فایل پژوهش: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت

استاد راهنما:

دکتر سعیده غلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1 مقدمه و کلیات پژوهش.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 مطالعه موردی.. 4

1-3 اهداف پژوهش.. 6

1-4 جمع بندی.. 6

فصل 2  مرور بر تحقیقات پیشین.. 2

2-1 مقدمه. 9

2-2 زمان­بندی و برنامه ریزی اتاق اقدام. 10

2-3 ضرورت در نظر داشتن زمان­بندی.. 12

2-4 تعریف انواع زمان­بندی.. 14

2-5 ادبیات مرتبط با مسائل جریان کارگاهی انعطاف پذیر. 15

2-2-2 دسته بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر. 19

2-6 طبقه بندی عدم قطعیت… 22

2-6-1 توصیف عدم قطعیت… 23

2-6-2 زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر تحت عدم قطعیت… 24

2-7 رویکردهای اساسی زمانبندی تحت عدم قطعیت.. 27

2-7-1 رویکرد کاملا واکنشی.. 28

2-7-2 رویکرد استوار. 28

2-7-3 رویکرد پیشگویانه واکنشی.. 31

2-8 زمان­بندی برخط.. 33

2-9 مروری بر ادبیات زمان­بندی اقدام­های جراحی.. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-9-1 برنامه ریزی ریاضی.. 36

2-9-2 شبیه سازی.. 41

2-9-3-الگوریتم های فرا ابتکاری.. 42

2-9-4 الگوریتم های ابتکاری.. 43

2-10 جمع­بندی.. 49

فصل 3 مدلسازی و تعریف مسأله. 30

3-1 مقدمه. 51

3-2 اظهار مسأله. 51

3-3 رویکرداستراتژیک-عملیاتی.. 52

3-3-1  فاز اول: فاز استراتژیک(طراحی). 53

3-3-1-3 مدل پیشنهادی برای فاز استراتژیک(طراحی). 58

3-4 فازدوم: فاز عملیاتی.. 62

3-5 روش پیشنهادی برای اجرای فاز عملیاتی.. 63

3-5-1 قابلیت اطمینان.. 64

3-5-2 مدلسازی ریاضی برای فاز عملیاتی.. 69

فصل 4 رویکردهای حل.. 72

4-1 مقدمه. 73

4-2 روش حل فاز استراتژیک(برنامه ریزی دوهدفه) 73

4-2-1 روش Ɛ-محدودیت… 75

4-3 روشه­ای تکاملی.. 76

4-3-1 ساختار جواب برای الگوریتم ژنتیک…. 76

4-3-2 الگوریتم ژنتیک…. 80

4-3-3 الگوریتم جستجوی فاخته. 86

4-4 تنظیم پارامترها برای الگوریتم­های فراابتکاری با بهره گیری از روش تاگوچی.. 91

4-5 جمع­بندی.. 93

فصل 5 تحلیل نتایج.. 95

5-1 مقدمه. 96

5-2 نتایج بدست آمده از فاز اول: فاز استراتژیک(طراحی) 96

5-2-1 تخمین سناریو زمان انجام اقدام جراحی.. 98

5-2-2 حل دقیق با رویکرد -محدودیت و بهره گیری از نرمافزار GAMS IDE/Cplex. 99

5-3 نتایج بدست آمده از فاز دوم: فاز عملیاتی.. 106

5-4 تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک با بهره گیری از روش تاگوچی.. 109

5-5 مسائل با ابعاد کوچک.. 112

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-5-1 نتایج حاصل از حل دقیق مسائل کوچک و تحلیل آن.. 116

5-5-2 نتایج حاصل از حل مسائل کوچک با الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه آن با حل دقیق.. 119

5-6 مسائل با ابعاد متوسط.. 125

5-6-1 نتایج حاصل از حل دقیق مسائل متوسط و تحلیل آن.. 127

5-6-2 نتایج حاصل از حل مسائل متوسط با الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه آن با حل دقیق.. 130

5-7 نتایج حاصل از حل مسائل بزرگ با الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه آن با حل دقیق.. 135

5-8 جمع­بندی.. 136

فصل 6 نتیجه­گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 109

6-1مقدمه. 138

6-2 نتیجه­گیری.. 139

6-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 140

فهرست منابع. 142

پیوست الف داده­های بهره گیری شده در این پژوهش.. 148

واژه نامه فارسی به انگلیسی.. 156

واژه نامه انگلیسی به فارسی.. 157

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1  بعضی از مسائل زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر. 13

جدول 2-2   دسته بندی مطالعات بر روی زمان­بندی FFS تحت عدم قطعیت 21

جدول 5-1 زمان انجام یک اقدام جراحی خاص توسط تیم اول در یک ماه گذشته مرتب شده به صورت صعودی   78

جدول 5-2 جراحی­های درنظر گرفته شده در فاز طراحی و تعداد تیم موجود در هر حوزه. 80

جدول 5-3  هزینه­های بکارگیری هر تیم با واحد قرار دادن هزینه تیم اول بیهوشی.. 81

جدول 5-4  تعداد تیم­های انتخاب شده با در نظر داشتن تخصص مربوطه 85

جدول 5-5  نحوه شماره­گذاری تیم­ها در مرحله بعد(فاز عملیاتی) به صورت جدول زیر می­باشد. 85

جدول 5-6  میانگین زمان انجام اقدام­های جراحی و بیهوشی.. 87

جدول 5-7  سطح­های درنظر گرفته شده برای پارامترهای الگوریتم ژنتیک 90

جدول 5-8 حالت های پیشنهادی روش تاگوچی.. 91

جدول 5-9  ابعاد مسائل نمونه با سایز کوچک… 94

جدول 5-10  ابعاد مسائل نمونه با سایز کوچک تعداد جراحی­هایی که در یک روز بایستی انجام گردد. 95

جدول 5-11  نتایج به­دست آمده از حل دقیق مسائل در ابعاد کوچک… 96

جدول 5-12  نتایج حل مسائل نمونه با سایز کوچک توسط الگوریتم­های فرا ابتکاری و مقایسه آن با نتایج حل دقیق    100

جدول 5-13 ابعاد مسائل نمونه با سایز متوسط.. 105

جدول 5-14  ابعاد مسائل نمونه با سایز متوسط تعداد جراحی­هایی که در یک روز بایستی انجام گردد. 106

جدول 5-15  نتایج حاصل از حل مسائل معرفی شده در ابعاد متوسط.. 107

جدول 5-16  نتایج حل مسائل نمونه با سایز متوسط توسط الگوریتم­های فراابتکاری و مقایسه آن با نتایج حل دقیق    111

جدول5-17 مقایسه عملکرد الگوریتم فراابتکاری با روش حل دقیق در راستای بهینگی جواب­ها و زمان حل مسائل با سایز بزرگ.. 116

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1  نمودار جریان بیماران 6

شکل 2-1 ساختار کلی مسأله جریان کارگاهی انعطاف­پذیر. 11

شکل 2-2   توزیع معیارهای بکار گرفته شده در زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر 15

شکل 4-1 ساختار کلی جواب.. 57

شکل 4-2  ساختار جواب برای سه تیم بیهوشی و پنج تیم جراحی.. 58

شکل 4-3  مثالی عددی ساختار جواب برای سه تیم بیهوشی و پنج تیم جراحی 58

شکل 4-4  تعداد جواب­های مشابه برای سطر مربوط به بیهوشی برای حالت سه تیم بیهوشی.. 59

شکل 4-5  ساختارجواب­ برای سطر مربوط به بیهوشی برای حالت چهار تیم بیهوشی.. 59

شکل 4-6  تعداد جواب­های مشابه برای سطر مربوط به بیهوشی برای حالت چهار تیم بیهوشی.. 60

شکل 4-7 شبه کد ارائه شده برای الگوریتم ژنتیک… 61

شکل 4-8 مثالی برای نشان دادن نحوه عملکرد عملگرها 62

شکل 4-9  نحوه کارکرد عملگر تقاطع الگوریتم ژنتیک و جواب بدست آمده از عملگر تقاطع. 62

شکل 4-10  فرزندهای حاصله و اقدام موجه سازی.. 64

شکل 4-11 نحوه عملکرد عملگر جهش… 65

شکل 4-12 شبه کد ارائه شده در برای الگوریتم جستجوی فاخته. 68

شکل 4-13 یک جواب اولیه برای نمایش نحوه عملکرد عملگرها 69

شکل 4-14 نحوه عملگر پرواز لووی.. 69

شکل 4-15  فرآیند موجه سازی جواب.. 70

شکل 5-1 مرز پارتو با بهره گیری از حل دقیق دو هدفه فاز یک… 82

شکل 5-2 توالی انجام هر کار بر روی هر تیم جراحی و بیهوشی بعد از حل فاز اول (طراحی) 84

شکل 5-3 فاکتورهای کنترلی بر پایه نرخ (S/N) 92

شکل 5-4 ترکیب بهینه سطوح پارامترها 92

شکل 5-5 نمودار تغیرات f1* با حل دقیق مسائل با اندازه کوچک… 97

شکل 5-6 نمودار تغیراتf2* با حل دقیق مسائل با اندازه کوچک… 97

شکل 5-7 نمودار تغیراتf3* با حل دقیق مسائل با اندازه کوچک… 98

شکل 5-8 نمودار تغیراتz* با حل دقیق مسائل با اندازه کوچک… 98

شکل 5-9 نمودار تغیرات زمان اجرا با حل دقیق مسائل با اندازه کوچک… 99

شکل 5-10 تغیرات تابع هدف با بهره گیری از روش های مختلف.. 101

شکل 5-11 نمودار تغییرات زمان اجرا با در نظر گرفتن روش های مختلف.. 101

شکل 5-12 طریقه بهینگی نسبی جواب­های به دست آمده و زمان حل.. 102

شکل 5-13 نمودار تغیرات f1* با حل دقیق مسائل با اندازه متوسط.. 108

شکل 5-14 نمودار تغیرات f2* با حل دقیق مسائل با اندازه متوسط.. 108

شکل 5-15 نمودار تغیرات f3* با حل دقیق مسائل با اندازه متوسط.. 109

شکل 5-16 نمودار تغیراتz* با حل دقیق مسائل با اندازه متوسط.. 109

شکل 5-17 نمودار تغیرات زمان اجرا با حل دقیق مسائل با اندازه متوسط.. 110

شکل 5-18 تغیرات تابع هدف با بهره گیری از روش های مختلف.. 112

شکل 5-19 نمودار تغییرات زمان اجرا با در نظر گرفتن روش های مختلف.. 113

شکل 5-20 مقایسه عملکرد الگوریتم­های فراابتکاری و حل دقیق.. 114

شکل 5-21 نمودار تابع هدف-زمان الگوریتم جستجوی فاخته برای مسأله m43  115

چکیده
زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر یکی از مسائلی می باشد که به شرایط دنیای واقعی بسیار نزدیک می باشد و در دهه گذشته مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده می باشد. در این پژوهش هدف بهره گیری از یک سیستم جریان کارگاهی انعطاف پذیر برای طراحی یک مکانیزم اقدام جراحی و همچنین تعین توالی بیماران بهره گیری شده می باشد. این پژوهش شامل دو فاز می باشد که فاز اول با نام فاز استراتژیک یا طراحی و فاز دوم با نام فاز عملیاتی یا برنامه­ریزی یاد شده اند. در مرحله اول هدف انتخاب تیم­های مناسب برای سیستمی که قرار می باشد پیاده سازی گردد و مرحله دوم با بهره گیری از اطلاعات و نتایج بدست آمده در فاز اول به برنامه­ریزی بیمارانی که قرار می باشد جراحی شوند می­پردازد. فاز اول که یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه می باشد در یکی از دو معیار پارامتر زمان، غیر قطعی در نظر گرفته می­گردد و به همین خاطر از زمان­بندی استوار برای فرموله کردن تابع هدف مربوط به زمان بهره گیری شده می باشد. حل مدل دوهدفه فاز اول با بهره گیری از رویکرد -محدودیت صورت پذیرفته می باشد.. در فاز دوم نیز از رویکردی بر مبنای قابلیت اطمینان بهره گیری شده می باشد که برای نیل به این به این هدف سه معیار در تابع هدف بکار برده شده می باشد. برای حل فاز دوم زیرا مسأله حالت NP-hard  دارد برای مسائل بزرگ دو الگوریتم فرا ابتکاری معرفی شده می باشد. در آغاز نتایج حاصل از حل دقیق مسائل کوچک و متوسط  با بهره گیری از نرم­افزار GAMS و الگوریتم­های فرا ابتکاری معرفی شده با هم مقایسه شده می باشد. نتایج حاصله نشان می­دهد که که نتایج حاصل از اعتبار سنجی آن­ها رضایت بخش می باشد به این شکل که الگوریتم­های فرا ابتکاری در کمتر از نصف زمان حل دقیق به جواب بالاتر از 90 درصد نزدیک به جواب بهینه می­رسند. همچنین الگوریتم جستجوی فاخته نیز نسبت به الگوریتم ژنتیک از کارایی بیشتری در این مسائل برخوردار می باشد.

مقدمه

در دنیای امروز با در نظر داشتن پیشرفت سریع تکنولوژی، سازمان ها از حالت انحصاری بیرون آمده و نیاز به رقابت در آن ها شدیدا احساس می گردد. در این بین یکی از عواملی که می تواند یک سازمان را در عرصه رقابت مطرح سازد، توانایی آن در فراهم کردن محصولی با کیفیت، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه­ی ممکن می باشد. برای باقی ماندن در بازارهای بسیار رقابتی جهانی که به  سرعت در حال تغییر و پیشرفت می باشد، شرکت­های تولیدی بایستی برای دستیابی به سیستم هوشمندتر و چابک بسیار کوشش  کنند. پس ،با در نظر داشتن  عواملی زیرا رقابت و نوسانات تقاضا، چگونگی آماده کردن محصول دارای اهمیت ویژه­ای می باشد. محصولات یک کارخانه با در نظر داشتن سیستم برنامه­ریزی تولید آن، یا به شیوه ی مستقیم درون کارخانه تولید می­شوند و یا برون سپاری می­شوند. در این سیستم، برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت، مانند خرابی دستگاه­ها و زمان پردازش تصادفی، حیاتی و کارا به نظر می رسد. تولیدات داخلی کارخانه ،با در نظر داشتن نیازهای متنوع مشتریان، عموما دارای مسیر های کاری  متفاوت هستند و در واقع مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر[1] در حالت عدم قطعیت بیشتر به شرایط  واقعی دنیای امروزه شباهت دارد و حل بهینه ی این مسأله از دیدگاه کمینه سازی معیارهایی زیرا دامنه عملیات، میزان تأخیر کارها و بیشترین بهره گیری از ماشین آلات، بسیار مهم می باشد.

زمان­بندی محصول یک فرآیند تصمیم گیری برای تخصیص منابع محدود مانند ماشین ها، تجهیزات حمل مواد، اپراتور ها، و ابزارها به کار ها برای رسیدن به یک هدف معین می باشد. مطالعات گذشته در این زمینه عموما در فضای ایستا با تعداد کارهای ثابت، زمان پردازش قطعی، در نظر نگرفتن حوادث غیر مترقبه که می­تواند بر روی انجام کار ها تاثیر بگذارد، می­باشد. در شرایط واقعی تولید، فضا پویا می باشد و حالت های غیر قطعی و احتمالی مانند خرابی ماشین، زمان­های پردازش احتمالی، هجوم سفارشات و غیره هست. پس زمانبندی محصول تحت عدم قطعیت در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده می باشد. مسأله زمان بندی جریان کارگاهی در مطالعات گذشته به صورت تک هدفه در حالت قطعی در نظر گرفته می گردید. در حالی که این مسائل در ذات خود به صورت چند هدفه می باشد و محدوده وسیعی از عدم قطعیت را در بر می­گیرد. مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر نیز مانند جریان کارگاهی بایستی به صورت چند هدفه و در حالت عدم قطعیت در نظر گرفته گردد.

برنامه ریزی مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر به دلیل کاربرد گسترده ای در انواع صنایع در دنیای واقعی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برنامه ریزی جریان کارگاهی انعطاف پذیر یک مسأله بهینه سازی NP-hard می باشد. در نظر گرفتن عدم قطعیت باعث  پیچیده تر شدن این مسأله خواهد گردید.در این مطالعه آغاز به مدلسازی مسأله زمانبندی جریان گارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت می پردازیم سپس با در نظر داشتن NP-hard  بودن مسأله با بهره گیری از الگوریتم های فرا ابتکاری به حل آن خواهیم پرداخت.

کاربرد رویکرد استوار در شرایط عدم قطعیت می باشد. این رویکرد در مطالعات گذشته در مسائل زمان­بندی نیز جایگاهی برای خود یافته می باشد.  با بهره گیری از رویکرد زمان­بندی استوار می­توان زمان­بندی اولیه را به نحوی ایجاد نمود که تغییر داده­ها در زمان اجرای برنامه، کمترین تغییرات و اثرات را در زمان­بندی اولیه منجر گردد.

مفهوم استواری به توانایی یک سیستم در خوب اقدام کردن تحت موقعیت­های مختلف اطلاق می­گردد. توانایی کنترل صحیح جنبه­های تصادفی زمانبندی در سیستم­های زمانبندی واقعی بسیار مهم می باشد. این توانایی تنها به معنی کنترل اختلالاتی که رخ می­دهد نیست بلکه سیستم زمان­بندی خوب بایستی توانایی ایجاد زمان­بندی مناسب در مقابله با اختلالات را داشته باشد. زمان­بندی استوار یکی ز رویکردهایی می باشد که می­تواند این قابلیت را برای سیستم زمان­بندی به وجود آورد. در این پژوهش از زمان­بندی اسوار سناریو محور بهره گیری شده می باشد.

در زمینه­ی رویکرد استوار، سابونکو اقلو و گورن(2009) از معیارهای استواری در مسائل زمان­بندی نام برده اند که عبارت اند از:

·        کمینه­سازی عملکرد واقعی مورد انتظار

·        کمینه سازی عملکرد بدترین حالت

·        کمینه­سازی عملکرد بدترین سناریو با مشخص بودن بدترین سناریو

·        کمینه سازی عملکرد سناریو با بیشترین احتمال

·        کمینه سازی انحراف عملکرد زمان­بندی واقعی مورد انتظار از عملکرد قطعی اولیه

·        کمینه سازی واریانس معیار عملکرد واقعی

·        کمینه سازی ترکیب محدب معیارهای دیگر

·        معیارهای استواری براساس تاسف

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 177

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان