فرمت word : پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین هاا زمان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان­ نامه­ ­كارشناسي­­ ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ­ها

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضائیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

2
1-1-        مقدمه
2
1-2-        مفهوم زمان­بندی
3
1-3-        اهمیت و ضرورت زمان­بندی
4
1-4-        طبقه­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
6
1-4-1- طبقه­بندی محیط­های تولیدی
8
1-4-2- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­گردد
9
1-4-2-1-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
10
1-4-2-2- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
12
1-4-3- توابع هدف و ویژگی­های آنها
14
1-4-3-1- نظام تولید بهنگام
15
1-5-        اظهار مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
16
1-6-        روش حل
17
1-7-        اهداف پژوهش
17
1-8-        نتیجه­گیری
19
فصل دوم : ادبیات پژوهش
20
2-1- مقدمه
20
2-2- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
22
2-3- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
23
2-3-1- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
25
2-4- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
27
فصل سوم : روش­های حل
28
3-1- مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

28
3-2- تعریف مساله
29
3-3- مدل پیشنهادی
33
3-4- اعتبارسنجی مدل
34
3-5- پیچیدگی مساله
36
3-6- الگوریتم ژنتیک
37
3-6-1- واژگان الگوریتم ژنتیک
38
3-6-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
39
3-6-3- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
39
3-6-3-1- کدگذاری
42
3-6-3-2- جامعه اولیه
42
3-6-3-3- عملیات ژنتیک
47
3-6-3-4- تابع برازش
47
3-6-3-5- شرط توقف الگوریتم
48
3-7- پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
48
3-7-1- کدگذاری الگوریتم
49
3-7-2- ایجاد جمعیت اولیه
50
3-7-3- تابع برازش
50
3-7-4- عملگرهای ژنتیک
50
3-7-4-1- عملگر تقاطع
53
3-7-4-2- عملگر جهش
54
3-7-4-3- عملگر نخبه­گرایی
54
3-7-4-4- معیار توقف
54
3-7-4-5- جستجوی موضعی
55
3-8- تبرید شبیه­سازی شده
57
3-8-1- مفاهیم الگوریتم
57
3-8-1-1- جواب همسایگی
57
3-8-1-2- دما
57

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-8-1-3- الگوی کاهش دما
58
3-8-1-4- احتمال پذیرش جواب­ها
58
3-8-1-5- شرط توقف
59
3-9- پیاده­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
59
3-9-1- روش نمایش جواب
59
3-9-2- جواب اولیه
59
3-9-3- ساختار همسایگی
60
3-9-4- برنامه انجماد
60
3-9-5- قاعده توقف
61
3-10- نتیجه­گیری
62
فصل چهارم : نتایج محاسباتی
63
4-1- مقدمه
63
4-2- تولید مسایل نمونه
64
4-3- تنظیم پارامتر
66
4-3-1- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
67
4-3-1-1- طراحی آزمایشات چند عاملی
72
4-3-2- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
73
4-3-2-1- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید
79
4-4- نتایج محاسباتی
85
4-5- جمع­بندی
86
فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
87
5-1- نتیجه­گیری

87
5-2- پیشنهادها
89
فهرست مراجع
فهرست جدول­ها
جدول4-1- حدود پارامترهای مسایل تولید شده
64
جدول4-2- پارامترهای کنترل­کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها
67
جدول4-3- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک
68
جدول4-4- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک
68
جدول 4-5- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک
68
جدول 4-6- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک
70
جدول 4-7- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها
74
جدول4-8- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید
74
جدول4-9- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
75
جدول 4-10- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
75
جدول 4-11- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید
77
جدول 4-12- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی
79
جدول 4-13- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف
82
جدول 4-14- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف
84
فهرست شکل­ها
شکل 1-1- تقسیم­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی
5
شکل3-1- کدگذاری ترتیبی
39
شکل3-2- کدگذاری ارزشی
40
شکل3-3- کدگذاری درختی
40
شکل3-4- فضای کدگذاری و فضای جواب
41
شکل3-5- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها
42
شکل3-6- تقاطع تک نقطه­ای
46
شکل3-7- تقاطع دو نقطه­ای
46
شکل3-8- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک
48
شکل3-9- نمایش کروموزوم
49
شکل3-10- انتخاب دو کروموزوم والد
51
شکل3-11- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی
51
شکل3-12- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی
52
شکل3-13- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی
52
شکل3-14- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم
53
شکل3-15- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم
53
شکل3-16- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم
54
شکل3-17- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید
56
شکل3-18- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
60
شکل4-1- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک
69
شکل4-2- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک
70
شکل4-3- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط
71
شکل4-4- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط
72
شکل4-5- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
76
شکل4-6- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید
76
شکل4-7- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط
78
شکل4-8- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط
78
شکل4-9- زمان محاسباتی روش شاخه و کران
80
شکل4-10- نمودار LSD در سطح اطمینان 95% برای مقادیر RPD
85

چکيده

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای اجرای مجموعه­ای از وظایف می باشد به طوری که به بهترین مقدار تابع هدف برسیم. در بسیاری از سیستم­های تولیدی، انجام یک کار نیازمند طی کردن چندین مرحله­ی عملیاتی به صورت سریالی می باشد که این  محیط­های تولیدی اصطلاحا سیستم تولید جریانی نامیده می­شوند. در پژوهش پیش رو، مساله­ی زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با فرض رد یا قبول سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها مورد توجه می باشد و یک مدل ریاضی برای آن ارایه خواهد گردید. در واقع در این مساله،  تعدادی سفارش داریم که با در نظر داشتن سود حاصل از پذیرش هر سفارش برای رد یا قبول آنها تصمیم گیری می­کنیم و سپس با در نظر داشتن جریمه­های دیرکرد یا زودکرد سفارشات پذیرفته شده، آن­ها در خط تولید با هدف دستیابی به بیشترین سود خالص    زمان­بندی می­شوند. با افزایش اندازه مساله نظاره گردید که مدل ریاضی قادر به حل مسایل در زمان محاسباتی معقول نیست و برای حل این مسایل دو الگوریتم ژنتیک و شبیه­سازی تبرید توسعه داده گردید. نتایج محاسباتی نشان دهنده برتری الگوریتم ژنتیک بوده می باشد.

مقدمه
رمز بقای هر سازمان، ارایه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین می باشد. یکی از عوامل موثر در کیفیت و قیمت ارایه خدمات و کالاها، زمان تولید ارایه آن خدمات می باشد. توالی[1] و زمان­بندی[2] عملیات در خلال اجرای مجموعه­ای از وظایف، از مهم­ترین دغدغه­های تصمیم­گیرندگان در عرصه صنعت و خدمات بوده می باشد. در دنیای رقابتی امروز زمان­بندی و توالی موثر، در ادامه حیات سازمان در بازار رقابتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می باشد. شرکت­ها بایستی سفارش رسیده از سوی مشتریان را به­موقع برآورده کنند، زیرا انجام ندادن به­موقع کار باعث از دست دادن سود می باشد]1[.

زمان­بندی تولید، مساله­ای می باشد که هم بر روی تحویل بموقع کالا­ها و هم بر روی بهره گیری بهینه از سرمایه­های سازمان اثرگذار می باشد. در یک مساله زمان­بندی زمان­های شروع و پایان فعالیت­ها، دستگاه­ها،تجهیزات مورد نیاز و… تعیین می­گردد.با در نظر داشتن تاثیر زمان­بندی بر دو هدف اصلی سازمان­های تولیدی، ارایه مدل­های زمانبندی از دیرباز مد نظر بوده می باشد. با این­که پژوهش­گران زیادی در ارایه مدل­های زمان­بندی فعالیت کرده­اند، اما هنوز مدل­هایی که کاملا جواب­گوی سازمان­ها باشند به صورت جامع ارایه نشده­اند
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان