دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی                  

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(MA)

عنوان:

تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر فرهاد شاه ویسی

استادمشاور:

دکتر بابک جمشیدی نوید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

درطی سالیان اخیرسرمایه فکری به عنوان یکی ازاساسی ترین شاخص ها برای ارزیابی رشدوتوسعه یافتگی کشورهامدنظرقرارگرفته می باشد.دراقتصاددانش بنیان امروزموفقيت سازمانها به توانايي مديريت سرمایه های فکری بستگي داشته وبرای اینکه بتوان این دارایی ها را مدیریت نمود آغاز بایستی آنهارا شناسایی واندازه گیری نمود. صاحب نظران حوزه سرمایه فکری،این مفهوم رادرسه حیطه سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری وسرمایه ارتباط ای یامشتری تعریف می کنند. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده ازمجموعه‌‌ منابع نامشهود و پنهان،اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت ها، شایستگی‌‌ها ، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌‌های منجر یامنتج ازدانش، به‌‌حساب آورد .

ازسوی دیگرارزیابی عملکردازمنظراقتصادی ومالی ازمسائل مهم درفراینداداره بنگاه های اقتصادی وتصمیم گیری مالی به شمار می رود.ارزیابی منطقی عملکردبه شناخت،تبیین وبه کارگیری شاخص های مالی وغیرمالی بستگی دارد.ازجمله شاخص های مالی بااهمیت،ارزش افزوده اقتصادی می باشد.ارزش افزوده اقتصادی نشان دهنده وابستگی وارتباط مستقیم ارزش شرکت به عملکردمدیریت می باشد .تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی وسایرمعیارهای ارزیابی عملکرد درمحاسبه هزینه کلیه منابع تامین مالی (وازجمله هزینه های فرصت صاحبان سهام) می باشد .پس آن چیز که دراین معیاراهمیت دارداین می باشد که،شرکت بتواند بازدهی بیش ازهزینه سرمایه منابع مالی خودبه دست آورد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه روابط بین شاخص های سرمایه فکری مطابق بامدل آنته پالیک ونیزمطالعه تاثیراین شاخص هابرارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درفاصله زمانی1388-1384می باشد. شاخص های سرمایه فکری برمبنای مدل پالیک عبارتنداز:کارایی سرمایه بکارگرفته شده،کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری. فرضیات پژوهش براساس اطلاعات کلی61شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران که به شیوه حذف سیستماتیک انتخاب شده اند مورد آزمون قرارگرفته اند.همچنین روش های آماری مورداستفاده دراین پژوهش تحلیل همبستگی ورگرسیون های خطی ساده وچندگانه بوده اند.

نتایج پژوهش درسطح اطمینان 95% بیانگرآن می باشد که درمجموع سال های یادشده بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده وکارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه بکارگرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری ارتباط معنی داری وجودداشته می باشد؛همچنین به صورت مجزا وهمزمان بین کارایی سرمایه به کارگرفته شده و ارزش افزوده اقتصادی،کارایی سرمایه انسانی وارزش افزوده اقتصادی وکارایی سرمایه ساختاری وارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری وجودداشته می باشد.

مقدمه:

با وقوع دگرگونی های عظیم درعرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، ازسالهای بعداز1990 و تغييرپارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شاهد پدیداری اقتصادي مبتنی براطلاعات و دانش هستیم كه اساس وبنيان آن برمحورسرمایه‌فکری استواراست. دراین اقتصاد،دانش به عنوان مهمترین سرمایه،جایگزین سرمایه های مالی وفیزیکی شده می باشد و موفقیت هرسازمانی به توانایی مدیریت صحیح این دارایی ها بستگی دارد. امروزه ضرورت رشد وتوسعه سرمایه های فکری به عنوان مهمترین منبع ارزش آفرین برای سازمان ها یک الزام جدی درسطح کلان ملی ودرعرصه کسب وکاراست ومیزان رشد وتوسعه آن به سرعت به شاخصی درتوسعه یافتگی کشورها تبدیل شده می باشد. دردنیای رقابت محورمعاصرموفقيت سازمانها به شناسايي ، اندازه گيري و توانايي مديريت دارايي هاي نامشهود بستگي داشته و سازمان ها براي فراهم کردن حداكثر شرايط لازم براي دستيابي به اهداف و استراتژي ها، نه تنها بايد سرمایه های فکری خود راشناسايي، اندازه گيري و مديريت كنند بلكه مي بايد همواره سعي كنند تا اين گونه دارايي ها را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند . واضح می باشد سازمانهايي كه نتوانند دارايي هاي دانشي خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقاء و حیات خود را با خطرمواجه خواهند كرد. ازاین رو امروزه دسته بندي دارايي هاي سازمان ، شناخت وتعریف سرمايه های فكري، مدل ها و روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري ، وشیوه های گزارش دهي داخلي و خارجي سرمايه فكري دارای اهمیت شده می باشد . همچنین امروزه مشخص شده می باشد بهره گیری از معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد وارزش سهام شرکت ها دیگرنمی تواند جامع ومانع باشد زیرا این شاخص ها تنها می توانند دارایی های مشهود وفیزیکی را اندازه گیری نمایند درحالی که بخش عظیمی از ارزش وثروت سازمان ها وشرکت ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که زیرا در صورت های مالی اساسی نظیرترازنامه آورده نمی شوند ناگزیرتوسط این معیارهاقابل سنجش نیستند. ازاین روباتوجه به نقصان معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکردوارزش سهام به ویژه درسنجش دارایی های نامشهوددرسال ۱۹۸۲ از سوی موسسه امریکایی «استرن و استوارت» ابزار تحلیلی جدیدی بنام ارزش افزوده اقتصادی به‌كار گرفته گردید که باتوجه به اینکه روشی نوآورانه، برای یافتن ارزش واقعی شركت و ارزش مدیران آن بود به سرعت مورد پذیرش جامعه شركت‌ها قرار گرفت . به طورکلی براساس مبانی ارزش افزوده اقتصادی : اولاً شركت به‌گونه واقعی سودآور نیست، مگر اینكه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شركت باشد وثانیاً ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می گردد كه مدیران شركت، تصمیمات سرمایه‌ گذاری را طوری اتخاذ كنندكه خالص ارزش فعلی (NPV) آنها مثبت باشد.

پس امروزه ازیک سو به لحاظ موفقیت روش ارزش افزوده اقتصادی به‌ عنوان یکی ازبهترین معیارهای سنجش وارزیابی عملکرد وازسوی دیگر رشد اهمیت سرمایه‌ فکری، به عنوان یک ابزارمؤثر برای ایجاد ارزش و افزایش رقابت شرکت ها حائزاهمیت وضرورت می باشد که این مفاهیم درحوزه اقتصاد ایران وبه ویژه جامعه بورس کشور به مقصود مقایسه شرکتهای مختلف،تعیین ارزش واقعی وحتی بهبود کنترل‌های آنها موردبررسی و مطالعه قرار گیرند.

پیشینه پژوهش:

کاظم چهار باغی وکریپس درتحقیقی تصریح می کنند که سرمایه فکری نیروی محرکه اصلی و   پایدار عملکرد سازمانی می باشد که بهتر از هر چیزی ارزش واقعی سازمان را منعکس می کند. (Chaharbaghi&Cripps,2006, p42) کوجانسیوو و لانکوییست درمقاله پژوهش درارزش و کارایی سرمایه فکری اظهار می کنندکه سرمایه فکری برای رقابت پذیری بنگاههاصرفنظراز نوع صنعت بسیار مهم می باشد؛ هرچندکه برای بنگاه های دانش محوربه دلیل اینکه عمده منابع آنها را غیرمشهودها تشکیل می دهند اهمیت بیشتری دارد. (Kujansivu&Lonnqvist,2007,pp272-287) برمهندکارودیگران درتحقیق خود به مطالعه تاثیر سرمایه فکری برعملکرد139 شرکت داروسازی پرداختند که نتایج حاکی ازرابطه معناداری بین اجزای سرکایه فکری وعملکردشرکت هاست (Bramhandkar,et al,2007,p362) تن ودیگران درتحقیق خودبا تمرکزبرآسیاوکسب اطلاعات 150شرکت عمومی بورس سنگاپوربین سال های 2000 تا2002 ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی،ساختاری وارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکت ها را مورد مطالعه قراردادند که نتایج حاکی از آن می باشد که اولاً بین سرمایه فکری شرکت وبازده مالی فعلی وآتی شرکت ها ارتباط مثبت معناداری وجوددارد ؛ ثانیاً سرمایه فکری دربازده مالی شرکت ها درصنایع مختلف متفاوت می باشد . (Tan, et al, 2007, p95)سباستین ودیگران درتحقیقی به مطالعه سرمایه فکری وعملکرد شرکت ها درکشوراسترالیا پرداختند . نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط مثبت معناداری بین سرمایه فکری وعملکرد این شرکت ها بود .(Sebastian,et al,2007,p43) سپهردوست به مطالعه ارتباط سرمایه فکری با سود قبل ازکسرمالیات ،جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش شرکت های دربورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1383 پرداخت . براساس نتایج حاصله بین جریان های نقدی عملیاتی ، سرمایه فکری وارزش افزوده ارتباط مثبت ومعناداری وجودداشته می باشد . (سپهردوست،1387،صص101-119) مدهوشی واصغرنژاد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری وبازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال دربورس اوراق بهادارتهران را مطالعه کردند.نتایج نشان داد ارتباط مثبت ومعناداری بین سرمایه فکری وبازده مالی ، سرمایه فکری وبازده مالی آتی ، نرخ رشد سرمایه فکری ونرخ رشد بازده مالی آتی شرکتهای سرمایه گذاری فعال دربورس اوراق بهادارتهران هست. (مدهوشی و اصغرنژاد ،1388،صص 101-116) براساس پژوهش ملکیان وزارع بهمنمیری در تبیین اثرات سرمایه فکری برعملکردمالی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی مشخص گردید متغیرهای مستقل سرمایه انسانی وارتباطی هرکدام به ترتیب 494/0 و 544/0 برعملکرد شرکت ها اثرات مثبت داشتند درحالی که متغیرمستقل سرمایه ساختاری برعملکردشرکت ها تاثیرمعناداری نداشت . (ملکیان وزارع بهمنمیری،1388، صص 135-156) مهرابی ودیگران هم ارتباط بين سرمايه فكرى و بازده مالى شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براى يك دوره پنج ساله از سال 1383 تا سال1387 مطالعه کردند . براساس نتایج بين سرمايه فكرى وعملكرد مالى و عملكرد آتى شركت همبستگى مثبت هست. همچنين، سهم سرمايه فكرى در عملكرد آتى شركت در صنايع مختلف متفاوت مى باشد ولى نتايج نشان مى دهد كه بين نرخ رشد سرمايه فكرى و عملكرد آتى شركت ارتباطى وجود ندارد. (مهرابی ودیگران،1389، صص 56-61) همتي ودیگران ارتباط بين سرمايه فکري،ارزش بازار و عملکرد مالي شرکتهاي غير مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1383 لغايت 1387 مطالعه کردند . آنها نتیجه گرفتند ارتباط معني داری بين سرمايه فکري واجزای آن ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری شرکت هاي غير مالي موردمطالعه وجوددارد . همچنین بین سرمایه فکری واجزای آن با معیارهای عملکردمالی شرکت ها نظیر ROA وROE ارتباط معناداری هست. (همتي ودیگران،1389، صص 48-23) عباسی وگلدی صدفی تأثير كارايي هر يك از عناصر سر مايه فكري بر شاخص هاي مالي شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه کردند . طی نتایج بدست آمده ضريب كارايي هر يك از عناصر سرمايه فكري بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثير مثبت و معناداري داشتند. تأثير ضريب كارايي سرمايه فيزيكي و انساني بر سود هر سهم مثبت اما تأثير ضريب كارايي سرمايه ساختاري منفي و معنادار بود. تأثير ضريب كارايي سرمايه هاي فيزيكي و ساختاري بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تأثير ضريب كارايي سرمايه انساني بر آن منفي و معنادار بود .همچنین شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکردمالی بهتری دارند ؛ به علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری دربین هفت صنعت تفاوت معناداری داشت. (عباسی وگلدی صدفی،1389، صص74-57)قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

نکته مهم : استثنائا فقط 22 صفحه از این پایان نامه موجود می باشد اما ما معمولا در این سایت متن کامل پایان نامه ها را  درج می کنیم