پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 رشته : مدیریت MBA

عنوان/موضوع:

مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه ……………………….. 1

1-2) اظهار مسأله ………………………. 2

1-3) اهمیت موضوع……………………….. 4

1-4) اهداف پژوهش……………………….. 5

1-5) قلمرو پژوهش……………………….. 6

1-6 ) فرضیات پژوهش……………………….. 6

1-7) جامعه مورد نظر پژوهش……………………….. 6

1-8) نمونه آماری……………………….. 6

1-9) روش پژوهش……………………….. 6

1-10) ساختار پژوهش……………………….. 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه………………………. 9

2-2) سود………………………. 9

2-2-1) مفهوم سود………………………. 9

2-2-2) اهداف گزارش دهی سود………………………. 9

2-2-3) فوايد سود براي سرمايه گذاران……………………….. 10

2-3) سیاست تقسیم سود ………………………. 11

2-3-1) عوامل مؤثر بر تقسیم سود………………………. 12

2-4) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود ………………………. 14

2-4-1) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود ………………………. 14

2-4-2) نظريات مربوط بودن تقسيم سود………………………. 16

2-4-2-1) مدل گوردون……………………….. 16

2-4-2-2) مدل پرنده در دست……………………….. 17

2-4-2-3) مدل والتر……………………….. 18

2-4-2-4) تئوري اولويت مالياتي……………………….. 18

2-5) انواع سرمایه گذاری……………………….. 19

2-5-1) فرآیند سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-2) فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-3) فرآیند اجرایی فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 22

2-5-4) شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري……………………….. 22

2-6) ارتباط فرصتهاي سرمایه گذاري و تامین مالی……………………….. 23

2-7) تأمین مالی……………………….. 23

2-7-1) توجه سنتی……………………….. 24

2-7-2) نظریه مولر و مودیلیانی ………………………. 24

2-7-3) تئوري سلسله مراتب گزینه تأمین مالی……………………….. 24

2-7-4) تئوري زمان بندي بازار……………………….. 25

2-8) مروری بر پیشینیه پژوهش……………………….. 25

2-8-1) تحقیقات داخلی……………………….. 25

2-8-2) تحقیقات خارجی……………………….. 29

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه………………………. 34

3-2) جامعه مورد نظر پژوهش………………………. . 34

3-3) نمونه آماری………………………. . 34

3-4) ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق……………. 35

3-5) متغیر های پژوهش………………………. . 35

3-5-1) متغیر وابسته………………………. 35

3-5-2) متغیر مستقل……………………….. 36

3-5-3) متغیر کنترلی……………………….. 36

3-5-4) مدل پژوهش……………………….. 36

3-6) روشهاي آماري مورد بهره گیری در پژوهش………………………. . 36

3-6-1) مدل داده های تابلویی………………………. 37

3-6-2) مزیت بهره گیری از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی………… 37

3-7) روش هاي تخمين با بهره گیری از داده هاي ترکيبی……………………….. 39

3-7-1) آزمون F لیمر……………………….. 40

3-7-2) آزمون هاسمن……………………….. 41

3-7-2-1) اثرات ثابت……………………….. 41

3-7-2-2) اثرات تصادفی………………………. 41

3-8) آزمون دوربین-واتسون……………………….. 42

3-9) تحليل رگرسيون……………………….. 42

3-9-1) رگرسيون چند متغيره………………………. 42

3-9-2) ضریب تعيين و ضریب تعيين تصحيح شده ………………….. 43

3-9-3) مدل رگرسیون……………………….. 44

3-9-4) آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون………………………. . 44

3-9-4-1) آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون……………………….. 45

3-9-4-2 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………….. 45

3-10) عدم خود همبستگی……………………….. 45

3-11) تحلیل همبستگی……………………….. 47

3-12) اختصار فصل سوم………………………. 48

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه………………………. 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2) نتايج آمار توصيفي……………………….. 50

جدول 4-1……………………….. 50

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای پژوهش……………………….. 51

4-4) مطالعه پایایی داده‌ها………………………. 52

جدول 4-2……………………….. 52

4-5) آزمون هم خطی……………………….. 53

جدول (4-3) ………………………. 53

4-6) مطالعه خود همبستگی………………………. . 54

4-7) مطالعه ناهمسانی واریانس………………………… 54

جدول 4-4……………………….. 54

4-8) آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت………………………. . 54

جدول 4-5……………………….. 55

جدول 4-6……………………….. 55

4-9) آزمون فرضيات تحقيق……………………….. 55

جدول 4-7……………………….. 56

4-9-1) آزمون رگرسیون فرضیه اول پژوهش……………………….. 56

4-9-2) آزمون رگرسیون فرضیه دوم پژوهش……………………… 57

4-10) متغیر های کنترلی پژوهش……………………….. 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1) مقدمه………………………. 60

5-2) اختصار پژوهش……………………….. 60

5-2-1) تدوین فرضیات پژوهش………………………. . 60

5-2-2) تهیه آمار توصیفی کلیه متغیر های پژوهش…………….. 60

5-2-3) مراحل مطالعه فرضيه تحقيق……………………….. 61

5-3) نتایج حاصل از فرضیه اول……………………….. 62

5-4) نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………. 62

5-5) پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی……………………….. 62

5-6) محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقيق……………………….. 63

منابع و مأخذ………………………. 64

منابع فارسی……………………….. 64

منابع خارجی……………………….. 66

پیوست ها………………………. 69

 چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های سود تقسیمی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1388 الی 1392 با بهره گیری از صورت های مالی 120 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار جمع آوری شده می باشد. برای جمع آوری داده ها از نرم افزارهای ره آورد جدید و تدبیرپرداز به صورت داده های تابلویی ( Panel Data ) بهره گیری می گردد. سپس با اطلاعات بدست آمده اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی بر سیاست سود تقسیمی جامعه آماری بر یکدیگر شده می باشد. نتایج پژوهش نشان داده می باشد میان تأمین مالی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی معناداری هست.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

تقسيم سود موضوع با اهميتي می باشد كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرارداشته و هنوز هم به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده می باشد . شناسايي عوامل موثر بر نسبت سود تقسيمي نظر محققان زيادي را به خود جلب كرده می باشد .تصميم گيري درمورد ميزان پرداخت سود تقسيمي، از تصميمات مهمي می باشد كه شركت با آن مواجه می باشد. سياست تقسيم سود از عوامل موثر بر ارزش شركت می باشد.

در این فصل، کلیات پژوهش ارائه می گردد. آغاز اظهار مسأله بصورت مختصر تشریح و ارائه می گردد. در قسمت اهمیت و ضرورت پژوهش، به نقشی که نتایج پژوهش، در سیاست گذاري هاي کلان اقتصادي کشور و تصمیم گیري مدیران شرکت ها اعمال خواهد نمود، پرداخته شده می باشد. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه و روش پژوهش را توضیح داده و به قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی می پردازیم. در پایان فصل نیز واژگان کلیدي مورد بهره گیری در پژوهش به اختصار معرفی شدند. هدف از ارائه فصل حاضر این می باشد که خواننده با جایگاه و نقاط فرق پژوهش با سایر مطالعات مرتبط آشنا شده و تصویري کلی از مراحل پژوهش را نظاره نماید.

2-1) اظهار مسئله

سرمایه گذاري وجوه مالی در دارایی هاي مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیري ها و برنامه ریزي هاي مالی می باشد که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از اینکه افراد سرمایه گذاري انجام دهند، هر فردي بایستی یک طرح کلی داشته باشد. این چنین طرحی بایستی در برگیرنده تصمیم گیري مربوط به انجام معامله، نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سود آوري آن باشد.اظهار فرآیند فرصت هاي سرمایه گذاري مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاري می باشد. دراین حالت فعالیت هاي مربوط به فرآیند تصمیم گیري تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهمی که بر روي تصمیم گیري آنها تأثیر گذار می باشد مورد مطالعه قرار می گیرد. پس سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر می باشند و ارتباط میان ریسک و بازده سرمایه گذاري را مورد مطالعه قرار می دهند. فرصت هاي سرمایه گذاري در طی مراحل مختلف داراي چرخه عمر متفاوت می باشد.شرکتی که از انعطاف پذیري بالایی براي بهره گیری از این فرصتها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور می باشد. فرصت هاي سرمایه گذاري مانند عوامل مؤثر بر رشد مناسب سود شرکت ها می باشد. [4]

فرصت هاي سرمایه گذاري خود به خود اتفاق نمی افتند. بلکه آنها را بایستی شناسایی نمود و یا اینکه آنها را به وجودآورد. انواع مختلف فرصت هاي سرمایه گذاري ممکن می باشد از سطوح مختلف بخشهاي شرکت سرچشمه بگیرد بعضی از فرصت هاي سرمایه گذاري ممکن می باشد توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضاي هیئت مدیره ارائه گردد. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاست هاي مالی و ورود به بازارهاي جدید محدود میشود، نظر به اینکه فرصت هاي سرمایه گذاري موجب تخصیص منابع مالی شرکت به مقصود تحصیل درآمد یاکاهش هزینه ها میشوند، لذا ممکن می باشد سیاست هاي مالی منظم و اصولی براي فرصت هاي سرمایه گذاري از از سوی شرکت به اجرا گذاشته گردد. [24]

تأمین مالی در حقیقت به مجموعه فرآیندهایی اتلاق می گردد که جهت تأمین منایع مالی و سرمایه مورد نیاز براي انجام فعالیت هاي تجاري، خرید و یا سرمایه گذاري انجام می گردد. روش هاي متفاوتی براي تأمین مالی فعالیت هاي تجاري هست که بانک ها و مؤسسات مالی مختلف می توانند از آن ها براي تأمین مالی شرکت ها بهره گیری نمایند. یکی از پیش شرط هاي اساسی موفقیت در کسب و کار، دسترسی به منابع مالی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و بهره گیری بهینه از آنها می باشد.روش هاي تأمین مالی به دو نوع کلی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیم می گردد. براي تأمین مالی، شناخت دقیق منابع مالی و ویژگی هاي حاکم بر آنها و هم چنین شناخت مصارف مالی مورد نیاز، لازم است. تأمین مالی به روش هاي مبتنی بر بدهی، به معناي اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت و با موافقت صاحبان شرکت می باشد، با این امید که پس از استحصال این منابع و انجام فعالیت مورد نظر، سود حاصل بیش از مقداري باشد که بایستی به عنوان بهره به وام دهندگان بازگردانده گردد. از سوي دیگر، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاري قسمتی از سود پیش روی دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش، با بهره گیری از آوردة نقدي و غیرنقدي سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایۀ مورد نیاز تأمین می گردد. آوردة سهامداران در پیشبرد فعالیت هاي پروژه مصرف و سود حاصل نیز تماماً و در آینده، بین سهامداران توزیع می گردد. [2]

سیاست تقسیم سود یکی از مفاهیمی می باشد که همواره مورد توجه صاحب‌نظران بوده می باشد. تقسيم سود شرکت‌ها همچنان براي محققان مالي، پيچيده و معماگونه می باشد و دلیل اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی توضیح داده نشده و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح می باشد. سیاست سود تقسیمی بیانگر سیاست پرداخت شرکت و میزان وجوه نقدی می باشد که بین سهامداران توزیع می گردد [38] .

اصطلاح سود تقسيمي معمولا به پرداخت نقدي و يا غيرنقدي درآمدهاي شركت به سهامدارانش گفته مي گردد.سود سهام ممكن می باشد به يكي ا ز دو صورت، سود نقدي و سود سهمي پرداخت گردد. سود نقدي معمولي ترين نوع انتقال بازده از طرف شركت ها به سهامداران می باشد. شركت ها در توزيع سود نقدي خود به گونه يكساني اقدام ننموده و در اين راه سياست هاي متفاوتي اتخاذ مي نمايند. اين سياست ها مي توانند متغير باشند و دامنه اي از پرداخت حداقل سود نقدي مقرر در قانون تا پرداخت تمام عايدات شركت و حتي بيشتر از عايدات سالانه بعنوان سود نقدي را در بر بگيرند[5] .

دلايل زيادي براي تقسيم يا عدم تقسيم سود هست. كشف و شناسايي دقيق عوامل اثر گذار بر سياست تقسيم سود هنوز يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي شركت ها می باشد. مديريت شركت بايد متغيرهاي متفاوتي را قبل از تصميم گيري درمورد چگونگي پرداخت سود تقسيمي در نظر بگيرد. در صورتي كه عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسيمي و ميزان تأثير آن ها مشخص گردد، مديران به نگرشي درمورد موقعيت شركت خود از لحاظ تقسيم سود دست مي يابند و بهتر مي توانند تصميم گيري كنند. سود تقسيمي روي ارزش سهام شركت و آينده آن تأثير دارد. به دست آوردن سود و كسب ثروت هدف مشترك تمامي سهامداران می باشد. [7]

آگاهی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد هست .هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاري بیشتر دریافت سود نقدي می باشد و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدي دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد[11].

3-1) اهمیت موضوع

تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث می باشد و از يك طرف عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي آتي شركت ها مي باشد. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي گردد. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل مستقر كنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران اتخاذ مي گردد بسيار حساس و داراي اهميت می باشد[22]. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذينفعان بنگاه هاي اقتصادي می باشد. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركت ها را ارائه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آن ها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و سرمايه گذاران خرد از طرف ديگر بر سر مسأله تقسيم سود تضاد هست. سرمايه گذاران فردي از سرمايه گذاري خود انتظار دريافت سود دارند و مايل هستند بازده سهام خود را به شكل نقدي دريافت كنند ولي سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد تا در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد[33].

4-1) اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه هاي اصلي بهره گیری كننده از اطلاعات مالي شركت ها، سهامداران و سرمايه گذاران هستند. خط مشي تقسيم سود به عنوان يكي از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمايه، براي سرمايه گذاران اهميت خاصي دارد، زيرا اغلب سرمايه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصميمات مورد نظر خود مي نمايند. به مقصود افزايش قدرت پيش بيني سرمايه گذاران و كاهش ريسك شركت، شناسايي عوامل موثر بر خط مشي تقسيم سود مي تواند بسيار مفيد و حائز اهميت باشد. اهميت اين موضوع نزد مديران شركت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآيند اداره شركت و ارزيابي بازار از عملكردآنان جدي می باشد. از همين رو بخشي از توجه و توان مديران شركت ها معطوف به مقوله اي می باشد كه از آن تحت عنوان خط مشي تقسيم سود ياد مي گردد. اما مهمتر از خط مشي تقسيم سود، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك خط مشي تقسيم سود از طرف شركت ها می باشد، زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده بدست آمده از اين ريشه يابي، نه تنها به توضيح رفتار شركت ها در گذشته كمك مي كند، بلكه ابزاري را براي پيش بيني حركت و مسير آتي آن ها در اين حوزه فراهم مي آورد. با در نظر داشتن اهميت موضوع، دراين پژوهش بررسي ميشود كه آيا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 89

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان