………………..83

4-2-3-1 مثال……………………………………………………………………………………………………………92

4-3 روش پیشنهادی حل……………………………………………………………………………………………………….94

4-4 مسائل نمونه…………………………………………………………………………………………………………………..99

4-4-1 روش کاروش- کاهن- تاکر……………………………………………………………………………..97

4-5 نتایج محاسباتی……………………………………………………………………………………………………………..99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی……………………………………………………………………………106

5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..107

5-2 پیشنهادات آتی…………………………………………………………………………………………………108

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………….109

مراجع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..110

مراجع لاتین…………………………………………………………………………………………………………….111

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فهرست جداول

فصل دوم :

جدول (2-1). مروری اجمالي بر مسايل مكان يابي تسهيلات در حضور موانع………………………………….8

فصل چهارم :

جدول (4-1). اطلاعات تسهیلات موجود………………………………………………………………………………….93

جدول (4-2). اوزان مابین تسهیل موجود و جدید……………………………………………………………………..3 9

جدول (4-3) . مختصات مکان بهینه تسهیل جدید در مثال نمونه………………………………………………….93

جدول (4-4). مختصات تسهیلات موجود…………………………………………………………………………………99

جدول (4-5). تسهیلات درون و بیرون مسیر دایره ای……………………………………………………………….100

جدول (4-6). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب تکی ربع……………………………………………….101

جدول (4-7). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب دو تایی ربع ها………………………………………101

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول (4-8). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب سه تایی ربع ها……………………………………..107

جدول (4-9). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب چهار تایی ربع ها………………………………….102

جدول (4-10). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب تکی ربع ها……………………………………………102

جدول (4-11). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب دو تایی ربع ها……………………………………….102

جدول (4-12). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب سه تایی ربع ها………………………………………102

جدول (4-13). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب چهار تایی ربع ها…………………………………..103

جدول (4-14). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب تکی ربع ها……………………. 103

جدول (4-15). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب دو تایی ربع ها…………………103

جدول (4-16). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب سه تایی ربع ها………………..104

جدول (4-17). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب چهار تایی ربع ها…………….104

جدول (4-18). مقدار تابع هدف در نقاط حاصل از گام پنجم…………………………………………………..104

 

فهرست اشكال

فصل دوم :

شکل (2 -1- 1). نواحی با محدوديت در قرارگيري و يا حركت……………………………………………………..8

شکل (2-2-1) . نوع مانع در نظر گرفته شده توسط کاتز و کوپر……………………………………………………9

شکل( 2- 2- 2) رویکرد در نظر گرفته شده برای حل مسایل مکان یابی با مانع توسط بایشوف و کلامروس……………………………………………………………………………………………………………………………….10

شکل( 2- 2-3)0 رویکرد در نظر گرفته شده برای حل مسایل مکان یابی با مانع توسط کلامروس…….11

شکل (2-2-4) . نوع مانع در نظر گرفته شده توسط آنجا و پارلر…………………………………………………..12

فصل سوم :

شکل (3-1). دسته بندی مسایل برنامه ریزی تسهیلات…………………………………………………………………22

شکل(3-2). فاصله اقلیدسی بین دو نقطه……………………………………………………………………………………25

شکل(3-3). فاصله متعامد بین دو نقطه………………………………………………………………………………………26

فصل چهارم :

شکل (4-1). مانع آرکی شکل احتمالی در صفحه………………………………………………………………………..44

شکل (4-2). وضعیت دو تسهیل در حالت پدیدار نبودن………………………………………………………………46

شکل (4-3). وضعیت دو تسهیل در حالت پدیدار بودن……………………………………………………………….46

شکل (4-4). گام های شرایط پدیدار بودن دو تسهیل نسبت به هم………………………………………………..47

شکل (4-5). شرایط گام اول پدیداری……………………………………………………………………………………….49

شکل (4-6). شرایط گام سوم پدیداری………………………………………………………………………………………53

شکل (4-7) .حالت اول شرایط با مانع جهت آزمون برخورد راستای افق تسهیل جدید با مانع…………..56

شکل (4-8) .ترکیب اول از شرایط با مانع…………………………………………………………………………………..59

شکل (4-9) .ترکیب دوم از شرایط با مانع………………………………………………………………………………….60

شکل (4-10) .ترکیب سوم از شرایط با مانع……………………………………………………………………………….60

شکل (4-12) .ترکیب چهارم از شرایط با مانع…………………………………………………………………………….63

شکل (4-13) .ترسیم خطوط متناظر در حالت تک ریشه………………………………………………………………65

شکل (4-14).نمای تصویری جهت محاسبه پاره خط T……………………………………………………………….70

شکل (4-15).مسیرهای جابجایی بین دو تسهیل در زمان وجود مانع……………………………………………..74

شکل (4-16).ترسیم ارتباط بین خطوط ابتدای مانع و انتهای مانع……………………………………………………76

شکل (4-17) . مکان تسهیلات موجود و تسهیل جدید در شرایط با مانع و بدون مانع……………………..90

شکل (4-18) . ارائه الگوریتم پیشنهادی حل مساله………………………………………………………………………93

چکیده

این پژوهش مسأله مکان یابی تک تسهیله را در حضور یک مانع آرکی شکل که در یک مسیر   دایره ای شکل بطور یکنواخت در حال رفت و برگشت می باشد، را در نظر ­می­گیرد. فواصل در نظر گرفته شده در این کار متعامد می باشد. آغاز الگوریتمی برای تشخیص شرایط پدیداری برای مسأله تعریف می شودکه رویکردی جامع و قابل بهره گیری برای تمامی مسائل مکان­یابی با     شکل­های متفاوت مانع می باشد.بعلاوه یک مدل برنامه ریزی غیر خطی ارائه شده می باشد که، مکان تسهیل جدید را بگونه ای می یابد که مجموع کل فواصل انتظاری با مانع وزن دهی شده تسهیل جدید با تسهیلات موجود حداقل شوند.

برای درک مدل ارائه شده و اثبات کارایی آن مثال کوچک ارائه شده می باشد و همچنین به علت پیچیدگی حل مدل در ابعاد بزرگ الگوریتم ابتکاری نیز ارائه شده می باشد.

مقدمه

برنامه ریزی تسهیلات دو بخش عمده جایابی و طراحی را شامل می­گردد که مهمترین بخش طراحی، استقرار یا جا­نمایی تسهیلات می­باشد.مقصود از تسهیلات،هر مجموعه، شامل کارخانه، بیمارستان، دانشگاه … می باشد. با افزایش میزان هزینه حمل و نقل و هزینه­های تحویل­،مساله مکان­یابی تسهیلات تأثیر مهمی در محیط­های صنعتی اعمال می­کند.نظریه مکان­یابی به عنوان شاخه­ای از پژوهش در عملیات از یک سو در جایابی تسهیلات و از سوی دیگر در تصمیم گیری های مدیریتی ،اقتصادی و برنامه ریزی تولید تاثیرگذار می باشد و فواید بسیاری برای واحد های صنعتی مانند سرمایه کمتر و بازدهی بیشتر، زمان بازگشت سرمایه کمتر و سود بیشتر به دنبال خواهد داشت.انتخاب مکان بهینه و متعاقبا مسیر بهینه کاری پیچیده و دارای فرایند تکراری می باشد.مکان بهینه همچنین بایستی بتواند پاسخگوی حجم تردد در محیط صنعتی باشد.مطالعه پیرامون مکان بهینه از دیدگاه جغرافی دانان و علمای اقتصادی هموراه دارای اهمیت بوده و در محاسبات خود مد نظر قرار می دهند [1].مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان­های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و … با چنین مسائلی سر و کار دارند.

در مسایل مکان یابی دو نوع محیط پیوسته و گسسته در نظر گرفته می­گردد.مانند مسایل مکان­یابی پیوسته می­توان به مسایل مکان یابی میانه ، و مساله مرکز میانه نام برد. تصمیمات مکان­یابی اهداف مختلفی را دنبال می کند­.برای مثال کمینه کردن مجموع وزنی فاصله­های بین تسهیل جدید و سایر تسهیلات موجود و کمینه کردن بیشترین فاصله بین تسهیل جدید و سایر تسهیلات موجود از این نوع هستند. در مساله میانه هدف، یافتن مکان وسیله (تسهیل) جدید می باشد، بطوری که مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود ، حداقل گردد.چنین مساله به مساله مکان­یابی کمینه[1] مجموع شهرت دارد.نوع دیگر طبقه بندی مسایل مکان­یابی بر اساس نوع فاصله مورد نظرمی باشد.فواصل مورد محاسبه می­تواند بصورت متعامد یا اقلیدسی باشد. مساله کمینه مجموع با فاصله اقلیدسی از ابتدایی ترین و قدیمی ترین مسایل مکان یابی تسهیلات می باشد.در این نوع مکان یابی با محدودیت در قرار گیری و یا حرکت در مسیر مواجه می شویم.در دسته ای از این مسایل ،نواحی هست که تسهیل جدید نه می تواند در آنجا استقرار یابد و نه مي تواند از ميان آن عبور كند. اين نواحي ، نواحي بامانع[2] ناميده مي شوند. درياچه ها، كوهستان ها، مناطق نظامي، رودخانه ها و بزرگ راه ها و در مقياس كوچكتر، ماشين آلات و واگن هاي حمل مواد در كارخانجات، مثال هايي از اين نواحي مي باشند.در حقیقت مساله مکان یابی با مانع در واقعیت تأثیر مهمتری را اعمال می کند. اين مسايل در مقايسه با مسايل مكانيابي كلاسيك خيلي عملي تر و نزديك تر به دنياي واقعي مي باشند، اما به علت پيچيدگي محاسباتي كه اين نوع مسايل دارند، تنها در چند دهه اخير مورد بررسي قرار گرفتند و کمتر در محاسبات و مدل های مکان یابی تسهیلات به حضور مانع پرداخته شده می باشد.کارهای ابتدایی که در زمینه مکان یابی با مانع مورد مطالعه قرار گرفت همه زمانی که مانع ساکن باشند مورد مطالعه قرار گرفت.بعد ازآن ان بعلت بالا بودن حجم محاسبات به روش های حل متفاوت برای مسایل مکان یابی با مانع پرداخته گردید. اما از سوی دیگر موانع احتمالي بطور طبيعي در دنياي واقعي هست، يعني موانع مي توانند داراي موجوديت تصادفي، مكان تصادفي و يا اندازه تصادفي باشند.بعبارتی دیگر اجسام متحرک تأثیر بیشتر وواقعی تر در مسایل روزمره دارندو همچنین وجود همین موانع متحرک تأثیر اثر گذاری را در محاسبات اعمال می کنند و در نهایت بر روی میزان هزینه تاثیر گذار هستند. يك مثال ساده آن يك واگن در يك كارخانه مي باشد كه در يك مسير ثابت در رفت و آمد مي باشد.یا مساله یافتن مسیر بهینه برای یک ربات در نظر بگیرید که به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز دنیای صنعت می باشد.یک ربات جهت جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر ، با در نظر داشتن رقابت های موجود در کاهش زمان ،نیازمند یافتن کوتاهترین مسیر می باشد که در طول پیمودن مسیر خود با موانع بسیار متحرک و ثابت برخورد می کند.پس برنامه ریزی آن بایستی بصورتی باشد که بتواند با موانع موجود مسیر بهینه خود را بیابد. مدل پيشنهادي اين تحقيق، يك مساله ميانه با فواصل متعامد مي باشد، بطوري كه در ناحيه پيوسته يك مانع آرکی شکل هست كه در مسير دایره ای حركت خود، از توزيع احتمال يكنواخت با پارامتر معين پيروي مي كند. فرضيات مساله پيشنهادي بقرار زير در نظر گرفته مي شوند:

1- با مساله مكان يابي پيوسته ميانه متعامد تک تسهيله با ظرفيت نامحدود سروكار داريم، يعني هدف يافتن مكان تک تسهيل نقطه اي در ميان يك تعداد متناهي تسهيلات موجود متناهي مي باشد، بطوريكه ظرفيت تسهيل جديد براي خدمت دهي نامحدود مي باشد.

2- مساله براي كل افق برنامه ريزي در ابتداي دوره، سياست گذاري مي كند، يعني مساله مكان يابي ايستا مي باشد.

3- هر تسهيل موجود داراي مكان ثابت با مختصات معين، قطعي و داراي وزن غيرمنفي مي باشد.

4- با مساله مكان يابي محدود با يك مانع آرکی شکل احتمالی سر و كار داريم که در یک مسیر دایره ای شکل در حال رفت و برگشت می باشد.

5- مكان شروع مانع آرکی شکل، از توزيع يكنواخت با پارامترهاي معين پيروي مي كند.

6- تسهيلات موجود در مسير مانع مستقر نيستند.

7- تسهيل جديد بر روي مسير مانع آرکی شکل نمي توانند استقرار يابد.

8- تعامل مابين تسهيل جديد و موجود مستقر می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان