پایان نامه درمورد متغیر مستقل، تأثیرپذیری، محتوای آموزشی، متغیر وابسته

دانلود پایان نامه

از یکدیگر نشستند و ابزار نقاشی شامل برگه استاندارد A4، مدادرنگی، مدادشمعی و ماژیک در اختیار کودکان قرار داده شد. انتخاب ابزار نقاشی با توجه به ابزارهای همیشگی مورد استفاده کودکان صورت گرفت تا وجود ابزار جدید باعث ایجاد خلل در روند صحیح مداخله نگردد.
کاغذها به دست کودکان داده شد تا خود جهت کادر نقاشی تعیین نمایند و اسم آنها پس از پایان نقاشی ثبت گردید تا تحت تأثیر جهت نوشته آزمونگر جهت کادر خود را تغییر ندهند. سپس از کودکان خواسته شد از بازی با یکدیگر خودداری نموده و بدون صحبت با دوستانشان، یک نقاشی با موضوع آزاد ترسیم کنند. پرهیز از صحبت کودکان با یکدیگر به این دلیل صورت گرفت که موضوع، رنگ و … نقاشی خود را با دوستانشان در میان نگذارند. در اجرای این مرحله کوشش لازم به عمل آمد تا فاصله آزمودنی ها از یکدیگر به گونه ای باشد که نتوانند نقاشی های هم را دیده و اظهار نظر یا تقلید نمایند. بعد از اتمام نقاشی هر کودک، سؤالاتی راجع به جزئیات نقاشی اش پرسیده شد و پاسخ ها و تفاسیر کودک از نقاشی خود، به دقت توسط آزمونگر ثبت گردید. به جهت تحت تأثیر قرار نگرفتن کودکان از پاسخ های یکدیگر سؤالات به شکل خصوصی و دور از حضور سایرین پرسیده شد. در پایان این مرحله، از آزمودنی ها تشکر شد و دقایقی به بازی و صرف اغذیه مشغول شدند.
در مرحله دوم، گروه ها مورد آزمون قرار گرفتند. انیمیشن “مدادرنگی” در سکوت برای کودکان به نمایش در آمد. فیلم در یک تلویزیون LCD بزرگ پخش می شد که صدا و تصویر آن برای تمامی آزمودنی ها واضح، ملایم و رسا بود.
پس از پایان نمایش فیلم انیمیشن، با توجه به اعتقاد بلوم که در مباحث مربوط به انگیزش مطرح گردید، بلافاصله پس از انگیزش کودکان، برای یادگیری عمیق و عدم فراموشی، همچنین برای فعالیت عملی مفید، معنی دار و هدفدار و نیز به جهت جلوگیری از بروز مداخله ناخواسته موردی غیر از متغیر مستقل پژوهش (انیمیشن مشوق نقاشی)، بلافاصله از کودکان خواسته شد در جاهای قبلی خود بنشینند و دقیقاً تحت شرایط پیش آزمون (بدون صحبت و بازی، با موضوع آزاد، با ابزار همیشگی و در جهت دلخواه کادر کاغذ A4) نقاشی کنند.
در پایان این مرحله نیز بعد از اتمام نقاشی از هر کودک به طور جداگانه و خصوصی توضیحاتی درباره نقاشی خواسته شد و پاسخ ها و تفاسیر کودک از نقاشی اش، توسط آزمونگر به ثبت و مداخله به پایان رسید.
در تمام این مراحل، آزمودنی ها توسط آزمونگر ثابت ارزیابی شدند. ثبت نتایج نیز توسط خود آزمونگر انجام شد. در تمام مراحل اجرای آزمون تلاش شد هیچ تفاوتی در شرایط اجرای آزمون به واسطه متغیر مستقل (انیمیشن مشوق نقاشی) بین آزمودنی ها نباشد.
۸-۶: یافته ها
به منظور تحلیل داده ها، پاسخ به فرضیه ها، پژوهش و بررسی وضعیت تأثیرپذیری نقاشی های کودکان از انیمیشن مشوق نقاشی، از مدل آماری کای تو (chi – ۲) استفاده گردید. نتایج آزمون (chi – ۲) در مورد شاخص های متغیر وابسته به شرح زیر می باشد:
از نظر کلی از مجموع ۵۳ کودک، ۱۰ کودک به هیچ عنوان از انیمیشن تأثیر نپذیرفتند و بقیه ۴۳ نفر در یک تا شش شاخص تأثیرپذیر بودند.
۸-۶-۱: موضوع: همانطور که در نمودار (۴) مشاهده می شود، به شکل معناداری (در سطح ۰۵/۰=α) اکثریت کودکان از موضوعات مورد تأکید در انیمیشن تأثیر پذیرفته اند. با توجه به جدول (۱) از میان ۵۳ نفر جامعه تحقیق، ۳۳ نفر (۳/۶۲%) موضوعی مرتبط با انیمیشن و ۲۰ نفر (۷/۳۷%) موضوعی آزاد را برای نقاشی انتخاب نموده اند. (تصویر ۱ و ۲)
جدول شماره (۱):
زمان بررسی
موضوع
آزاد
مرتبط
قبل از تماشای انیمیشن
۵۳
(۱۰۰%)
۰
بعد از تماشای انیمیشن
۲۰
(۷/۳۷%)
۳۳
(۳/۶۲%)
تصویر ۱: نرگس- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۲: نرگس – ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ متأثر از موضوع مدادرنگی، گل، باران مطرح شده در انیمیشن
۸-۶-۲: رنگ: با توجه به نمودار (۵) در میزان استفاده از رنگ های زرد، سبز و سیاه در نقاشی کودکان، قبل و بعد از تماشای انیمیشن تفاوت معناداری وجود دارد، (۰۵/۰=α). همانطور که در جدول (۲) می بینیم، از میان جامعه تحقیق ۵۳ نفری، پیش از تماشای انیمیشن رنگ غالب نقاشی ۱۸ کودک (۳۴%) یکی از رنگ های سبز، زرد یا سیاه بوده و ۳۵ کودک (۶۶%) از سایر رنگ ها استفاده نموده بودند. پس از تماشای انیمیشن رنگ غالب نقاشی ۳۱ نفر (۵/۵۸%) یکی از رنگ های سبز، زرد و سیاه و رنگ نقاشی ۲۲ نفر (۵/۴۱%) از سایر رنگ ها بوده است. (تصویر ۳ و ۴)
جدول شماره (۲):
زمان بررسی
رنگ
آزاد
مرتبط
پیش از تماشای انیمیشن
۳۵
(۰/۶۶%)
۱۸
(۰/۳۴%)
پس از تماشای انیمیشن
۲۲
(۵/۴۱%)
۳۱
(۵/۵۸%)
تصویر ۳: کیارش- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۴: کیارش- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ متأثر از رنگ های انیمیشن
۸-۶-۳: شکل: از میان ۵۳ نفر کودک، ۲۹ نفر (۷/۵۴%) سعی در بازنمایی شکل موضوعی که از آن تأثیر پذیرفته اند بودند و سعی داشته اند موضوعات را با الگوبرداری از شکلی که از آن موضوع در انیمیشن دیده اند ترسیم نمایند. ۲۴ نفر (۳/۴۵%) از کودکان نیز موضوعات انیمیشن را به شکل دلخواه خود ترسیم نموده اند. با توجه به جدول (۳) و نمودار (۶) اکثریت کودکان به شکل معناداری (۰۵/۰=α) از شاخص شکل تأثیر پذیرفته اند. (تصویر ۵ و ۶)
جدول شماره (۳):
زمان بررسی
شکل
آزاد
مرتبط
پیش از تماشای انیمیشن
۵۳
(۱۰۰%)
۰
پس از تماشای انیمیشن
۲۴
(۳/۴۵%)
۲۹
(۷/۵۴%)
تصویر ۵:یاشار- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۶: یاشار- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ متأثر از شکل های طراحی شده در انیمیشن
۸-۶-۴: محتوا: با نگاهی به نمودار (۷) در ترسیم محتوای آموزشی انیمیشن توسط کودکان، تفاوت معناداری (۰۵/۰=α) درک نمی شود. با توجه به جدول (۴) ۱۳ کودک (۵/۲۴%) تحت تأثیر محتوا قرار گرفتند و ۴۰ کودک (۵/۷۵%) بدون دقت به محتوای آموزشی انیمیشن نقاشی کشیده اند. (تصویر ۷ و ۸)
جدول شماره (۴):
زمان بررسی
محتوا
آزاد
مرتبط
پیش از تماشای انیمیشن
۵۳
(۱۰۰%)
۰
پس از تماشای انیمیشن
۴۰
(۵/۷۵%)
۱۳
(۵/۲۴%)
تصویر ۷: پرنیا- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۸: پرنیا- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ متأثر از محتوای بارش باران بر گل ها و گیاهان
۸-۶-۵: تأکید: با توجه به جدول (۵) از میان ۵۳ نفر جامعه تحقیق، ۲۹ نفر (۷/۵۴%) موضوع و محتوایی را که آن تأثیر پذیرفته بودند مورد تأکید قرار دادند و ۲۴ نفر (۳/۴۵%) به شکلی متعادل به ترسیم پرداخته اند. بنابراین همانطور که در نمودار (۸) می بینیم، در شاخص تفاوت معناداری (۰۵/۰=α) وجود دارد. (تصویر ۹ و ۱۰)
جدول شماره (۵):
زمان بررسی
تأکید
آزاد
متناسب
پیش از تماشای انیمیشن
۵۳
(۱۰۰%)
۰
پس از تماشای انیمیشن
۲۴
(۳/۴۵%)
۲۹
(۷/۵۴%)
تصویر ۹: آوا- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۱۰: آوا- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ تأکید به روش بزرگنمایی در موضوع مداد رنگی
۸-۶-۶: کادر: همانطور که در نمودار (۹) مشاهده می گردد، تفاوت معناداری (۰۵/۰=α) در انتخاب کادر افقی و عمودی پیش و پس از تماشای انیمیشن دیده نمی شود. با توجه به جدول (۶)، پیش از تماشای انیمیشن ۳۱ کودک (۵/۵۸%) کادر افقی و ۲۲ کودک (۵/۴۱%) کادر عمودی را انتخاب نموده بودند. پس از تماشای انیمیشن ۳۳ نفر آنها (۳/۶۲%) کادر افقی و ۲۰ نفرشان (۷/۳۷%) کادر عمودی را انتخاب کردند. (تصویر ۱۱ و ۱۲)
جدول شماره (۶):
زمان بررسی
کادر
عمودی
افقی
پیش از تماشای انیمیشن
۲۲
(۵/۴۱%)
۳۱
(۵/۵۸%)
پس از تماشای انیمیشن
۲۰
(۷/۳۷%)
۳۳
(۳/۶۲%)
تصویر ۳: آروسا- ۶ ساله. پیش از تماشای انیمیشن
تصویر ۴: آروسا- ۶ ساله. پس از تماشای انیمیشن؛ متأثر از کادر افقی انیمیشن
۸-۷: بررسی جزئیات
جدول (۷) جزئیات تأثیرپذیری نقاشی های کودکان را از مداخله انیمیشن نشان می دهد. همانطور که می بینیم، در شاخص موضوع، ۱۹ نفر (۸/۳۵%) باران، ۴ نفر (۵/۷%) دانه، ۶ نفر (۳/۱۱%) چمن، ۲ نفر (۸/۳%) خاک، ۱۵ نفر (۳/۲۸%) گل، ۱۸ نفر (۳۴%) ابر، ۱ نفر (۹/۱%) رعد و برق، ۱۱ نفر (۸/۲۰%) خورشید و ۷ نفر (۲/۱۳%) مداد رنگی را ترسیم نموده بودند.
در شاخص رنگ، ۱۶ کودک (۲/۳۰%) از رنگ سبز، ۹ کودک (۱۷%) از رنگ سیاه و ۳ نفر (۷/۵%) از رنگ زرد تأثیر پذیرفته بودند.
در شاخص محتوا، ۸ نفر (۱/۱۵%) از باریدن باران، ۱ نفر (۹/۱%) از کاشتن و رشد دانه گیاه، ۳ نفر (۷/۵%) از تابش خورشید بر گیاهان و ۱ نفر (۹/۱%) از بارش باران پس از رعد و برق تأثیر پذیرفتند.
در شاخص تأکید، به طور مساوی از هر یک از دو روش تعداد و ابعاد، ۲۲ نفر (۵/۴۱%) از کودکان استفاده نموده اند.
به این ترتیب متغیر مستقل (انیمیشن مشوق نقاشی) در مورد چهار شاخص موضوع، رنگ، شکل و تأکید بر متغیر وابسته (نقاشی های کودکان پیش دبستانی) تأثیر گذار بوده و در دو شاخص کادر و محتوا بی تأثیر می باشد.
جدول شماره (۷):
موضوع بررسی
مثبت
منفی
رنگ سبز
(۲/۳۰%) ۱۶
(۸/۶۹%) ۳۷
رنگ سیاه
(۱۷%) ۹
(۸۳%) ۴۴
رنگ زرد
(۷/۵%) ۳
(۳/۹۴%) ۵۰
موضوع باران
(۲/۶۴%) ۱۹
(۸/۳۵%) ۳۴
موضوع گل
(۳/۲۸%) ۱۵
(۷/۷۱%) ۲۸
موضوع ابر
(۳۴%) ۱۸
(۶۶%) ۳۵
موضوع رعد و برق
(۹/۱%) ۱
(۱/۹۸%) ۵۲
موضوع خورشید
(۸/۲۰%) ۱۱
(۲/۷۹%) ۴۲
موضوع مداد رنگی
(۲/۱۳%) ۷
(۸/۸۶%) ۴۶
موضوع دانه گیاه
(۵/۷%) ۴
(۵/۹۲%) ۴۹
موضوع چمن
(۳/۱۱%) ۶
(۷/۸۸%) ۴۷
موضوع خاک
(۸/۳%) ۲
(۲/۹۶%) ۵۱
محتوای تابیدن خورشید بر گیاهان
(۷/۵%) ۳
(۳/۹۴%) ۵۰
محتوای باریدن باران بر گیاهان
(۱/۱۵%) ۸
(۹/۸۴%) ۴۵
محتوای بارش باران بعد از رعد و برق
(۹/۱%) ۱
(۱/۹۸%) ۵۲
تأکید بر ابعاد
(۵/۴۱%) ۲۲
(۵/۵۸%) ۳۱
تأکید بر تعداد
(۵/۴۱%) ۲۲
(۵/۵۸%) ۳۱
فصل نهم
بحث، تحلیل و نتیجه گیری
در جوامع امروزی، یکی از وظایف رسانه تلویزیون این است که جای خالی بخشی از نداشته ها را تا حدودی برای کودکان پر نماید و نحوه استفاده از داشته های ارزشمند کودکان را به شکلی ظریف و تأثیرگذار به آنان آموزش دهد. با توجه به تطابق قالب انیمیشن با ساختار ذهنی کودکان، تولید برنامه های انیمیشن در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر، بسیار حیاتی است.
یکی از مناقشه انگیزترین حوزه های پژوهشی در گستره اثرهای رسانه ای، رابطه کودکان و تلویزیون است. نقشی که تلویزیون در

دیدگاهتان را بنویسید