دانلود فایل: پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

دانشگاه علوم وفنون مازندران

پايان ­نامه كارشناسي ­ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

استاد راهنما:

دکتر جواد رضائیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

  • مقدمه                                                                            2
  • تعریف مسئله                                                                                         3
  • فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه                                                     3
  • اهداف پژوهش                                                                                         4

1-5. جنبه­های نوآوری پژوهش                                                                                4

1-6. محتویات پژوهش                                                                                        4

1-7. جمع­بندی                                                                                                 4

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه                                                                                                     7

2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 7

2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                         9

2-4. ادبیات و پیشینه پژوهش                                                                            10

2-4-1. مسائل ماشین­های موازی                                                                         10

2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری                                                  11

2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی                             11

2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک                                                 12

2-5. جمع­بندی                                                                                             13

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی

3-1. مقدمه                                                                                                   14

3-2. تعریف مسئله                                                                                        14

3-3. فرضیات مسئله                                                                                       14

3-4. مدل ریاضی پیشنهادی                                                                              15

3-4-1. اندیس­ها                                                                                           15

3-4-2. پارامترهای مسئله                                                                                 15

3-4-3. متغیرهای تصمیم                                                                                 15

3-4-4. مدل ریاضی                                                                                       16

3-4-5. توضیحات مدل                                                                                   17

3-5. تحلیل حساسیت                                                                                      17

3-6. پیچیدگی مسئله                                                                                       22

3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک                                                                         24

3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک                                                                     25

3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک                                                                        26

3-7-3. جامعه اولیه                                                                                       26

3-7-4. عملیات ژنتیک                                                                                   27

3-7-4-1.عملگر انتخاب                                                                                27

3-7-4-2.عملگر تقاطع                                                                                   28

3-7-4-3. عملگر جهش                                                                                 29

3-7-4-4.تابع برازش                                                                                   30

3-7-4-5. شرط توقف                                                                                30

3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری

3-8-1. مقدمه                                                                                            30

3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه                                                                    30

3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر                              33

3-8-4. انقلاب                                                                                          35

3-8-5. جابه­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره                                              35

3-8-6. رقابت استعماری                                                                              36

3-8-7. همگرایی                                                                                        37

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه                                                                                                 41

4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی                                                               41

4-2-1. ساختار کروموزوم                                                                               41

4-2-2. جمعیت اولیه                                                                                     42

4-2-3. تابع برازش                                                                                       42

4-2-4. عملگر تقاطع                                                                                    43

4-2-5. عملگر جهش                                                                                     44

4-2-6. ارزیابی فرزندان                                                                                 45

4-2-7. جست و جوی محلی                                                                           45

4-2-8. معیار توقف                                                                                      45

4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی                                                  46

4-4. نتایج محاسباتی                                                                                     47

4-4-1. تنظیم پارامترها                                                                                   47

4-4-2. روش تاگوچی                                                                                  47

4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک                                                   49

4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری                                     50

4-5. معیارهای عملکرد

4-5-1. شاخص زمان محاسباتی                                                                         52

4-5-2. روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها                                                   52

4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                       55

4-6. جمع­بندی                                                                                             56

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی

5-1. جمع­بندی                                                                                             59

5-2. پیشنهادات آتی                                                                                     59

ضمیمه یک                                                                                                  60

ضمیمه دو                                                                                                   65

منابع و مراجع                                                                                               71

 

لیست جدول­ها

جدول 3-1. داده­های مسئله اول برای کار و زمان                                                           18

جدول 3-2. داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         18

جدول 3-3. داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        18

جدول 3-4. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           18

جدول 3-5. داده­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           19

جدول 3-6. داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                       19

جدول 3-7. داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                       20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 3-8. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           20

جدول 3-9. داده­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                         21

جدول 3-10. داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                     21

جدول 3-11. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                       21

جدول 3-12. داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     22

جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                     49

جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای GA                                                               50

جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICA در سه سطح                                                     50

جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA                                                             51

جدول 4-5. نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                    53

لیست شکل­ها

شکل 2-1. رویکردهای مدل­سازی اثر یادگیری                                                     9

شکل 3-1. سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمان­بندی                         24

شکل 3-2. تقاطع تک­نقطه­ای                                                                       29

شکل 3-3. تقاطع دو نقطه­ای                                                                       29

شکل 3-4. نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشور استعمارگر                         32

شکل 3-5. حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر                                     34

شکل 3-6. زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم                               34

شکل 3-7. مسیر انقلاب در یک کشور مستعمره                                               35

شکل 3-8 .جا­به­جایی قدرت مابین کشورهای استعمارگر و مستعمره                       36

شکل 3-9. سقوط امپراطوری­های ضعیف­تر                                                     37

شکل 4-1. ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم                                   42

شکل 4-2. نحوه عملکرد عملگرهای تقاطع                                                    44

شکل 4-3. نمایش و نحوه عملگر جهش                                                       45

شکل 4-4. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم GA در نسبت S/N             49

شکل 4-5. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم ICA در نسبت S/N           51

شکل 4-6. نمودار RPD مربوط به الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری               55

شکل 4-7. نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                 56

چکیده:

نگهداری ماشین در تولید اغلب برای ممانعت از شکست ماشین به مقصود حفظ راندمان تولید انجام می­گردد. در این پایان­نامه مسئله کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل بر روی ماشین­های موازی غیرمرتبط باتوجه به تاثیرات استهلاک بر زمان کارها و فعالیت­های نگهداری و اثر یادگیری در افق زمان­بندی مورد مطالعه قرار گرفت. یک ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازمی­گردد و اثر استهلاک از نو، آغاز می­گردد. هدف در این مسئله یافتن دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشین­ها به طوری که بیشترین زمان تکمیل کارها کمینه گردد. برای مسئله مطرح شده یک مدل ریاضی خطی ارائه گردید و بعد از تصریح به NP-hard بودن مسئله به ارائه روش فرا ابتکاری ژنتیک و رقابت استعماری جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته گردید و در نهایت نتایج بدست آمده مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.

مقدمه:

زمان­بندی[1] فرآیند تخصیص منابع به فعالیت­ها با درنظرگرفتن دوره­های زمانی مربوط به آن­ها به مقصود بهینه­سازی یک یا چند هدف می­باشد. این فرآیند به عنوان یک فرآیند تصمیم­گیری مبنای کار بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی محسوب می­گردد. زمان­بندی کارای فعالیت­ها زمینه ساز بهبود عملکرد سیستم­های تولیدی می­باشد و ضرورتی برای بقا در فضای رقابتی بازار به شمار می­آید. تئوری زمان­بندی در ارتباط با مدل­های ریاضی می باشد که فرآیند زمان­بندی را تشریح می­کنند. چشم انداز تئوریک یک توجه کمی برای بدست­آوردن ساختار مسائل در چهارچوب مدل­های ریاضی بدست می­دهد که این امر با تشریح منابع و فعالیت­ها و تبدیل اهداف تصمیم­گیری به یک تابع هدف، صورت می­پذیرد. درنتیجه، منابع، فعالیت­ها و توابع هدف عناصر کلیدی مدل­های زمان­بندی محسوب می­شوند. منابع برحسب قابلیت­های کمی و کیفی خود مشخص می­شوند. به طوری که هر مدل نشان­دهنده نوع و میزان منابع به کاررفته در آن می­باشد. از سوی دیگر، فعالیت­ها برحسب اطلاعاتی از قبیل منابع موردنیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می­شوند. توابع هدف نیز دربرگیرنده هزینه­های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت­ها می­باشند. تصمیمات عمده در فرآیند زمان­بندی شامل بهره برداری کار از منابع، پاسخگویی سریع به تقاضا و انطباق دقیق زمان های تحویل با موعدهای تحویلی تعیین شده می شوند.

انگیزه بسیاری از توسعه­ها و پیشرفت­های علمی در حوزه زمان­بندی برخاسته از محیط­های صنعتی می باشد و به طورطبیعی در اظهار مفاهیم زمان­بندی از واژه­های به کار رفته درصنعت بهره گیری می­گردد. به همین خاطر منابع با عنوان ماشین به کار می­طریقه و به هرکدام از فعالیت­ها، کار اطلاق می گردد بطوری که کارها اغلب به وسیله مجموعه­ای از ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

به طورکلی، مسائل زمان­بندی به صورت مسائل بهینه­سازی محدودیت­دار اظهار می­شوند که در آن­ها به مطالعه تصمیمات مربوط به تخصیص ماشین­ها و توالی پردازش کارها پرداخته می­گردد. درحالتی که تنها یک ماشین موجود می باشد، تعیین توالی پردازش کارها یک برنامه زمانی کامل را تشکیل می­دهد. مسائل تک ماشینه با وجود سادگی ذاتی، سنگ بنای درک فراگیر مفاهیم زمان بندی را تشکیل می­دهند. پیش روی، زمان­بندی مسائل چند ماشینه شامل سیستم­های موازی، سیستم­های متوالی و سیستم­های ترکیبی می­باشد. در سیستم­های موازی، هریک از کارها با انجام یک عملیات همانند مسائل تک ماشینه بر روی یکی از ماشین­های موازی موجود پردازش می­شوند و مسائل مربوطه ساختار نسبتاً پیچیده تری را تجربه می­کنند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان