پایان نامه ارشد رایگان درمورد القرآن الکریم، دانشگاه تهران، حکمت و فلسفه، حوزه و دانشگاه

دانلود پایان نامه

علم الدرایه، چاپ سنگی، تهران، ۱۳۲۱.
– صابری، حسین (‎????-): (مترجم)، پاورقی مقال? “استناد به حدیث نبوی در مباحث پزشکی و درمانی”، تألیف محمد سلیمان اشقر، مسائل مستحدثه پزشکی، ترجمه و تحقیق حسین صابری، چاپ اول، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶،ص ۱۴۱- ۲۱۵.
– ـــــــــــــــــ : تاریخ فرق اسلامی، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، ۱۳۸۳.
– ـــــــــــــــــ : عقل و استنباط فقهی، چاپ اول، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۸۱.
– ـــــــــــــــــ : فقه و مصالح عرفی، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۴ش.
– ـــــــــــــــــ : “گزارشی تحلیلی از دلیل عقل در اصول فقه شیعه”، مشکوه، ش ۵۹، ص .
– صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر (‎????؟-‎????ق.): جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵.
– صافی گلپایگانی، لطف الله (۱۲۹۷-): “داوری میان شیخ صدوق و شیخ مفید – رحمه الله علیهما- “، مقالات فارسی، ش ۵۳، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.
– صدر، حسن (????- ‎????م.): تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، منشورات الاعلمی، تهران، بی تا.
– ـــــــــــــــــ : نهایه الدرایه فی شرح الرساله الموسومه بالوجیزه للبهایی، تحقیق ماجد غرباوی، نشر المشعر، قم، بی تا.
– صدر، محمدباقر (???? – ‎????م.): تعارض الادله الشرعیه تقریر الابحاث محمدباقر صدر، تألیف محمود هاشمی، الطبعه الاولی، دارالکتاب اللبنانیه، بیروت، ۱۹۷۵م.
– ـــــــــــــــــ : دروس فی علم الاصول، الطبعه الثانیه، دارالکتاب اللبنانیه، بیروت، ۱۴۰۶ ق.
– ـــــــــــــــــ : المعالم الجدیده للاصول، الطبعه الثانیه، مکتبه النجاح، تهران، ۱۳۹۵ ق.
– صرامی، سیف‌الله (‎????-): مبانی حجّیّت آرای رجالی، دارالحدیث، قم، ۱۳۸۲.
– صغیر، جلال: الولایه التکوینیه حق الطبیعی للمعصوم (ع)، الطبعه الثانیه، دارالاعراف للدراسات، بیروت، ۱۴۱۹ق.
– صفاخواه، محمدحسین؛ عبدالحسین، طالعی (۱۳۴۰-): پژوهشی در منابع و مستندات تهذیب الاحکام شیخ طوسی، چاپ دوم، انتشارات ابرون، تهران، ۱۳۸۰، سراسر اثر.
– صفار، رشید: مقدم? دیوان الشریف المرتضی، الطبعه الثانیه، المؤسسه الاسلامیه للنشر، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
– صفایی، احمد (????-‎????): هشام بن الحکم مدافع حریم ولایت، چاپ دوم، نشر آفاق، ۱۳۵۹.
– صفدی، خلیل بن ایبک (???-‎???ق.): الوافی بالوفیات، تحقیق احمد الارناؤوط وترکی مصطفى، دار احیاء التراث، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
– صفری، نعمت‌الله (‎????-): “جریان شناسی غلو: بخش دوم، ابن غضائری و متهمان به غلو در کتاب الضعفاء”، علوم حدیث، ش۲ ، دی ۱۳۷۵، ص۱۲۱- ۱۷۵.
– ـــــــــــــــــ : غالیان: کاوشی در جریانها و برآیند ها تا پایان سد? سوم هجری، چاپ اول، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۳۷۸.
– ـــــــــــــــــ : نقش تقیه در استنباط، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم،۱۳۸۱.
– ضمیری، محمدرضا (‎???? -): دانشنامه اصولیان شیعه، بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۴.
– ضیایی، میرحسین: “تقیه”، اندیشه های کلامی شیخ طوسی ، زیرنظر محمود یزدی مطلق(فاضل)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ۱۳۷۸، ص ۲۶۳ – ۳۳۷.
– طباطبائی، عبدالعزیز (????-‎????): “شخصیت علمی و مشایخ شیخ طوسی”، پژوهشی در منابع و مستندات تهذیب الاحکام شیخ طوسی، چاپ دوم، انتشارات ابرون، تهران، ۱۳۸۰.
– ـــــــــــــــــ : “الشیخ المفید و عطاؤه الفکری الخالد”، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، الطبعه الثانیه، دارالمفید، بیروت، ۱۴۱۴ ق.، ص ۱۶ – ۱۴۹.
– طباطبایی، کاظم (۱۳۳۷-): “روشهای تدوین حدیث و سنجش آنها با یکدیگر”، مقالات و بررسیها، دفتر ۶۱، تابستان ۱۳۷۶، ص ۹- ۲۸.
– طباطبائی، محمدحسین (????-‎????): المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات جماعه المدرسین، قم، بی تا.
– طباطبایی، مهدی: “نگرشی به فقه شیخ طوسی”، فقه اهل بیت(ع)، سال هفتم، ش ۲۶، تابستان ۱۳۸۰، ص ۲۶۲ – ۲۷۰.
– طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی (۱۱۶۱- ۱۲۳۱ق.): ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲ق. .
– طبرسی، احمد بن علی (قرن‎?ق.): الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق سید محمد باقر خرسان، دارالنعمان، نجف، ۱۹۶۶م.
– طبرسی، فضل بن حسن (‎???؟-‎???ق.): مجمع البیان فی تفسیر القرآن و الفرقان، الطبعه الاولی، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
– طبری، محمد بن جریر (‎???؟-‎???ق.): تاریخ الطبری، تاریخ الامم و الملوک، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۳ق.
– طریحی، فخرالدین بن محمد (???-‎????ق.): جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال، تحقیق محمد کاظم طریحی، کتابفروشی جعفری تبریزی، تهران، بی تا.
– طقوش، محمدسهیل: دولت عباسیان (۱۳۲ – ۶۵۶ / ۷۵۰ – ۱۲۵۸ م)، ترجم? حجت الله جودکی، با اضافاتی از رسول جعفریان، چاپ سوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۵.
– طلائیان، رسول (۱۳۳۸-) : مأخذ شناسی رجال شیعه، چاپ اول، دارالحدیث، قم، ۱۳۸۱/ ۱۴۲۳ق.
– طوسی، محمدبن حسن (???-‎???ق.): الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق حسن موسوی خرسان، الطبعه الثانیه، دارالکتب الاسلامیه، نجف، ۱۳۷۵ ق.
– ـــــــــــــــــ : الاقتصاد: الهادی الی طریق الرشاد، منشورات مکتبه جامع چهلستون، تهران، ۱۴۰۰ ق.
– ـــــــــــــــــ : الامالی، تحقیق مؤسسه البعثه، الطبعه الاولی، دارالثقافه، قم، ۱۴۱۴ق. / ۱۳۷۲.
– ـــــــــــــــــ : التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، الطبعه الاولی، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۹ ق.
– ـــــــــــــــــ : تلخیص الشافی،تحقیق سید حسین بحرالعلوم، الطبعه الثالثه، دارالکتب الاسلامیه، قم، ۱۳۹۴ ق.
– ـــــــــــــــــ : تمهید الاصول در علم کلام اسلامی، ترجمه و تعلیق عبدالمحسن مشکوه الدینی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۸.
– ـــــــــــــــــ : تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، الطبعه الثالثه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۴.
– ـــــــــــــــــ : الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
– ـــــــــــــــــ : رجال، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵ ق.
– ـــــــــــــــــ : العده فی اصول الفقه، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، الطبعه الاولی، قم، مؤسسه البعثه، ۱۴۱۷ ق.
– ـــــــــــــــــ : الغیبه، تحقیق عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح، الطبعه الاولی، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۱ ق.
– ـــــــــــــــــ : الفهرست، تحقیق جواد قیومی، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الفقاهه، قم، ۱۴۱۷ق.
– ـــــــــــــــــ : المبسوط فی الفقه الامامیه، تصحیح سید محمد تقی کشفی، الطبعه الثانیه، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۸۷- ۱۳۹۳ق.
– ـــــــــــــــــ : المسائل الحائریات، در مجموع? الرسائل العشر، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی‌تا.
– ـــــــــــــــــ : مسأله تحریم الفقاع، در مجموع? الرسائل العشر، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی‌تا.
– ــــــــــــــــ : المقدمه فی المدخل الی صناعه علم الکلام، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، در مجموع? الرسائل العشر، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، بی‌تا.
– ـــــــــــــــــ : النهایه، انتشارات قدس محمدی، قم، بی تا.
– طهماسبی، ساسان: “کرخ در دوره آل بویه”، تاریخ اسلام، ش ۱۳، سال چهارم، بهار ۱۳۸۲، ص ۱۰۷ – ۱۲۴.
– عابدی، احمد: مکتب کلامی قم، چاپ اول، آستان? مقدس? قم، انتشارات زائر، قم، ۱۳۸۴.
– عاملی، جعفر مرتضی(‎????- م.): الصحیح من سیر? النبی الاعظم (ص) (مدخل لدراسه السیره و التاریخ)، الطبعه الرابعه، دارالهادی، دارالاسوه، بیروت، ۱۴۱۵- ق.
– عبدالجلیل قزوینی، عبدالجلیل بن ابوالحسین (???-‎???؟ق.): نقض معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض “بعض فضائح الروافض”، تصحیح میرجلال الدین محدِّث، انجمن آثار ملّی، تهران، ۱۳۵۸.
– عسکری، مرتضی (‎????- ۱۳۸۶): معالم المدرستین، مؤسسه النعمان، بیروت، ۱۴۱۰ ق.
– علاّمه حلی، حسن بن یوسف (???-‎???ق.): خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، تحقیق جواد قیومی، الطبعه الاولى، مؤسسه النشر الاسلامی، مؤسسه نشر الفقاهه، قم،۱۴۱۷ ق.
– علم‌الهدی، علی بن حسین (???-‎???ق.): الامالی: غررالفوائد و دررالقلائد، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالکتاب العربیه، بیروت، ‎????ق.
– ـــــــــــــــــ : الانتصار، تحقیق سید محمدرضا خرسان، منشورات المطبعه الحیدریه، نجف، ۱۳۹۱ ق.
– ـــــــــــــــــ : تنزیه الانبیاء، مکتبه بصیرتی، قم، بی تا.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل التبانیات، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۵- ۹۶.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل الرازیه، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۹۷ – ۱۳۲.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل الطبریه، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۱۳۳ – ۱۶۶.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل الطرابلسیات الثالثه، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۳۵۷ – ۴۴۳.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل الطرابلسیات الثانیه، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۳۰۷ – ۳۵۶.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل الموصلیات الثالثه، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۱۹۹ – ۲۶۷.
– ـــــــــــــــــ : جوابات المسائل المیافارقیات، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم، قم، ‎????ق.، ص ۲۶۹ – ۳۰۶.
– ـــــــــــــــــ : الذخیره فی علم الکلام، تحقیق احمد حسینی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ ق.
– ـــــــــــــــــ : الذریعه الی اصول الشریعه، تصحیح و مقدمه و تعلیقات از ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۶.
– ـــــــــــــــــ : رساله فی الرد علی اصحاب العدد، در مجموع? رسائل الشریف المرتضی، ج ۲، به نظارت احمد حسینی، دارالقرآن الکریم،

دیدگاهتان را بنویسید