فایل پژوهش: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع­­­

گرایش صنایع

عنوان:

عنوان: مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی

استاد راهنما :

دکتر رضا توکلی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات……………………………………………………. 2
1-3- دسته بندی مسائل برنامه ریزی تسهیلات کلاسیک……………………………………………… 3
1-4- دسته بندی مسائل مکان یابی با توجه جدید………………………………………………………. 4
1-5- مکان یابی وسایل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….. 5
1-6- تقسیم بندی مسائل سلسله مراتبی…………………………………………………………………….. 8
1-6-1-تقسیم بندی نارولا………………………………………………………………………………….. 8
1-6-1-1- تسهیلات شامل متوالی………………………………………………………………….. 8
1-6-1-2- تسهیلات انحصار متوالی………………………………………………………………. 8
1-6-1-3- حالات دیگر……………………………………………………………………………….. 8
1-6-1-4-شامل محلی…………………………………………………………………………………. 9
1-6-1-5- شامل کلی……………………………………………………………………………………. 9
1-6-1-6- منحصر متوالی……………………………………………………………………………… 9
1-6-2- تقسیم بندی شاهین، سورال…………………………………………………………………… 9
1-6-2-1-الگوی جریان………………………………………………………………………………… 10
1-6-2-2- انواع خدمت………………………………………………………………………………… 10
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید