معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

تصمیمات سفر می پردازد. در این راستا به بررسی تاثیر ساختارها (۳ عامل) بر مقدمات قصد سفر به استرالیا با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداخته می شود. نتایج نشان داد خطر ادراک شده بر تمایل به دیدن استرالیا تاثیر داشت در حالیکه عدم قطعیت بر تمایل به دیدن استرالیا و کنترل رفتاری تاثیر داشت.
تحقیقات ناهمخوان:
این فرضیه تحقیق مشابه انجام شده در زمینه مصرف کنندگان ورزشی ندارد.
نتیجه گیری:
مطابق با نتایج حاصله در مطالعات کواینتال و همکاران(۲۰۱۰) و استون و گرانهاگ (۱۹۹۳) و همچنین ضریب معناداری و تحلیل معادلات ساختاری در تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که خطرات روانی- اجتماعی ادراک شده بر حضور تماشاچیان در رویدادها تاثیر منفی معنادار داشته است. زیرا اگر هواداران احساس کنند که نتایج به دست آمده توسط تیم محبوبشان باعث از دست رفتن اعتبار و آبروی آنها شده است دیگر حاضر نخواهند بود با حضور مجدد در رویداد این خطر را بیشتر تحمل کنند و به دنبال رفتارهای جایگزین مثل دنبال کردن بازی ها در خانه و به دور از دید عموم بر می آیند، که البته نتایج به دست آمده در فرضیه دوازدهم دلیلی بر این ادعاست.

فرضیه صفر دهم: خطرات روانی- اجتماعی بر پیشنهاد کردن به دیگران تاثیر معنی دار ندارد.
یافته های تحلیل معادلات ساختاری نشان داد میزان تاثیر خطرات خطرات روانی- اجتماعی بر پیشنهاد کردن به دیگران ۲۰/۰ و میزان معناداری آن ۸۱/۲- می باشد که این یافته فرضیه صفر دهم را رد می کند.
زیر بنای نظری:
فاکتورهای پیشنهاد به دیگران هنوز به ادبیات مدیریت ورزشی وارد نشده است و اکثریت مطالعات در هنگام بررسی تمایلات مصرف ورزش در آینده تنها به قصد مصرف مجدد تمرکز داشته اند. بنابراین یکی از اهداف تحقیق حاضر ارزیابی تمایلات رفتاری به عنوان یک ساختار چند بعدی می باشد، همانطور که تحقیقات گذشته پیشنهاد داده اند. همچنین فاکتورهای مؤثر بر پیشنهاد به دیگران به عنوان ریز فاکتورها مورد بررسی قرار می گیرد که در این فرضیه ارتباط خطر روانی- اجتماعی با این رفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیقات همخوان:
یافته های این فرضیه تحقیق همخوان ندارد.
تحقیقات ناهمخوان:
فاکتورهای پیشنهاد به دیگران در ادبیات رفتار مشتری مورد بررسی قرار

دیدگاهتان را بنویسید