طاووس، تألیف حسن بن زین الدین صاحب المعالم، تحقیق فاضل جواهری، اشراف محمود مرعشی، الطبعه الاولی، مکتبه آیه ‌الله العظمی مرعشی، قم، ‎????ق.
– ابن طاوس، علی بن موسی (???-‎???ق.): اقبال الاعمال، تحقیق جواد قیومی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
– ـــــــــــــــــ : فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، منشورات الشریف الرضی، قم، ۱۳۶۳
– .
– ـــــــــــــــــ : کشف المحجه لثمره المهجه، المطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۷۰ق./۱۹۵۰م.
– ابن عنبه، احمد بن علی (???-‎???ق.): عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، تصحیح محمد حسن آل الطالقانی، المطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۸۰ق.
– ابن غضائری، احمدبن حسین (قرن ‎?؟ق.): الرجال لابن الغضائری، تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی، الطبعه الاولی، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۲ ق./ ۱۳۸۰.
– ابن فهد حلی، احمد بن محمد (???-‎???ق.): المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، تحقیق مجتبی عراقی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
– ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (???-‎???ق.): غریب الحدیث، تحقیق عبدالله جبوری، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، قم، ۱۴۰۸ ق.
– ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر (???-‎???ق.): الطب النبوی، تحقیق و تصحیح عبدالغنی عبدالخالق و دیگران، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا.
– ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (???-‎???ق.): البدایه و النهایه، تحقیق علی شیری، الطبعه الاولی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
– ابن ماجه، محمد بن یزید (۲۰۹- ۲۳۷ق.): سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر، بیروت، بی تا.
– ابن مسکویه، احمدبن محمد (‎???؟-‎???ق.): تجارب الامم، تحقیق ابوالقاسم امامی، الطبعه الاولی، دارسروش، تهران، ۱۳۶۶-
– ابن منظور، محمد بن مکرم (???-‎???ق.): لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۴۰۵ ق.
– ابن ندیم، محمد بن اسحق (-‎???ق.): الفهرست، تحقیق رضا تجدد، مکتبه الاسدی و الجعفری، تهران، ۱۳۵۰.
– ابن همام اسکافی، محمدبن همام (???-‎???ق.): کتاب التمحیص، مدرسه الامام المهدی (عج)، قم، بی تا.
– ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی (???-‎???ق.): اللمع فی اصول الفقه، الطبعه الثانیه، بیروت، ۱۴۰۶ ق.
– ابویعلی، احمد بن علی موصلی تمیمی(۲۱۰- ۳۰۷ق.)، مسند ابی یعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، الطبعه الاولی، دارالمأمون للتراث، دمشق، ۱۴۰۷ ق.
– احمد، منیرالدین: نهاد آموزش اسلامی: آموزش و پروش اسلامی و پایگاه اجتماعی دانشمندان تا سد? پنجم هجری در پرتو تاریخ بغداد خطیب بغدادی، ترجم? محمدحسین ساکت، مؤسس? چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸.
– ادلبی، صلاح‌الدین احمد: منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی، الطبعه الاولی، دارالآفاق الجدیده، بیروت، ۱۴۰۳ق.
– اردبیلی، محمدبن علی (- ‎????ق.): جامع الرواه و ازاحه الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، مکتبه المحمدی، بی جا، بی تا.
– استرآبادی، محمد امین بن محمد شریف (- ‎????ق.): الفوائد المدنیه، دارالنشر اهل البیت(ع)، بی جا، بی تا.
– اشعری، علی بن اسماعیل (۲۶۰ – ۳۲۴ق.): مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلّین، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، مکتبه النهضه المصریه، قاهره، ۱۳۶۹- ۱۳۷۳ق.
– اشقر، محمد سلیمان: “استناد به حدیث نبوی در مباحث پزشکی و درمانی”، مسائل مستحدث? پزشکی، ترجمه و تحقیق حسین صابری، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶، ص ۱۴۱ – ۲۱۵.
– اصفهانی، محمدحسین (????-‎????): نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی امیرکلائی، الطبعه الاولی، انتشارات سیدالشهداء، قم، ۱۳۷۴-
– افندی، عبدالله بن عیسی بیگ (‎????ق؟-‎????ق): ریاض العلماء و حَیاض الفضلاء، ترجم? محمد باقر ساعدی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۶۶-
– اقبال آشتیانی، عباس (????-‎????): خاندان نوبختی، چاپ دوم، کتابخان? طهوری، تهران، ۱۳۴۵.
– امام، محمدکاظم: “دوره آغاز فقه و فقهای امامیه”، یادنام? شیخ طوسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۴۸.
– امیدی، زهرا: پژوهشی در مباحث حدیثی سید مرتضی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۸۶.
– امین، محسن (????-‎????م.): اعیان الشیعه، تحقیق حسن امین، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۳ق.
– امینی، عبدالحسین (????-‎????): الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، الطبعه الرابعه، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۹۷۷م.

– امینی، محمدهادی (‎????- م.): الشریف الرضی محمد بن الحسین بن موسی الموسوی، بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۶۶.
– انصاری، حسن: “ابن غضائری”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابن قولویه”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابونوبختی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابن همام اسکافی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– انصاری، محمدحسین: المعاییر العلمیه لنقد الحدیث و مدی حجیه الکتب الاربعه و الصحاح السته، الطبعه الاولی، الامیره، بیروت، ۱۴۲۷ ق./ ۲۰۰۶م.
– انصاری، مرتضی بن محمدامین (????-‎????ق.): فرائد الاصول، الطبعه الاولی، مجمع الفکر الإسلامی، قم، ۱۴۱۹ ق.
– ـــــــــــــــــ : “رساله فی التسامح فی ادله السنن”، رسائل فقهیه، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکرى المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری، قم، ۱۴۱۴ ق.، ص ۱۳۳ – ۱۷۴.
– انصاری زنجانی، ابراهیم (‎???? -): “اهداف الشیخ المفید”، المقالات و الرسالات، ش ۳۹، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳، ص ۱ – ۱۶.
– ـــــــــــــــــ : التعلیقات علی اوائل المقالات، در مجموع? مصنّفات الشیخ المفید، ج ۴، الطبعه الاولی، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق.
– انصاری‌قمی، محمد رضا (‎????-): “دراسه من حیاه الشیخ الطوسی و آثاره”، مقدم? العده فی اصول الفقه، مؤسسه البعثه، قم، ۱۴۱۷ق.
– باقلانی، محمد بن طیب (???-‎???ق.): تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، تحقیق الشیخ عماد الدین أحمد حیدر، الطبعه الثالثه، مؤسسه الکتب الثقافیه، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
– ببرکته شمشیری، رحیمه: ارزیابی و مقایس? روش و عملکرد شیخ طوسی و نجاشی در نقد رجال، پایان نام? کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۵.
– بحرانی، یوسف بن احمد (????-‎????ق.): الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی تا.
– بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی (????-‎????ق.): رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیه، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، مکتبه الصادق (ع)، تهران، ۱۳۶۳.
– بخاری، محمد بن اسماعیل (???-‎???ق.): الجامع الصحیح؛ صحیح البخاری، دارالفکر، بی جا، ۱۴۱۰ ق.
– برقی، احمد بن محمد (- ‎???؟ق.): رجال، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳ ق.
– بهبودی، محمدباقر (‎???? -): معرفه الحدیث و تاریخ نشر و تدوینه و ثقافته عند الشیعه الامامیه، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲.
– ـــــــــــــــــ : مقدم? گزید? تهذیب الاحکام، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۰.
– بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل (۱۱۱۸- ۱۲۰۵ق.): الفوائد الرجالیه، بی نا، بی جا، بی تا.
– تفرشی، مصطفی بن حسین (-‎????؟ق.): نقد الرجال، تحقیق مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعه الاولی، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، قم، ۱۴۱۸ق.
– تقی‌الدین حلی، حسن بن علی (‎???- ق.): کتاب الرجال، تحقیق سید محمد صادق آل بحر العلوم، منشورات مطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۹۲ ق.
– تهامی، غلامرضا (????-): فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۵.
– پاکتچی، احمد: “ابن جنید اسکافی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “اجماع”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “احمد بن حنبل”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “امامیه”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “اندیش? فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلمان متقدم امامیه”، مقالات و بررسیها، دفتر ۷۶ (۳)، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۳۳ – ۵۳.
– ـــــــــــــــــ : “گرایشهای فقه امامیه در سد? دوم و سوم هجری قمری”، نام? فرهنگستان علوم، سال سوم، ش ۴، تابستان ۱۳۷۵، ص ۱۱- ۲۸.
– ـــــــــــــــــ : مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ۱۳۸۵.
– جابری، علی: الفکر السلفی عند الاثنی عشریه، الطبعه الثانیه، دار احیاء الاحیاء، قم، ۱۴۰۹ ق.
– جابری، محمدعابد (‎????- م.): “دانش فقه؛ بنیاد روش شناختی عقل عربی- اسلامی”، ترجم? محمد مهدی خلجی، فصلنام? نقد و نظر، سال سوم، ش ۴، پاییز ۱۳۷۶، ص ۱۱۴- ۱۴۱.
– جارالله، زهدی حسن: المعتزله: رساله تبحث فی تاریخ المعتزله و عقائدهم و أثرهم فی تطور الفکر الاسلامی، منشورات النادی العربی، قاهره، ‎????ق.
– جباری، محمدرضا (‎????-): پژوهشی جامع پیرامون سازمان وکالت، وکلا و ابواب ائمه(ع)، مؤسس? آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۷۹.
– ـــــــــــــــــ : مکتب حدیثی قم، چاپ اول، آستان? مقدس? قم، انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۴.
– جعفری، یعقوب (‎????-) :”مقایسه ای میان دو مکتب فکری شیعه در قم و بغداد در قرن چهارم هجری”، مقالات فارسی، ش ۶۹، کنگره هزار? شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، ص ۳-۴۱.
– جعفریان، رسول (۱۳۴۳-): تاریخ ایران اسلامی، چاپ اول، موسسه فرهنگی دانش و اندیش? معاصر، تهران، ۱۳۷۸.
– ـــــــــــــــــ : تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، چاپ اول، انصاریان، قم، ۱۳۷۵.
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۰۲-): تاریخ معتزله: فلسف? فرهنگ اسلام، چاپ اول، کتابخان? گنج دانش، تهران، ۱۳۶۸.
– جلالی، عبدالمهدی: “جستاری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درموردطلاق، تاریخ اسلام، الوافی بالوفیات، فقه امامیه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید