دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته مدیریت دولتی

گرایش مالی

عنوان:

مطالعه موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

استاد راهنما:

دکتر عظیم اصلانی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1- مقدمه                                                                                                               2

1.2- اظهار مساله                                                                                                          3

1.3- اهمیت وضرورت مساله                                                                                      5

1.4 – اهداف پژوهش                                                                                                   7

1.4.1-هدف کلی                                                                                                        7

1.4.2-اهداف جزیی                                                                                                    7

1.5- سوال های پژوهشی                                                                                               8

1.6- تعاریف واژه                                                                                                       8

1.6.1- تعریف نظری متغیره                                                                                           8

1.6.2- تعریف عملیاتی متغیرها                                                                                       11

1.7- چهارچوب پژوهش                                                                                               12

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2.1- مقدمه                                                                                                             15

2.2- فاهیم بودجه                                                                                                      16

2.3- تعاریف بودجه                                                                                                   17

2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی                                                                                       17

2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی                                                                        17

2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی                                                                  18

2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی                                                                18

2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه                                                                                     19

2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه                                                                                19

2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه                                                                              20

2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی                                                                                   21

2.8- وظایف بودجه ریزی                                                                                                 22

2.9- روش های پیش بینی درآمد                                                                                    22

2.10- روشهای برآورد هزینه                                                                                         23

2.10.1- بودجه سنتی                                                                                                  23

2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی)                                                                          23

2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای                                                                                       24

2.10.4- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی                                                           24

2.10.5- بودجه بندی بر مبنای صفر                                                                                25

2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای                                                                     26

2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف                                                               27

2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی                                                                                27

2.11- بودجه ریزی عملیاتی                                                                                          28

2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی                                                                                 29

2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی                                                                           30

2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی                                                                                      31

2.11.4- مزایای بودجه ریزی عملیاتی                                                                                34

2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی                                                                                   37

2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی                                                                          38

2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی                                                                                         40

2.15- تحولات نظام بودجه ریزی                                                                                    41

2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی جدید                                                                               44

2.17- تجربه بعضی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی                                                       48

2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                                          54

2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران                                                                   56

2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                              58

2.19- معضلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران:                                                                61

2.20- طریقه حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                           67

2.21- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان                   70

2.21.2- عوامل محیطی                                                                                                        70

2.21.2- عوامل اجرائی                                                                                                            73

2.21.3- عوامل کنترلی                                                                                                             80

2.22- مدل مفهومی                                                                                                                  82

2.23- تحقیقات گذشته                                                                                                            82

2.23.1-تحقيقات انجام شده در داخل كشور                                                                        82

2.23.2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور                                                                   85

فصل سوم: مواد و روش ها

3.1- مقدمه                                                                                                                              88

3.2- روش پژوهش                                                                                                                 88

3.3- جامعه پژوهش                                                                                                                   89

3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن                                                                                 89

3.5-روش نمونه گیری                                                                                                               89

3.6- روش اجرا                                                                                                                    91

3.7-روش جمع آوری داده ها                                                                                                91

3.7.1- مطالعات کتابخانه                                                                                                       91

3.7.2- بهره گیری از پرسشنامه                                                                                            91

3.8- پرسشنامه                                                                                                                       92

3.9- روایی و پایائی پرسشنامه                                                                                        92

3.10- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 93

3.10.1- طبقه بندی، ارزش گذاری                                                                                   93

3.10.2- روشهای آماری                                                                                               94

3.11- محدودیت های پژوهش                                                                                        94

فصل چهارم: نتایج   

4.1- مقدمه                                                                                                                      95

4.2- اطلاعات مربوط به خصوصیات نمونه آماری                                                                   95

4.3- مطالعه سوالات پژوهشی                                                                                      100

4.3.1- سوال پژوهشی شماره 1                                                                                     100

4.3.2- سوال پژوهشی شماره 2                                                                                     102

4.3.3- سوال پژوهشی شماره 3                                                                                     104

4.3.4- سوال پژوهشی شماره 4                                                                                     106

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری      

5.1- مقدمه                                                                                                                        116

5.2- نتایج و بحث در ارتباط با نتایج                                                                                117

5.3- نتیجه گیری                                                                                                            119

5.4- پيشنهادها                                                                                                        121

5.4.1- پیشنهاد های کاربردی                                                                                       121

5.4.2- پیشنهاد های تحقیقاتی                                                                                      123

پیوست ها……………………………………………………………………………………………… 128

فهرست منابع………………………………………………………………………………………….. 124

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………

چکیده:

نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده می باشد. امروزه دولتها به علت های زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به مقصود افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی می باشد. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی وعدم آگاهی از طریقه بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده می باشد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاههای اجرایی می باشد که در این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی به مطالعه موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محيطي، اجرايی وکنترلی بعنوان موانع اصلي استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مورد مطالعه قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد که با بهره گیری از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با بهره گیری ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید گردید و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج پژوهش با بهره گیری از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محيطي، اجرايی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان به شمار می رود. همچنین با بهره گیری از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بودجه ریزی عملیاتی از سال 1970 در دولت های ایالتی ایالات متحد به عنوان نوآوری و ابداع به مقصود تحول در نظام بودجه بندی آغاز گردید و پیرو آن کشورهای دیگر نیز به تدریج این نظام بودجه بندی را برگزیدند. در تعریف این نظام، بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی بر این نظر توافق دارند که بودجه ریزی عملیاتی، نوعی سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی می باشد که بر ارتباط بین بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. این نظام حول دو محور “ارتباط بین شاخص عملکرد و ارزیابی” و “ارتباط بین بودجه و نتایج” می چرخد که در چارچوب آن، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص با عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار اقدام بیشتری برخوردارند (قدیم پور،1388).

در کشور ما، مدیریت بخش اعظمی از منابع اقتصادی به عهده دولت می باشد و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساسی دارد و مدیران بخش دولتی در این بین تأثیر بسیار مهمی را در ترکیب منابع برای تحقق اهداف سازمانی و دولتی بر عهده دارند و در راستای عملکرد خود بایستی در برابر مردم و نمایندگان آنان، پاسخگو باشند(باباجانی،1387). لازمه این پاسخگوئی بهره گیری از ابزارهایی می باشد که کارایی عملیات دستگاه های دولتی را بالا برده و منجر به اثربخشی بهتر منابع مصرف شده گردد. از مهمترین ابزارهایی که می تواند مدیران را در این بخش یاری نماید بهره گیری از نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نتیجه گرا می باشد که کوشش در ایجاد پیوند میان منابع مصرف شده به نتایج حاصله مطلوب دارد(اسعدی،1386).

1-2- اظهار مسئله

نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده می باشد. امروزه دولتها به علت های زیادی، نیاز نسبتاً وسیعی به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به مقصود افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که درآن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرایی شفاف و قابل درک می باشد نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای فراهم آورند(حسن آبادی،1387).

بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای می باشد که درآن ارتباط بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می گردد. در بودجه ریزی عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها و طراحی ها تفکیک شده، به علاوه حجم عملیات و هزینه های اجرای هریک از عملیات طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، روش اندازه گیری حجم کار و هزینه یابی برمبنای فعالیت اندازه گیری می گردد (عباسی،1387، ص48).

بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درمورد نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می طریقه، توانایی تصمیم گیران و مدیران را در ارزیابی در خواسته های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد(آقایی،1386، ص277). اطلاعات و شاخصهای معتبر عملکرد برای طرفداری از بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت زیادی می باشد و برای اینکه اطلاعات عملیاتی و مالی در تصمیم گیری درمورد تخصیص منابع بهتر مورد بهره گیری قرار گیرند، تصمیم گیران بایستی به مناسب بودن و دقت مرتبط با شاخصهایی که ارائه کرده اند اطمینان داشته باشند(سعیدی،1385،ص106).

 

بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های حسابداری و بطور کلی در شیوه مدیریت دستگاههای دولتی می باشد( GAO ،2003). از آنجایی که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج، هزینه هایی را فراهم سازد، بهره گیری از روش بودجه ریزی عملیاتی گام مؤثری در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود (قادری،1385، ص2).

با وجود اهمیت تأثیر مدیریت مالی در دستگاه هاي اجرايي و با در نظر داشتن تحولات پیش آمده در سالهای اخیر و مواجه شدن دولت با افزایش هزینه ها و تبدیل شدن بعضی از تعهدات به دیون و بدهی، دیدگاه مدیران نسبت به مباحث اقتصادی در دستگاه ها تغییر کرده و لزوم بهره گیری از علوم اقتصادی و بهره گیری از صاحبنظران در این زمینه احساس گردید. بطوریکه حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در برنامه های سوم وچهارم توسعه شروع و در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. با در نظر داشتن حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح طریقه بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات در زمره اهداف دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها قرار گرفت.

موسسات ودستگاه های دولتی استان سمنان نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی می باشد. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای دولتی دراستان سمنان و عدم آگاهی ازروند بودجه ریزی عملیاتی و با تکیه بر اجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان بیاورد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات ودستگاههای دولتی می باشد که این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات زیر می باشد :

آيا عوامل محيطی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مي باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آيا عوامل اجرايی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مي باشد؟

آيا عوامل كنترلي مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مي باشد؟

اولویت عوامل فوق چگونه می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله

دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده می باشد. بطوریکه اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده می باشد. دوران گذر از بودجه بندی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی می باشد برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن تأثیر دولت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی می باشد. به بیانی دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل اختصار شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل روندهای مالی دولت می باشد که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیرمالی محدود پیش روی نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار می باشد (سعیدی، 1385).

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع می باشد. هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند اما می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (دیاموند، 2002، ص12).

توافق و هماهنگی در سطوح قوه مجریه با مقننه از الزمات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب میشود (گوستاوسون،2000،ص5).

بودجه ریزی عملیاتی، مدیران دولتی را متوجه این مسئله می کند که عایدات حاصل از هزینه های عمومی کدامند؟ این عایدات را در سه مفهوم می توان بیان نمود :

1- اثرهزینه های عمومی چیست؟

2- خروجی هایی که این اثر را به وجود می آورند کدام می باشد؟

3- فرآیندهایی که این خروجی ها را به وجود می آورند کدامند؟ (عباسی، 1387، ص49).

به نظر می رسد ضرورت واهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سه جنبه قابل تأمل می باشد :

1- تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی

با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده می باشد. لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی و شفاف کردن فرآیند بودجه ریزی مطرح گردیده می باشد تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرایی و فعالیت ها داشته باشند.

همچنین به علت محدود بودن منابع وعدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیات هردستگاه، و خصوصاً عدم وجود و امکان پایش دقیق فعالیتها، تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحدها توسط دست اندرکاران محلی، جدایی نظام تهیه و کنترل بودجه از نظارت برکارائی هزینه، شفاف نبودن فرآیند بودجه ریزی، فقدان نظام گزارش دهی مالی در نظام مالی دولتی جهت ارزیابی و همچنین تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به نتایج، موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم بهره گیری بهینه از آن گردیده می باشد (گزارش دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).

2- ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در دستگاه های اجرائی

باتوجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح طریقه بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی های فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات مانند اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می رود.

از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم آورد، بهره گیری از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به علاوه با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده در فرآیند عملیاتی کردن بودجه یا به بیانی دیگر با مشخص شدن هزینه هر فعالیت و سهم عوامل مختلف درآن می توان نسبت به اصلاح نظام پرداخت، تعیین منطفی تعرفه­ ها که از ضرورت های مورد نیاز می باشد بهره مند گردید (گزارش دفتر برنامه ریزی مالی و بودجه،1387).

3- الزامات قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی

اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند، منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاستهای استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور(سیاست استراتژیک15) مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره23 قانون بودجه سال1381 و همچنین در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیتهایی که انجام می شود انجام دهد. همچنین در بند«ب» تبصره4 قانون بودجه سال1383 و همچنین مواد 138 و144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز به اظهار اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی به مقصود منطقی کردن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بیش از پیش روشن می سازد (گزارش دفتربرنامه ریزی منابع مالی و بودجه، 1387).

با در نظر داشتن موارد فوق، و نظر به اينكه حدودا” شش سال از اجراي اولين سال اجرايي بودجه عملياتي مي گذرد و با در نظر داشتن وظيفه دولت در خصوص ارائه بودجه سال سوم برنامه به روش عملياتي، و عدم استقرار و پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هايي اجرايي مورد تحقيق بعنوان يك نياز شناخته شده و موضوع جديدي مي باشد كه به دليل كمبود پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در ايران موضوع نيازمند بحث بيشتري مي باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان