پایان نامه ارشد رایگان درمورد تاریخ اسلام، ابن خلدون، تمدن اسلامی، علوم انسانی

دانلود پایان نامه

همت بناری، علی (‎????-): زندگی و اندیشه های ابن ادریس، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۱.
– هولت، پیتر مالکوم: تاریخ اسلام کمبریج، ترجم? تیمور قادری، چاپ اول، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل ، تهران، ۱۳۸۳.
– یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (۵۷۴- ۶۲۶ ق.): ارشاد الاریب الی معرفه الادیب المعروف بمعجم الادباء او طبقات الادباء، الطبعه الثانیه، تصحیح د.س.مرجلیوث، المطبعه الهندیه، قاهره، ۱۹۲۳- ۱۹۳۱م.
– ـــــــــــــــــ : معجم البلدان، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۹ ق.
– یعقوبی، ابوالقاسم: “تولد و زندگی حضرت مهدی (عج)”، حوزه، دور? دوازدهم، ش ۷۰ – ۷۱، سال ۱۳۷۴، ص ۲۳- ۶۴.
– یعقوبی، احمد بن اسحاق (- ‎???؟ق.): تاریخ الیعقوبی، دارصادر، بیروت، بی تا.

یوسفی اشکوری، حسن (‎????-): “آل یقطین”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ـــــــــــــــــ : “ابن بطّه قمی”، دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، ۱۳۶۷ – …
– ?????????????????????????????”??(‘(?’???m(‘?”??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
– ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.‎
– ?????????”???(??”??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
– ???????????????????????(???????????????????????????????????????????. by ???????????????????????????????????????????
– “: ـــــــــــــ ?????(?(D”, Encyclopedia of Islam, ed. by CE Boworth and other, Leiden, New York, 1993.
۱ – School.
۲- Isabel Fierro.
۳ – این اثر به همّت کنگر? بزرگداشت حضرت معصومه۳منتشر شده است (قم، ۱۳۸۴ش.).
۴- Andrew J. Newman, The Formative Priod of Twelrer Shiism Hadith as Discourse between Qum and Baghdad.
۵ – برای آگاهی از نمونه هایی از این سیاست امویان بنگرید به: محمد رضا حسینی جلالی، تدوین السنه الشریفه، الطبعه الثانیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.، ص ۴۷۳ – ۴۷۸؛ عز الدین عبدالحمید بن هبه الله بن ابی الحدید مدائنی، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الاولی، دار احیاء الکتب العربیه، قاهره، ۱۳۷۸ ق.، ج ۱۱، ص ۴۴ – ۴۶.
۶ – ارجاء در لغت به معنای به تأخیر افکندن و نیز امید بخشیدن است. اما در اصطلاح ممکن است به معانی مختلفی دانسته شود:
یک: آن که گفته شود مقصود از آن به تأخیر افکندن عمل از نیت و در واقع جدا کردن این دو از همدیگر است.
دو: آن که گفته شود مقصود از ارجاء به تأخیر افکندن داوری دربار? مرتکبان کبیره تا روز قیامت است؛ مرجئه بدین معنا در برابر وعیدیه قرار می گیرد.
سه: آن که گفته شود مقصود از ارجاء متأخر دانستن امام علی ( از رتب? نخست در استحقاق خلافت و در برخورداری از فضایل نسبت به دیگر خلفای راشدین است که در برابر شیعه تلقی می گردد (ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ج ۱، ص ۱۳۹).
۷ – برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ابن واضح احمد بن اسحاق بغدادی، تاریخ الیعقوبی، دارصادر، بیروت، بی تا، ج۲، ص ۳۳۸ – ۳۴۶.
۸ – جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، الطبعه الاولی، انتشارات الشریف الرضی، قم، ۱۴۱۱ ق.، ص ۲۵۷؛ شمس الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تَدمُری، الطبعه الاولی، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.، ج ۸، ص ۳۳۶.
۹ – ابن کثیر – ابوالفداء اسماعیل بن عمر دمشقی، البدایه و النهایه، تحقیق علی شیری، الطبعه الاولی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۳، ص ۲۳۳ – ۲۳۷.
۱۰ – بیت الحکمه در زمان هارون الرشید و ظاهراً بنا به توصی? خاندان برمک و به تقلید از نمونه های مشابه آن در دربار پادشاهان ایران پیش از اسلام به وجود آمد و نویسندگان و مترجمان برجسته ای در آن مرکز به فعّالیّت علمی مشغول بودند. درخشانترین روزگار بیت الحکمه در زمان مأمون عباسی بوده است. فعّالیّت علمی این مرکز تا زمان سلط? مغولان بر بغداد (۶۵۶ ق.) کمابیش ادامه داشته است (برای آگاهی بیشتر ر. ک: احمدرضا خضری، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، چاپ سوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، ۱۳۸۴، ص ۸۲ – ۸۴؛ عبدالرحیم غنیمه، تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی، ترجم? نورالله کسایی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷، ص ۸۵ – ۹۰).
۱۱ – ر. ک: دیمیتری گوتاس، تفکر یونانی، فرهنگ عربی، ترجم? محمد سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۱، سراسر اثر.
۱۲ – فیلیپ خوری حِتّی، تاریخ عرب، ترجم? ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۶۶، ص ۵۴۸؛ پیتر مالکوم هولت، تاریخ اسلام کمبریج، ترجم? تیمور قادری، چاپ اول، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهران، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۸۱.
۱۳ – نمونه ای از این مناظرات را در منابع زیر می توان دید: ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ملقّب به صدوق، عیون اخبار الرضا (، تصحیح و تعلیق حسین اعلمی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۴ ق.، ج ۲، ص ۱۳۹- ۱۸۲؛ ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق سید محمد باقر خرسان، دارالنعمان، نجف، ۱۹۶۶م.، ج ۲، ص ۱۷۱- ۲۳۷؛ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار: الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، الطبعه الثانیه، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ ق.، ج۱۰، ص ۲۹۹ – ۳۵۱؛ ج ۴۹، ص ۱۸۹ – ۲۱۶.
۱۴ – ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد شیبانی جزری، الکامل فی التاریخ، دارصادر، بیروت، ۱۳۸۶ ق.، ج ۶، ص ۴۲۳؛ ذهبی، تاریخ الاسلام، ج ۱۵، ص۲۰.
۱۵ – ابن اثیر، همان، ج ۶، ص ۴۲۳ – ۴۲۸؛ ذهبی، همان، ج ۱۵، ص ۲۰ – ۲۵.
۱۶ – ابو جعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۳ق.، ج ۷، ص ۲۰۰ – ۲۰۶؛ برای اطّلاع بیشتر دربار? ریشه های نزاع دربار? خلق قرآن ر. ک: ویلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه، ترجم? جواد قاسمی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۷۵، ص ۹۸- ۱۱۹.
۱۷ – منیرالدین احمد، نهاد آموزش اسلامی، ترجم? محمدحسین ساکت، مؤسس? چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸، ص ۲۳۶. نمون? آن را بنگرید به: ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد؛ مدینه السلام، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۷ ق.، ج۱۲، ص ۳۴۵ – ۳۴۶.
۱۸ – خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۱، ص ۸۸؛ برای آگاهی بیشتر ر. ک: محمد سهیل طقوّش، دولت عباسیان (۱۳۲- ۶۵۶/ ۷۵۰ – ۱۲۵۸م.)، ترجم? حجت الله جودکی، با اضافاتی از رسول جعفریان، چاپ سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۵، ص ۵۷ – ۶۱؛ هولت، تاریخ اسلام کمبریج، ج۱، ص ۱۶۷.
۱۹ – برای آگاهی از وجه تسمی? بغداد ر. ک: توفیق وهبی، بحثی در باب کلم? بغداد، ترجم? علی رضا مجتهدزاده، بی نا، مشهد، بی تا، سراسر اثر.
۲۰ – خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۱، ص ۸۷ – ۸۸.
۲۱ – منیرالدین احمد، نهاد آموزش اسلامی، ص ۳۹.
۲۲ – شهرستانی، الملل و النحل، ج ۱، ص ۱۶۹.
۲۳ – جرجی زیدان، تاریخ آداب اللغه العربیه، دارمکتبه الحیاه، بیروت، ۱۹۶۷ م.، ج ۲، ص ۴۶۲.
۲۴ – برای آگاهی بیشتر ر. ک: حسین مدرسی طباطبایی، مکتب در فرایند تکامل، ترجم? هاشم ایزدپناه، چاپ اول، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۶، ص ۳۱۹- ۳۴۳؛ خضری، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه، ص ۱۰۸ – ۱۱۲.
۲۵ – برای آگاهی از مکتب قم ر.ک: محمدرضا جباری، مکتب حدیثی قم، چاپ اول، آستان? مقدس? قم، انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۴، سراسر اثر؛ احمد عابدی، مکتب کلامی قم، چاپ اول، آستان? مقدس? قم، انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۴، سراسر اثر.
۲۶ – ر. ک: ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، التنبیه و الاشراف، دارصعب، بیروت، بی تا، ص ۳۴۶؛ آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسلامی، ترجم? علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۲۱ – ۲۶.
۲۷ – آدام متز، شرق شناس سوئیسی، کتاب خود دربار? تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم را “دور? رنسانس اسلام” (Die Renaissance de Islams ) نامیده است.
۲۸ – در این که آل بویه بر مذهب تشیّع بوده اند شکّی نیست اما نوع گرایش تشیّع آنان که زیدی مذهب بوده اند یا امامی مذهب، مورد بحث محقّقان است. در این باره ر. ک: احمدرضا خضری و دیگران، تاریخ تشیّع، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۴، ج ۲، ص ۶۳ – ۷۱.
۲۹ – ر. ک: علی اصغر فقیهی، آل بویه و اوضاع زمان ایشان، انتشارات صبا، بی جا، ۱۳۵۷، ص ۸۸ به بعد.
۳۰ – ر. ک: ابن اثیر، الکامل، ج ۸، ص ۲۶۴ – ۲۷۵.
۳۱ – همان، ج۸، ص ۳۱۲، ۳۹۰، ۴۶۷.
۳۲ – همان، ج۸، ص ۴۴۹ – ۴۵۰.
۳۳ – همان، ج۸، ص ۴۵۱ .
۳۴ – همان، ج۸، ص ۴۸۲.
۳۵ – برای اطلاع از اقدامات عضدالدوله و دوران حکمرانی وی ر. ک: جوئل کرمر، احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی، ترجم? محمد سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۵، ص ۳۶۹ – ۳۸۴.
۳۶ – ما در این جا قصد بررسی جنگهای مفصلّ آل بویه با حمدانیان و سامانیان و درگیریهای داخلی آنها بعد از عضد الدوله و نیز تهاجمات ترکان غرنوی به قلمرو آل بویه در ماوراء النهر و فارس را نداریم، بلکه هدف اصلی این بحث روشن شدن فضای کلّی حاکم بر این دوره می باشد. برای آگاهی از این موضوع ر. ک: خضری، تاریخ تشیع، ج ۲، ص ۲۷ – ۵۶.
۳۷ – ابن اثیر، الکامل، ج ۹، ص ۳۷۲.
۳۸ – همان، ج۹، ص ۳۸۰؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج ۱۲، ص ۸۶؛ ابن خلدون، ابوزید عبدالرحمن بن محمد اشبیلی، تاریخ ابن خلدون، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۳۹۱ ق.، ج ۳، ص ۴۵۹ – ۴۶۰.
۳۹ – علی دوانی، مفاخر اسلام، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، ج ۳، ص ۳۸۵.
۴۰ – ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی قرشی بغدادی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.، ج ۱۶، ص ۱۶.
۴۱ – ر. ک: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۹۸- ۱۰۱.
۴۲ – ابوالحسین محمد بن احمد بن جبیر الکنانی، رحله ابن جبیر، دارصادر، بیروت، ۱۹۶۴م.، ص ۲۰۱.
۴۳ – همان.
۴۴ – محمد بن حوقل، صوره

دیدگاهتان را بنویسید