دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت MBA

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان:

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از دو مدلBSC و SWOT در بیمه ملت ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر سید علی حدیقی

استادمشاور:

آقای دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در سالهای اخیر، منابع انسانی در سازمانها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به شمار می رود. پژوهش حاضر، به مقصود تدوین استراتژیهای مطلوب منابع انسانی انجام گرفته می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و نیز مطالعه ی گزارشهای موجود استخراج گردیده می باشد. برای تدوین استراتژی های منابع انسانی از روشهای تجزیه و تحلیلSWOT و نیز در کنار آن از مدل ارزیابی کمی استراژیو کارت امتیازی متوازن بهره گیری شده می باشد.

با کمک روش تجزیه و تحلیل SWOTنقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها شناسایی شدند. سپس به کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و نیز ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استراتژی های منابع انسانی طراحی و پیشنهاد گردید.سپس به کمک روش ارزیابی کمی استراژی بهترین استراتژی انتخاب گردید. سپس به کمک روش کارت امتیازی متوازن راه رسیدن به این استراتژی مشخص می گردد. پایان نامه پیش رو به مقصود اجرای تدوین استراتژی منابع انسانی در بیمه ملت ایران صورت گرفته می باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1) مقدمه

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هر سازمان می باشد، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزیهای سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی می باشد. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی می باشد. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان می باشد و آن چیز که که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این می باشد که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی گردد بلکه بایستی ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود.

باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمانها به شمار می رود، جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک می باشد و اکثر برنامه‌ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب توجه جدید در برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی شده می باشد طریقه تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست که همواره با آن مواجه اند]1[.در این پژوهش کوشش شده با در نظر داشتن تغییرات بیرونی و درونی سازمان آغاز با بهره گیری از روش سوات استراتژی مناسب مشخص شده و سپس ابزاری برای ارزیابی عملکرد انتخاب گردد. ارزبابی متوازن ابزاری همگانی برای کاربرد استراتژی بوده و مطابق نظرات کاپلان و نورتون ،مفهومی اولیه و ابزاری برای پشتیبانی آن می باشد.کارت امتیازی منابع انسانی بین استراتژی های سازمان ،اهداف و خواسته های منابع انسانی تعادل مستقر کرده و ضمنا جهت اندازه گیری کارایی منابع انسانی و سهم آن در اجرای استراتژی های شرکت نیز معیاری آماری تدوین می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1) مسئله اصلی پژوهش

مسئله اصلی که منجر به انجام این پروژه گردیدچالشهاي پيش روی مدیریت استراتژیک منابع انسانی(SHRM) می باشد. بعضی از این چالش ها عبارتند از:

1- عدم به بار نشینی استراتژی های سازمان

2- فقدان گزینش مدیران و کارکنان مناسب برای سازمانها بویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی.

3- دیدگاه سنتی و ایدئولوژیکی که بر سبک مدیریتی کشور حاکم می باشد.

3-1) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در تعیین استراتژی در مدل های قبلی تاکید بر انتخاب استراتژی مناسب بود.به طوری که ممکن بود این استراتژی کاربردی و قابل اجرا نبوده و یا با اهداف فردی و جمعی سازمان پیوستگی نداشته باشد.همچنین این احتمال وجود داشت که ارتباط بایسته ای با منابع تخصیص یافته نداشته باشد. اما در این روش که با مدل ارزیابی متوازن ترکیب شده می باشد ؛این معضلات را برطرف نموده و گامی سریع برای تحقق اهداف سازمان بر می دارد.

با بهره گیری از ترکیب این دو روش همه فرصت،تهدید،قوت ،ضعف ارزیابی می گردد؛که منجر به استراتژی یا گروهی از استراتژی می گردد.در نتیجه ما می فهمیم که بر روی اهداف کوتاه مدت متمرکز شویم و یا اهداف بلند مدت.درواقع مدل سوات طوری اصلاح می گردد که 4 منظر کارت امتیازی متوازن در آن به کار برده شده می باشد. با این روش راحتر می توان داده های سوات را در نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن اجرا نمود.

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف از اجرای این پروژه، خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته می باشد که سازمان از كاركنان ماهر، متعهد و باانگيزه براي کوشش در راستاي حصول به مزيت رقابتي پايدار برخوردار می باشد.هدفش ايجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محيط هاي اغلب پرتلاطم می باشد، تا بدين وسيله نيازهاي تجاري سازمان و نيازهاي فردي و گروهي كاركنانش از طريق طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي منسجم و عملي منابع انساني تأمين گردد. در بسیاری از سازمانها، بخش منابع انسانی یک کار اساساً اداری را انجام می دهد و تأثیر خدماتی اعمال می کند و اصلاً به موارد استراتژیک نمی پردازد. به گونه کلهدف از انجام این پروژه همان اهدافی می باشد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت استراتژی سازمان به دنبال دارد. بهره وری، کیفیت زندگی کاری وپیروی از قانون مانند این اهداف می باشد.

5-1) قلمرو پژوهش

این پژوهش در اداره بیمه ملت ایران انجام شده می باشد.همچنین داده های این پژوهش در 3 استان تهران، مازندران و گلستان در سال 92 حاصل شده می باشد.

6-1) سوالات اصلی پژوهش

1- نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدید ها نظام مدیریت منابع انسانی بیمه ما کدام می باشد؟

2- استراتژی های مناسب نظام منابع انسانی بیمه ما کدامند؟

3- بهترین استراتژی از نظر روش QSPM کدام می باشد؟

4- فاکتورها مالی ،مشتری مداری،فرایند داخلی ورشد و یادگیری در استراتژی برتر کدام هستند؟

7-1) جامعه آماری پژوهش

جامعه مورد مطالعه، شامل مديران و كارشناسان تمام وقت سازمان بیمه ملت ایران ميباشد.

8-1) نمونه آماری و روش نمونه گیری

روش نمونه گيري، تصادفي طبقه ايوسيستماتيك می باشد كه با بهره گیری از یک نرم افزار آماری تعدادی از مديران و كارشناسان به عنوان نمونه انتخاب شدند.

9-1) روش پژوهش

در این پژوهش بنا به ماهیت موضوع ،اهداف پژوهش ،سوال ها و وسعت امکانات اجرایی آن از روش های توصیفی تحلیلی ،از نظر هدف کاربردی و به لحاظ اجرا از نوع میدانی می باشد.بهره گیری شده می باشد.

10-1) روش گردآوری اطلاعات

روش گرداوری اطلاعات در این پژوهش ،از طریق مطالعات کتابخانه ای ،مراجعه به کتب و مقالات موجود در ارتباط با موضوع پژوهش، مصاحبه با مدیران ،کارشناسان و متخصصین شرکت بیمه ما در زمینه پژوهش مورد نظر ،ارائه پرسش نامه جهت تعین درجه اهمیت هر یک از شاخص های منابع انسانی می باشد.اطلا عات جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss و با بهره گیری از روش های آماری میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

11-1) نتایج مورد انتظار پژوهش

در این پژوهش برای اتخاذ رویکرد نظام مندتر نسبت به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و ارزیابی عملکرد در بیمه ملت ایران، ترکیب دو مدل BSC و SWOT را پیشنهاد داده ایم. امید می باشد این روش در این سازمان موجب افزایش بهره وری و رضایت شغلی گردیده و موجبات پیشرفت استراتژی در تمام ابعاد سازمانی را فراهم می آورد.

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2) تعاریف، اصول و مبانی نظری

در این فصل تعاریف مورد نیاز و تاریخچه ای مختصر را ذکر می کنیم.

1-1-2) تاریخچه ای مختصر از مدیریت استراتژیک منابع انسانی

حوزه مدیریت منابع انسانی استراتژیک (SHRM) در طی دو دهه ی اخیر دستخوش سیر تحولی قابل توجهی گردیده می باشد.مطالعه ی اقدامات جهانی نشان می دهد که جهت کسب مزایای رقابتی و سهم بازار بیشتر توسط سازمانها، بایستی بر تأثیر سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بعنوان ابزاری اصلی تا کید نمود نه ابزاری فرعی.

اساساً علم منابع انسانی استراتژیک در اواخر دهه 70 مطرح گردید. مدلهای اولیه طراحی منابع انسانی استراتژیک در اواسط دهه 80 مطرح گردیدند. این مدلها بیشترین تأکید را بر پیروی استراتژی منابع انسانی از استراتژی سازمان می دانستند. اما اولین مدلهایی که توانستند استراتژیهای متفاوتی را برای موقعیتهای مختلف سازمانها عرضه کنند، مدلهای توسعه یافته از سوی جکسون بودند. پس از آن در سال 1990 مدلهای دیگری نیز بر مبنای دو عنصر ( نوع بازار کار و نوع کنترل) مطرح گردید. سرانجام در سال 2000، پیتر بامبرگر و مشولام اقدام به تلفیق مدل مبتنی بر کنترل و مدل مبتنی بر منابع نمودند. این مدل از آن جهت با موفقیت مواجه گردید که به گونه همزمان تمرکز و توسعه را تحت پوشش قرار می داد.همانطور که روشن می باشد منابع انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشوری به حساب می آید و برای سرمایه گذاری بسیار مهم می باشد. نیروی کار آموزش دیده هم راستا با استراتژی سازمان اقدام کرده، از شغل خود احساس رضایتمندی می کند و بعنوان یک دارایی ارزشمند در سازمان تا چندین سال خدمت می نماید. سازمانها به خاطر عدم وجود مدیریت استراتژیک منابع انسانی با مشکل بزرگ دیگری نیز مواجه می شوند که آن مشکل وجود رضایت شغلی صفر در میان کارکنان سازمان می باشد. درصورت عدم وجود مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، کارکنان با فقدان ارزشمندی و انگیزه مواجه می شوند و این امر عدم رضایت شغلی در آنها را در پی دارد.

2-1-2) چکیده ای از سیر تکاملی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ایران

مدیریت عملکرد کارکنان از پیشینه ای غنی در ایران برخوردار می باشد. در سال 1922 برای اولین بار قانون، استخدام از سوی مجلس تصویب گردید. این قانون متشکل از پنج فصل و هفتاد و چهار بخش بود.

اهداف اصلی این قانون: طبقه بندی مشاغل،شرایط احراز شغلهای سازمانی، رقابت برای ورود به سازمانهای دولتی، و نیز ارتقاء شغلی بودند. اولین سازمان اجرا کننده آن، شرکت نفت ملی ایران بود که از کمک مشاورین انگلیسی برای طراحی برنامه مدیریت منابع انسانی بهره گرفت. اما متأسفانه این طرح نیز هیچگاه به گونه کامل اجرا نگردید. اولین گام در انجام مدیریت صحیح منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران، تأیید قانون استخدام کشوری در سال 1966 بود. و نیز ادغام سازمان مدیریت با برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که در سال 2000 رخ داد. آخرین کوششهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی:

1- اتخاذ کنترل استخدام در بخش دولتی.

2- اصلاح قانون منابع انسانی.

3- سازماندهی حقوقها با اجرای سیستم پرداخت انطباقی.

4- بازنگری در عملکرد مدیران.

5- برنامه ریزی طرح ارتقاء بر مبنای گذراندن کلاسهای آموزشی مربوطه.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان