دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحدگرمي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته مديريت اجرايي

گرايش مديريت استراتژيك

عنوان:

بررسي ارتباط هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

استاد راهنما:

دكتر حسين علي پور

استاد مشاور:

دكتر ابراهيم دادفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بيان مساله ……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوال اصلي………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………… 4

1-5- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- اهداف كلي…………………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- اهداف فرعي…………………………………………………………………………………… 5

1-6- چارچوب نظري…………………………………………………………………………………. 5

1-6-1- نظريه آكادمي هوش عاطفي دانيل گولمن…………………………………………………….. 5

1-6-2- نظريه ميخائيل ماركوارت…………………………………………………………………….. 6

1-7- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

1-7-1- فرضيه اصلي………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- فرضيه هاي فرعي…………………………………………………………………………….. 6

1-8- متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 7

1-8-1 متغير مستقل…………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………. 7

1-9- قلمروتحقيق………………………………………………………………………………………… 7

1-10- تعريف مفهومي متغيرها…………………………………………………………………………. 7

1-11- تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………. 8

1-12- مدل مفهومي تحقيق…………………………………………………………………………… 9

1-13- مدل عملياتي تحقيق……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبيات تحقيق

بخش اول: هوش عاطفي

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- عاطفه……………………………………………………………………………………………. 11      

2-3- هوش…………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2- نظريه سه وجهي استرنبرگ…………………………………………………………………. 12

2-3-3-نظريه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13

2-4- انواع هوش……………………………………………………………………………………… 14

2-4-1- هوش مصنوعي ……………………………………………………………………………. 14

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-2- هوش طبيعي………………………………………………………………………………….. 15

2-4-3- هوش اجتماعي………………………………………………………………………………. 16

2-5- هوش عاطفي و بهره هوشي…………………………………………………………………… 16

2-5-1- مقايسه هوش عاطفي و عقلي………………………………………………………………… 17

2-5-2- ارتباط هوش عاطفي و اثربخشي مديران…………………………………………………… 18

2-5-3- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازديدگاه ماير و سالووي…………………………………….. 18

2-5-4- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازنظر بار – آن……………………………………………… 20

2-6- هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………… 24

2-6-1- تعريف هوش فرهنگي………………………………………………………………………. 24

2-6-2- ابعاد هوش فرهنگي…………………………………………………………………………. 25

2-6-3- اجزاي هوش فرهنگي………………………………………………………………………. 25

2-7- هوش عاطفي……………………………………………………………………………………. 26

2-7-1- تعريف هيجان……………………………………………………………………………….. 29

2-7-2- تعريف هوش هيجاني دانيل گولمن…………………………………………………………. 29

2-7-3- ابعاد هوش هيجاني………………………………………………………………………….. 29

2-7-4- ارتباط هوش عاطفي و شخصيت……………………………………………………………. 30

2-7-5- جذابيت هوش هيجاني……………………………………………………………………….. 30

2-7-6- هوش عاطفي و بهره هوشي………………………………………………………………… 31

2-7-7- اندازه گيري هوش هيجاني………………………………………………………………….. 31

2-7-8- اهميت هوش هيجاني………………………………………………………………………… 32

2-7-9- گسترش هوش هيجاني………………………………………………………………………. 33

2-7-10- ارتباط هوش هيجاني با هوش فرهنگي……………………………………………………. 33

2-7-11- آموزش هوش هيجاني……………………………………………………………………… 34

2-7-12- مباني هوش هيجاني ……………………………………………………………………….. 34

بخش دوم: فرهنگ سازماني يادگيرنده

2-2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- تعريف فرهنگ………………………………………………………………………………. 35

2-2-3- تعريف فرهنگ سازماني …………………………………………………………………… 36

2-2-4- مدل هاي رايج فرهنگ ……………………………………………………………………. 36

2-2-5- ويژگي هاي فرهنگ سازماني ……………………………………………………………… 37

2-2-6- تأثیر و كاركرد هاي فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38

2-2-7- شكل گيري فرهنگ سازماني …………………………………………………………….. 38

2-2-8- انواع فرهنگ سازماني …………………………………………………………………… 39

2-2-9- سطوح فرهنگ سازماني شاين…………………………………………………………….. 40

2-2-10- مفهوم سازمان يادگيرنده …………………………………………………………………. 42

2-2-10-1- تعريف سازمان…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-2- تعريف يادگيري…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-3- تعريف سازمان يادگيرنده………………………………………………………………. 42

2-2-11- ابعاد سازمان يادگيرنده…………………………………………………………………….. 43

2-2-12- ساختار سازمان يادگيرنده………………………………………………………………….. 43

2-2-13- تاثير ارزش بر فرهنگ سازماني………………………………………………………….. 44

2-2-14- مديريت ساز مان هاي يادگيرنده…………………………………………………………… 44

2-2-15- تاريخچه سازمان يادگيرنده………………………………………………………………… 44

2-2-16- قواعد كلي در سازمان هاي يادگيرنده……………………………………………………… 45

بخش سوم: هوش هيجاني و فرهنگ سازماني يادگيرنده

2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 47

2-3-2- خودآگاهي و فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………… 47

2-3-3- فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………………………. 47

2-3-3-1- ويژگي هاي فرهنگ سازماني يادگيرنده………………………………………………… 48

2-3-4- تاريخچه پست…………………………………………………………………………………. 50

2-3-4-1- اداره كل پست استان آذربايجان شرقي……………………………………………………. 50

بخش چهارم:پيشينه تحقيق

2-4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 51

2-4-2- تحقيقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51

2-4-2-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………… 51

2-4-2-2- تحقيقات انجام شده در خارج كشور………………………………………………………. 51

2-4-3- انواع مدل هاي هوش عاطفي ………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………….. 54

3-3- جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………. 54

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………… 54

3-5- پايايي و روايي ابزار سنجش……………………………………………………………………. 55

3-6- روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………. 57

4-2- بخش اول: آمار توصيفي…………………………………………………………………………. 58

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3- بخش دوم: آمار توصيفي………………………………………………………………………… 60

4-4- بخش سوم: آزمون فرضيه ها …………………………………………………………………… 64

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68

5-2- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………….. 68

5-3- پيشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 69

5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………. 69

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71

پيوست ها………………………………………………………………………………………………… 76

چکیده:

مديران اثربخش و موفق به قابليت هاي عاطفي افراد توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي گردد تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد گردد و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به مقصود پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيرنده در سازمان هايي گردد كه به عنوان مزيت رقابتي در دنياي رقابتي امروز مطرح مي باشد.

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير هوش عاطفي مديران بر فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجان شرقي می باشد. چهار چوب نظري مورد استناد در تحقيق حاضر تركيبي از نظريه آكادمي هوش عاطفي و نظريه ميخائيل ماركوارت مي باشد كه در آن براي بررسي هوش عاطفي از چار مولفه، خودآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت روابط بهره گیری شده می باشد.

براي دست يابي به اين هدف يك فرضيه اصلي و چها فرضيه فرعي تنظيم و براي آزمون اين فرضيه ها، پرسشنامه اي شامل 54سوال طراحي گرديد. پس از سنجش روايي و پايايي، پرسشنامه در اختيار نمونه آماري كه تعداد آن 125نفر بود قرار گرفت. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخيص و طبقه بندي گردید و سپس براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي بهره گیری گرديد . نتايج حاصل ا ز تحقيق نشان مي دهد كه از بين مولفه هاي چهار گانه هوش عاطفي فقط مولفه خود مديريتي با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذر بايجان شرقي ارتباط ندارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مدتهاست مردم درمورد هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن بهره گیری كنند. ما بيشترين قسمت از انرژي خود برا ي خود – بهبودي 1 را به كسب معلومات تجربه، هوش شناختي2 و تحصيلات اختصاصي مي دهيم. اين كار زماني عالي مي گردد كه بتوانيم هيجان هاي خود، هيجان هاي ديگران و تاثير عميقي را كه بر زندگي روزمره ما دارند به گونه كامل درك كنيم. فكر مي كنيم كه فاصله زياد بين محبوبيت هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم و كاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:

علت اصلي اين می باشد كه مردم آن را متوجه نمي شوند و نمي فهمند. آنها هوش هيجاني را اغلب با كاريزما و اجتماعي بودن اشتباه مي گيرند. علت دوم اين می باشد كه آنها فكر مي كنند بشر ها هوش هيجاني را يا به گونه كامل دارند يا اصلا ندارند (برادبري ، 1384).

با در نظر داشتن موارد مذكور و اهميت هوش عاطفي به عنوان يكي از فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران جهاني، در اين تحقيق سعي شده می باشد تا ميزان اين ارتباط در مديران ايراني (اداره كل پست استان آذر بايجان شرقي) سنجيده گردد تا آن را در جهت رسيدن به اهداف سازمان به كار برد.در اين فصل ما به بيان مساله، سوال آغازين، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، چارچوب نظري، مدل تحليلي تحقيق، مدل عملياتي تحقيق فرضيه هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، قلمرو تحقيق، محدوديت هاي تحقيق، تعريف مفهومي متغيرها و تعريف عملياتي متغيرها تصریح مي كنيم.

2-1- اظهار مسئله

سالها قبل ، صحبت از هوش شناختی (IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه اكثر متخصصین در جهان محسوب مي گرديد. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش عاطفي بعنوان پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده می باشد؛ بطوريكه اظهار می دارند80 درصد موفقیت های افراد در سرکار به هوش عاطفي آنها وابسته می باشد و تنها 20 درصد آن به بهره هوشی مربوط مي گردد. با اين حساب ، هوش عاطفي، اصطلاح فراگیری می باشد که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا ً به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین ، زیرا هوشبهر و مهارت های فنی یا حرفه ای می باشد(سبحانی نژاد،2009).

در برخي از تحقيقات نيز نشان داده شده كه توانايي هوش عاطفي باعث مي گردد تا يک جو سازماني مناسب بر اي پرورش بيشتر استعداد کارکنان ايجاد گردد و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به مقصود پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري در سازمان ها مي گردد، که به عنوان يک مزيت رقابتي در دنياي رقابتي مطرح مي باشد. پس مي توان گفت که با وجود اينکه نيروي محرک تحولات در قرن بيستم هوش عقلي يا منطقي بوده می باشد، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بيست و يکم هوش عاطفي موجب تحولات روزافزون خواهد بود(ديربرن،2003 ).

امروزه اصلاح قانونگذاری ، تجدید ساختار سازمان ها، کاربردهای متنوع و روزافززون فن آوری ، ادارات پست را از بنگاههای دولتی به کسب و کارهای تجاری با اهداف تجاری و عملیاتی تغییر داده می باشد . پیشرفتهای چشمگیر و پی در پی در عرصه فناوری اطلاعاتی، بعضی ناظران را به این نتیجه رسانده که بخش پستی در حال افول بوده و روزهای خوش آن گذشته می باشد. اما بایستی به این نکته توجه داشت که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، آلمان، سوئد، هلند، ژاپن و …. پست ازجایگاه تجاری و ارائه دهنده خدمات خوبی برخوردار می باشد بطوریکه پست کره جنوبی پنجمین شرکت بزرگ تجاری، بعد از شرکت های سامسونگ، هیوندای، ال.جی و کره تله کوم می باشد.(پورتال شركت پست جمهوري اسلامي ايران). از سوی دیگر طریقه رو به رشد جهانی شدن و از بین رفتن موانع تجاری باعث تحریک رقابتی فراتر از بازارهای پستی ملی شده می باشد. مرزهای سنتی و جغرافیایی محو شده و روش های پذیرفته شده تعامل با ادارات پست هر روز با چالش شدید روبروست و اين امر بي شك بي ارتباط با هوش مديران و فرهنگ سازماني نيست.

مديريت و يا عوامل انساني مهمترين دلايل تحولاتي می باشد كه امروزه بشر در همه زمينه ها و به هر شكل در جوامع گوناگون شاهد آن می باشد كه براي حركت به سوي شرايط بهتر علاوه بر عواملي زیرا سرمايه ، مواد اوليه و غيره مهمترين و اصلي ترين عامل نيروي انساني می باشد و لذا هوش عاطفي مي تواند شكل تكامل يافته اي از در نظر داشتن بشر در سازمان ها باشد و ابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تامين رضايت آنها باشد و نيز به عنوان توانايي درك احساسات و نياز ديگران در جهت آموزش و هدايت آنان در راهي كه منتهي به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازماني و رضايت افراد در جامعه مي گردد ، كمك بسيار كارسازي می باشد . مديران اثر بخش و موفق به قابليت هاي عاطفي توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي گردد تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد گردد و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به مقصود پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيرنده در سازمانها گردد. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي ارتباط هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي می باشد چرا كه در سال هاي اخير پرسنل اداره كل از عدم توجه مديران به مسائل پرسنل اظهار نارضايتي مي نمايند به طوري كه در چند ماه اخير دهها نفر از پرسنل اين اداره كل به سازمانهاي ديگر انتقالي گرفته و چندين نفر نيز به دنبال ترك اين سازمان مي باشند.

راهبرد کلیدی خدمات پستی، پیش بینی   نیازها و مهندسی مجدد خدمات موجود و توسعه خدمات جدید جهت برآوردن نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری می باشد. سازمان های خدماتی مشتری محور مانند پست جمهوری اسلامی ایران کوشش می کنند تا کلیه فرآیندها ، استراتژی ها و اهداف کلان سازمان را منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان قرار دهند. پس به اين مقصود در این پژوهش به مطالعه ارتباط هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي پردازيم چراكه در عصر كنوني منابع انساني تبديل به سرمايه انساني شده و از اهميت بيستري برخوردار مي باشدكه اين امر در شركت پست كه سرمايه اصلي آن نيروي انساني می باشد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

3-1- سوال اصلی

سوال اصلي تحقيق حاضر عبارتست از:

هوش عاطفي مديران چه ارتباطي با فرهنگ سازماني يادگيرنده اداره كل پست استان آذربايجانشرقي دارد و كدام بعد بيشترين ارتباط را دارد؟

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن اينكه در عصر حاضر تمامي سازمان ها در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد . ميزان دستيابي به اين اهداف تحت تاثير عوامل متعددي   قرار دارد كه يكي از اين عوامل ويژگي هاي مديران مي باشد . سالهاست به مديران مي آموزند كه توانايي آنها براي دستيابي به اهداف ،‌ ارتباط مستقيمي با توانايي آنها در برخورد و برقراري صحيح هوش عاطفي دارد.

تفاوت مديران اثر بخش و ناموفق در ارتباطات آنها تجلي مي يابد . بنابراين مديران اثر بخش با هوش عاطفي بالاي خود در ارتباطات بسيار موفق تر از ديگر مديران اقدام مي كنند و اين امر را به خوبي به اثبات مي رساند كه مديري كه هوش عقلي (IQ) بالايي دارد مي تواند تنها بر اتكاء بر هوش عقلي بالاي خود رهبري كند ،‌ بلكه مديري اثر بخش می باشد كه شنونده و سخنگوي خوبي باشد . ارتباط پايدار و مثبت با ديگران بر قرار سازد. احساسات خود و ديگران را به خوبي درك كند و در ارتباطات خود به درستي عكس العمل نشان دهد . با در نظر داشتن اينكه امروزه موضوع هوش عاطفي در ايران به عنوان يك نياز شناخته شده و موضوع جديد مي باشد و همچنين به دليل كمبود پژوهش هاي انجام شده در اين خصوص اين موضوع نياز به بحث بيشتر دارد(گولمن،2001 ). و همچنين با در نظر داشتن اين موارد يك ويژگي موثر در اين زمينه هوش عاطفي می باشد كه در تشكيل موفقيت رهبري جهاني، هوش فرهنگي، هوش تحليلي و رفتارهاي رهبري به وسيله هوش عاطفي تعديل مي شوند كه براي شناسايي و تعيين فرهنگ سازماني يادگيرنده آن انجام تحقيق اهداف و لازم است (هين، 2004).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 104

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان